Ons land

1266 0
15 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 September. Ons land. Geraadpleegd op 29 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4j09w09w37/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

5de JAARGANG, Nummer : PRIJS : 5 CENTIEMEN a tr i < a( < ONS LAND STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRIJ S Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden » 1.75 Voor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEN BUREELE VAN HET liLA Opstelraad en Beheer : PfinMÇTfiiiT J.4. . ANTWÏÏBPEN AANKONDIGINGEN NÀAR OVEREENKOMST /~\ i _ _ 1 j _ : ONTHULLINGEN De meest-nabijliggende Plicht Al strijdende dag-aan-dag voc Vlaanderen zijn we ver, zeer ve gekomen. We zijn thans zoo ver da de noodzakelijkheid zich opdring om twee daden te plaatsen, die o] den weg van Vlaanderens bevrij ding als mijlpalen zullen zijn. He oogenblik is thans, niet alleen naa onze eigen daden, goed; het is zulk ook om de daden van onze tegen standers. We mogen ons daaron verheugen. Als het oogenblik min der gunstig was, moesten we toc! besluiten tôt die twee daden omdat of de oorlogamaiiiicii lict in.nov.ko. of niet. de vrede in aantocht is ei er voor Vlaanderen geen groote ramp zijn kan dan door den vred verrast te worden. Het oogenblik is gunstig ! De ge wichtige onthullingen van het pre ces Soechomlinof, — die me; jdood zwijgt in aile Ententelan den ! — hebben een sidderin: van verontwaardiging doen gaa: over heel de wereld. Welhoe, zij di zegden te strijden tegen aile heei schappij, hebben onder het valse etiket van demokratie, den oorlo ontketend om imperialistische e ekonomische doeleinden ! Menschen, aanstichters van h< kwaad, om thans hun leven te rec den, brengen dàt aan het licht ! Heel het oorlogsstelsel van de Wallstreet-dienaar Wilson stort e door in. De grijze^ leugendrade van Lloyd George's redevoerir gen worden er door aangews zen... Op dit moment legt Ribc zijn ambt van kabinetshervormer i de handen van Poincaré, den près dent eener demokratische ( ? ) rept bliek, die zonder voorkennis van d K amers akkoorden afsluit om Azi en F-uropa te verdeelen met het ai tokratische rijk van den Tzaar. Op de vraag : « Wie heeft schul aan den oorlog ? » kan nu eenied< antwoorden ! De Russische onthu lingen zijn een historisch feit i overeenstemming met het officiëe. nieuws en de feiten, dus een feit di niet te betwijfelen is. Dàt precù waarmee men Duitschland wc doodsteenigen valt op het eige hoofd. Met het licht door dat feit ve spreid. zijn werelden te beklart en heele volkeren te winnen : zi die afgeschrikt waren dat door pa tijkiezen de Rechtvaardigheid ze mocht gekwetst worden. Het oogenblik is gunstig ! De H versche regeering kan niet in de oi wetendheid van al die feiten tôt c dezen dag geleefd hebben ! Zij mo ï land, Rusland en Frankrijk op d r hoogte geweest zijn. Zij was h< t ook. Zij wist dat de oorlog naken t was. In de geschiedenis van Belgi 0 (koninkrijk sedert 1830) had zic korts voor den oorlog een feit va t historische beiee\enis voorgedaan r de instelling van den algemeene s dienstplicht, waardoor België tra buiten zijn traditie van neutrale 1 staat. Het wil ons toeschijnen dat i die dagen reeds de regeering part i tusschen de twee kampen gekoze , had. Schreef men te Brussel niel Augustus 1914 : «Dès le début, 1 1 haine contre l'Allemagne était re r rouche ; par contre, il eut été diffi 2 elle de nous faire marcher contre 1 France», — waardige tegenhangf van het « Vive la France ! » dat eer maal in het Belgisch parlemer -, weerklonk ? De regeering maakte zich med( y plichtig aan de misdaad tégen d ^ Rechtvaardigheid. e Thans, gevangen in het Entente net en in de leugens, die zij te ve: k spreiden heeft om er den vechtlu; g voor eene onrechtvaardige zaa n bij hare soldaten in te houden, ve volgt zij de eigen kinderen en ond< ;t hen, zij die het meest nationaal vo< [_ len en voor dat gevoel durven uit komen en op te treden, eischen n voor hun heilig vaderland het vri ,r bestaan : de aktivisten ! n Zij komt een priester, een gezal i- de des Heeren, omdat hij Vlaand< ren bemint en het te zeggen durft, )t verbannen ! n De Haversche regeering kreni i- den geest onzer vaderen : op den e i~ gen grond, onder de eigen regeerir e is de vri je gedachte niet meer veilij ë De daden waartoe moet beslote i- in dezen gunstigen tijd, — en oc besloten langs den Raad van Vlaai d deren omdat hij het hoogste lichaa: ;r in ons vaderland is, zijn : [- het vervallen-ver\laren der H n versche regeering, verrader van h le vaderland ! it het aangaan van zulke akkoordi ;8 en verdragen dat, ONDER ALL u OMST ANDIGHEDEN, Vlaand n ren zijn zelfstandigheid geWaa Eorgd wete. r- Elk verlicht vaderlander moet d :n willen, zal dat willen, — wil het ! j, De tijd is gunstig! r- De tijd ook dringt ! If In de hoofden van de sociaal-d mokratie aller landen moet de g i- dachte van het Vlaamsche al z< i- lang verschopte en geschopte rec >p doordringen ! En ook aile imperi et listen moeten er van overtuigd zi 1 t 71 1 *1 1 1 • • . 1 aitijd was : Vlaamsch, slecht: Vlaamsch, Vlaamsch tôt in de eeuwigheid ! e George P. M. ROOSE. » Van Gauwelaert, h waarom steunt ge uw " broeder niet ? n J In de ondubbelzinnige verontwaardi n 8 nS, die de verbanning van. Dr. Van de: Meulen naar het Cezembre-eiland alon I1 in Vlaanderen heeft gewekt, deelt de le;, ij ding van « Vrij België » niet. « Wij lten-n nen vooralsnog, — beet het in het num mer van 7 September, — den oorspronke a lijken tekst van bedoelde omzendbriever _ -rt Lnf- AS -Acv ganlr if laûl .>i-< den zijn te ernstig om ons ooraeel uit t< spreken zonder nauwkeuriger en volledi-a ger inliehtingen. » x Aan laksheid grenzende omzichtigheit „ is steeds het kenmerk van « Vrij België > . geweest, waar het de daden der Regee-1 ring gold. Om de daden van het Akti-visme op lichtzinnige wijze te beoordee-■- km, heeft « Vrij België » nooit getalmc e tôt het over « nauwkeuriger en volledi-ger inliehtingen » beschikte. Ook thans vinden de redakteuren val « Vrij België » goed, bij deze nieuw< tergende euveldaad van de Haversch< ît Regeering, in een of ander behendig on k de kwestie heendraaiend verband, t< r- spreken van « reehtmatige tueht » ; zi >r willen niet beweren, « dat er van Vlaam [ sche zijde noo't geen berispelijke woor den zouden zijn gesproken » enz. Maa :e mannelijke woorden om deze nieuw d machtsdaad van Havere te lakeOj komei je niet uiit de pen van deze flauwhartig. woor den j ongleurs. ç Toeh komen aan het slot eenige drei ge ment en... voor later, aan het adres va: -- de Belgische Regeering. In, o, zoo zorg te vuldig gekozen termen wordt haar een ei ander te verstaan gegeven i,n zake d ct Vlaamsche Kwestie. Maar wat zou d Regeering er zich aan storen, dat a Vri België » een papieren sabel trekt? Zij kaî Lë gerust de in watte gewikkelde werpspic y. zen van Hoste en Va,n Cauwelaert lang ;n haar hèen laen gaan, en zelf met haa ^ zwaren moker op de Vlam:ngen blijve losdonderen. De flinke mondhelden va: v (( Vrij België » hoeft zij niet te duchteu m ad Weg" met Haevere i 11 Weg met die Staten ' Die vechten — Doen vechten ! e- Welg met die Staten r- Die knechten — Doen knbchten ! Weg met Regeering, a Met Hovennering ! Weg met de Kroon — Het Volk ten troon ! Marcel Van de Velde e_ (Aniîterdam-Brugge) 30 AAN DE « PASSIEVEN » ! ht Stut ea steun, wie in 't gevecht is a- tegen al wie « knecht » of slecbt is jn voor wat echt en recht is. De Anderen en Wij L 5ene refolatie, die ces hetl regiern wcj Taajt, brengt licht orer Tel* dingen, die h< t licht niet moesten zien. Mcnigeen heeft verbaasd opgekeken toe de aktivisten, aan de hand van cliplom; tieke bescheiden — brieven van onze eige Belgische gevolmachtigde ministers — schn ven hoe Duitschland slechts noodgedwoj gen in den oorlog is gekomen en hc Duitschland zelfs tôt het laatste toe de vrede heeft gewild. Men heeft deze vei klaringen van ons verschrikkelijk en afschi welijk gevonden. Zij waren nochtans niet dan de waarheid. Maar zij waren de waarheic die men niet graag hoort ; die brandde ai vnur. Daarom is men die waarheid gaan hate en ook zij, die haar verkondigen. Men kon t< vens niet gelooven dat wij handelden en no 8l^kàih"'ôâmoge"Iîjk is, zêlfs voor een heel fortuin, het tegenovergestelde te schrijve: van wat, naar onze overtuiging, waarheid iî Men vergete niet, dat wij niet schrijven or Duitschland noch om de Duitsche regeerder te verontschuldigen. Indien zij dat noodi, hebben zijn zij-zelf mans genoeg : zij kunne: daarom onze hulp best missen. Wij hebbe. geschreven omdat wij ons eigen volk zien loc pen langs donkere wegen van haat naar dei afgrond der zelfvernietiging. Onze openhartige verklaringen hebben a 1 velen tôt nadenken gebracht... Anderen zulle: : volgen. Alleen de reddeloos-verbeulemanste ; zullen voortgaan langs de haatwegen naar d 1 zelfvernietiging. ; Hoe eer in den afgrond hoe beter voor h< 1 volk ; — ziektekiemen zijn in gezonde lich: men overbodig. Fi doncI un petit journal flamingantI E r vol heimwee trekt hun hart naar wat ze vroi - ger lazen : le Matin, le Petit Journal, le Figar, 1 enz. den Franschen invloed in Vlaanderen m medehulp van het Belgisch goevernement ve sterkend! Terwijl de Belgische bladen in Pari tegen het dubbel van hun prijs verkocht we 1 den en veel te laat aankwamen, waren d Parijzer kranten in België den dag hunn< l verschijning en tegen den oorspronkelijke S prijs verkrijgbaar ! De Belgische regeerin S was zoozeer de ondergeschikte van de Frai j sche dat ze voor het werk van het eigen vo' 1 aog geen reciprociteit van invoergemakkelij heden verkrijgen kon. Fransche bladen < S boeken rekenden België bij Frankrijk ; — < r prijzen « pour l'étranger » telden voor hi niet ! In den laatsten tijd zijn er gebenrteniss< yoorgevallen, die onze stelling hebben ve sterkt. De rede van den rechtsgeleerde Dr. vi " Steenberghen licht op afdoende wijze on: meening toe over de regeeringsfout in 191' de onthullingen in het berucht-geworden pr ces Soechomlinof wijzen ons aan wie de wa: schuldigen zijn, de ellendelingen, die de ran over de wereld hebben gebracht. Nieuwe on hullingen uit het Russische blad Copeck vi 17 Juni 1917 werpen een helder licht op < verachtelijke roi door de Fransche per» g •peeld. De feiten kort vô6r den oorlog gebeard, It den samengevat aldus : De moord van Serajewo. Oostenrijk vraa, opheldering aan Servië en eischt de straf d' moordenaars. Weigering van Servië om aî Oostenrijk te voldoen. Deze weigering is h gevolg van den Russischen steun, die beloo! ~ was. Ultimatum van Oostenrijk aan Servi Mobilizeering van Rusland tegen Oostenrijk Zoo wilde het de Tzaar! Zoo wilden het zijn ministers niet, Sason en Soechomlinof, geholpen door Janoesjk witsj, chef van den generalen staf. Zij ded< r. d.i. zij riepen de algemeene mobilizeering ni! ,t De Duitsche keizer zendt een telegram den Tzaar, waarin hij op eerewoord beloofi n met Rusland in goede betrekkingen te wiil« t- blijven. n De Tzaar eischt de iatrekking der s mobilizatie. I- Naar HUN EIGEN \ ERKDARINGBN kc e men de drie micisteriëele &churken gedurend a 10 MINUTEN bij elkaar en- beslisaen des Tzaar niet te gehoorzamea. De laatste pogin, i- van den Duitschen keizer Ued alzoo schif s breuk. Soechomlinof heeft met janoeajkewit»j de?, s verklariug afgelegd omdat hij thans be t! schuldigd wordt van Duitschgezindheid. Hi beroemt er zich op, om bewijs van K"'-*"" g; gezindheid-Jft( —"Jtschland dei j Wat staan we nu al ver van (je nu» . i die vôôr den oorlog immer hare biadzijdea vo had over les alliés en van af den eeretat 3 dag al wat niet pro-Entente was uitschold voo s Barbaar en Hun! y De misdadigers zijn niet in DBit*chi«*d ; -j ze zijn in Rusland ! a In Rusland niet alleen! ^ Ze zijn in Frankrijk en EngelaBd ! i Niet de Germaansche volkeren van Midde* Europa hebben den oorlog, de ramp, het wee 1 den rouw over de wereld gebracht... a De Entente heeft dat gedaan! n En bij het begin was zij den dief gelijk, dii e riep : « houd den dief ! » Sasonof, Soechomlinof en al die andere Ett« :t sische schurken met de onmogelijke namej i- hebben op last gehandeld, ofwel, hebbea g» handeld omdat zij zich door Frankrijk en tfr» n geland gesteund wisten. BEWIJZEN : jt Niet lang vôôr den oorlog had Frankrijk d* ;t dienstplicht over drie jaar uitgebreid. l'raiii r- rijk kon dezen last met zijn bevolking ai« js blijven dragen. Dat was voor niemand eeni r- geheim. De Belgische gevolmachtigde toinii e ter, baron Guillaume, schreef da»romtre*t d« •x 8en Mei 1914 : n i De service de trois ans, e'est la guerre g brève échéange! « j. De instandhouding van deze wet verwekte t fc Frankrijk-zelf kritiek. Paléblogue, Frankrijk le- ambassadeur in Petersbnrg, kwam daarvoc :n van ginder naar Parijs en de Parijzer blade le publiceerden daarop eene officieuze nota : tr « Mis immédiatement en présence d» % Viviani, M. Paléologue lui déclare ceci : Tr< ;Ii exactement informé des dispositions d'«spr r- de la Cour et des milieux gouverne menu* m russes, je dois vous dire que ceux-ci suivci :e avec la plus grande attention les contraverw 1 ; soulevées en France, à propos de la loi de tro, o- ans. Si la moindre atteinte est porté* à la l< -e militaire, je dois vous dire que je sae vcrri ip forcé de vous remettre séance tenant* m* d' t- mission. » m Den 8en Juni 1914, schrijft Le Matin : le « M. Paléologue a conclu en démoutraj s- l'impossibilité où il serait de continuer sa mi sion à Saint-Pétersbourg, si le servie* de tro: ii- ans n'est pas maintenu ! » Rusland wekte alzoo « la guerre à brè^ jt échéange » naar het woord ran baron Gui ■r l&ume, ;n De nationalistischc (lees chauvini»tisch< et pers en de Fransche diplomatie gingen dan 'd mee t' akkoord omdat ze rekenden op Eng< ë. land's hulp, dat de goheime aanstokw blee die Duitschland'» vreedzamen bloei knakke won. of Den 14en Juni verscheen in Le Matin i e- rertaling van een artikel van Soechomlino jn gepubliceerd in de Peterburger Gazette de ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes