Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1537 0
23 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 23 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8c9r20sz4v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^0er4e j**r£*a£ — fcg&aaesser £44 Prifa: ê ce&Ummem Zondag 23 Occeœbtr 191 ONS VADERLAND I -..J Administrât!* i A. TEMPERE n;-Jprli^ar-Ultq8V«r. 17, rus d* Via, CALAIS "1 — .. -. ■———- Beleisch dagblad verschiinënde op al de dagen dar week RstiacUs i J. B&ECKELA f t 17, rua Mortet, OALAtS IABOWîSEMENr'E'KM Lr oaaand Belgie 1 ."T» Frankriji; En^elaDd-SoIIaQd 3,50 ftr trtmfster « K.OO » 6,50 » 40,00 Men *cï*r!Jve i « On» Vaderland » 17, rue de Vie, Oaial* | Recht door, vrij en vranl ! voor God en vôîk en land MKSAGTIMTUKKKN. NIIUWS TS ZHNBKN RUK MORTET 17ÏN RUS CHANTILLY 78 CAUi ABOKKEMfilVTSPRUZEN VOOR SOLftATEïtf Plip W^eb €J d&^re») 0.35 . ®EM A8ONNEMENTEN DICNÊN MET MINBTKNS * S» * ^ 10NUHMER8INEEN8AANGEVRAAGD KN DAÛCLIJK PiMF D3ÏSOl?i41 AAN HKTZfil.FD« AORE6 QEZONDEN TS WORBKN ZEDELIJK VOLK GROOT VOLK .««Ons Vaderland » en de gan MMrakkere schaar vlaamsche bladen len het op aile toontjes gezo ■redurer.de de twee laatste jaren : « 2 ■ijkvolk, groot volk ! » I In plaats van te luisteren naar di ■3 Aoo wel meenende stem, in plaats ''«lie heerlijke leuze de hunne te mt ■blijkt het heden, dat eene overgi Jmenigte soldaten ze hol hebben ! vilinken in de woestijn hunner vers' -Jziel. Het zedebederf onder onze jon ;*«n het daaruit onvermijdelijk v ' ■spruitend gevolg: deziekte dergesla Jorganen, heeft nu een zoo afschrikk --■verhouding aangenomen, dat van :»cieele zijde maatregelen genomen *den om dit te bestrijden. J Wij hebben de laatste digen b: ■verschillende eenheden van ons l ■plakkaten gezien welke de sole «driugend vroegen toch AL hun krac ■voor het Vaderland tebewaren, ■dit laatste ze zoo zeer noodig lu ■Bovenaan zien we een flinke piot. ■lauweren omkransd, links een si: ■straatwijf een aarzelend piotje verl jBlijk aankijkend, rechts diezelde f ■ kerel aan de deur van bet zieken ■ineengedrongen, met ingedruktc "■ea uitgemergelde gelaatstrekken, ■in het bolle oog het visioen van sch ■ enpijn ! Onderaan zien we ten la ffeen ontvleesckd doodslioofd met Mpaar gekruiste afsclmkwekkende d< ■ bcenderen. De Walen en de Ylami I hebben elk hunne ^lakkaart,wat be I dat aien in hoogertj kringen ook ons I van die vreeselijke besmetting zou I len vrijwaren. 21 sehe Goed zoo. I>ie propaganda is stellig g heb- vol verdiensten. Doch is zij voldoende ? p ngen Och neen, dat weten wij maar al te wel. d [ede- Opditgebied zou eene ijverig, ernstig v< en gedurig doorgevoerde werking moe- q 3 het ten aangevangen worden en ookgesteund! n van «Ons Vaderland» werkte tôt heden meer w ken, ernstig dan wie ook, geheel op eigen ■oote gezag, en de vraag dringt zich op: waar- aten om werd het van hoogerhand niet ge- :okte steund ? Alhoewel'het ontegensprekelijk gens is dat alzoojj « ons » dagblad oneindig ^ oort- meer nuttig werk zou kunnen leveren, chts- blijft het toch alléén staan. ende Is het misschien, omdat ons blad bij y1 offi- elke gelegenheid en ongelegenheid, niet V/or- als andere bladen, die we zeer goed jj kennen, de groote kopstukken met lof- j de tuigingen omwierookt, tôt de ooren dier ir sger, heeren er van tuiten ? Is het misschien vi laten omdat het altijd zonder omzien recht ^ hten voor de vuist is ? tj daar Als hetzoo is, mijne dierbare jongens, g; >eft ! dan is het nog eens een reden te meer t( met om flink ons blad te^steunen. w ikvet Gij voornamelijk, die u weet te be- eide- teugelen en a gelukkig acht te denken linke zooals « Ons Vaderland», en te handelen liuis, volgens de raad die het u geeft, steunt g borst het ! met Dan zal uw penning ook een paar ande jongens uit de martelzaal houden, die atste aile besmetten met de zickte der ge- een slaclïtsorganen, in 't ziekenbuis wacht ; sods- dan zal uw penning de eer en de ziel van v, n.gen menig flink jongeling nog redden ! ^ wijst Vooruit, « Gas Vaderland », recht velk doot- zee, wij volgen u ! s wil" Georges VERSTAPPEN. d 1. ROND DE AANSTELLING VAM MIHISTER HYMAKS TOT MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEK Thans hèeft eenieder van de ver ringen in 'tministerie kennis genc Minister Ilymana werd dus tôt Mi van Buitenlandsche Zaken benoen Reeds had « Vrij België » geo; dat hij vermoedelijk niet de mai om als minister van staathuisbou dige aangelegenheden flink op te tr Dit zijn niet gewoon verleden 1 dat hij zich als eenvoortrelfelijkpc redenaar heeft opgedro.ngen. echter had hij zich blijkbaar te zakenkundige in economische v schappen desdanig opgewerkt, da iiij de vereischte bekwaambeid c ruime doorzicht zou bezitten om te t bedoeld ministerie te besturen. Het verwondert dan ook nieman men in de booge sfei'en bet algai' legen achtte Minister Hyman s ûi zoo vroeg te aanvaarden. i Nu echter is de vraag of de he( 1 Wans wel de « Right man in the place » is om tôt Minister van B laudsche Zaken te wotfden aange Ik zou bet niet aandurven om ! vraag in liaar ganschen oïnvang_ antwoorden. Den peïsoon ken il alzijdig gen«eg om met ee» alge ' oordeel desiangaande voor den c komen. Het eenige puntje dat ik hier aanraken is, dat er bij deze aanst wellicht geen genoegzame rek Werd gehouden met den volkswi zaken staan tegenwoordig zoo, d wil niet naar behooren in aanme genomen kaui worden. Onzevolksvertegenwoordigers k; niet voltallig ter raadpleging 1 j Sferoepen worden, en het behaag ' nestuur althaos niet dcsYoorsome îaak in omvraag te bfiengen bij d '•egenwoordigërs die buiten 't b Kelgië verbliiven en wier meenin fonder eenig bezwa.ar ingewonne Worden. Nu, daartoe kunmea, aïs voor zi dingen die we tha&s niet in staat ï "ntraadselen, zekeje redenen voo den zijn. Wij zijn van ôordeel dat de lieil s|e houding van wege de huidâge ring daarin gelegen, is dat zij zic ande- nauw mogelijk blijft aansluiten bij den ur.cn. volkwil zooals deze zich geuit heeft den tiisler laatsten keer dat hij zulks te doen ver- ci. mocht. Indien de regeerders daarin den merd stelregel zien van hun handelen, dau l'was zullen zij het verlokkende pad dat naar ikun- zelfregeering loopt, niet opgaan, en eden. tevens zullen ze den indrnk laten dat de jliikt Vrijheid waarvoor we ons beste bloed ilitiek vergieten nietaverrechtsbegrepenwordt Nooit eQ ie'"s meer is dan louter woorden- t een getrommel en lawaaierig gezwefs. 'eten- dààraan hebben we nu juist een n niet te overschatten behoefte. :n bet * J * * rdege Na deze gewichtige beschouwingen d dat vaîJ algemeenen aard moel ik het vol-w uc- Sende midden brengen : België is îtslac hoofdzakelijk een katholiek en Vlaamsch land. Dat staat als 'n paalboven water,en tt dientengevolge dringtzich natuurlijker-!r. 7" v.'ijze de bedenking op : Zou het dan ",g niet wenschelijkër geweest zijn het 11 ,belangrijkMinisterie vanBuitenlandsche steld. Zaken aan iemand toe te vertrouwen deze wiens gevoelens voor t katholiek gelooi te be- en <je vlaatnschgezindheid wat welwil-. niet lender geboekt staan dan diegene welke meen geachte heer Hymans er steeds op 'ag te naliet ? Ik durf bepaald JA antwoorden.j durf » îlling * * , ening Op het oogenblik dat wij kathoneken 1. De onder de diepe vernedering gebukt ît die gaan, welke voortvloeit uit het onher-rking roepelijk geheim verdrag der Bondge-nooten tegen Zijn Ileiligheid den Paus, mnen dat blijkbaar op een Verkrachting der >ijeen Haagsche overeenkomsten neerkomt, t ons zijn wij gedwongen vast te stellen,en rîd de het te verkroppen, dat het protestant-e ver- sehe Duitschland thans op een katho-îzetie liek minister van Buitenlandsche Za-cr (jus ken bogen kan, terwijl ons katholiek i kan België een vrijdenlcer wordt opgedron-gen,»oveel Voorwaar, wij katholieke Belgen, ;|n te hadden nooit duiven denken, dat ons r h an- katholiek landje, op zoo een schampere wijze zijn spijtzou hebben betuigd aan den II, Va der, \oor den smaad door zaam- Verbondenen Hem aangedaan. regee- h zoo * * En ook mag Vlannderen zich bij deze i aanstelling niet verheugen. De tijden zijn er niet naar om minister Hyman's machtigen weerzin voor ailes wat naar Vlaamsche lieropleving neigt, hier in zijn veelvoudige uitingen bloot te leg-gen. llet spijt mij zelfs dat de bewuste persoon daarvan zoovele blijken gaf dat wij op dit gebied geen zweempje vertrouwen op hem kunnen stellen. » La flamandisatio/i de l'Université de Gand, JAMAIS ! « hoor ik hem nog nijdig uitroepen, en al Vlaanderens wee schrijnt geweldig in me op ? * * * Moge minister Hymans thans tôt be-tere gedachten zijn overgekomen, moge hij voelen hoeveel Vlaanderen geleden heeft en hoezeer het op zijn Vlaamsch-heid recht heeft verworven. Ik geloof dat ik de woordvoerder ben van al de bewuste Vlaamsche soldaten, indien ik den wensch uitspreek, dat, evenals minister de Broqiieville korte-lings, minister Hymans eerstdaags zijn houding tegenover het Vlaanderen van morgen in een redevoering of andere verklaringlucht geven zou. Wij hopen dat zijn meening heel wat dankbaardcrjegens 't bloedende Vlaanderen zijn zal, dan deze van zijnvoor-ganger, en dat wij eindelijk één amb. telijk woord zullen gegund worden waarin we kunnen berusten. MILES FLANDR1AE Een redevoering iegen Pruisea in den Eijksdag Zurich 20 Dec. — Een der vertegen-woordigers van den Rijksdag uitgespro-ken die spoedig gecensureerd werd te Berlijn. Nochtanskon een dagblad uit de mijn-streek het aan tijds ontvangen en over drukken. « Voor wij de afgrijselijke slachterîj kunnen eindigeu en met onzevijanden onderhandelcn, zegde de spreker, moet , oud Pruisen vrrnietigd worden. Wat is oud Pruisen? Ee-n staat waarin zekere klassen onrechtveerdic- 't bewind in handen hebben en het uitbaten door verdrukking van de,'andere klassen. Wij zetten den strii'd voort tôt dat het oude Pruisen in puinen valt voor het nieuwe Pruisen waar er nnch heeren noch slaven, noch verdrukkers noch verclrukfen zullen zijn. Wij willen vrije mannen. » —«3SB*»- — DDITSCHLÀND Duilschland deed m seplem» ber de vredesonderhandelisi-gen misliikkeÊî Zurich 20 Dec. — De duitsche dag-bladen bekennen dat hunne regeering schukl draagt aan de mislukking der vredesvoorstellen in September. De « Frankfurter Zeitung » deed op-merken dat deze pogingen mislukten ten gevolge de weigering van Duitschland zich uit te drukken over het lot van Belgie. Nu zegt de « Vorwaerts » dat het . duitsche volk het recht heeft de inzich-ten te kennen der duitsche regeering betrekkelijk Belgie. Indien de duitsche regeering thans bekent aan Engeland hare vredesvoorwaarden te hebben willen laten kennen, bekent het ook dat de pubîieke verklaringen tôt nu toe gedaan zeer onbepaald waren. De miîiderheidssocialisîen tegen de regeering Zurich 18 Dec. — De «teipziger Volks-zeitung » schrijft : De duitsche politiek in september loor.t dat de regeering geen vrede wil zonder aanhechtingen en vergoédir.ger, gesleur.d op den basis aan ieder land het recht toekenneiidc zich zelf te be-sturen.Indien de regeering rechtzinnig den vrede-wil, niets bslet hanr dit in hel openbaar of door tusschenkomst van een onzijdige te verklaren. ; De waarheid is dat de duitsche regee-s rinff, evenals over drie jaren, imperialis-1 tische oorlogsdoeleinden nastreeft. r Wij vragen dus dat de regeering zoo spoedigmogelijk hareoorl<?gsdoeleinden late kennen. LENINE TEGEN UKRANIE KALEDINE BEHAALT VOORDEELEN t..... • —y—4 "u De afbreuk tusSchen de regeering van Petrogiad en deze van Ukranie zal on-getwijfekd geen aanleiding geven tôt gevechten want de soldaten houden meer aan het stiile frontleven en zullen hun vel niet wagen in een burgeroorlog. Al wat Lenine kan is een burgeroorlog verwekken in Ukranie, maar de kansen van welgelukken zijn nièt groot. De Russische soldaten worden overal uit Ukranie verdreven. Gansch 't ijzerweg-personeel bestaat uit Ukraniërs en de regeering van Petrograd zal bij de be-volking maar weinig steun vinden. Om den zonderlingen toesiand te begrijpen, moet men weten dat de Rada van Ukranie bevelen geeft aandeUkraansche eenheden, verspreid op gansch hetRussiseh front en geen a zonderlijk leger ult-makende.Wanneer Petrograd den oorlog ver-klaart aan Ukranie dan zullen de soldaten op het Russisch front verspreid hun regimenten verlaten en naar Ukranie terugkeeren op dezelfde treinen, ge-mengd met de Russen die hen zulien komen bestrijden. Wil men hen metgeweld op het front houden dan zullen botsingen ontstaan. De troepen van Kaledine — die niet aangehouden is — beginnen in werking te komea en volgens de dagbladen zou de generaal fùeester zijn van een deel der mijnstreek van den Donetz waar hij wagons met kolen weerhoudt. De Maximalisten van den Donetz smeeken de hulp af der regeering en verklaren dat de kozakken het werk ver-hinderen. Enkel de streek der kozakken is aan het werk. ludien Kaledine de mijnstreken en de ijzerwegen bezet zal het N. van Rusland zich moeten overgeven. De ataman der kozakken ontvangt versterkingen van Kouban en Terek. Kaukasie heeft de bolcheviks en de roode wachten ont-wapend tusschen Vladicausax en Rostof. De matrozen van Ukranie woigeren de troepenverplaatsing aan de regeering. De meerderheid van de vloot derZwarte Zee trekt pfu-tij voor Ukranie. Voronège is zonder kolen en vraagt hulp aan de regeering van Petrograd. De îeksl van het ultimatum Petrograd 19 Dec. — De Soviet van Petrograd kent aan Ukranie de onafhan-belijkheid toe en wil in onderhandeling treden om de federale betrekkingen aan te knoopen, doch hij stell aan de Rada de drie volgende vragen : 1. Ziet de Rada van Ukranie er van af het front te ontredderen ? 2. Verbindt het zich zonder toelating van den opperstaf geen doorgang te verleenen aan de contingenten die zich richten naar den Don, Oeral of andere streken ? 3. Verbindt het zich onmiddelijk de ontwaperiing van de roode wachten in Ukranie te staken en aan die troepen de wapens terug te schenken ? Zoo binnen 48 uren geen voldoende antwoord toekomt, dan is Ukranie in staat van oorlog met het bewind der Soviets in Rusland. De Esda kondigt de republiek af Londen 19 Dec. — De P>.ada lieeft aan de Ukraniërs eene proklamatie gericht hun de inrichting meidende van de demokratische republiek die een deel uitmaakt van het federale Rusland. Ilot bewind blijft in handen van de Rada tôt na de vereeniging der grond-weltelijke vergadering in Januari. De proklamatie zegt dat Ukranie is samengesteld uit de volgende besturen : Kief, ■ Porlolie, Yolhynie, Tchsrnigof, Poltava, Kharkof, Ekatcrinoslav, Kher-son, Tauride, Koursk, Kholm en Yoro-nège indien de bevolking hetwenscht. Hostof beset Petrograd 20 Dec. — Het dagblad van 1 Rostof van 18 Dec. seint dat de kozakken j van den Don en van Kouban de stad be- j zet hebben. De infanterie derMaximalisten is naar de kozakken overgegaan terwijl de roode wachten zich orulerwierpen. Generaal .Kaledine heeft Petrograd gevraagd aan den burgeroorlog een einde te stellen en geëischt dat de Maxi-lislen niet meer zouden tusschenkomen | in het gebied van den Don. Men seint dat een aanzienlijk leger Maximalisten op weg is naar Kief. De Duitsche troepen cp het Eussich front. Betrekkelijk de verplaatsing van Duitsche troepen van het Russisch naar het Westelijk front schrijft M. Henri Bidou in de « Journal ». HoeVeel mannen en van welke hoeda-nigheid kan Duitschland op het Westelijk front aanbrengen. Duitschland heeft tegenwoordig on-geveer 150 divisien op het Westelijk en 79 op het Oostelijk front. Deze zijn ten minste de cijfcrs door Repington in de Times opgegeven. 1k weet uiet of de Engelsqjie kritieker daarin begriipt de divisien naar Turkije of het binnen-land gestuurd. Maar nemen wij die voor de voorna^mste machten van den vijand. Geven wij ook toe dat de Duitsche divisien thans 7200 geweren tellen. Er zouden dus op het Oostelijk front omtrent G00.000 mannen zijn. UKRANIE VERWERPT HET ULTIMATUM Het Eoemeensch front tegen Lenine Ukranie heeft het ultimatum van Lenine verworpen. De opperstaf van het Russisch leger op hel Rocmeenseh front maakt gemee- nezaak met Ukranie. — —— Hel lôekomslig offensief op heî Westelijk front Tegenwoordig verblijven op het Russisch front 79 Duitsche, 33 Oostenrijk-sche, 2 Turlische en een Bulgaarsche divisie, Sedert de revolutie der Maximalisten werden om zeggens aile mannen van 20 tôt 30 jaren weggebracht en ver-vangen door oude of zeer jonge klassen. Ook al despecialistenzijn weggetrokken met veel matariaal. Zelfs indien Rusland den vrede sluit zullen die troepen niet al mogen ver-plaatst worden want dit front is 1500k, iang. De meest begunstigde duitsche divisien liebben voor hun deel een front van 10 km. te bewaken. De troepen komen maar zeer lang-zaam op het Westelijke front om reden van moeilijkheden van vervoer. Men seint ook buitengewoon veel wegloo-pers. Een regiment van 480 mannen was bij zijne aankornst in Vlaanderen tôt 129 mannen versmolten. Deze troepen waren in de stilste sektors. In drie maanden had een regiment enkel twee dooden. De verandering van front doet hun moed in de schoenen zakken want zij achten zich veroordeeld. Deze versterkingen staan dus niet hoog vaor wat aangaat het moraal. Men schat dat de vijand niet meer dan 600.000 kunnen langs hier overbrengen. Men denkt algemeen dat de vijandige gevangenen door Rusland zullen be-vrljd worden. Hun aantal beloopt 1.700.000 Oostenrijkers en 200.900 Duit-schers. De Oostenrijkers zijn vooral tjeken en slaven die zich voor het mee-rendeel vrijwilligovergaven. Zij zullen niet veel waarde hebben. Integendeel verblijven in Dui'^chland 2.500.000 Russen dip groote ( i. nsten bewij^en in het land en op het iront, 't Ware bijna onmogelijk deze te vervan-gen.Men ziet dus dat de uitwisseling niets in het voordeel van Duitschland zou ge-schieden en wij weten te goed dat Duitschland niets dan voordeelen -, wenscht te putten uit de huidige ge-beurtenissen in Rusland. Wij zegden reeds dat het vervoer van troepen groote moeilijkheden ontmoet. Duitschland bezat in 1914 : 4000 loko-motieven en 622.000 koopwarenwagons Sedert dien kon het enkel 95.OOOnieu-! we vervaardigen en een onbeduidend aantal lokomotieven om de verliezen aan te vullen. Het materiaal ontbreekt niet min. Eene lokomotief die vroeger • 40 wagons trok neemter nu nog 10. De i ijzerwegen konden zich niet voldoende hersteld worden. De geschillen zijn ook talrijk. Om zich een gedacht te geven van de moeilijkheden van vervoer zal het voldoende wezen te verklaren dat Duitschland drie weken noodig had om S Duitsche divisien van het Fransch naar het Russisch front te brengen op den oogenblik van • den aanval bevolen door Kerensky. Deze troepenverplaatsingen hebben grooten weerklank op het leven in het ■ keizerrijk want aile handeîsverkeer is er door gedwongen stil gelegd. Duitschland zal dus groote moeilijk-! heden ontmoeten gedurende zijne voor-, bereiding iot een offensief in het Wes-i ten. Infusschen winnen wij tijd. Il et spreekt van zelf dat Duitschland . op dit "front eene gctrdijn troepen zal . moeten lat&n, vooral in de overweldigde streken die het zal behouden.. De 79 duitsche divisien op het Ooste-i lijk front verschillen heel veel onder i elkander. Er zijn daar talrijke divisien ; van de landwehr die niet bekwaam zijn j strijd te leveren en er zijn daar ook ï divisien die er gestuurd werden om uit - te rusten. Het Russisch front is dus - feitelijk een tcevluchtsoord van ver-. moeide of beproefde duitsche troepen. Volgens dit blad'dus kan de troepen. - verplaatsing niet zeer aanzienlijk zijn-t—— ARABIE [ Kritische toestand der Turken te Medine Zurich 20 Dec. — De bevelhebber der Araabsche troepen Abdallah, die Me-dine omsingelen seint dat de Turksche aanvoerder voor de eerste maal verklaart volkomen van zijne basis in Syrie afge-P smeten te zijn. Hij beperkt opnieuw het . voedsel voor zijne mannen. De ontmoediging onder de Turksche troepen wint meer en meerveld en vele Turken loopen naar de Araten over. — . De Oostenrijkers maken 1 2000 gevangenen Zurich 20 Dec.— Oostenrijksch leger- - berieht : Ten O. vgn de Brenta heeft onze ar-3 tillerie lang de vijandige stellingen be- - schoten. Vijandigetegenaanvallen wer-î den afgeslagen. Gedurende krijgsbewerkingen maak-. teu wij 2000 gevangenen waaronder48 i officieren. 1 De Italianen voeren met wel-" gelukken tegenaanvallen uit R0ISE2I Dec. Gisteren heroverden onze troepen ondanks den hardnekHigen vljandigen tegsnstand een groot dseS van het verîoren terrein. De vijand opende een hevig vuur cp de ste!-îingsn die wij heroverden maar kon or;zen tegenstand niet breken. Een sterke vijandige tegenaar.va! werd afgeslagen op de Partica. Opdevîakte van flssuago maakten onze verkanningen gevangenen. Onze caproni homSardserdcn hevig de vijand op de oude Piave. -xadSS Laatste officieele lericMen Belgisch front LE HAVRE 21 Dca. De mist hinderde de artiîIeriebsdrijvighEid Wij beschoten de vfjandige stellingen cm Diksmu'ide en de Kiçpe. Fransch fr^mî PARUS, 21 Dec, IE u. Een hevige vijandige aanval ten 0. van Fêyàt werd afgeslagen. Hevige ariiiieriestrijd op den rechter oever van de Pêass, in de streek ton H.-O. van Fieu-ry, rond Hartîtic nnswilierskcpf en in dsnsec-tor ten 0. van Thsnn. Kaïme naeht op het overige van het front. Sogelsch fronS PfiRIJS 21 Dec., 23 u. fertiileriebsv/erkingen op gansch het front. In den Elzas werd een verrasssnde aanvaî afgeslagen ten W. van Cernay. Te HartmannswHIerkopf hee't de vijand in den geseinden aanval g^ooto verliezen geleden.LONDEN, 21 Dec., !5 u. 1 Een beîangrijke aanval is misiukt t.-: 0. 1 yan Fayet. tj LOMDENI, 21 Dec. 23 u. i1 Een vijandige poging is dezen morgen mis-e lukt tan H.-0. van IHeessen. e Verders geen beîangrijke gebeurtenlssen te seinen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes