Ons Limburg

641202 0
01 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 November. Ons Limburg. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x921c1vc5m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m mer 6. Maand Novembcr 1916. Ons Limburg Niëuwsblad uitgegeven door . den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. BERICHT De maandelijksehe vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zon-dag 3 December 1916 te 17 uren 's na-middags, in ons Jôkaal : Grande Taverne, lstc verdieping, Rue Ed. Larue. 14, (tegenovér de Mairie), Le Havre. Onze laatste bijeenkomst werd druk bijgewoond. We haddeii het genoegei er verschillende niëuwe leden a an le treffen, o. a. onzen streekgenoot der heer J. Ingenbleek, secretaris var Z. M. den Koning, welke er aan gehoii den had een paar aangename uurtjes bij de Limburgsche vrienden le komei doorbrengen. Wegens onvoorziene omstandighe-den kon het concert, dat op de vergadering moestvolgen, niet plaats grijpen Het werd verschoven toi op een latei te bepalen datum. De lieer Quaedvlieg vergastte de aan wezigè leden op een kleine voordrach waarin bij doel en werking van der Kring uiteenzette en iedereen aanwak-kerde bet zijne bij te dragen lot onder stenning van onze Limburgsche solda tcn. Onzen ijverige schatbewaarder, de heer Paumen, is bij het naar huis keeren het slachtoffer geweest van eei ongeval. Hij werd namelijk ontvei gereden door een automobiel en deec nogal erge kneuzingen op. Thans is hi gelukkig aan de beterhand. Wij wen schen hem een spoedige lierstelling. Nieuws uit Limburg Asch Op de heide tusschcn Asch en Opglabbeel hebben de Duitschers loopgraven aangelegd die moelen dienen voor de oefeningen var onlangs aangekomen rckruten. De troeper zijn bij de burgers gehuisvest. Beeringen Zaterdag der voorlaàtste week werd alhiei een prijskamp gelioiulen voor jonge geiter en bokken, in 1916 geboren. Deze prijskamj leverde een buitengewoon belang wegens lie groot aantal uitgclezen tentoongestelde die ren. Ook was de toeloop van volk groot; d( keurraad heeft het waarlijk niet gemakkelijl gehad. De prijzen werden toegekend als volgt : A. Bokjes zonder horens 1. Frans Sannen van Coursel ; 2. Léonard Petermans, van Pael 3. Leopold Bevnders, van Beeringen5; 4. idem B. Bokjes met horens: 1. Léonard Peter mans, van Pael. C. Geitjes zonder horens; 1. Jan Bellinx van Coursel; 2. Jos. Gcurts; 3. Lodewijk Oe-ven ; 4. Frans Bloek ; 5. Lodewijk Bamaekers 6. Jos. Geurts; 7. Jos. Van Kamp; 8. Leopolc Stenaers; 9. W.éd. Ferdinand Jordens; 10 Jan Weyens, allen van Beeringen; 11. Jos Poel, van Pael ; 12. Leopold IIencken,s; 13 Jos. Bielen; 14. Lodewijk Dendas; 15. Jar Lemmens; 16. Leo])old Ilenckens; 17 en 18 de kindercn Persoons, allen van Beeringen D. Geitjes met horens. 1. Lodewijk Vaes ci: Alfons Deferme ; 3. Frans Vandevoort; 4. Jos Geurts; 5. Baptist; 6. Leopold Stenaers; 7 Ed. Cerstelotte ; 8. Lodewijk Melis; 9. Hermai: Thoelen, allen van Beeringen ; 10. Léo Wils van Pael; 11. Bertilia Vanhoudt; 12. Wed, Pieter Yericken, beide van Beeringen. Bilsen Alliier zijn overleden de heer Broeklians, horiogemaker, en de heer Lormans, kleer-maker achter de kerk. — Onze stadgenoot H. Van Gertruyden, ver-blijvende te Cancale, is bijna ganSch hersteld en zal binnen kort zijn dienst bij het leger bernemen. — De ouders der jongens van bel vrijwillig pompierskorps met hun kapitein Henri Gielen stellen het heel goed. Bruslhem Onze dorpsgenoot Frans Clerinx ontving de Russische medalie van Tolstoï om van den beginne af op bet front bijna al de gevech-ten te hebben meegemaakt en zich steeds • dapper gedragen te hebben. 1 Coursel De landbouwers hebben bet bevel van de Duïtsche overheid moelen al'waçhten om hun . koren te zichten en hun aardappelpn uit te doen. De strenge welten vallen hier zeer zwàar. Het leven is er duur doeh armoede is er niet. Curingen Al de nolenboomen welke bet dorpsplein . versierden werden door de Duitsebers afge-kapt om er geweerkolven van temaken. Onze dorpsgenoot M1 Paul Hoebankx, bakker, werd ' door de Duitsebers als spioen aanzien en ' voor den kop geschoten. Dîepenbeek In onze gemeente is ernstig spraak de elec-trisehe verlichting in le richten door de ' Electricitcitsmaatschappij van Genck. Beeds ; hebben zich over de 250 gemeentenàren als i abonnent opgegeven. Ilet gemeentebestuur bestudeert thans het plan. Dat zal alleman genoegen doen, nu vooral dat petroleum eu ' carbuur zoo schaarsch en zoo schromelijk j duur zijn., — Eene honderdjarige kunnen vieren dat gebeurt niet dikwijls in Limburg en nog minder in oorlogstijd. Dit geluk viel echter op 8 November Diepenbeek ten deel. Opdien dag bereikte vrouw Anna-Maria Holsteyns, weduwe P.-J. Lichen, haar honderdste jaar. Deze klocke vrouw, blozend van gezondheid, werd op de winning der visscherij den 8 November 1816 geboren en woont thans op | hare pachthoeve aan den Vervallen Molcn, ( Boyerheide. Haar honderdste verjaardag werd metvcel luister gevierd! Eelen De heer Louis Peelcrs is door de mofFen i weggevôerd. i Exel L Uit goede bron wordl vernomen dat de - Eerw. Heer Pastoor Geukcns tôt deken van ■ Peer beiioemd werd. : — De pachthoeven van het gehucht De Locht, welke in den beginne door de Duitsebers vernield of verbrand werden, zijn opnieùw , opgebouwd en in prachtigc steenen huizen ; herschapen. — Madame Smeets, vrouw van Ferd. Smcets, • grootliandelaar in bout en aannemer, is overleden, alsook Madame Indekeu, vrouw van , den Secretaris. — De jeugdige onderwijzer Moreau, van Millen, vervangt de Eerw.. Zuster in de-gemeentcschool.Genck In put n1' 2 te Winterslag, dien men met groeten spoed aan 't uitgraven is, werd ver-leden maand op 484 meters diepte de eerste laag kool gevonden. Deze gebeurtenis werd met groote blijdschap door het bestuur en het werkvollç gevierd. — De heer ingénieur Elewaut was op 14 Octobcr, 11., bezig met metingeii te doen in put 1. Ongelukkig kwam liij met de rech-terhand tusschcn een ijzeren ligger dien men aan 't vasimaken was; hij werd rcdelijk erg gekwetst en ter plaatse verzorgd. — De kodlmijnmaatschappij van Winterslag verdient waarlijk allen lof. L. ik.A ..itc"st lïioeilijke om sta n d i yheden, nu dat zoovele werkershuisgezinnen het grootste lced hebben om aan voedsel te gera-ken, heeft zij eene gaarkeuken ingericht, die tegen betaling van enkele céntiemen per dag aan honderden arbeiders eene lekkere en voedzame soep verschaft. Deze week gaat zij een nieuw werk van ondersteuning inrichten, namelijk eene bak-kerij, waar hare werklicden zich tegen in-koopprijs, smakelijk en versterkend brood ku n n c n v c r se h a If e n. — Voorlaatste week gebeurden op de werk-plaatsen te Winterslag drie arbeidsongevallen, die,'t is te hopen, waarschijnlijk geene erge gevolgen zullen hebben. Marten Vangelein, gebezigd in put N1' 2, kreeg eenen steen op het hoofd, die door zijnen hoed drong en eene wonde van 3 cen-timeters breedte veroorzaakte. Léonard Willems van Herck, schrijnwer-ker, geraakte met de rechterhand tusschen de schaafmachien ; het vel werd hem van de hand gcschcurd en drie vingers werden zwaar gekwetst. Ilendrik Lehon, van Hasselt, was bezig met ijzereiï liggers te kuisclien, toen een dezer omklonk en hem de te.enen van den Hnkervoet verpletterde. De drie gewonden ontvingen ter plaatse sclfens de eerste geneeskundige zOrgen. Hasselt Vrijdag der voorlaàtste week werd in de groote zaal van bel stadhuis alhier, eene helangrijke vergadering géhouden, die door zeer vele landbouwers van de stad en het omliggende bijgewoond werd. Het was vooral de boterkwestie, die ter spraak kwam. Heer Schepen Roelants legde .uit dat voortaan de boter iedcren Donder-dag namiddag in het stadsmàgazijn derCapu-cienenstraat moet gclcverd worden. De hoogere overheid zal ongetwijfeld ken-nis nemen van hetgeen op de vergadering gezegd is . geworden en de bezwaren, die g ipperd werden, trachten uit den weg te ruimen. — Dinsdag morgen reed de veldwachter Vandevoorde per velo over den Gencker-steenweg' en zag licht in een onbewoond huis. Ilij klopte aan en drong binnen. Eene gansche bende jonge kereltjes huisden er en aten en dronken er lekker. Waarschijnlijk leven die gasten van strooptochten. Proces-verbaal werd tegen lien opgcmaakt. — Ondanks zoovele verwittigingen en reeds voorgekomen ongevallen, maakt de petro-leum nog slaclitofTers : vrouw Benson te Hasselt wonende, goot dit vocht in de kaclicl ten einde het vuur aan te wakkeren. De vlam bereikte de kruik en deed deze ontploffen, met het gevolg dat de ongelukkige moeder en haar kirtd, eenige maanden oud, in vlam-men werden gehuld en aan de bekomeil brandwonden bezweken ondanks de spoedige hulp. — Op Maandag 16 Octobcr, 11. tegen 7 uren, werd de gansche stad in rep en rocr gebracht door het getamp der brandklok, Alleman liep naar de Lombaardstraat, ahvaar brand uitgebroken was op de bovenverdie-ping der prachtige woning van M1' Gustaaf Goelsbloets, oud-majoor onzer burgerwacht. Het pompierskorps, aangevoerd door zijnen hoofdman Armand Bobben, deed dapper zijn bc^t en na een half uur blusscliens was aile gevaar geweken. De schade, door verzeke-ring gedekt, is tamelijk groot. — In aile bisdommen van ons land zijn sedert eenigen tijd leergangen van kerkzàng en kerkmuziek ingericht geworden in den aard van die, welke in het v'ermaarde Lenimens-gesticht gegeven worden. Het bisdom Luik was hierin nog ten achter, doch thans is die leemte aangevuld. Door loedoen van onzen pastoor-deken, den Z. E. Heer Kanunnik Broux, werd een commissie van deskundigen gevortad ton ei^vle die leergangen hier aan den gang te krijgen. Deze commissie is sa-mengesteld uit den heer Deken als voorzit-ter, den E. H. Daniels, rector van 't Begijn-hof, de heeren Alexis Pierloz, bestuurder der K. M. Sint-Cecilia, Edg. Tits, voorzitter dezer maatschappij en William Boelants, provinciaal griffler, als leden. De nieuwe school is gesticlit en staat onder de leiding van den bekenden toonkunstcnaar Arthur Meulemans, die den leergang van orgel zal geven. De E. H. Somers onderwijst den gods-dienst; de heer C. Vanderstracten, koster der lioofdkerk, is belast met den leergang van liturgie en latijn en de heer Alf. Ilamoir, orgelist en muziekleeraar, geeft de notenleer. De lessen zullen aile Donderdagen in een goed geschikt lokaal van het Begijnhof gegeven worden en de lessen van orgel in O. L. Vrouwkerk. Beeds zijn een dertigtal leer-lingen uit aile streken der provincie inge-schreven en het getal groeit nog dagelijks aan. Het jaarlijksch schoolgeld is vastg'esteld op 75 fr. Deze leergangen zullçn ongetwijfeld van groot nut zijn voor de verspreiding der kennis van kerkmuziek. De heer Bené François, baas van het Café du Palais, op de Havermarkt, is door de moffen om onbekende redencn aangehouden. — Sinds eenige weken is het Duitscli gar-nizoen zeer verdund ; het bestaat nog uit ongeveer 90 molTen. De schildwaclUposten aan de stadspoorten zijn afgeschaft. Dit ver-heugt iedereen. De kwajorigens trokken natuurlijk dadelijk naar de scliildwachthuisjes en schreven er volg'ende verzen op : Huis le huren terstond, De mannen zijn naar 7 front! 's Anderen daags werden de liuisjes weggenomen. Toen waren de Ilassclaars nog tevredener. Heppen — Bond half Se/itember is alhier overleden de heer Louis Beinders. — Mevrouw Wed. Dumolin, heeft al haar goederen, behalve hare nieuwe huizen, ver-koclit voor eene soin van 80.000 frank. Lanaeken Lambert Fuchs is door de Duitschers veroordeeld tôt 15 jaren dwangarbeid. — De Eerwaarde Heer Plessers, oud-kape-laan alhier, alhoewel vrijgesproken, is naar Duitschland vervoerd, waar hij moet ver-blijven tôt het einde van den oorlog. — Zondag 1.1. hadden de Duitsche ollicie-ren te Pietersheim, gehucht van Lanaeken, tusschen die lokaliteit en Smeermaes gelegen, de garnizoenen der omliggende dorpen op een concert uitgenoodigd. Rond de 300 sol-daten bevonden zich aldus vergaderd in het grootste kofTiehuis van het dorp dat schoon ingericht was en binnen en buiten met bloe-men, groen en liclitjes versierd. De oflicieren hielden redevoeringen over den moed hunner wapenbroeders aan Verdun, aan den Yser en aan het front van de Somme. De redevoering eindigde met de aankon-diging van een aanstaand vertrek naar het front en een vurig beroep werd gedaan op den moed en vaderlandsliefde der mannen. Leopoldsburg Twee treinen gaan dagelijks over en weer tusschen Diest en Leopoldsburg. De bevol-king maakt er echter geen gebruik van. De menschen van Hasselt, Bcverloo en omstre-ken gaan met de tram tôt Beeringen en van daar naar Diest waarze rechtstreeksclie trams hebben tôt Leuven en Brussel. De tram 3e klasse, kost 10 ceritiemen per kilometer ; men geeft alleen enkele reiskaarten. Ilet personeel bestaat uit Duitschers; de soldaten slapen in de staties welke zeer vuil zijn. — Het vleesch kost 8 tôt 9 fr. de kilo ; de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Limburg behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Le Havre van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie