Ons Sinjorenblad

2453 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. Ons Sinjorenblad. Geraadpleegd op 19 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7w6736mn2k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummers 10-1 ONS SINJORENBLAD uûû.r ùe àûl£)ù.tûn vûn ^nlwcrpcQ £Q s oml ùl; . • •S Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezcnier, C :U). _ Hiidraoen voor het blad le zenden naar : Opstelraad Ons Sinjorenblad, I M I 0 Havre, Sainte-Adresse. NE ZAL1GE PASCHEN1 Z Is Paschen ! Ons Sinjorenblad dai met ziju 5000 nummers een redelijh voornaam figuur begint le maken tus-schen de frontblaadjes, heeft een splin-ternieuw paaschkleedje aangetrokken. Bevalt het aan de vrienden ? Wie uwei zendt ons cens zijne indrukken, opdai wij ze bij monde van ons bladje aan de anderen mededeelen ? Mannen, wij reke-nen op u ! Paschen Zondag 8 April is het de grooto hoogdag van Paschen. Het blijde Alléluia weçrklinkl onder de gewelven van aile kerken, de klokken weergal-men uit aile de torens. Vreugde en blijdschap vervullen de herten van aile çhristenejnenschen, want Christus. onze God,onze Zaligmaker, is verrezen van de dood. Honderden hebben getnigd door hel vergieten van hun bloed dat (Christus waarlijk verrezen en ten hemel ge-klommen is en dat hij daar in hel geluk en de glorie ee'nen troon heefl bereid en beloofd aan al zijne getrou-we diseipelen. Soldaten, vrienden, be-minde lezers van Ons Sinjorenblad, zijt gij nog allen getrouwe diseipelen van Christus ? Als ehristenén zijt gij gedoopt, hebt gij uw eerste Communie gedaan. Gij hebt uw vader en moedei als christenen zien leven en misschien als christenen zien sterven. Zijt gij nog getrouw aan uwen Godsdienst in deze droeve tijden van den oorlog '? Wij verhopen het. Eenigen hebben wij de kerk zien verlaten omdat zij hun lage driften wilden voldoen, omdat zij het dierlijke genot wilden najagen en zich dompelen in de onkuischheïd. Maar een grooter getal hebben wij zien terugkeeren tôt hunne christelijke plichten. Aan soldaten hebben wij hel H. Doopsel, hun Eerste Communie toegediend. Waarom ? Omdat deze scbrikkelijke tijden den verstandigen mensch doen nadenken en hem aan-zetten om le werken aan de zaligheid zijner ziel. Ja, wij verhopen dat gij getrouwe diseipelen zijl van Christus, dat gij geregeld uw gebeden doet, de Heilige Sakramenten xmtvangt, dat gij uwen Paschen houdt. Wij verhopen het voor V, want uw tijdèlijk en eeuwig geluk hangt er van af. Eeh mensch die leeft in slaat van doodzonde, in vijandschap met God, kan niet gerust leven. Een soldaal, in vijandschap met God, kan niet gerust naar- de loopgraehten gaan waar de wreede dood hem gedurig bedreigt. Wie sterft in doodzonde,is voor eeuwig verdoemd. Wij verhopen het voor uw familie. Welke troost voor vader, moeder, zusters, kinderen, (moest gij komen le vallen op hetslagveld) vante ver-nemen dat ge trouw uw christelijke plichten kweet, dat gij uw Paschen hebt gehouden, dat zij u in den hemel zullen terugvinden. Wij verhopen het voor uw Vaderland. Herinnert u de schoone verzen welke wij zoo dikwijls doen dreunen oj) de vuurlij n. Wij willen God ook zii'n eerbimtigd I)oor ons soldaten in 7 getid. Hel Vaderland wordt besl verdedigd Indien de krijysman knielt en bidt. De oorlog duurt lang, zucht ieder-een. Laat ons niet vergeten dat de oorlog zal duren tôt dat zijn doel geheel en gansch zal bereikt zijn. De wereld, in het slijk verzonken, moet gezuiverd en geloutcrd worden door het staal en het vuur en weldra zal zij, her-schapen, een nièuw en jong leven vol kracliten en vol toekomst vinden. Dan zal de vrede op de aarde terugkeeren en vruchten van geluk en voorspoed aan het menschdom schenken. Gelulçkig de mensch, ja duizendmaal gelukkig de mensch, die gebruik ge-maakt heeft van den oorlog om deugd-zamer, om christelijker te leven, om beter al zijn plichten van mensch, van soldaat, van christen te volbrengen ! Tura. 8 TKpril : Verjaardag des Konings. Lang leve onze Koning ! Paschen 1917 '( Is Paschen ! En (ic vastenlijd is uitgefebet ! Kn wijd enzijd Zoo menig slanke toren giet Zijn Jïirnbanibonilend klokke 11 lied ! De hieht is blauw ! Vol /.on de da» ! Dij menschenmonkel, zonnelach De ziele juieht, hel koper bronit ! 't Is l'aschen,! en de Lènlê komt ! '( Is l'aschen ! Met wat bitterheid Werd er oni Jezus' dood geschreid ! Ilet zware brons liing Ireurend stom. Nu dreunt zijn taal ! De hemelkom Slaat overeind bij 'l feestgeluid Dat losbarst en van Noord tôt Zuid Met licht en lucht zich sanienweeft ! 't Is Paschen ! Heil ! ons Heere leeft ! 't !s Paschen ! over veld en land ! 't Is Paschen ! langs... het Scheldestrand ! 't Is Paschen ! in onsgoede stèe ! Iloe schoon, ach, blonk in tijd vanvrêe De « Koningin der Schelde » niet, Wanneer de beiaard 't klinglend lied Aan al de torens vorenzong, E11 't Paschen was voor oud en jong ! 't Was Paschen ! Vroeg al, jong en oud, Langs straten, hel in zonn'egoud, Langs Jeien, groen in lenteweer, Toog vroom ter kerk, ten onzen Heer ! En ieder droeg zijn besle kleed ! lin elle vergat zijn leste leed ! De nienschen juichten, rijk in vrêe ! 't Is Paschen ! d'Huizen juichten mee ! 't Is Paschen weer ! Ach, de oudjes gaan E11 vrouwen zwijgend langs de baan En bleeke kindjes stilter kerk, Wijl zoons en mans het bloedig werk Voivoercn nioeten ginder ver, Om land en stad en kroost van lier Te ontrukken aan het vreemde ras, Dat met ons zong als 't Paschen was ! Zoo menig toren staal ontlioofd ! Zoo menig klok werd weggeroofd ! Zoo menig jongling bloedde dood ! Zoo menig huisje kermt in nood ! Maar levend slijgt de Messias Uit gruis en puin en bloedmoeras ! Dan bonkt het stormend klokgeluid 't Verrijzen van de «Vrijheid» uit ! Lode RAES. 27-3-17.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Sinjorenblad behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes