Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen

140 1
15 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 December. Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z892806203/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2e Jaar . Nr2 15 December 1917. OMHOOG! Orgaan van den " Vrouwenbond Constance Teichmann" Redactie : Siviss Cottage, De Panne. (Verschijnt maandelijks) Abonnementsprijs : 2,00 fr. 's jaars. ELIZABETH-KRING Van het stichten af van ons " OORLOG-OM-HOOG " was het onze bedoeling ons vooral bezig te houden met de ziekenverpleegsters. Wij zeiden toen reeds waarom zij, meer dan wie ook in oorlogstijd, de aandacht, de zorg verdienen aller rechtgeaarde men-schen, door hun dichter-staan bij de ellende van den strijd, bij 't roemrijk lijden onzer jongens, bij 't ziekebed waarop zij zoo menigmaal het rantsoen betalen hunner dapperheid. De nurses zijn het vrouwelijke legerperson-neel. Alwie zich bekommert ora het welzijn onzer ge~ kwetsten, moet zich het lot - stoffelijk en zedelijk - aan-trekken hunner verpleegsters. Dat springt in 't oog. Voor den oorlog bestond er meer dan een voor-oordeel tegen het beroep der ziekenverpleging, ten minste in ons land, want in andere landen stonden de wereldlijke ziekendiensters in hoog aanzien. Alaar bij ons, door een eeuwenlans; uitoefenen van die liefdadige zending, hadden de zustcrs als een voorrecht verworven van alleen aan de sponde van lijders en lijderessen te staan, 't zij in gasthuizen, t zij bij de partikulieren. lk zal niet zeggen dat ik dat nu nog niet als het ideaal aanschouw : het bijstaan der zieken is meer dan een beroep, 't is eene liefdedaad. Aan den anderen kant kan men niet beweren dat er iets pleit tegen de wereldlijke ziekenverpleging, maar al te dikwijls werd deze slechts ingericht aïs een wapen tegen het geloof, de christelijke overtuiging van een volk, meer gehecht dan het zou schijnen aan zij ne aloude zeden. Wat er ook van zij, vooroordeelen en bezwaren bestonden véôr den oorlog, en hier ook, zooals op menig ander gebied, zal hij een geheele kentering heb-ben teweeggebracht. "Want, met het eerste uitbreken der vijandelijkheden, zag men ze toesnellen al deze vrouwen, van allen ouderdom en stand, soms nog met den vroegen blos der jeugd op de wangen, en met geheele scharen zich toewijden aan den dienst der gekwetsten. Ja, zelfs tôt op het slagveld waagden zich eenige heldinnen. Waren allen met zuiyer ideaal bezield, door loutere menschenliefde gedreven ? Op eenige uitzonderingen na, meen ik krachtdadig : ja, te mogen antwoorden, en dit verhoogt misschien nog hun heldenmoed en opoffering, dat zij niet ontsnapten aan opspraak en beknibbeling. — Wat is er edels of verhevens, dat de kortzichtige mensch niet zoekt te verlagen ? — In ieder geval, hoog of laag, zedelijk-verheven of menschelijk-zwak, blijf ik beweren dat wie, over de drie jaar lang, de zware taak op zich draagt van het verzorgen van afzichtige kwetjiiren, den innigen eerbied en dank verdient van ieder rechtdenkenden geest, van elk warm kloppend hart. Deze erkentenis en vereering dienen in daden om-gewerkt te worden. Zeker, het bestaan dier jonge vrouwen bijna uitsluitend met mannen — geneesheeren, soldaten •— omringd, levert gevaar op. Daartegen moeten zij, zooveel mogelijk, beschut worden door stoffelijke en zedelijke verbeteringen aan hun lot. Stoffelijk, zouden zij overal het hoogst mogeJijke comfort moeten genieten in hun schaarsche rusturen, koele of warme huisvesting, gevoel van een home in de maat van het toepasselijke. Zedelijk, de noodige afwisseling, afleiding van hun afmat-tend werk, kunstgenot, lezing, moederlijke zorg vooral. Maar dit ailes is bezwaarlijk te bekomen. Daarom moesten de nurses zelven hun eigen lot in handen nemen en eu. vrije vereeniging — eene syndikale wordt door de huidige omstandigheden niet toegelaten — stichten in den zin vroeger aangeduid en met den teekenenden naam: Eliza-beth-\ring. Wie, beter dan onze Koningin, verdient ver-eeuwigd te worden door de ziekendiensters wien zij zulk een voorbeeld stelde ? Wie, meer dan de patrones onzer Koningin, is geschiktom zulk een genootschap onder hare bescherming te nemen ? Reeds vroeger werd dit ailes gezegd, maar nogmaals zal het als een ijdel klank in de lucht vervliegen, indien de nurses zelf de hand niet aan 't werk leggen. "Wij verzoeken dus dringend al degenen wie de zaak aanbelangt, onshunne wenschen en gedachten ken-baar te maken. Aan onzen kant, zullen wij altijd gereed staan aile mogelijke inlichtingen en ophelderingen mede te deelen. M. E. Belpaire. f ^Tf»T7Tr LOURDES De Damen, die zich willen afzonderen, kunnen dat in : « Hôtel St-Clément », place Jeanne d'Arc, Boulevard de la Grotte, (te beginnen met 5 fr.) « St-Louis de Trance », Chemin du Paradis, (van af 6 fr.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Omhoog!: maandblad voor de sociale ontwikkeling der vrouwen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1912 tot 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes