Nieuwe Vlaamsche illustratie

1460 0
18 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 Januari. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Geraadpleegd op 03 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0v89g5hc9p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 17. ZO'XDAG 18 JANUARI 1914. 19e JAARGANG NIEUWE LAAMSCHE ILLUSTRAIE -, - ^ tf - 30 VeRSCHUNT ELKE WEEK IN 12 PAG. Dnik & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia' v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN I*jpijs Frcs. 3-6© per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Knlnripl vnn Rpnft.pr t3a"i'~-oenscommandant te Zabern, te-Wjl wien wegens de bekende Elzasser Te,uetjes_ 7 dagen gevangenis iverd ge-nscht niet wegens zijn mililair optreden e9f' de burgers van Zabern, doch we-I in gevangenschap houden van een Wntal hunner. Hij iverd vrijgesproken. Or een dak geland. De Fransche vlieger Gibert, die inder- I tijd aan de Europeesche Rondvluclit deel-nam en o.m. no. 1 te Soesterberg aan-kwam, en dien men niet moet verwarren met den vlieger Gilbert, zag zich dezer dagen genoodzaakt gedurende een vlucht van uii het kamp te Issy nabij St. Charles op een dak van eene fabriek eene j noodlanding te doen. De vlieger kwam er heelhuids af. Ook de machine, die op het dak gedemonteerd werd. Alleen de noodige dalcpannen moesten er aan ge- a looven. I Elzasser relletjes. Frankrijk kan het Duitschland nog maar steeds niet vergeven, dat het na r den oorlog van 70 Elzas—Lotharingen « heeft ingepalmd. De Elzassers zelven zijn * voor het meerendeel onvervalschte Fran-schen gebleven en vooral in de jaren onmiddellijk na het annexeeren dezer beide wingewesten deden liederen als „Ils ont signé la honte" en ,,Adieu ma belle France" in de voormalige Fransche provinciën opgeld. St-eeds, tôt den dag van heden toe, heerschte er in de Elzasser steden en dorpen wel een soort kalmte, doch eene rust, die nauwelijks den binnen in de gemoederen laaienden gloed wist te verbergen. Vooral tegen de Duitsche militairen, die in uitgebrei- M de garnizoenen in de Elzasser g.emeen- T ten werden gelegd, keerde zich een al-geheel gebrek aan eerbied en een vaak I openbaar vertoon van mistrouwen. Die sluimerende vijandelijkheid is nu on-langs hevig wakker geschud door een | paar onvoorzichtige uitlatingen van een Duitschen officier te Zabern en de daar-op volgende vijandige straatbetoogingen tegen ,,Das Militâr" namen een vrij ernstig karakter aan.. De militairen gre- ) pen echter zelven in en deden aldus wat j de burgerlijke autoriteiten hadden moe- l ten doen. Geweldige opwinding in ge' < heel Duitschland; — zeer rumoerige in < terpellaties in den Rijksdag; — moties van afkeuring aan het adres van den Rijkskanselier; — bijeenkomst van den kanselier met den Jandvoogd van de Elzas en den keizer te Donaueschin-gen; het garnizoen van Zabern naar een kamp verplaatst. Ziedaar waar het ailes op uitdraaide. * * * ,,De dingen dezer wereld hebben veel van het weefsel van Penelopé; zij vvorden gemaakt en vernietigd door dezelfde hand. De bekwaamheden, die den eerzuchtige verheffen, eindigen met hem ten gronde te richten; de geest der speculatie maakt evenzeer bankbreuken als groote fortuinen; de oorlog bevordert de beschaving. m'aar zet haar tevens terug, gelijk de wind die het zeil doet zwellen, dat hij later verscheurt. " J. C. Mulder^ directeur van het Rijks-perisioenfonds van We-duwen en Weezen, enz., vierde te 's-Hage zijn 50-jarig jubiteum. De Duitsche kroonnrins. De Duitsche kroonpnns deed dezer dagen heel wat van zich spre-cen icegens een telegram dat hij naar den commandant van Zabern ond om hem geluk te wenschen met zijne houding in zake de rel-etjes tusschen de militairen en de Elzassers. De kroonprins, die re-limentscommandant van de doodskop-huzaren te Dantzig was, werd, loor den keizer vandaar binnen 24 uur weggeroepen en geplaatst bij de staf te Berlijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes