Ons Sinjorenblad

2543 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. Ons Sinjorenblad. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m32n58d82w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m mer 18. TOEGELATEN DOOR DR MILITAIRE OVERHEID ONS SINJORENBLAD Rûstclûûà Qortogibf&ù uûû.r ûe £ûlàû.tferi wan ftnt^erpeo ûd omlu^en uê „ Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws le zenden aan Jos. VAN PELT, hoofd ipsleller van Ons Sinjorenblad, I M I 0, Sainte-Adresse. Overwinnen ! Wij willen overwinnen ! En overwinnen zullen we, vermits wij willen ! Zeker en vast — het valt immers niet te ontkennen '? — lïebben de Verbondenen in dezen strijd tegen den roofzuchtigeii Duitsch met vele moeilijkheden te kampen gehad ; moeilijkheden die, menschelijkerwijs g'espro-ken, niet konden overwonnen wo'rden. En toch, de Verbondenen hebben stand gehou-den trots ailes, houden nog immer stand en zullen het niet opgeven, daar zij voor het Recht strijden, dat Recht willen hersteld zien en verzekerd zijn van de eindzegëpraal. De overweg'ende roi, die het kleine Relgisch leger tôt 1111 toe gespeeld lieeft en îïog s'péelt, is heel de wereld door gekend en zal in de geschiedenis geboekt blijven als een helden-feit voor ons landeken, maar ook als een brandmerk voor het overmoedige en aile wetten overtredende Moll'rika, het Deutsch-land iiber ailes. Is het noodig", beste vrienden, u te spreken over het krachtige yerzet van de allereerste dagen, verzet dat d'en Kaiser in zijn blinden rooftocht stuitte ? Moet ik u herhalen, liet-geen reeds door zoovele gezaghebbende man-nen is gezegd geworden, dat het Relgisch leger door zi j ne uitvallen uit de Antwerpsehe stelling den Duitschen Adelaar gekortwiekt heeft en Frankrijk, ja heel Europa aan zijne klauwen heeft doen ontglippen ? Zou het niet overbodig zijn te handelen over den strijd, den onvergetelijken strijd aan den Yzer, die reeds drie jaren voortduurt, en waar de Duitsehe overmoed zich stilaan, maar zeker, een graf delft ? Och, gij weet het zoo goed als wie ook : Het zijn uwe oudere broeders, de helden van de eerste en harde dagen, die door hunne onverschrokkenheid de wereld verbaasd hebben ; het zijn de moedige strij-ders van Luik, Haelen, Antwerpen, enz., wel-ke u tôt voorbeeld hebben gediend, u, de te-genwoordige helden van den Yzer. Gij zet thans het begonnen werk uwer oudere broeders waardig voort, snijdt steeds den vuigen sluipmoordenaar den weg naar Kales af en roept hem toe : « Tôt hier, maar niet verder ! Weldra achteruit ! Gij zult de klauwen van den Vlaamschen Leeuw voelen ! Wij willen, wij zullen overwinnen ! » * Overwinnen !.... En mijn gedachten gaan verder.... Een tweede tegenstrever, een meer gevaar-lijke nog, maar op een ander gebied, beloert mij, beloert u, beloert ieder van ons. De vij-and, dien we reeds drie voile jaren bestrij-den, kan ons wel het lichamelijk leven ont-nemen ; maar ons treffen in het hoogste goed dat wij op deze wereld bezitten, en dat ons hiernamaals bijblijven zal — onze ziel — dat kan hij niet. En dat kan juist de tweede vij-and, waarvan ik daareven sprak, en die nie-mand anders is dan het menschelijk opziclit. Moesten wij het getal zijner slachtoffers kun-nen bijeenzien, we zouden er verstomd over staan. Kijkt eens rondom u, vrienden, zelfs in uwe naaste omgeving, en gij zult ze met hoo-pen vinden, die mannen, welke het goede niet duroen doen, zelfs het kwade niet durven laten, louter en alleen uit menschelijk op- zicht. Om door de anderen niet uitgelachen te worden, verzuimen zij hunne christelijke plichten, alhoewel zij overtuigd zijn dat het bijwonen (1er heilige Mi*, het ontvangen der heilige Sacramenten hiin troost en sterkte verscliaft. Opdat de anderen lien niet als kin-deren zouden uitmaken, leveren zij zich over aan den gevloekten drank, die lien tôt den staat van redelooze dieren verlaagt. Om de lach- en spotzucht hunner vrienden* (? ! ) te entwLjken, zullen zij mcrfegr.aiï naar de pest-holen van ontucht, waar laaggezonken vrou-wen hun tôt het laatste geld afpersen en in ruiling « de ziekte » medegeven En gin- der, eenige uren hoogerop, wachten hun goede vader en hunne lieve moeder op de te'rugkomst van hunnen zoon, die plechtig beloofde weer te keeren zooals hij vertrok-ken was ; daar is de geliefde, aan dewelke, eenige stonden voor het vertrek nog, eeuwige trouw gezworen werd ; daar bidden dagelijks vrouw en kroost voor het behoud van — en zij weten het niet ! — van den plichtverge-ten man en vader ! ! Voor dat menschelijk opziclit slachtoffert men dus eer, géweten, gezondheid, geld, fa- milie Hoe onredelijk ! Hoeuitzinnig ! Hoe laf ! Begrijpt g'e nu, mannen, dat het menschelijk opziclit een gediichte vijand is, waarte-gen iedereen zicli wapenen moet ? Zeker, de strijd zal moeite kosten, maar wat bekomt men wel zonder moeite ? Zijn we de over-winnaars in dien strijd, dan zal de zegepraal ook des te schooner wezen, naarmate wij meer moeilijkheden hebben te overwinnen gehad. En overwinnen zullen we, als we maar willen ! Ik geloof niet beter te kunnen doen dan de woorden aan te halen, die de Fransche kapi-tein Magniez tôt zijne soldaten richtte, wan-neer hij over het menschelijk opziclit sprak : « Men zou mij uitlachen ! Men moet doen gelijk de anderen ! Dus, wanneer de anderen ongehoorzaam zijn en den noodigen eerbied niet hebben voor hunne ouders, voor hunne oversten ; wanneer de anderen zich verg'eten in den drank, zich in het slijk der ontucht wente- len, enz dan moet gij doen gelijk zij ? Aardige zedenleer, voorwaar ; 't is die van hen welke tôt den vijand overloopen en zich aan hem overgeven. Als men man is, gaat men zijn weg recht door, zonder schrik en zonder achterdoclit. Waarom u bekommerd om de spotternij der dwazen en der zwakken ? Toont uwe wils-kracht, bewandelt den goeden weg, weest een toonbeeld in ailes, en liet oogenblik der dwa-ze en onzinnige opmerkingen zal rap voorbij gaan. Daarna? Daarna zal men u met vrede laten, en zelfs somniigen zullen doen zooals gij. » in Die kapitein, mijn beste makkers, — ge >o- zult het met mij bekennen — sprak de waar- de heid. En ziet, moest ik weten dat er onder en de lezers van dit artikeltje eenigen zich soins ip- door het menschelijk opziclit laten mede trekken, dan zou ik aan ieder van lien, samen te met dit gazetje, een persoonlijk briefje op- ke sturen, nagenoeg in deze bewoordingen op- let g'esteld : « Mijn beste vriend, lees en herlees er eens aandachtig deze weinige regeli jes. Een- Lte maal overtuigd van de groote waarheid die in- ze bevatten, neem dan het vast en manhaftig er besluit den oorlog te verklaren aan uw men- en schelijk opzicht. Bid God vurig dat Hi j u zij - de ne helpende hand toesteke en gij zult over- te winnen ! » 1 Defonne. in Helden lijst e n. un Verschillende lezers hebben den oproep, de in ons laatste nummer gédaan, heantwoord, tig en zonden ons bijzonderheden over gesneu- >k- velde makkers, vrienden van Antwerpen en ce, omheining. Onze lijst wordt stilaan grooter, ge maar is zeker nog niet volledig. Weet gij iets ks te melden, jongens, doet het vandaag nog en en stelt niet uit tôt morgen. Dank op voorhand ! ?e- Een voorslcl. — Wij ontvingen volgend schrijven : jrt « Volgens uw dringenden oproep, in Ons Sin- fa- jorenblad verschenen, reken ik het mij ten oe plicht, hierna de lijst der Antwerpsehe Helden, gevallen op 7 Veld van Eer voor Diksmuiden, îe- en allen begraven op 't kerkhof van Oeren, te :e- doen geworden. de Ik hoop ten zeersle dat, na 't sluiten van den mt Vrede, op 7 Kielkerkhof een blijvend gedenk- er- teeken zal opgericht worden. De namen van al lal die dapperen, die goed en bloed opofferden voor vij al.wat hun lief was, dienen in graniet gebeiteld, en als blijvend gedenkteeken voor 7 nageslacht, vve als een gloriekroon voor onze lieve Scheldestad. Ilopende, enz... » de We geven bovenstaande ter overweging. pi- 't Is ook ons gedacht dat de namen onzer m- Helden niet mogen verg'eten worden. We ho- k : pen daar later nog wel eens op terug te en komen. Ifeld te Antwerpen. — Sooi Vergauwen uit im de Offerandestr., rechfo.ver de Constitutiestr., en is gefusilleerd. Hij was beticht van spionage. n ; Driemaal kon liij gratie bekomen, ingeval hij en zijn medeplichtigenw'ou verra den, d och iedere te- maal weigerde hij liardnekkig te spreken. ij ? Hij werd te Brussel gevonnisd. Hij verdient an zeker ook een plaats op onze Heldenlijst. pli -ht T^IIerlei. ht. 1er Nieuws. ils- Onze oproep om nieuws te geven ovei en « Het Kantje » wordt steeds goed heantwoord, va- Allen onzen besten dank ! 't Moet blijven ge-bij lijk we vroeger reeds schreven : Gij levert hel nieuws ; wij rangschikken het. Het gebeurl de — en dat is onvermijdelijk — dat verschil-do- lende mannen ons hetzelfde nieuws zenden Dat is niets ; wij nemen er dan het beste uit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Sinjorenblad behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes