Ons land

540 0
07 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 07 Augustus. Ons land. Geraadpleegd op 24 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pz51g0k266/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4de jaargang, Nummer 14. Prijs : 5 Ceotaecneai 7 Augustus igi6. ONS LAND abonnementsprijs: men schr1jft in ten bureel van het blad. AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST. Per iaar fr- 3 ~ Opstelraad en beheer : :==== llZ 5 maanden ' ' ' '' I î.'If Markgravestraat, Antwerpen Ongeteekende stukken worden met opgenomen. DE VLAAMSCHE11ND spreekt lot M Volk vas mm UM ' DE PA.D m (Vrïml Aan ze'<er last#rend volkje "Ifv « Een pad, een pad ! Pas op ! Daar kruipt een pad ! Daar naast dien mesthoop... Ei ! Pas op ! Ze kijkt u Met vlammende 00gen aan... Ze blaast zich op. Alsof ze bars*en ging... Naar links, naar links ! Ze kruipt al nader op haar gladden buik... Brrr ! 't Walgtmij al... 't H art draaitmij om in 't lijf ! Ik word er zeeziek van. 't Afzichtlijk monster, Zie hoe het kwijlt, hoe 't kwtjlend verder kruipt Hoe 't voortkruipt door zijn eigen zwadder, — } Foei ! En waar het sluipt, zijn spoor met stinkendvocht afteekent... Ei ! Had ik het niet gezegd ? « Pas op ! » zoo zei ik « 't Ondier blaast zich op ! Ga links, naar links ! » Het heeft gespogen, zeg ik Het hééft gespogen... - Wat zegt gij ? Trof het u ? Uw hand ? Laat zien... Wat 66k in 't aangezicht ? Ik zei 't u immers... Neen, niet naar de beek ! 't Volk heet het spog der pad « venijn ». En werklijk, Hetis venijn, — venijn van de ergste soort. Uw hand zwelt op. . Zie, zie, hoe ras zij zivelt, En 00k uw wang !... Een arts !... Gauw naar een arts ! Uw wanghuid gloeit en glimt bloedrood ! Hier helpen A zijn noch balsem ! 't 1s venijn, ik zeg 't u ! Langs al uw poorjen zoog het vocht zich in Door bast en vel tôt diep in vleesch en bloed Hierkomt de bistou r i te pas ! Maakvoort ? Oauw naar den arts .'...» En wijl hij heensnelt, — voort, geen stond verloren ! — Zet ik mijn laars. mijn laars met dubblen zool En sterkgeklopte spijkers. op den platten Walglijken vorschenkop van 'tmorsig dier .. Eentrap dier laars, een enkle, ferme trap, — Een krachtige trap, die de oogen, rechts en links, Doet henenspatten, en — plat als een mispel, Ligt daar de pad, — wat vel, venijn en zwadder, Endagen, weken. maanden, jarenzelfs, Schuwt elke straathond hier de onveilge plek, En snuffelt rond, noch heft zijn poot eens op. Daar, waar vertrapt werd in haar eigen vuilnis. De pad, de pad, de walgelijke pad ! k. moeijerssone r^51 MANIFEST VAN DEN VLAAMSCHEN LANDSBOND Aan het Vlaamsche Volk! Toen in Augustus 1914 koning Albrecht aile weerbare Belgen te wapen riep, beantwoorden de Vlamingen zon-der aarzelen 's vorsten oproep ter ver-dediging van een vaderland waar zij, nochtans,van wege eene stiefmoederlijke : regeering, gedurende 84 jaar niets anders ondervonden hadden dan on- i recht, miskenning, achteruitstelling en benadeeling op elk gebied. Bij het uitbreken van den oorlog bedroeg het aandeel van het Vlaamsche Volk 65 °/o der getalsterkte van het Belgisch leger : weldra klom die ver-houding tôt 80 °|0 ten gevolge van de bezetting van gansch het Waalsch gedeelte des lands. Ook bereikt het getal der gesneuvelde zonen van Vlaan-deren het zoo bedenkelijk als hoog-vereerend cijfer van 80 °/0, of nog meer, : der gevallen Belgische helden. ; Die buitengewoon zware bloedoffei tvaren echter nog niet bij machte d «janden van het Vlaamsche Volk te Detere gevoelens te brengen : de lias ivaarmede zij 84 jaren lang ieverde ian het uitroeien van onze taal, is ntegendeel, noch dieper en groote jeworden. « Na den oorlog zal er van h 6 Vlaamsch geen spraak meer zijn ; Belgi îal voortaan uitsluitend Fransch zijn » 500 verkondigen zij alom : Vlaandere 3n zijn taal zijn dus ten doode vei Dordeeld. Van de officieren, van wier onbe iendheid met de taal van de groot neerderheid hunner manschappen onz Vlaamsche zonen te velde en in d oopgraven de noodlottige gevolge: ;oozeer aan den lijve hebben gevoeld a in menig geval met doodelijke afloop de treurige slachtoffers werden, van die officieren zal voortaan nog minder dan vroeger de kennis der Vlaamsche taal geëischt worden. Al de bestaande taalwetten zal men, in stede ze uit te breiden tôt bereiking der gevraagde volkomen gelijkheid, heel en al in onbruik laten vallen en het Vlaamsche Volk aldus voor goed weer-loos prijs geven aan ongebreidelde verfranschingswoede. De heiligste belangen, zoo verstan-delijke als zedelijke en stoffelijke, van het Vlaamsche Volk zullen stelselmatig over het hoofd gezien, ja meer nog dan tôt hiertoe, volkomen verwaarloosd worden. Zulks wordt onbewimpeld verklaard en herhaald in tallooze dagbladen en andere schriften onder het lijdzaam toeziend 00g der Belgische regeering in Havere. En terwijl deze laatste geen woord ter geruststelling tôt het Vlaamsche Volk weet te richten, bekreu-nen zich aile stratsamutenaren en open-bare besturen alhier zich in geenen deele meer om welke wetsbepaling of ver-ordening aangaande het taalgebruik ook, alsof het voor allen een afgesproken ordewoord was,' van het aangekondigd genadeloos verdringen van het laatste Vlaamsche woord, tegen de terugkomst der Regeering een voltrokken feit te m^ken. Vlaanderen's volledige ondergang is dus gezworen door zijn bijna eene eeuw ouden vijand, den Belgischen Staat, en zulks niet alléén in taalopzicht, maar ook op het gebied zijner stoffelijke belangen ; dit laatste is vooral onver-mijdebjk indien het land betrokken wordt, zooals onze Franschaanbiddende ministeis er toe medewerken, in den economischen oorlog, waarin men het uitgebloedde Europa wil dompelen na afloop van den huidigen ontzettenden wereldbrand. Er bestaat slechts één doeltreffend redmiddel voor het Vlaamsche Volk : het moet zijn eigen meester worden, ter bereddering zijner eigene belangen. De Belgische Staat in zijnen tegenwoordigen unitarischen vorm is noodlottig ver-franschend en, bijgevolg,eene bestendige doodsbedreiging voor het. grootste deel van de Belgische bevolking. Om het roemrijke, edele en levenskrachtige Vlaamsche Volk te beschermen tegen de beslissende ramp, waarmede men het openlijk bedreigt, dient de huidige staatsvorm veranderd te worden in een verbond van Vlaanderen en Wallonië, met toekenning aan elk van beide van volkomen zelfregeering en zelfbestuur. Dan zal elk der twee bestanddeelen van België zijne eigene zaken kunnen leiden en beheeren, in eigen taal, naar eigen aard, eigen begaafdheden, eigen ziens-wijze en levensopvatting, zonder dat aan welke zijde ook nog neiging tôt of vrees voor onderdrukking kunne ontstaan. t Dan zal eindelijk waarheid worden wat ^ tôt heden toe slechts een dekmantel voor a arglistige boosgezinden en een slaap-middel voor lichtgeloovige onnoozelaars ^ was : Eendracht baart macht ! Ter verwezenlijking van die grondige hervorming, welke dient plaats te grijpen bij het intreden van het nieuw e historische tijdvak dat het sluiten van ' den vrede voor het land zal openen, n en welke, ten andere, onontbeerlijk is voor het duurzaam bestaan van het herboren België, werd de Vlaamsche ■' Landsbond gesticht, met deze leus als e hoofdpunt van zijn strevon : Vlaanderen e en Wallonië vormen een statenbond e onder de benaming : Vereenigde Staten 1 van België. ' Voor aile zelfbewuste Vlamingen/die a in deze uiterst gewichtige omstandig- heden voor 's lands toekomst, zich niet laten misleiden of verblinden door bijkomstig partijbelang of zelfzuchtige berekening, voor allen die het algemeen belang van gansch een volk, het voort-bestaan van Vlaanderen zelf, hooger laten spreken dan eigenbelang of wat het ook zij dat ons tôt heden toe ver-deelde, is de allereerst op te lossen vraag : To be or not to be. TE ZIJN OF NIET TE ZIJN. Allen die naar Conscience's woord wezenlijk't Vaderland beminnen,en zijne taal en Zijnen roem, aile onverbasterde Vlamingen zullen op dit plechtig oogen-blik de handen broederlijk ineenslaan en, geschaard rond de Leeuwenvlag, broederlijk samenstrijden ter redding van Vlaanderen zelf, waarvan het voort-bestaan ons het allernauwst aan het hart ligt en waarvan het doodvonnis door zijne vijanden uitgesproken werd. Wanneer België's koning zijn volk ten strijd opriep, wendde hij zich tôt Vlaanderen's zonen met deze woorden : Vlamingen, herinnert u den slag der Gulden Sporen. In 1302 redden de vereenigde Vlamingen, poorters en boeren, werklieden en visschers hun geliefd Vlaanderen van den ondergang waarmede Frankrijk's vorsten en ridders het honend bedreigden. De strijdkreet onzer dappere en doorluchtige voor-ouders op dien heuglijken dag was : Vlaanderen den Leeuw ! Thans ook is ons Vlaamsch Volk in zijn bestaan zelf bedreigd. Om het te redden roepen wij tôt aile Vlamingen, van welken stand of gezindheid ook : Schaart u rond de vlag van den Vlaamschen Landsbond en strijden wij vereenigd voor Vlaanderen's zelfbehoud onder de moderner leus met gelijke beteekenis : Zelfregeering en zelfbestuur voor Vlaanderen ! In 1916 zooals in i3o2 : Vlaanderen den Leeuw. HET BESTUUR. ^ Brussel, den i5en Juni 1916. * * * Schematisch plan van het Programma ,Vlaanderen en Wallonië zullen een Statenbond vormen onder de benaming van de Vereenigde Staten vqn België. De Grondwet van den Statenbond zal de volgende hoofdbepalingen bevatten : i°) Vlaanderen en Wallonië vormen een Statenbond, vereenigd door nauwe banden van bondgenootschap.. 20) De Vlaamsche taal is de eenige ambtelijke taal van den Vlaamschen Staat, te weten : van wetgeving, regeering,rechtswezen, land- en zeemacht, rijkswacht en politie ; hooger, middel-baar, lager en vakonderwijs (officiëel en vrij) ; bestuur (Staats-. Provincie-, Gemeentebestuur en aile openbare diensten). Het Fransch blijft de officiëele taal van Wallonië. Het Duitsche zal de eenige officiëele taal der Duitsche gemeenten zijn. 3°) Elk verbonden staat heeft zijn eigen regeering, vertegenwoordiging en wetgeving. De zetel der Wetgevende Kamers en der regeering van Vlaanderen is Brussel. De Zetel der Wetgevende Kamers en der regeering van Wallonië is Luik. 40) Beide staten hebben echter de volgende gemeenschappelijke aange-legenheden : De buitenlandsche zaken ; — De invoerrechten ; — Het muntstelsel ; — De spoorwegen : Het post-, telegraaf- en telefoonwezen ; — Het wervingstelsel ; — De inkomsten en uitgaven van den Statenbond. De Wetgevende Macht, ten aanzien van de gemeenschappelijke belangen van den Statenbond, rust bij den Bonds-raad bestaaande uit twee door de Wetgevende Macht van Vlaanderen en die van Wallonië uit eigen midden te kiezen afgevaardigden, elk bestaande uit tien leden. 5°) Beide Staten verbinden zich tôt het onderhouden van een geregelde legermacht. 6°) De Zeemacht is ten laste van den Statenbond. 70) De betrekkingen van beide Staten naar buiten één zijnde, zal er maar één Minister van Buitenlandsche zaken zijn. — Hetzelfde geldt voor het Ministerie van Koloniën 8°) Het Staatshoofd heeft het opper- gezag over land- en zeemacht. * * * De werking is begonnen. Het goede zaad wordt kwistiglijk gestrooid. Ge- . lukte meetingen hadden reeds plaats te Merchtem, Hal, Assche. Heil U, vader Reinhard en Maurits Josson ; Vlaanderen ziet naar U, gelooft in U, hoopt op U ! ONS LAND. TE KLEIN VOOR HUN TIJD De kommissie ingericht door hr Carton de Wiart en bestaande uit officieren en verfranschte amb-tenaars vervult Le XXe Siècle en L'Echo Belge, twee bladen die ons haten, zooals altijd het oude het nieuwe haten moet, met boosaar-dige vreugde. Le conseil des huîtres roept deze, la commission du retour juicht gene... en voorhands worden de flaminganten van naam, pastoor Verriest, Stijn Streuvels, Dr Lauwers, Dr Borms, D1" Ad Henderickx, Dr Jacob, Raf Ver-hulst enanderen bedreigd met een dagvaardiging om te verschijnen voor dien nieuwen...Bloedraad. Het is ons niet duidelijk wat de regeering wil, maar dit weten we toch reeds, dat meer dan ooit de regeering vijandig staat tegenover de verdedigers van het waarachtig Belgisch belang. Zij neemt hare voorzorgen om die vijandschap in daden om te zetten, — om op de landskinderen deliefde tôt eigen volk, eigen taal te strajfen, omdat die liefde niet door de regeeringslui, die vreemd belang boven nationaal belang stelt, gedeeld wordt. Vervolging,verbanning van per-sonen, moord op de leiders van thans neemt niets weg van het Recht, — het zuiver menschelijk Recht, dat niettegenstaande staats-onrecht, ongeschonden blijft. De ware vaderlandsche vlag, zal on-middellijk door andere handen opgenomen worden en boven de hoofden gezwaaid. Het Recht blijft het Recht, spijts Dwinglandij.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes