Ons land

652 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 18 Juni. Ons land. Geraadpleegd op 28 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hd7np1xk3g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4d« jaargang, Nummer 7. Prijs : 5 Centiemen. 18 Junî 1916 ABONNEMENTS PRIJS : Perjaar fr. 3.— Voor 6 maanden » 1.75 Voor 3 maanden .... . . . » 1.— men schr1jft in ten bureel van het blad. Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, Antwerpen AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. WATERLOO HERDACHT EOONOMISCHE STRIJD — ZELFBESTUUR Op Waterloo-dag 1815 — 18 Juni — 1916 Telkenjare, op 16 Juni, her-denkt dankbaar deNederlandsche : stam de gevechten bij Quatre : Bras, op 18 Juni de beslissende I slagbij Waterloo en Belle Alliance. Quatre-Bras, het voorspel van I de eind-overwinningopNapoleon. I Tegen het bevel van Wellington | den opperbeveller in, hielden Noord- en Zuidnederlandsche troepen onder den Prins van Oranje bij Quatre Bras tegen Ney's Franschen stand, waardoor | dit tegen Blucher uitgezonden leger werd vastgehouden en den ï i8den het beslissend ingrijpen van ; Blucher bij Belle-Alliance, dat I Napoleon's ondergang inleidde, f mogelijk werd. Waterloo, met in zijn gevolg nieuwe Europeesche verhoudin-gen, een nieuwe geschiedkring openend in den ontwikkelings-gang der Nederlanden Aan Waterloo dankt Zuid-Nederland, dat de in de Vrijheid opgebloeide Noordnederlandsche kultuur nu reeds honderd jaren zijn hechten, onmisbaren rugsteun vormt. ^ Helaas, ons Vlamingen mocht | Waterloo niet, als aan Noord-Nederland, duurzame kultureele onafhankelijkheid schenken : in het door de Staatsmacht verwekte, hardnekkig voortschrijdende ver-. franschingsproces dat in 1795 bij de Fransche Overheersching inzet, | bracht de Nederlandsche période tusschen i8i5 en i83o slechts teweeg een korte stoornis. In het Unitarisme, in de lijn waarvan (in overeenstemming met den tijd-geest, maar in strijd met oud-Nederlandsche traditie) het be-wind werd gevoerd in het Rijk der Nederlanden, bleek de splijtkiem te liggen van Noorden en Zuiden.. ï België, in het Koninkrijk aan dit streven ten deele opgeofferd, kwam in verzet, waardoor het staatsverband met Holland ver-broken werd. Merkwaardigerwijs bleef in den afgescheiden staat het unitaristische beginsel ge-handhaafd. In het Koninkrijk België werd nu Vlaanderen ge-heel aan Wallonie opgeofferd. Voor Vlaanderen beteekende x83o r een verstrenging in de toepassing ; van dit beginsel : absoluut, al-thans op taalgebied, werd het doorgevoerd. Het onderbroken verfranschingsproces werd met verjongde kracht door de Bel-gische machthebbers voortgezet. Het bestuur in Noord-België werd toevertrouwd bij voorkeur aan Zuidelijke handen. Om de geïmporteerde Waalsche elemen-ten heen groepeerde zich een reeds verfranschte stand. E'm aanhou-dende versterking van dezsn stand was hier het gevolg van. Zoo be-vorderde het Belgische staats-organisme het ontstaan en de ontwikkeling, te midden van de Vlaamsche omgeving, van een aantal Fransch-sprekende enclaves : invloedrijke sociale groe-peeringen die zich van de Vlaamsche massa afzonderden. De gevol-gen van deze afzondering bleven niet uit. Door het taalverschil ontstond een scheidswand tusschen de verfranschte ontwikkelde krin-gen en de meerderheid der bevol-king. Door dezen scheidswand heen drong van de hoogere stan-den naar de lagere de beschaving niet. Het volk verviel tôt on-wetendheid en onkunde. Het hooge percentage analphabeten in Vlaanderen, met den aankleve van dien, hangt innig met deze taal-misstanden samen. Zoo ontnam het Unitarisme de bevolking van Vlaanderen voor een goed deel haar natuurlijke leiders. Voortreffelijke krachten vielen het Vlaamsche Volk af en gingen er voor te loor. Steeds meer verkreeg de afvalligheid, onder den. druk van het Vlaamsch verzet, een militant karakter. Een ten slotte onhoudbare toe-stand werd hierdoor geschapen. Jammerlijk schoten de verfranschte Vlamingen te kort in hun plichten tegenover hun Vlaamsche broeders. In de taal vervreemd van hun volk, lieten zij het over, môesten zij het over-laten aan zijn lot. Dat het sociale peil in Vlaanderen zoo laag staat, daaraan hebben zij voor het grootste deel schuld. De Vlaamsche Beweging wil dit sociale peil verhoogen. Zal zij hierin slagen, zoo dient zij in te zien dat het unitaristische .stelsel, met in zijn gevolg de verfransching, de voornaamste factor is die het neerdrukt. Zij dient te streven naar opheffing van dit stelsel. Het is onafwijsbaar dat het bestuur over het Noorden weer in Vlaamsche handen komt — algeheel. Opdat de regeering van Vlaanderen opnieuw in Vlaamsche banen geleid wordt. Eerst dan kan Vlaanderen aan België schenken de volheid van zijn vruchtbaarheid, als het verfranschingsproces voorgoed wordt stopgezet en de Fransche enclaves TONY VAN OS. — Aan de Schelde, opnieuw worden opgelost in ons Nederlandsch taalgebied - als, hopen wij het Jaar 1916, door de zegepraal van het Fœderalistische op het Unitaristische Beginsel, zal hebben gebracht de kultureele vrijmaking 00k van Zuid-Nederland, zooal^ionderd jaar geleden Waterloo van Noord-Nederland den kultureelen opbloei ver-zekerde.Moge, door een gelukkige op-lossing der Oorlogsvraagstukken, 1916 de algeheele, met Waterloo ten deele aangebroken herleving van den Nederlandschen Stam in Europa voltooien en, gunstig, de levensomstandigheden wijzigen 00k van het vervallen stamdeel, het Vlaamsche Volk. Tôt den Hoogen Beschikker over het lot der Volken stijge op hierom, op dezen pléchtigen her-denkingsdag, vroom, dit Vader-landsch Gebed : « Heer ! Kon deze zware be- » proeving ons geliefde Vlaan- » deren niet blijven bespaard, >» gelaten aanvaarden wij haar » uit Uwe hand en zeggen : Uw » wil geschiede, het zij zoo. En » was al die stoffelijke ellende » het middel ter geestelijke her- » opstanding, aanvaarden wij » haar met droeve vreugde en » smeeken : Breng ons niet in » verzoeking, maar verlos ons van » den kwade. En laat ons zien, » dat ailes goed wordt » VLAMINGEN ! Leest en verspreidt :: - :— : ONS LAND Te verkrijgen in aile dagbladwinkels en kiosken tegen den spotprijs van S centiemen per nummer. Onze Economische Strijd In het stadium van heropbeu-ring van een volk gaan economische en geestelijke ontwikkeling onscheidbaar samen als logisch gevolg en aanvulling van elkaar. Deze beide factoren vormen de basis der Vlaamsche beweging. Hiervan is onze werking en ons strijden — in eng beseffen — niet genoeg doordrongen en 't heeft lang geduurd eer onze voorman-nen uit den roes van taalstrijd op-stonden eens en eindelijk gingen inzien, dat er 00k buiten de taal-grieven der Vlamingen, onder economisch oogpunt .beschouwd, grieven bestaan, die 00k hunne plaats — en niet de laatste — eischen op ons Programma. Laten we nu deze vaststelling niet tôt het uiterste gaan uitplui-zen en beknibbelen. 'k Geef toe dat we in sommige gevallen ston-den voor 'n zwakke poging van een vèrstrekkender opvatting no-pens het doel der Vlaamsche beweging, maar als geheel beschouwd, kwam het toch maar neer op 'n beperkend : In Vlaanderen Vlaamsch ! En daarin juist ligt het, waar onze beweging aan te kort schoot en dat thans 00k nog wel doet. Waiit ons pogen en strijden, ons propagandawerk en studie loopen mank, omdat enggeestig, in 'n deel van het geheel, het einddoel gezien is ge-worden. Maar hoe kon het overi- j gens 00k anders ? Het is als 'n overlevering van geslacht tôt ge-slacht overgegaan en waar jonge-ren optraden, met jeugd-vuur van idealen-bouwen bezield, en den gezichteindervoorhet herwordend Vlaanderen verder durfden leg-gen, werden ze verketterd door de grootpriesters en hun aanhang, die hoog van uit hunne ivoren torens den eenigen weg voor-schreven.Een volk dat voor zelfstandig behoud kampt, moet ter wille van zijn eigenbestaan zelf, grootscher plannen scheppen en terverwezen-lijking ervan durven strijden. Waar het gaat om een ras te redden van innerlijk verval en verlies van eigenwaarde-besef, moeten aile middelen aangewend worden en zôo dat ze tôt tastbare uitslagen kunnen leiden. Vergeten we niet hoe een der eerste voor-waarden van 't bestaan van den mensch is, de bevrediging van zij ne behoeften naar lichaam en geest. De behoeften van den geest zijn steeds het voorwerp geweest van de meeste aandacht onzer leiders, maar weinig talrijk zijn ze, die hebben willen of durven dieper inzien om de etterende wonde te leeren kennen en te helpen heelen, waardoor Vlaanderen zijn beste sterktegaven ver-liest. Het heeft geduurd tôt eindelijk dan is opgestaan 'n man mer klaar inzicht der dingen, met 'n warm gevoel voor ras en land : Lodewijk De Raet, onzer beweging,helaas.te vroegontrukt. Wie nog meenen zou dat de Vlaamsche Beweging enkel 'n taalstrijd hoeft.te voeren — en gelukkig neemt hun aantal in

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes