Ons land

483 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 25 Juni. Ons land. Geraadpleegd op 24 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7w6736n18q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4de jaargang, Nummer 8. Priis : 5 Centiemen. 25 Juni iqt6 ONS LAND AJBONJMJEMttNTSfRUS : Per jaar fr- 3.— Voor 6 maanden . . » 1.75 Voor 3 maanden ... . . » 1.— men schr1jft in ten bureel van het blad. Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, Antwerpen AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. 'T BELANG DER ZEEVAART VOOR VLAANDEREN VAN EENIGE JONGE DAMES Onze Economische Strijd Rich. BAESELEER — De Dokken te Antwerpen Toen ik het op mij nam voor Wat is de zee voorVlaanderen? Ons Land de economische rubriek Wat kon de zee niet voor ons op- :e schrijven, stelde ik mij onmid- brengen, wanneer ze met kennis iellijk het doel voor, dat zich als van zaken, met onpartijdig beleid t ware opdrong. De plaats waar- en taaie wilskracht bewerkt zou Dver ik kan beschikken is echter worden ? gering en laat niet toe hier ailes We staan nu eenmaal voor 'n zoo haarfijn uit te pluizen en te feit. 't Kan zeker nut opleveren bespreken als ik hetwel wenschen na te gaan aan welke organismen sou. Bovendien is al hetgeen waar- de schuld moet toegeschreven aver ik spreken moet zeer uiteen- worden, voor dat gebrek aan ioopend van aard, daarbij komt vooruitzicht, die schuldige te- nog 'n steeds zich uitbreidende kortkoming tegenover het Vlaam- Dmvangsrijkheid onder druk der sche ras, en daaruit voortvloeien- Dmstandigheden en studieontdek- de, tegenover de geheele Bel- kingen. En toch zou dat ailes, al gische bevolking. Maar beterware ware het maar eventjes moeten het nog onmiddellijk aan 't werk aangeraakt worden. Daarom ver- te gaan, te redden wat er te red- wondere het dan ook niemand in den valt en latere generaties te deze rubriek geen stelselmatige laten navorschen en beoordeelen. volgorde te vinden en meer dan in de trage weder'opbouwing. eens mee den sprong te moeten ç[er natiën, die in den wereldkrijg Ttaken orn van het eene domein • betrokken waren, zal de zee 'n ^n het andere terecht te komen. hoofdrol spelen. Laten wij, Vla- woord voorai als ik mingen, die aan onze Wester- let zoo noemen mag drong grens de zee hooren bruisen en ïich op naar mijne meening, om haar verleidingsarmen, tôt wijd ^een teleurstelling te wekken en landwaarts in, zien reiken als 'n -ens voor altijd, 't doel dat ik be- uitnoodiging om tôt haar te pog te doen kennen : belangstel- komen, wij, die machtige havens •ing opwekken voor de economi- hadden, dat vooral niet over het >c. e en sociale richting in onze hoofd zien, net, als wij dat vroeger aamsche beweging. deden. Nu we bewust worden, * * # mogen we dat zeker niet doen, Lodewijk De Raet, die soms want dan ware het 'n ramp voor net enkele woorden zoo raak Vlaanderen, weerom 'n te kort n toestand wist te kenschetsen, schieten aan onzen plicht, waar- Peweerde terecht, dat in België voor komende geslachten ons niet < de zeevaart 'n specifiek Vlaamsch streng genoeg zouden kunnen be- aedrijf was ». En juist daarom oordeelen. was het dat ze zoo verwaarloosd Wel waren er stemmen die op- ls geworden. gingen voor de uitbreiding onzer i 1 handelsvloot en zoo de verschil-lende regeeringen er zich weinig of niet op eigen initiatief mede bemoeiden, kunnen we toch met genoegen aanstippen, dat het niet de schuld van Leopold II was, die er nochtans dikwijls genoeg de aandacht op vestigde, zelfs met eigen geld ons deed inzien wat de zee voor ons zijn kon. En waarlijk is het niet bedroe-vend vast te stellen dat andere kleine landen ons voorbij steve-nen ? 'k Heb hier toèvallig 'n statis-tiek (igo3) voor me liggen, waar-uit ik overschrijf : 1 Engelsche 5839 8.104 704 2 Dmtsche 4167 1.631 297 10 Deensche 339 266 S67 M Ned-rlandsclie 288 360.235 13 Grieksche 158 183.579 14 îielgische 78 11 I 626 En let wel dat wij in igo3, vol-gens bestuurlijke stukken, wat handel betreft de vijfde plaats innamen, na, in deze volgorde : Engeland, Duitschland, de Ver-eenigdeStaten en Frankrijk.Toch is het voor 'n groot deel, door de zeevaart als vervoermiddel, dat handel kan gedreven worden, zoo dat de meeste waren door vreem-de schepen voor ons moeten ver-voerd worden. Wilt u cijfers, die zijn welsprekend. Ziehier 'n tabel, gedeeltelijk overgenomen uit het werk van De Raet, voor de schepen die onze havens Jainnenkwa-men of uitliepen. Jaar Nnlionalileil Aanlal schepen Inhond in T. 1903 Belgische 757 714 127 Vreemde 7191 9 551409 1910 Belgische 1994 1 468.495 Vreemde 8949 13.632 276 En zoo komt het dat voor 'n groot deel de winsten die daarbij opgestreken worden, in vreemde handen overgaan. Wanneer wij het eenmaal over onze reederijen zullen hebben, zullen we nader aangeven met sterke bewijsvoering welk onbe-twistbaar nut in dit opzicht alleen reeds 'n degelijke handelsvloot voor ons, Vlamingen, zou hebben. En dat alleen ware voldoende om dit vraagstuk ernstig ter studie en ter zoohaast mogelijke uitvoe-ring te brengen. Laat Baron Daelman, de diplo-maat, op('t Kongres voor Wereld-uitbreiding te Bergen in Tgo5 ge-houden, beweren dat « Nos compatriotes ne sont pas marins et ne l'ont jamais été ! » (Onze landge-nooten zijn geen zeevaarders en zijn het ook nooit geweest). Daar zouden we vooreerst al veel tegen in te brengen hebben ; maar, zelfs als het zoo ware, al moest ons volkskarakter gewijzigd worden, dan kan, dan môet het ver-anderd worden ! De zeevaart kan voor ons 'n bron van goud worden als wij het wezenlijk willen en nut weten te trekken uit de lessen in taaie en volhardende wilskracht ons door onze Noorder-broeders en ook door de Denen en andere kleinere volkeren ge-geven.De natuur schonk ook voor Vlaanderen de zee ; onze plaats is ook op den Oceaan. Vlamingen, 't is nog tijd, maar denkt er aan ! Juni 1916. Karel Waternaux. VLAMINGEN ! Leest en verspreidt : : === : ONS LAND Te verkrijgen in aile dagbladwinkels en kiosken tegen den spotprijs van 5 centiemen per nummer. Aan enkele Jonge Dames ait de verfranschte Parvenu=wereld. Juffrouwen, Niei zonder ontroering vernarn ik, dat u veelhelang stelt m den huidigen Vla.imschen strijd. Een mijner vrienden, een akiieven flamingant, viel zelfs de eer te beurt, een oogenblik het onderwerp ie zijn van Uvv gesprek Een Uwer zou, aan de hand van 't Vlaamsehe Nieuws — 0 gruvvel ! 't bewijs gevonden hebben van 't verraad door hem gepleegd. Zijn naam werd daar gedrukt als lid van de jury, die oordeel vellen zou over een letterkundigen volks prijskamp : Een liefdegift, door 't blad, den braven, Vlaamschen lezer aangeboden, een huldeblijk aan lien, die aan het vol k het beste wijden van hun dichterlijk ge-moed.Dat U het VI aamsche Nieuws las, Dames, beeft mij wel verrast. Glom niet een *lam van toorn in uvv 00g bij'i lezen van het veel gesmade blad ? Heeft niet een kramp van pijn uw mond gesnoerd, bij '1 spellen van ons ruw geluid, ons Vlaamsch ? Werd niet Uw teereziel tôt wraak genoopt bij 't hooren van het walgelijk nieuws? Viel niemand Uwer in bezwîjming ? Gelukkig was bij niet nabij, de plichtvergeten vriend, wanneer Uw blanke hand van woede îrilde, wanneer het ongeduld Uw reine boezem jagen deed om Recht te doen weervaren voor zoo snood een daad ! Gelukkig ook voor U, Mejuffers.want in Uw heiligen haat, zoudt Gij misschien . in de opgewonden -heid van den eersten stond... den diep ver-achien flamingant Uwe bittere verwijten in het aangezicht geslingerd hebb§n. En dit nu moet worden vermeden Kuipt voort in het geheim. Geen laster zij u te gemeen 't Geldt eene grootsche zaak : Het Vlaamsch e Ras moet uitgeroeicl ! Doch laat ik kalm blijven. Misschien hebt Gij in goed vertrouwen werkelijk geloofd dat flaminganten om tekoopen zijn. U denkt natuurlijk dat, wijl de Vlaming vijf-en-tachtig jaar verloochend werd in 't eigen land, hij nu gebruik maakt om een vreemde zijne diensten aan te bieden. U redeneerl zeer juist waar 11 besluit dat geen verst^ndig Vlaming de les van 1830 ver-geten kan : Dan ook werd edel, Vlaam-Sche bloed vegoten en aïs belooning kreeg de Vlaming dwingelandij. Nu ook uog wordt hij in den dood gevoerd, door men-schen die hij niet begrijpen kan. Maar vreest niet, Dames, het onrecht werd ver-geld met goed, wij zijn wel Vlaamschgezind, daarom geen Duitschers. Al uw verbitte-ring berust op looze gronden. Maar als ik U toch bidden mag waarom Uw rust verstoord door 't volgen van een strijd, die uwe bevoeg^heid niet omvatten kan! U pleegt liefdadigheii,, werd mij ge-zegd. Een mooie daad voorwaar. Waarom U niet geheel daaraan gewijd ? Dat U de taal van 't arme volk niet kent, is immers geen beletsel : Uw stotterend woord aan Uw geschenk gepaard, zal de hongerige magen niet onwelkom zijn ; en verder is het brein zoozeer verstompt doorkommer enellende, dat men gedwee — gelijk de trouwe hond de slag van een hardvochtig meester - Uw heersehappi] aativaarden zal, daar men niet meer beseflen kan, dat uw verachung voor het Volk en voû^ zijn Taal. niet als een blijk van hoogere begaafdheid geld en zou. Gij zijt er in geslarfgd dat arme volk zoodanig 1e ontaarden dat het gewillig plooit voor Uwgenadige heerschappij.Dat arme slaven-volk dult het onrecht, dat ge pleeg', gelijk een noodlot, gelijk een vloeK waarvoor men enkel het hoofd te buigen heeft Ik wil niet langer Uw gemoedsrust storen, edele Dames, vergeef mij waar mijn woord wat hard ging klinken ; 't ver-wijt was dan ook wat grof Mijn Vlaamsch-gezinde vrienden zijn door niemand en voor niets te koop. Ik hoop dat 't U ver. blijden moog. Gij, die liefdadige werken pleegt, kunt gij dan niet bevroeden ; Gij dienogjong zijt en misschien nog geestdrift hebt, kunt Gij dan niet begrijpen dat een overtuigde flamingant met dient betaald te worden, om te werken voor zijn ideaal ? Maar martelt Uwe hersenen niet. De Zomer is in aantocht ! Trekt gauw te velde in ; plukt bloemen en vlecht kran-sen ; gaat wandelen m herbosch en stoeit en springt en danst ; neemt uw raket ter hand ; spant Uwe netten en loopt en lacht enzingt en... tracht niet te begrijpen, wat ge niet bevatten kunt. De Vlaamsche Poli-tiek ; het welzijn van ons volk... Neen, jonge Dames, 't tennisspel zal u beter passen ; leert daar den bal niet meer zoo mis te slaan en tracht niet langer, met Uw Fransch gesnater, twist t^ stoken, waar nu meerdan ooit de eendracln heerschen moet. Ik groet U allen zeer. Koen van uer Noordt Onze geachte briefwisaelaars zijn vriendelijk maar dringend verzocht hunne kopij naar het bureel der redac-tle, Markgravestraat, 11, te Antwerpen, te zenden ten laatste den Maandag-avond.De redactie-secretarls.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes