Ons land

512 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 11 Juni. Ons land. Geraadpleegd op 25 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n58cf9kb5v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4de jaargang, Nummer 6. Prijs : 5 Centiemen. rf-mtrr: ajrswnSÂnM -re- il Tuni iqt6 ONS LAND ABONNEMENTSfRIJS : Perjaar fr. 3.— Voor 6 maanden . . „ 1.75 Voor 3 maanden .... . . » 1. MEN SCHR1JFT IN TEN BUREEL VAN HET BLAD. «lit Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, Antwerpen AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen HOOGSTAANDE TEGENWERPINGEN ? < Hoogstaande Tegenwerpiagen » uit het Auto-Stuk Wij zetten onze de vorige week zij de ontkenning metterdaad van onderbroken reeks artikelen voort dit vermeende recht zelfs als over het bekende Rekwest van unfair en oneerlijk bestempelen. 8 Januari j.l. tegen de onverwijlde Met deze voorstelling uit het vervlaamsching der Gentsche Rekwest brokkelt de hoeksteen Hoogeschool. der Vlaamsche Beweging — de Ook ethische redenen— «hoog- eisch der eentaligheid van het staande tegenwerpingen » — heb- Vlaamsche land —- door het in- ben geleid tôt het in het Auto-stuk vreten der halfslachtigheid stuks- tot uiting gekomen protest der gewijs af : en het wil er bij ons niet Passieven, redenen die zij als in> dat hier aan het woord zou volgt omschrijven : wezen de flinke stem van het « Eer en waardigheid zijn\ook voor r°buste Vlaamsch geweten. » het bezette volk onschatbare goede- Ook eer± andergedeelte van den » ren. Hoe zou de geschiedenis ons, bovenaangehaalden tekst namen » Vlamingen en Vlaamschgezin- wî) reeds onder handen, waar wij » den, beoordeelen indien, in eenen in ons. tweede nummer enkele » tijd waarin onze jongens nog auto-lijst-argumentenop den keper » strijden tegen uwe soldateninde beschouwden. » loopgraven, wij uit de handen van Onze broeders in de loopgraven, » den veroveraar voordeelen, zelfs zeiden wij daar o.a., bezegelen » onder den vorm rechtsherstel, elken dag met hun bloed het vol- » moesten aanvaarden » ! ledige rechtsherstel van Vlaande- Met andere woorden, de maat- ren- Heeft de Belgische Regeering regel tôt welke de plaatsvervan- herhaaldelijk verklaard, dat gende Regeering in zake de Gent- de Belgische Strijd gaat voor het sche Hoogeschool weldra zal over- recht der kleine volkeren ? gaan is, naar het gevoelen van Ligtde maatregel vandeplaats- deze Vlamingen en Vlaamschgezin- vervangende Regeering, waardoor' den — het Rekwest gaat uit van door de overheid een begin wordt Flaminganten en Vlamingen, die gemaakt met de bevestiging en de geen Flaminganten zijn — in verzekering van het levensrecht hooge mate stuitend voor ons van het kleine Vlaamsche volk, bewustzijn. ligt deze maatregel niet geheel in Het is merkwaardig dat lieden— de lijn der hooge gedachte, voor Vlamingen, maar geen Vlaamsch- welke België in dezen wereldstrijd gezinden — die nimmer voor getreden ? Hpe kan dan rede- dezen door het steunen der lijkerwijs de Belgische regeering Vlaamsche eischen blijk hebben aanstoot nemen aan een maat- gegeven van zelfbewustzijn, thans regel, die de gedachte waarvoor de behoefte plotseling voelen op- Z^J getu.iy;t, verwezenhjkt op het komen om ons, strijdende Vlamin- gebied van het Onderwijs, en gen, de les te spellen en met na- zoowel den soconomischen als den druk te wijzen op wat wij aan kultuieelen opbloei waaxborgt van onze eer en waardigheid verplicht Noo'd-België ? zijn. Is het wonder dat wij ver- De vervlaamsching der Gent- schoond wenschen te blijven van sche Hoogeschool komt inderdaad deze hun lessen ? Gij, die u België-als-geheel rechtstreeks ten thans als onze leermeesters op- goede. De normale groei van het werpt, waarom zijt gij in het ver- deel is immers een noodzakelijk leden de Vlaamsche Beweging belang van het geheel. Hier be- steeds met minachting voorbijge- staat geen aanleiding om af te gaan en hebt gij die leerschool-bij- " wijzen, wat dezen normalen groei uitnemendheid voor volkseer en bevordert. volkswaardigheid verzuimd ? Waar, in overleg ook met de Hoe geheel in den geest der plaatsvervangende Regeering, de halfslachtigheid is de voorstelling, œconomische opbeuring van het dat rechtsherstel voor de Vlamin- bezette gebied door Belgen be- gen een voordeel is dat, onbillijker- hartigd wordt — men denke b.v. wij s, nadeel voor de verfranschte aan het advies van den bekenden kaste insluit ! Stilzwijgend wordt Belgischen œconomist Van Ele- hier in het Rekwest het recht wijck in zaken opheffing van het van het ingedrongen Franskiljo- Moratorium — en dit terecht niet nisme erkend. Het heroveren van in strijd wordt geacht met onze het Vlaamsche recht als het be- eer en waardigheid, (al zijn onge- halen van een voordeel te zien — twijfeld prettiger vormen van waar het niets anders is, dan het volksopbeuringsarbeid denkbaar), herstellen van een aan Vlaanderen zal de Geschiedenis ook ons niet berokkend nadeel — is kenschet- hard vallen, omdat wij oordeelen send voor geesten, die reeds zoo- dat steeds op elke regeering, zij zeer aan de tttafmisstanden in moge dan maanden of <decenniën Noord-België zijn gewend, dat zij regeeren, de objectieve verplich- het vermeende recht van het ting rust, door aile middelen die Franskiljonisme toegeven, ja dat in haar macht staan 's volks wel- RENAAT BOSIERS — Vlaamsch hoekje. vaart in den breedsten — ook in geestelijken — zin te verzekeren. Vooral geldt dit voor de Regeering te Havre, die aan haar eer en waardigheid is verplicht, ook aan de Vlamingen en hun Volksrechthaaroorlogsleus, «Voor de kleine volkeren !», waarachtig te doen blijken. Slechts indien wij toegankelijk waren voor de wisselende invloe-den der straat en ons lieten intimideeren door een onberede-neerde, kunstmatig opgezweepte opinie, zouden wij geheel naar den wensch en ten gebruike van den erf-vijand dsn Franskiljon, en onder pressie afstand doende van de gezonde rede kunnen verklaren, dat het bevorderen van het waarachtige Belgisch belang door de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, afbreuk doet aan onze eer en waardigheid... Definitiën. Bestuurlijke Scheiding sluit in, dat het ééne Centrale Bestuur gehandhaafd biijft, waarin echter scheiding wordt gebracht naar de taal. Tweeledig Zelfbestuur geeft zelfstan-dige bevoegdheden op bestuursgebied aan beide de naar de taalgrens geschei-den deelen van het Belgische volk : de uitvoerende macht wordt in twee zelf-standige deelen geplitst. Tweeledige Zelfregeering sluit in de splitsing van België, ook op wetgevend gebied. V. PINKSTEREN Pro aris et focis. Dit kerkelijk feest, in het Gri«ksch penteicostei, wat beteekent den 5oen dag (na Pasch'en), doet ons herdenken hoe de Heilige Geest aan de apostelen en volgelingen van den gekruisigden en verrezwi Christus verscheen in de ge-daante van vurige tongen, en hoe het plots«ling al de vergaderden inwendig duidelijk werd, dat zij uitverkoren en geroepen waren, om aan aile volkeren der aarde de leer van den Heiland te verkondigen.En ziet,tot duidelijk teeken, dat de Allerhoogste wilde dat deze ver-kondiging zou plaats hebben in de taal zelf van de bedoelde stammen, voelde elk van de apostelen en discipelen zich door «en wonder in staat om, buiten zijn eigen taal nog die te spreken van de volkeren die ïij moesten onderrichten. Op dien eersten Pinksterdag bleek dus overtuigend de wil van den Heiland, dat elke natie. in haar eigen taal en niet in een andere de Christelijke leering zou vernemen, en we mogen vaststellen dat sedert dit eerste Pinksterfeest het recht der moedertaal een onwrikbaar katholiek grondbeginsel werd, want het evangelie moet aan aile volkeren, en wel in de moedertaal verkondigd worden. En werkelijk, ja, dat het evangelie aan ieder volk gepredikt wordt in de taul van het volk, bleef te allen tijde vaste regel in de Roomsche katholieke kerk. De tonen der moedertaal toch vinden hun weg rechtstreeks naar het hart, en dat wordt het best verstaan. Vandaar dat de zendelir.gen alvorens zij hunne taak aanvatten, bij voorbaat ingewijd worden in de kt nnis van de onbeschaafde idiomen van elken stam van negers, Roodhuiden, Olijfkleurigen, enz. welken zij het evangelion, de goede tij-ding, gaan verkondigen. Daarom ook dat in aile landen, waar de moedertaal ver- drukt wordt, de priesters in de eerste gelederen strijden van hen die deze taal verdedigen. Dat is zoo in Polen, in Ier-land, bij de Tsjekken, de Katalanen, ja, tôt bij onze broeders in Fransch-Vlaan-deren ; dat is helaas I niet het geval bij ons, Vlamingen. * * * Een deel van de seculiere geestelijkheid, vooral de hooggeplaarste dignitarissen, alsook de overgroote meerderheid van de onderwijsgevende kloosterorden, werk-ten voortdurend met hand en tand voor de verfransching van Vlaanderen. Zij waren het o.a. die zich uit al hunne krachtenverzetten tegen het wetsontwerp Coremans, dat ons middelbaar onderwijs moest vervlaamschen ; zij waren het of-schoon ze bij gelegenheid uitvielen tegen « het ongeloovige en zedelooze Frank-rijk » het land van « Bonnot en Garnier » en ons waarschuwden tegen de « Fran-sche zonde », toch deel uitmaakten van de " Association flamande pour la vulgarisation de la langue française " en er zoo toe medehielpen om eenevreemde taal te doen treden in plaats van de landstaal. Tôt hen ook richten zich de woorden die Pater Rutten den 16 Mei 1909 te Antwerpen uitsprak : «Terwijl onze zendelingen devreemde » talen, hoe barbaarsch die ook zijn » mogen, aanleeren, om in den vreemde » het woord Gods te verkondigen, zullen » wij, die van God de zending ontvan-» gen hebben, ons volk de getrouwheid » aan 't voorvaderlijk geloof en de voor-» vad«rlijke zeden in te prenten, zullen » wij vrijwillig de taal van het volk, onze » eigene taal, verwerpen ? » Of is het niet de taal verwerpen wan-neer in d* kerken rondom Brussel hoe langer hoe meer Vlaamsche sermoenen door Fransche worden vervangen, of zooals hier in Antwerpen nog onlangs bij het bezoek van Mgr. Heylen, in de vroegste missen in onze taal wordt gepredikt, maar in de tien, elf en twaalf uremis, voor den « high life » uitsluitend Fransch wordt gebezigd ! Is dat wel in overeenkomst met Jezus' leer en met het christelijk grondbeginsel dat ons het Pinksterfeest leert ? Het evangelie moet aan aile volkeren, en wel in hun eigen taal, gepredikt worden ! Waar overal elders de priesters en de bisschoppen, zooals b. v. wijlen Mgr. Stroszmayer, bij de Kroaten, Mgr. Mac Haie in Ierland aan het hoofd staan van de nationale partijen, daar zien wij in Vlaanderen de hoogere geestelijkheid onze echt vaderlandsche Vlaamsche Beweging bestrijden of met minachting b«jegenen. Is het niet het hoofd dier geestelijkheid, onze aartsbisschop, die in zijn •ersten herdelijken oorlogsbrief van Kerstmis 1914 schreef : « Les Belges en grand nombre, usaient leurs forces et gaspillaient leur temps en querelles stériles de races... » (Er waren Belgen, en groot was hun getal, die hunne krachten verspilden en hunnen tijd ver-beuzelden in tôt niets leidend getwist van rassen. .) Zoo werd. op een oogen-blik dat zoovele Vlaamschgezinden voor België het offer brachten van hun jong leven het heerlijk ideaal van de Vlaamsche Beweying dat Albrecht Rodenbach deed uitroepen : « Mijn leven voor Vlaanderen en Vlaanderen voor God ! » on-meedoogend neêrgehaald en vertrapt ! O ! mocht nu op dezen Pinksterdag, al was het maar een enkel arm vlam _ metje, dat de taal van de Vlamingm zou verzinnebeelden, op het hoofd van den doorluchtigen keikvoogd nederdalen, en hem benevens zijne andere goede gevoe-lens ook wat meer liefde inboezemen voor onze verschopte taal en ons dubbel bedrukt en bedreigd, verbasterd en ver-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes