Ons Sinjorenblad

2497 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. Ons Sinjorenblad. Geraadpleegd op 19 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6w9668942b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 20. TOEGELATEN DOOH I) MILITAIRE OYERHEII) ONS SINJORENBLAD Rûitc4ûûi Qorlûgibfaù wàû.r he âûlà&t&n van ^ntwerpeo <20 ûmli^enùe, Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aàlmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws te zenden aan Jos. VAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblcid, I M I 0, Sainte-Adresse. Wij wenschen al onze lezers een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar ! Naar Lourdes ! Mânnen, het is belist ! We gaan naar Lourdes ! i .ani; reeds hadden wij gedroomd samen eens naar O. L. V. van Lourdes te gaan. Onder vrienden hadden wij er over gesproken, plannen beraamd doch die tôt geene uitwerking kwamen. En nu is 't er door. \Ye richten eene beevaart in tegen de tnaand Mei aanstaande. Zijn we strijdend 't zal zijn oni Maria 's zegen over onsland en onze familie en onze soldaten af te smeeken. Zijn \ve in ons geliefd Vaderland 't zal zijn om de Hemelsche Moeder onzen dank toe te sturen voor de langverwachte en toch gekomene eindzegepraal en bevrijding van ons dier-baar België en onze nog dierbaarder geboor-testad Antwerpen ! Hoe dikwijls hebben we niet gezegdin den zaligen vredestijd: Konden we ook eens naar Lourdes gaan! Maar 'twas te duur... we hadden geenen tijd ! Daar moeten we nu niet mee in onzen kop loopen, tijd hebben we met onze verlofdagen, en de reis kost ons niets ; we staan alleen in voor den kost en hetverblijf in Lourdes voor 10 dagen kost ailes bijeén 35 fr. ! En dat kan iedereen sparen op de 5 maanden die we voor ons hebben. En is er eene betere gelegenheid om onze vrienden die we sinds drie jaar en half niet raeer zagen eens hartelijk de liand te kunnen drukken en te kunnen spreken over huis en over de familie ? We zouden gezamentlijke reisjes inrich-ten in de omstreken : Caiiterets, Gavarnie, de grotten van Betharram bezoeken. We zouden den Pic du Jer beklimmen, gaan varen op lict «Lac de Lourdes», en zingen. We zouden zeker onze goede Moeder, de beschermster van ons dierbaar Antwerpen niet vergeten. Samen zouden we in pro-cessie gaan, bidden voor de Grot, commu-niceeren. Zelfs zullen we onze heste Ant-werpsche predikanten vragen de soldaten toe te spreken ! In een woord, we zullen ons waardige jongens toonen van de sclioo-ne Scheldestad. Met honderden moeten wij in Mei te Lourdes samenstroomen ! 't Moet eene wa-re betooging worden ! We waren in Lourdes op het einde van September en we lieten eene photo maken der aanwezige Sinjoren ! Beziet ze goed, 25 waren er tegenwoordig en op 't onver-wacht ! Wat zal het dan zijn Van nu af moeten we reklaam maken bij al onze vrienden ppdat ze zooveel mogelijk zouden opkomen. Toekomende m a and geven wij er meer over en nu durven we het gedacht vragen van onze lezers. Gaarne zullen wij hun wen-ken onderzoeken en de fioodige inlichtingen geven ! Allerfei. 't Jaar is uit en we verwachten ons weer aan adresveranderingen, We roepen er van nu af uwe aandacht op eus zoo haast mogelijk uw nieuw adres te zenden en er immer het adres van huis bij te voegen om aile mis-sing te voorkomen. Om ons het werk ge< akkelijk te maken, (want 8000 aùrfc'sSetï k>u^vii\-;i is geerve klei-nigheid ! ) verzoeken wij U nogmaals drin-gend de adresveranderingen te zenden aan de volgende medewerkers : Voor Antwerpen aan Mr. Frans Cools, 34, Rue Berenger, Le Havre ; voor Borgerhout aan Mr. Jos. Van Pelt, bureeloverste, I. M. I. O.,Sainte-Adresse; voor Berchem aan Mr. Victor Peeters, Onder-wijzer, I. M. I. O., Sainte-Adresse ; voor Merxem aan Mr. Antoon Janssens, brankar-dier, H. M. B., Rue Ancelot, Le Havre ; voor Deurne aan Mr. Karel Laenens, fourrier, D. O. A. H. II/B., Graville. Wat opstel en nieuws aangaat aan den opstelraad, I. M. I. O., Sainte-Adresse. — Jongens die gaarne wat geld willen ver-dienen tijdens hun verlof met te werken bij de boeren of elders kunnen daarover inlichtingen en ook een certificaat bekomen bij onzen hoofdopsteller. CEN — Op ons bureei zijn toegekomen uit : Een brief met familieportret gericht aan Florian (?) C 72, 15 cie, van zijne vrouw. In den brief is er spraak van Henri , Victorine, Adèle, Philo en Guillaume (in 't fransch). Eene postkaart geteekend W1' Verhaegen, waarin spraak van Louise, Joséphine, Yvonne en Celestine. De bestemmelingen kunnen ze bekomen bij Jos. Van Pelt, I. M.l. O., Sainte-Adresse. De tijd vliegt suel, gebruik hem wel. — Ge-bruik elk oogenblik uws levens zoodanig, dat gij er nooil over blozcn moet. Onze Weldoeners. Antwerpen. M. Armand de l'Arbre, Fr. 50. M. Raymond de l'Arbre 50. Z. E. H. Beckx, hoofdaahnoezenier, Anthony, Z. E. II. A. Plissart, hoofdaahnoezenier, ieder 20 fr. 40. A. Poucin, Dyon ; o]L' De Hasque, interpr., ieder 10 fr. 20. P. Brusseleers o/Ll, E. H. Holthof, aalmoez., C. De Craecker, Maxe-ville, ieder 10 fr. 30. E. P. Hardy, London, 10.80 Martin Pons, S. Q. M., Fecamp, J. Blondeau, London, E. H. Van Herck aalmoez., G. Van Menten, meester-botmaker, M. De Jongli, Ste-Adresse Lt Peeters, Ste-Adresse, de Sinjoren van D 74, A. Van Gool, adj. Van de Wal, A. Gevers, D. Van Doninck, Jaak Schot- SUUR

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Sinjorenblad behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes