Ons land

472 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 Juli. Ons land. Geraadpleegd op 26 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bn9x05z91w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

a*« iaar*anr. Nnmmer n. Pri)s : 5 Centiemen. 16 Juli igifi ONS LAND ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden .... .... ... 1.75 Voor 3 maanden ... . » 1.— mbn schr1jpt in ten burebl van hbt blad. Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, Antwerpen AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST. Ongeteekende stukken worden niet opgonomen. VLAANDERE1V in let Teeken van den Vos en ien Leenw ! Het Volksbewustzijn ontwaakt ! Zegenrycken Slag van Kortryck gezegd de < 6ulden Spooren*. « Zo quam die grave Robrecht van Atrecht ofte Artois, uytnemende (urieuselich ende fellick met al dat edele peerdenvolck van der Croone derrewaert ghereden, vanne zyne vianden zonder eenig delay ofte verdrach die bataylgie te lever en. Maar hoe hy nader quam, hoe hem zijn peert lancx zo rebellegher oude teghenspoorighen viel,als of hem die onredelicke dieren zelve zyn toekomende onghelick hadden willen te kennen gheven, hoewel dat hyt gheen gade en slouch, deur die groote verwaenthede ende oude verworstelde torene, die in hem ivas, so beval die grave van Atrecht. als een zinneloos prince, dat zyn archiers die bataylgie beghinnen zoudtn, zo zy oock deden met fluxen woede, omirent den neghen euren voor die noene ; maar die edele vlaminghen — naerdien het zy lien zelven al ghestelt hadden in sMe van gracie en faylgierden wy tei contrarie niee van haarbeden zo couragieuselic zelve •« quant ét quant » jeghens te treckene, tôt en toe verre buylen de voornoemde over-denhte kuylen ende pitten, vallende daer œlckaiuler en met een afgrisselick ghecrysch zo dapperlick up tlyf, dat men int eerste niet jugeeren en constc wieder eenich voor-deel hadde, lioéwel dat die Francoyseu uit ende wat schoonst schenen thebbene, over-mids Iweinich bedrieghelic deynsen van der vlaemsclie armeye, twetcke terstond aen-merkende die giave van Atrecht vreesde nemmermeer in tyds te commene, omme mede participable ende deelachtich te wesen van der victorie, die hem dochte dat zyn liêden nu leenegadere verzekerd waren ende bycans in hamlen hadden, dat hy zyn voorschreven archiers al subietelick achter-waert terden, ende die pesenvan huerlieden boghen in stick snyden, rydende met die zelve zeer verichlich met zulck een gruwe-lick ghedruisch tzyner viande waeri, dat zij mencanderennauwelicxen zaghen eens-deels van den stove, ende eensdeels ooc bij 't ionderlinghe bénéficié des hemels, corn ende gheel ende al te propooste tôt ghene dat die vlaemsclie capiteinen meest ende prlncipaliak vorenhadden, die welcke ziende die groote mogentheit ende groote furie van der jransche cavalerie thaerlieden waert comende, zeer haestelick metterspoed weder deynsden tôt binnen dé cuylen en de pilten voorzeit, daer huerlieden strafste vervolgers aldereerst inné vielen encle tuimelden by grootbr hoopen,quetsende,vernielende ende versmoorende daer deen den anderen, in zulcker menichte dat een wonder was. Die Vlaminghen hadden van nu bel dan mer duyzent fransche princen, heeren ende £delen gheconsumeert ende te nieten ghe~ bracht, so dat die grave Guy van S'Pol van puerder vervaertheid zyn neerden reedt, met noch bet dan XX duyzent i)i /i mi i Ende ter eeuwigher memorie ende ghc-denckenesse van dezer scoonder victorie, zo hinghen die Vlamingen aile die verghulde spooren die zij van de doode liehamen der fransche gedaen hadde — totten ghetalle von zes duûst in onzer Lieve Vrouive kercke le Cortrijck, daer naermaels groot quat of quam. Zo wij bijtertijd wel hooren zullen, als 't Gode ghelieft ». « Oude Chronycke van den Lande ende Graef-scepe van Vlaenderen, gemaakt door Nicolaes Despars, Poortere ende inboor linck der stede van Brugghe, Bacelier in die Rechten. Ghescreven dezen eerslen daghe van October, Antio XVe LXII. Ënantnnia i-AAi^ro hu M l>H IW ÉMIBMII llll l'Ilnl lill Ml ■>!—■■ Hllllll Onze Economische Strijd Vlaanderen, 't land der lage loonen. Vlaanderen, dat economische hulpbronnen bezit, die het rijk kunnen maken als geen land ter wereld, is het Arm Vlaanderen, 't land der lage loonen. We willen wel toegeven, dat gevallen als die stoelvlechters te Mechelen, die gemiddeld 1,28 fr. daags verdienen, als die van kant- werksters, die na 16 uur i,3o fr aan loon trekken en als die dei viltbewerkers, die lang en pijnlijl moeten sloven om enkel't hoogst noodige te hebben, om in hur levensonderhoud en dien van hur talrijk kroost te kunnen voorzien niet als algemeen moeten be-schouwd worden ; maar 't be- staan van dergelijke feiten is ken-schetsend voor de in Vlaanderen heerschende arbeidsvoor-waarden. Echter kan 'n weten-schappelijker vaststelling geput worden uit de gegevens van het enkwest over de loonen der nijver-heidswerklieden en stielmannen in 1909 opgemaakt door toe-doen der regeering. Ik maak enkel de berekening over werklieden ouder dan 16 jaar en stel dan vast dat van de 476.511 man, die aan het on-derzoek onderworpen waren er 299.094 te vermelden zijn, die minder dan 3,5o fr. daags als werkloon ontvingen. Van de 74.661 vrouwen waren er, let wel 63.807, die minder dan 2,5o fr. daags verdienden. Die cijfers ver-gen geen nadere bespreking, die zijn enkel de bekentenis van ellen-dige toestanden, met hun licht te raden sleep van misere en mo-reele ondermijning. Dat zijn Belgische statistieken, die over het geheele rijk terug-slaan. Wie zou echter durven beweren, dat in Wallonie de loonen niet hooger staan dan in * Vlaanderen ? Wie weet er niet dat bij deWalen de verdienste van den werkman i,5o fr. gemiddeld meer bedraagt per dag, dan bij ons ? Het is België niet dat het land der lage loonen is, het is Vlaanderen ! Waarwordthet werk,het slech-te, afmattende werk het slechtst betaald ? In Vlaanderen ! Wie trekken naar Frankrijk om daar hun brood te gaan verdienen ? Onze Franschmans, die Vlaanderen verlaten om hier niet «te creveeren van honger» zooals een hunner het in zijn ruwe open-hartigheid zei, onze Franschmans waarvan René de Clercq zong : « Hun dorpje niet, hun Vlaanderen niot, » Maar de armoe zijn ze beu. » Wie verricht in onze groote nijverheidscentrums 't grove, 't vuile, 't slavenwerk ? Waar wordt er het langste aantal uren ge-sloofd en gewrocht ? Waar zijn de werktoestanden vaak ongeluk-kig, ongezond en gebrekkig ? In Vlaanderen ! Overal en altijd blijkt de min-derwaardigheid van den Vlaam-schen werkman, die nochtans niet voor zwaren arbeid terugdeinst, die vaak uren ver van z'n haard 't werk gaat opzoeken en die in onbeholpenheid zich tevreden moet stellen met 'n karig loon voor lang dag- of nachtzwoegen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes