Ons Limburg

2535 0
01 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 December. Ons Limburg. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z71r6j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 7. Maand Decembcr 1916. Ons Limburg Nieuwsblad ullgegeven door à.en. ce Kring der Lîmborgers »9 REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Zalig 'Nieuwjaar ! ; « Ons Limburg » wcnsebt aan al zijn Lezers cen zalig on gelukkig nieuwjaar! IIcl hoopt vurig dat deze winter de iaalslc zal zijn welken onze ^ dappere soldaten in de loopgrachten j zullen doorbrengen. Dat weldra bel ( lang gewenschte uur moge slaan | waarop ons heldenleger onder de lei- l ding van onzen geliefden koaing zijn triomfmarSch zal beginnen ! Dan zal < de laalste Pruis over don Rbijn 1 geworpen worden en onze koene Limbureers zullen naar bunne baard- , steden mogen weerkeeren, waar zij, i de moedige landverdedigers, zullen i gevierd en gebuldigd worden. Môed, beste Vrienden, bet nieuwe ' A jaar brengt U de roemvolle victorie ! BERICHT j De maandelijkscbe vergadering van ' onzen Kring zal plaats bebben op /on- ! daçj 1 Januari 1917, te 4 uren 's na- middags in ons lokaal Grande Taverne, , 1° verdiepmjL Rue Ed. Larue, 14, . (tegenover de Mairie), Le Havre, (Iiigang langs de Cinéma). t We vesligen ernogmaalsde aandacht ' op dat pnze Kring van lokaal veranderd is en niet meer in bel Café Guillaume ; Tell bijeenkomt. 1 Deze verandering is oorzaak géweest ' a ( dat bij onze laalsje vergadering ver- ' scbillende leden die zieb naar ons oud lokaal begeven hadden er natuurlijk niemand gevonden bebben. In 'l ver- , volg komen we dus maandelijks samen i in bet bierbovenaangeduide lokaal. i In het vervolg zullen onze ver-gaderingen aliijd plaats hebben op den 1"' Zondag van iedere maand, om 4 uren 's namiddags. BELANGRIJK BERICHT Nog aliijd zijn er leden die ons den naam hunner geboorte- of uerblijfplaats in Limburg niet opgegeven hebben. Zij worden dringend verzoclil zulks te doen opdal wij onze algemeene. adressenlijst miitlpn Ifiumpii nmii/ilcpii L NieuwsuitLimburg ; Achel c Uitlreksel uit een brief van 28 November 11. «.Ailes gaat zijn ouden Achelschen trant » en er is eten genoeg. Hetgeen ons het ■» meeste kwell is de duitsche dwang : Al wie l » het waagt aan de draadversperring le i » komen op minder dan 1000 metèrs wordt 1 » zonder raedélijden doodgeschoten. Ilet is j » streng verboden zich naar de grens te be- > » geven zonder ])as. Ilij die de wet overtreedt j » wordt met eene.eerste boete van 3 mark , » gestraft. Onnoodig tè zeggen dat er geene i » passen le bekomen zijn. t » De slimme Aehelaren blijven in liun s » holleken, en loch komt er nicuws over. » ] Beeringen i Wij vernemen dat onze lioôggeaehtc pas- t toor-deken, de Eerw. Heer Van Swijgenho- 1 ven, verplaatst is naar het dekenaat Glons, ( vaar liij den Eerw. Heer Boonen vervangt, lie te Beeringen benoemd is. Bree Onze stadgenoot de heer Jos. Martens, oon van onzen geaehlen bnrgemeester, is crlcden' week naar Londen vertrokken vaar hij binnenkorl zal insclicpen naar ïclgisch Congo. IIij zal in onze kolonie een iclangrijken post waarnemen. Wij wensçlien lein een voorspoedige reis en liopen dat het lem wel zal gaan bij onze zwartjes! — Tôt hiertoe heeft de sigarenfabriek van len heer Roothans nog sleeds kunnen wer-:en, dank zij den invoer van tabak uit Hol-and. Er bestaat eehter gegronde reden ot vreezen dat de" fabriek weldra zal stop-;ezet worden daar de Duitschers den tabak-nvoer verboden hebben. Zoo zullen zij dan alrijke arbeiders zonder werlc zetten en laar Duitschland' kunnen voeren. Sehijn-leiliger konden de moffen waarlijk niet te verk gaan ! Huwelijken. — Joseph Pijls met jufTrouw ?aeten van bel Kanaal; een zoon van schipper Iichiels met eene jufTrouwj uit Brussel; ierard Hendriks, kleermaker, met de dochter an ambtenaar Cuivers ; M. Van de Wal, 70 aar, oud luitenant der douaiien, met eene uft'rouw uit Gheel : Verloofd — M." Erans Martens, zoon van M. an Martens van Bocliolt, met jufTrouw uigusta Valider Meulen. Gevangenen. — M. Erans Martens (Unie) is eruggekeerd uit zijn gevangenschap en ziel ■r goed uit. Eehter durft liij niet het minste •ertellen over zijn lotgevallen. Vol gens men zegt zou jufTrouw Jaegers nu il 't gevang van Tongeren zijn, M. Oct. ,'an den Boscli, te Brussel, Eugeen Ercncken e Luik, de lieeren Loomans, Hornix en iclirooten in-Recklfeim, de eerwaarde heer vapelaan, Fritz Paradis en jufTrouw l)ilda anssen in Duitscliland. Duitsche bezetting. — IIoop en al zijn er iog 25 duitsche soldaten erin begrepen de îavenmeester en de Kommandantdergendar-îïén.Hun geliefkoosde herberg is bij Baeten aan îet kanaal. Het leven is verdraaglijk. Wcl is ■r geen overvloed van levensmiddelen, doch ■r is genoeg. Spek is er niet meer te vinden. )e koilie kost 20 fr. de kilo en de zeep 18 fr. i.lle winkels van specerijen en stofTen zijn edig. Nieuwe zolen aan de sclioenen kosten 1 fr. Gewone voedering voor kleeren die Toegcr 0,50 fr. de cl kostte, kost nu 3,50 !i. De aardappelen zijn niislukt, en het graan icefl weinig opgcleverd. Men vreest dat ci n Eebruari aanstaandc geene aardappelen neer zullen zijn. De vooriiitzicliten voor 917 zijn maar droevrg. Diepenbeek Onze dorpsgenoot, de heer Ul. de Norman, weede kapiteiii bij het Belgisch léger, is lenoemd fol Bidder in de Orde '1er Kroon n werd vercerd met het Oorlogskruis. Haelen Op 12 Auguslus 1914 werden de Duitschers e Haelen zoo deerlijk verslagen dat ze in illcrhaast moesten terugtrekken naar Hasselt. )eze slag is op praclitige wijze bezongen l'eworden door een onzer beste dicliters viens naam we lhans moeten verzwijgen. Iet gediclit is getiteld : « De Slag der Zilve-en Ilelmen » naar het groot aantal zilveren lelmen welke door de Belgisclie soldaten ip het slagveld gevonden werden. Het ver-clieen op 14 Juli 1915 in het dagblad : « De îelgische Standaard » en is tlians lierdrukt n den bundel «Oorlogspoëzie», uitgegcven en e vcrkrijgen tegen f ,50 fr. bij den E. H. îernaerts, aalmoezenter te Gainneville Seine Inf.) De Siag der Zilveren Helmen Het was don twaalfden Oogst van 't jaar dat, door't vqortaan «het gruweljaar der tijden» heeten zal., [Heelal, Onthouderi zullen latere eeiiwen lioe op dien zomerdag, 011s Leeuwen zich keerden tegen '/ Duitsch geweld in 't Haelensch veld ! Daar komt van Haelen uit, een régiment van Moffen, van iogge ruiters, lomp ons jongens tegeploiTen. «z^ aan een wandeling doen, en zijn te Leuven voor den noen... » Docli ei ! wat raast daar uit die scïiooven, die gele kooven ? Wat klinkt er 't alleu kant hun zoo venijnig toe, Met knetterknal op knal, waar dond' rend « woe, \\t)e, zich tusschen mêngt bij korte horten ? [woe » Ei ! ziet ze van hun paarden storten ! Ziet paard en inan ten gronde slaan, aan 't spart'lcn gaan ! Ei ! ziet ze dansen als langbeende, gekke kikkers de lucht in, als't kanon, bediend door sclierpe mikkers liun rotten raakt en rijt ulteen dat liais en kop, dat scheen en been, na zwirr 'lend vliegen, dansen, draaien, den grond bezaaien ! Zij roldcn over 't veld "lijk op de kegelsbaan de kegels, eén voor één, doorecn'tejn gronde slaan ! Zij vielen om, bij voile zwaden, als 't graan waardoor de zichten waden... Een dertig man van elke schadron bleef zien de zon ! Von Bûlow moest er ook, op 't hooge ros gezeten, den weg van Haelen uit, op zijne landkaart meteii Dit ziet Rousseau, de held, die ach ? doorschoten, doch nog levend, lag... Hij heeft cens dooden roer genomen, laat Bùlow komen... Hij krijgt hem onder schot... er klinkt een korte « paf ! » de trotsclie ruiter stort van zijnen klepper af ! Rousseau kruipt langs de Duitsche lijken hij gaat een s naar von Bûlow kijken, hij rukt diens lielmhoed van den kop, en zet hem op ! Hij sukkelt op het paard des doodgewonden graven, en brengt, met 'dollen moed, den klepper weer aan 'l hij rent zijn makkers tegemoet [draven, en zwaait met Bûlows zilveren lioed Zoo ging liij aan de and' ire liclden zijn schotje melden. Eli lijk von Bùlow viel zoo vielen over 't veld wel honderd ruiters, die het Duitsche stamboek meldt als edellicden liooggeboren Drie duizend man Averd daar verloren « De bloem van Duitschlands ruiterij » zoo liietcn zij. Des morgends reçu ze fier door Hasselt, Ilerck en Haelen, toen was er liaast geen eind aan hun pronken, pralen ; zij zouden, ja," de vôorwacht zijn van keizer Valscliaard lut Bôrlijn, eerst Brussel, dan Parijs betrekken met trotsclie nekken ! Des avonds zag men hen op Ilasselts baan.,. Toen keek hen vrouw en kind en boerke spottend aan.., Hun koppen liingen neergezonken, hun rijcn waren zeer geslonkcn, Zoo keerden zij met schâ en scliand uit Ha gel and. Met kinderlijke vreugd zoo toonden, één voor één ons dapp 're jongens liunne dure krijgstroleen gevonden langs de bloed'ge wegen : een Duitsclien « mauser » of cen degen doch meest nog zilv'ren helmen blank met rinkelklank... Ho ja, wij hadden reeds den slag der gulden sporen, doch ook van dezen kamp zal de eeuw na de eeuwe 1 Yoortaan, door aile tijden zal, [hooren... 1 lot Bclgië 's roem, met geschal, de mare van « den slag » weêrhelmen « der zilv'ren Helmen ! » 'N BELG Hamonl. L'it Hamont zijn in 't gelieel weggevoerd iloor de Duitschers 45 personen. Men lieeft liierbij op ouderdom niet gelet, maar juist [lie pçrsonen genomen, welke geen pas-poorten meer konden bekomen oui op de ïinkl'abriek en sigarenfabriek te gaan werken en dus door de schuld der Duitschers toi de werkloozen behoorden. Ook in andere 11a-burige Belgisclie gemeenten heeft men eveneens zoo gehandeld. Bij gelegenlicid der oproeping en deportatie was de grens zeer streng bewaakt. Men beweert zelfs dat hier pu daar mitrailleurs waren opgesteld, doch ileze blevcn, wellicht door den mist, onzicht-baar. De schildwachteii slonden eehter zeer ificht, op enkele plaatsen sleclits 50 meter fan elkander. Hasselt. — Alliicr is overleden de heer Gustaaf Nijs, vrederechter. Hij was sleclits 50 jaar oud. — Onze jeugdige stadgenoot, de heer Paul Hulsmans, is om zijn dâpper gedrag benoemd lot Ridder in de orde der Kroon en vereerd met fiel Oorlogskruis. — Al de brouwers der provincie Limburg «ijn in de maand November door de Duitsche overheid te Hasselt bijeengeroepen. Daar zullen in 'I \n volg maar negen brouwejrijen meer mogen blijven bestaan. Het schijjit dat île Moffen al liet koper en zink der overig'e brouwerijen zouden willcn aanslaan. Daar «al maar een brouwerij meer mogen werken te Hasselt, een le Maeseyck, een le Leopoldsburg, een te Tongeren en een te (Jlbeek. — De heer Çastaigne, d. d. Bestuilrder der Belastingen te Hasselt, is door de Duitschers □vergeplaatst naar Bergen. Hij is vervangen door den lieèr Van de Weyervan Antwerpen. Itteren. fen noor<len van ons dorpje is oog'enscliijn-lijk weinig verandering gekomen. Tocli zijn île Duitschers er nog drulc bezig met werken Er liggen nu eenige lioiiten en ijzeren pon-tons in de Maas, van boven met zware balken b'elast, zoo als men ze gebruikt voor liet maken van bruggen. Iets meer laiid-waarts, eenigszins door struikgewas aan het aog " onttrokken, liggen grootè voorraden balken, planken, ijzeren bouten en verdor maleriaal. — 't Schijnt dat .al dat matériàal u i t schepcn in het kanaal, door een paar werktreintjes met lokomotieven naar de Maas werd gcbracht langs een daarvoor aangclegden weg van 10 tôt 12 meters breedte. Lanaeken. Acliter ons dorp en boven Mechelen worden :loor deDuitschersgroote verdedigingswerken langelcgd. Alhoewel het den Belgen streng verboden is in de nabijheid dezer werken te komen, is men er loch in geslaagd vast te îtellen dat daar zware, dubbele loopgrachten langelegd worden, loopende van Eysden langs Mechelen, Lanklaer naar Hamonl, Sfeerjieit, Lofnmel en Leopoldsburg. De boeren uit den omtrek zijn gedwongen ani met paard en kar, bout en grint, cernent, balken, ijzer enz. le vervoeren, doch ze mogen liet in de nabijheid der werken komen, — Op eenigen afstand nemen ze paard en ivagen over en brengen tegelijk de ledige iarren weder terug. Lommel. De geincente heeft weeral eene geldboete lan de înofTen moeten betalen. Zoo liet ichijnt werd er scliade aan de draadversper-•ing toegebracht. Al de jierbergen zijn geslo-en toi met nieuwjaarsdag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Limburg behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Le Havre van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes