Ons land: in woord en beeld

1130 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1919, 13 April. Ons land: in woord en beeld. Geraadpleegd op 30 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hq3rv0dq37/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE VOEDSELVOORZIENING Zou men niet meenen, dat zoo'n kok in oorlogsdienst het waarlijk zoo ;waad niet lieeft ? Tenminste wanneer hij zijn veldkeuken gevestigd beeft ooals op de hierbijgaaude foto. In deze steengroeve, die opzettelijk voor het loel vervaardigd lijkt, ziut hij zicli omringd van het gerief, dat noodig is om en militaire keuken- te fer/.orgen; zijn fornuis, aanreclit, pottên- en pannenrek ■inden behoorlijk èen plaats en het aanwezig zijn van keukenlinnen waarborgt le mogelijkheid dat al hi t soldatengerei in reinen toestand gehouden wordt. Natuurlijk is de goede vucdselvoorziening van overwegenden invloed op het aoreel en het uithoudingsvermogen der troepen. De voornaamste zorg der militaire overheid is steeds gericht op ononder-iroken aanvoer van levensmiddelen daarvoor vvorden aile mogelijke vervoer-tiiddelen opgeeîscht. Veel gelijkenis met marktën hebben die afdeelingen der legerkampen waar i is het niet vereischt gelukkig te zijn maar wcl zijn plie ht te doen. Wat mij het meest opbeuren kan in de balling-schap is te weten dat de zware taak van het verstrek-ken van hulp en levensmiddelen, voor het land en < voornamelijk in de Antxverpsche gouven, dan vast-beraden en krachtdadige mannen is toevertrouwde | die zich in stand weten te houden. Mochten de huidige gebeurtenissert geen nieuwe j angsten doen ontstaan en nieuw lijden voor onze > zwaar beproefde bevolking ! Maar ook dan vali no g j niet te wanhopen : onze zaak is zoo rechtvaardig dat ze niet anders kan dan zegevieren ; slechts éene nederlaag is onherstelbaar, ik bedoel het bankroet van de wilskracht. Voor ons is den gestelden weg rechtloopend : het is in ons edel streven naar maat-schappelijk en nationale solidariteit dat wij tôt het einde moeten vereenigd en onoverwinbaar blijven. i Onze Vliegeniers in Kongo tijdens den Oorlog. De Oostergrens van onze kolonie moest ten allen koste tegen een vijandelijken inval beschut wor-den. De meeren van Kivu en Tanganika moesten daarom door ons bemachtigd worden. Op Kivu scheen hét best mogelijk maar op Tanganika was het zeer gewaagd. — Kanonneerbooten, schepen en vliegtuigen brachten hunne krachten samen. Het zal onze krijgsvliegeniers steeds als eene n groote eer aangerekend vvorden de eersten te zijn tj geweest die het hebben aangedurfd, bij gelegenheid van dezen oorlog, ook rond den evenaar de vlieg-kunst ' ten dienste van de besebaving te stellen. Kommandant de Bueger, van het vliegeniers-korps, die \ôôr den oorlog reeds in Kongo ver-toefde, aarzelde niet zich ter beschikking te stellen van den minister van Koloniën wanneer M. Renkin hem in November 1915 de gevaren meedeelde die onze kolonie bedreigden. Het was nochtans alge-meen geldend dat de vliegkunst slechts in de I meest gevaarlijke omstandigheden kon uitgeoefend worden in dit brandendo land en voornamelijk boven het Tanganika meer schenen de hinder-nissen schier niet te overkomen. Niettemin wilde Komm. de Bueger de onderneming wagen. De Admiraliteit van Engeland, hierover ge-polsd, bezorgde onmiddellijk de noodige mate- 1 rialen en toestellen aan de Belgische Rc.^eering. jl Enkele dagen nadien wa^en deze nagezien, fn-gcpakt en verzonden. Een keurkorps van beproefde en zeer bekwame vliegers vertrok op x Januari 1916. Pas waren zij ter zee of hunne toestellen moesten aan de vernielende vlammen van een ONS LAND 132

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes