Nieuwe Vlaamsche illustratie

1444 0
09 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Augustus. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Geraadpleegd op 09 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4f1mg7gv59/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 46. ZONDAG 9 AUGUSTUS 1914. 19e JAARGANG. - s jp# fËjaa ~ ~v , l il * ^ ^ ,-i " tr-r" V 1 j. * !*ij t1ieuwf. Verkrijgbaar bij de LJitgevers van het handelsblad van antwerpen Prijs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. s - • . - ■ DruK & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR. Utrecht. j —H— I— !■■■■ I Koning Peter van Servie. Koning Peter van Servie, die zelf ov gezondheidsredenen zich niet kan bêlas ten met het opperbevel van het lege-, heeft dit opgedragen aan den Kroonprin: Alexander. De Europeesche toestand. Wat jaren lang met angst en zorg wert verwacht is dan ten slotte waarheid gewor den. Geheel Europa staat in vuur en vlam De oorlogsgeesel slaat de volkeren die noj Zoeklicht. Vervoerbaar zoeklicht zooals het bij het Oostenrijkschi veldleger in gebruik is. pas geleden, o! bittere ironie, in den Haag het Vredespaleis hadden gesticht. . Het is de Mogendheden met mo-gen gelukken het conflict tusschen Oostenrijk en Servie te localiseeren tôt deze landen. De vexdragen van bondgenootschap hebben verschil-lende groote naties medegesleept in den oorlog. Vooral de weifelen-de houding van Rusland was de oorzaak, dat Duitschland een ultimatum moest stellen, dat den oorlog tusschen beide machtige Rijken ontketende, waardoor ook Frank-rijk zich genoodzaakt zag zijn bondgenoot Rusland ter hulp te snellen. Wat zal het einde zijn van dit ontzettend wereldgebeuren. Reeds thans gevoelen aile landen/' van Europa wat zulk een Europee-sche oorlog betçekent ook voor de volken, die in vrede leven. Houdt de oorlog aan dan zijn de ramperi niet te overzien door de geweldige stijging der levensmiddelen en de schaarste en duurte van het geld. Het spreekt van zelf, dat ondanks den ernst van den toestand, toch voor het volk on de eerste plaats Naar de grenzen. Een kiekje bij een der stations te Weenen, dat een denkbeeld geeft van den plotselingen verwarden toestand. Massa's kleedingstukken en bedekking voor de Oosten-rijksche militairen worden voor de goederenwagens op-gestapeld om zoo spoedig mogelijk naar de grenzen te worden overgebracht. _ rust en kalmte gebiedende noodzakelijkheid is en dat men zich niet noodeloos grootere ellende op den hais haalt dan noodig is. De Regeering stelt ailes in het werk, opdat de schandelijke woekerpraktijken ophouden en de noodige levensmiddelén voor een ieder verkrijgbaar worden gesteld. Ook voor voldoende wisselgeld is bereids gezorgd. * * * HOE DE WOORDEN VAN HUN OORSPRONC AFDWALEN. Bureau beteekende oorspronkelijk een soort van wollen stof, vervolgens beteekent het een wollen kleed, dat een tafel bedekt, waarvan men schrijft, dan ook de tafel zelf, waarop het kleed ligt; eindelijk de personen, die zich in vergadering ois administratie aan die tafel nederzetten. Budget. De Galliërs noemden een lederen geldbuidel een boulga. Dit werd boùge, bougetts. In Engeland werd het boudget, budget en men meende daarmede de ko-ninklijke schatkist. — Coquet beteekent een haantje. Men | — De oorlog tusschen Oostenrijk en Servië. Terstond na de oorlogsverklaring van Oostenrijk aan ï gerbestuur last behalve de paarden ook de automobielen Servië. k aan sei'vië gaf het le-nobielen van particuUe-ren in beslag te ne-men, Een spéciale af-deeling chauffeurs werd met het bestu-? en der wagens be-last. _wilde onder dit beelt zekere zucht om t behagen aanschouwe lijk voorstellen. Er ligt in de wis selende beteekenis de woorden en in hui geschiedenis een kleii stukje menschelijki filnsnfie. Hertog Nicolaas Nicolajevitch die den Tsaar van Rusland in het op- mPvïioiifT tpr viirf.o plnni

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Nieuwe Vlaamsche illustratie behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1895 tot 1915.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes