Nieuwe Vlaamsche illustratie

1524 0
22 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Februari. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7940r9n80q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l No. 22. ZONDAG 22 FEBRUAR1 1914. 19e JAARGAiNG. t i_ I - .-•■ • ... v-—I • Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDEISBLAD VAN ANTWERPEN JPfijs JFj'cs. 3.6© per jaar ia Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Koning Gustaaf V van Zweden, die op het oogenblik eene crnstige crisis met zijne ministers doormaaht. IIllILOÙ LCt à LLUUI I/IUUIIL. Crisis in Zweden. Koning Gustaaf V van Zweden ligt op be-denkelijke wijze overhoop met het parlement. Hij zelf is militairist, zijne ministers waren Ben zeldzaam jubileum. De heer J. H. de Vries was 12 Februari 50 jaar bestuurslid der Maatschappij ,,Het Diamantbewerkers nds". Hij was daarvan 23 jaar directeur. Hij werd in ,,Huize Stranders" te Amsterdam toegens zijn< vele verdiens'ten gehuldigd. H. M. de Jioningin benoemde hem tôt ridder in de orde van Oranje Nassau. het ailes behalve. Toen hvamen de boeren van het platteland bij tienduizendtallen ios naar Stockholm om in een reuzenbetooging hunne aanhankelijkheid aan den koning te toonen voor wat b.etreft diens pogingen N om Zweden weerbaar genoeg te maken ten einde hare neutraliteit te kunnen hand-haven met de gewapende macht. Bij g-ele-genheid dier betooging heeft koning Gustaaf het niet onder stoelen of banken ge-stoken, dat hij voor zich onmiddellijke le-geruitbreiding noodi^g achtte. Toen waren de poppen aan het dansen. Het kabinet, zeer ontsticht over die koninklijke uiting, eisehte pertinent van den koning, dat hij beloven zou in politieke aangelegenheden geen openbare verklaringen nxeer af te leg-gen zonder vooraf het ministerie met het-geen hij wilde zeggen in kennis te stellen. ,,'k Denk er niet aan" meende deze en hij antwoordde: ,,Deze verplichting kan ik niet erkennen. Ik wil mij niet van het recht be-x*oofd zien om tegen het Zweedsche voik vrij uit te spreken." Hiermede was de zaak voor de ministers beslist, en en bloc be-sloot het kabinet Staaff zijn ontslag te ne-men. Z. M. heeft nu aan ihr. Louis de Geer opgedragen een kabinet te vormen, die er echter niet zoo vlùg in slagen kon een ministerie in elkaar te timmeren. Tegelijker-tijd hebben ook de studenten partij geko-zen voor den vorst in den vorm eener hul-debetooging, waaraan ongeveer 2600 perso-nen deel namen. De koning, die met den kroonprins en de hertogen van Vesterbot-ten, Oestergôten en Nerike de betooging bijwoonde, hield een rede, waarin hij o.a. verklaarde, dat het zijn door de grondwet gewaarborgd recht en zijn plicht als Zweedsch koning is zich uit te spreken over hetgeen hij voor het volk nuttig en noodig acht. De weermacht van het land is niet voldoende, zei de Koning ten slotte, en ik ben overtuigd, dat het volk bereid zal zijn Albert Neuhuys. t Op ruim 69-jarigen Leeftijd is te Locarno over-leden de beroemde kunstscliilder Albert Neutrjys, die op zoo meesterlijke wijze het ivtieme Leven der boerenmenschen in liet Gooi en liun nardige binnenhuisjes wist weer le geven. Het Rijksmu-seum en het stedelijk Muséum te Amsterdam be-zitten verscheidene sehilderije7i van zijne hand. seum, en- net- sieaenjii muséum, jt a /«sternum oe-zitten verscheidene schilderije7i van zijne hand. en in staat is zich de offers te getroosten, die de verbetering van de landsverdediging eischt. Evenals destijds bij de boerenbetooging, volgden ook dezen keer op de koninklijke woorden een daver van applaus en langdurige ovaties. Even-wel — is de koning spoedig in het gereede ge-komen met de boeren en met de studenten, met de leden .van het parlement schijnt het niet zoo vlot te gaan. Er wordt op het oogenblik, dat wij dit schrijven zelfs verzekerd door de tegenstan-ders van het persoonlijk optreden des konings, dat Jhr. de Geer er zeer waarschijnlijk niet in slagen zal een kabinet saam te stellen. Zoodat de koning ten einde raad zal worden, daar hij op die manier voor het feit staat, dat in de meer-derheid in het parlement geen liefhebbers voor een portefeuille zijn te vinden. En of eene Ka-merontbinding wel tôt andere verhoudingen tusschen minderheid en meerderlieid zou leiden, is, naar men in Zweden meent, ook aan gron-digen twijfel onderhevig. Koning Gustaaf bevindt zich om deze reden inderdaad in een zeer moeie-lijk parket, vooral daar een groot deel der kie-zers bij eventueele Kamerontbinding vermoede-lijk zal gaan bewerkt worden onder het deviesi ,,tegen het koningschap". * * *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Nieuwe Vlaamsche illustratie behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1895 tot 1915.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes