Ons land

1009 0
01 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 September. Ons land. Geraadpleegd op 11 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ht2g738611/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

5de JAARGANG, Nummer 18. PRIJS: 3 CENTIEMEN 1 Septembef 1917. ONS LAND STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRIJ S Per jaar fr. 3-— Voor 6 maanden » 1.75 Voor 3 tnaanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEN BUREELK VAN HET BLAD Opstelraad en Behcer : ROODESTRAAT, 44 - ANTWERPEN. AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST Ongeteekende stukken worden niet opgenomea ict Mffisch îsger opgeroepen ter verdediging van iets dat niet bestaat In de Bracding Voor Vlaanderen ijveren... is uit den booze, zoo leeren de patriot-ten... zonder vaderland. Een prins der Kerk... vergetend dat de Mees-ter Zaligmaker is... maakt een nieuwe doodzonde. De kruidenier van den hoek... groote oorlogs-winstmaker... vloekt omdat hij een Vlaamsch lied moet hooren zin-gen... seheldt ons... ons, aktivis-ten, aïs verraders... hij, de bloed-zuiger, zich vetmestend uit de echte kracht van het volk ! 't Is om te gelooven dat we îeven in een wereld van gekken en dom-meriken ! 't Is om te gelooven dat de wetenschap bankroet maakt, dat de geschiedenis liegt, dat de wijs-heid voor altijd verbannen is ! Neen, t is oorlog ! De redelooze haat heeft de gees-ten verdwaasd ! heeft de oogen verblind ! heeft de harten verdora ! De waanzin is zoo groot dat er menschen gevonden worden, die juichend hun eigen graf kunnen graven... als maar hun haat zege-viert ! Anderen hebben lafheid en dwaasheid tôt goden verheven en zijn er de knechten van geworden ! Zij spreken van 't vaderland, zij vloeken ons, — maar denken slechts aan hun goden ; — 't is ver-9chrikkelijk om zien hoe hun ziel aan het beeld van die gcden gelijk ia ! Anderen nog behooren tôt de specie van den hierboven genoem-den kruidenier, grand carottier toen hij zijn vaderland moest dienen, hebbend uniform en wapen vèr weggeworpen voor een bom boven Antwerpen losbarstte, gevlucht naar Hoiland, weergekomen omdat men zei dat de inhoud der winkels zou verkocht worden, oorlogswoe-keraar geworden... bloedzuiger ! Als hij niet spreekt over bukvet, ! koffie, tabak en andere waren, die hij versjacherd heeft met 300 t.h. < winst, dan dondert hij op de ver-raders, — dat zijn de aktivisten, — bazelt over den IJzer en Lange- < marck, spreekt den naam van Broe-silof met grooten eerbied uit, be-stelt voor hem en zijn vriend « deux < cognaux » (sic!), noemt in één < adem als vulgaire arrivisten de Clercq, Verhulst, Borms, wedt dat ] de Oostenrijkers aan de Isonzo ver- : slagen zijn, dat de Paus voor vier \ millioen aan Duitschland verkocht ] is ('t stond in 't ((Vaderland»!) en psalmodieert met van aandoe- < nirig trillende stem over het edele Amerika ! De kerel heeft geen vaderland, maar heeft gehoor ! In zijn cnnoem-lijke dwaasheid zingt hij den lof van de Vereenigde Staten, waar op dit moment de ploutokratie, de macht van de bezitters bezig is den geest der Unie-stich'cers te verloo-rhenen en de laatste overblijfselen ' der demokratie uit te moorden i ben nieuwe <( century of dishonor » gaat voor de Unie beginnen. De 1 eerste was toen die Angel-Saksers op onmensc.helijke wijze de oor-spronkelijke bewoners van die stre-ken hebben vermoord onder de wreede leuze : « Every Indian is a ' bad Indian, only a dead Indian is a good Indian ! » Morgen zal de oieuwe century geen Indianen doc-den ; zij zal de eigen, vrije kinde- ' ren der Unie dooden, omdat de Unie in aanbidding ligt voor het geld en aïs hart Wallstreet heeft. De Unie, bij monde van den windwijzer-president Wilson, heeft gelogen toen zij verklaarde in den Dorlog te treden voor de demokratie j sn tégen de dwinglandij ! De waar-hieid is heelemaal anders. Onze le-zers moeten weten dat, einde ver-leden jaar, Wilson in het witte vre-deskleed, een groen takje in de hand, naar voren trad om groot- , priester van den vredestempel te , mogen worden... De kluchtspeler, die gezwegen had na de torpedee-ring van de « Lusitania », zou, en-kele weken later, den oorlog ver-klaren.Omdat men van hem als vredes- j noogepriester niet gewild had ? s Neen ! < De vredesgeruchten van einde j î916. het keizerîijk Duitsch vredes- j /oorstel, had een verschrikkelijken i iveerslag ter Beurs gehad. Wallstreet (de bankiers) verweten den président dat hij a damned idiot was i în gebruikten nog eenige andere ■niddeltjes waarmee bezitters poli- ] ieke lui knakten. De oorlogswaar--len, die met honderden punten vie- 1 en, moesten terug naar boven of i was de financiëele krizis. Ver- < schiOende banken zouden sprin- c ?en! ( The damned idiot moest de geld- 1 ui redden,de menschen die goud uit ■lijk en drek maken en goud halen | c lit het bloed van hen die ze voor } îun belangen den dood inzenden. \merika doen deelnemen aan den t >orlog, beteekent den oorlog nog 3 ■^3SC3CJ? . ■ ' r •* ;TT«rfr-wr^T-i:—rrmr«»ir ninstens een jaar verlengen, nog /eel bestellingen krijgen en uitvoe-ren, nog meer goud in de onverza-iligbare koffers stapelen, waarin met voile handen grabbelen mooie vrouwen... van plezier, bankiers-tnaîtressen, wier schoothondjes be-:er verzorgd zijn en ordentelijker oegraven worden dan de kinderen ran de slagveldhelden ! Op dit oogenblik juicht en zingt in roes van overwinning, over heel Je wereld, het groot-kapitaal. Vaderland, taal, volk, woorden waarmee men id'cten vangt ! Slechts 2 an god heeft zijn altaar: het gou- Jen t-n]f ï In Engeland, Frankrijk,Rusland, 3elgië, reaktionnaire of bedorven anden, kan ons dat niet verwonde-ren ! Voor Amerika is het ontzet-end ! Dernokratieën, stat op ! Volkshelden, doodgeschoten Joor burgergeweren, toont uwe vonden, herhaalt de geschiedenis ! t Is tijd dat de dooven hoorende worden en de blinden ziende ! Amerika wil doen wat Frankrijk ;n Rusland hebben gedaan : de /olksvrijheid aan banden leggen, rlroomen van heerschzucht en ge-aiedsuitbreiding koesteren ! Ameri-<a moet een leger hebben... moet iuropa zelfs de baas kunnen zijn ! New-York wapent alreeds zijn politie met machiengeweren ! Een jonge demokratie ? Neen ! ;en vunzig-rotte boel zonder ander deaal dn geld verdienen, geld op-"soopen om triviaal plezier met ^ngel-Saksisch cynism te koopen ! Fhe jungle ! the jungle ! * * * Vlaanderen ! Vlaanderen ! gij hei-ige, houd uw kinderen rein ! Gij ^ Joet, te midden van de branding, ; tri j den voor een ideaal ! Onze har-:en zijn zuiver... en onze handen... j iîke~ dag van strijd geeft goede /rucht... Misschien het einde... 't Is altijd goed : de zege ! of de rerbanning of het martelaarschap ! 't Is de moeite waard daarom te even ! Dài kan Wallstreet met zijn geld-:offers niet begrijpen ! Wist Mercier dàt, hij zweeg uit :erbied. want hij kan niet anders lan eerbiedig zijn voor aile kracht, lie God in den mensch veropen->aart.Dàt kunnen onze oorlogsver-Waasden niet begrijpen... uit dom-îeid of onwetendheid... ■en omdat de koorts om te bezit-en de harten, hun harten, die er :ijn om te beminnen, om te lijden, -iiriiiiir " ïirri -.t tit-h-i-ii-hit nTiifi-ffirti 11 ri.TPiii-iiiif i" iri>ij 17 infiini niiaïawHiii miiiK ii 1 ■ 1 1 1 m om te genieten van wat goed is, ver- Vlaanderen ! Vlaanderen ! moe- dord heeft. der, onze dank, wij zijn uw reine t Is vreeselijk ! 't Is de groote kinderen gebleven en de jaren van straf ! onzen strijd worden eens « een 't Is God, die zich van hen, uit eeuw van eer »■ hen weggetrokken heeft. George P. M. ROOSE. Eca belangrifke bijdrage tôt de wordmgs-geschiedeiiis van België « Ons Land n he&ft dikvrijls geschre-ven over het jamnierlijke -icel da,t het - Belgisch leger in dezen vcrschrikkc-iijken oorlog te vervullen heeft gehad. Meermciien schreven we hoe onze broe-ders ofrgeofferd werden voor een vreemd belangj hoe onze Regeering in 191//. geenszins voor pl-icht had tégen Duitsch-hnd te strijden, hoe zij een fout had b.e-gaan met aan het léger het bevel van de verdediging van onze gronds-onschend-beuarheid, te geven. IVij hebben er op ge-wezen dat de regecringsdaad gelijk stond met een zeljmoord, dat geen verdrag van • '■ een land dien zelfmoord eischen kon. Deze meening. gedeeld door eenigen, ( meer onderlegden, verwekte de woede van hen, die als vaderlandslliefde aanzien ee.ne divalende regeering te volgen 00k in hare fout en. Sommige onder onze vrienden waren zelfs verrast en oordeelden dat wij « te : kras » onze meening zegden. Wij waren van gedacht dat eenmaal onze gedachte door vele œnderehi zou < worden gedeeld. Wij hebben gelijk gehad met zoo te denken. Eene stem van niet te hoochenen waar-de komt onze meening ongewone kracht bijzetten. Te Genève heeft de heer van Steen-bcrghen> rechtsgel'eerde, advokaat en rechter te Antwerpen, een voordracht gehouden over België's verleden en toe-komst. Hij kwam door geschiedkundige navorsching tôt een gansch ander besluit over de Belgische neutraiiteit dani de ' tôt nog toe gangbare. Zijn voordracht berust op jarenlange studie der archie-ven en, buiten talrijke andere werken, ; op dat van G. B. Nothomb, generaal se- ; kretaris van de voorloopige regeering in ; 1830 : 1 (Essai sur la Révolution belge». Flij beaamt wat wij meermalen schre- ] ven : de stichtibng van het Koninkrijk ■ België is de derde vorm van het Barreel- ' trakiaat, waardoor de Oostenrijksche i Nederlavdén barreel werden tégen het roerige Frankrijk, de groote oorlogs- 5 voerder en geweldenaar van Europu, ' dat, met geest van annexatie toen reeds i in de negentigmaal in onze gouwen was <■ gevallen. 1 Wij geven_ in 't kort siïmengetrokke-n, i de behmgrijke rede van Dr. Van Steeto- ' berghen voeer. s 1831. — Het Verdrag der 18 Artikelen j Dit verdrag waarborgde de onafhan- t kelijkheid,, de onzijdigheid en de 011- s schendbaarheid van België. De behandeling was openbaar en het 1 a'kkoord werd afgesloten met de volks- c vertegenwoordiging eu de voorloopige r regeering door de bc-noeming van een ] vorst : de Engelsch-vriendelijke Leopold s van Saksen-Koburg-Gotha. Art. 9 en 10 luiden : België zal een eeuwig-clurenden ueutralen staat vormen. De vijf mogetidheden \erzekeren henj die eeuwigdu-rende ueutraliteit evenals de onschendbaar-heid van zijn grondgebied. Door eene reeht-paardige reciprociteit zal België genoodzaakt sijn deze iieutraliteit tegenover al de andere itaten te onderhouden, terwijl het altijd het 'echt bekoudt zich tegen elken vreemden inveti le verdedigen. D© nedcrlaag van LeuveQ Deze nederlaag had plaats in 1831. En-;elaiid maakte van de gelegenheid ge-jruik, daar de Hol'anders het Verdrag kr 18 artikelen niet wiîden erkennen, jni het te vervverpen. Met Verdrag der 24 Artikelen. Het verdrag der Dondener Konferen-:ie (18 art.) werd vervangon door het Verdrag der 24 artikelen, dat de 011-jchendbaarhdd van België niet meer er-kende.Art. 7 luidt : België zal een onafhankelijkeii ;n eeuwigdvrend nentralen staat vormen. Deze nentraliteit ruoet onderhouden worden :egenover al de andere staten. Het Engelsch Belang Daardoor kreeg Engeland de gelegenheid achter Frankrijk's rug België een 3'eheim verdrag op te dringen. Dit go jturde. Terwijl Sylv. van de Weyer rich in Londeu bezighield met de Belgische onaîhankelijkheid, ging Gobk-t, met de;i steun van Stockmer, vertrou-iveling van 1,-copold I, eene geheime jvreenkoxnst aan, het vestingverdrag geheeben. Het vestingverdrag Dit werd aangegaan door België eener-'ijds, Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Engeland anderzijds. De erkenning van iet koninkrijk hing er van af. Het ver-jlichttu België eenige vestingwerken te ;!oopen, andere op te bouwen. Daartoe ton de Belgische koning geld bij zijn jarauten bckomen. « MM. les plénipotentiaires ont discuté ensuite les moyens de fouinir à ces forteresses es garnisons nécessaires le cas échéant et la ;uerre se portant dans les Pays-Bas et, vu [ne les établissements militaires de ce royau-11e n'ont jamais pu être formés pour la dé-ense exclusive d'un pays dont la conservation ntéresse à un si haut degré toutes les puis-ances, il -a été convenu de recommander à >. M. le Roi des Pays-Bas de faire occuper, e casus fœderis ayant été déclaré, les forte-esses d'Os tende, Xieuport, Ypres et celles ituées sur l'Escaut, à l'exception de la cita-lelle de Tournai et de la place d'Anvers, par es troupes de S. M. britannique, et les cita-ielles de Huy, Namur, Dînant, ainsi que les ilaces fortes de Charleroi, Mariembourg et 'hilippeville, par les troupes de S. M. pru-ienne. » Voor wat de plaatsen betreft, is eenige ver-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes