Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

120845 0
07 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 07 Januari. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 24 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m61bk17j6m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Derdejaargang N* 616 Prij» : £5 Ctentiema* Zondag 7 Januari 1917à ONS VADERLAND ||rMklr®s"-Uit©e«fer : Gk» Tl 8>ftf fc>Ki(iTLE SuinfciiPkclaïaai S8, DE MME Sear IFratskrijk « 91» ras lia Via* CALAIS OPSTEL s J. »*£.CKEL&MBT, t-um Meriet, 17, CALAIS, =tECHT UOOR, VhU £N VRaNK •* «- VOOR GOD EN VOLK EN LAND I ASOttMEMEjiTEfl SelBsa Fi-ankpijk Ëngetend «m Holland 9.93 p. ptp snssiafi i*ii& Ij>. pet- mmaiMt 2.70 fr. p«r niaanid 4.00 fr gnr frim««»r S.ûG fp. jikp «fimutos' 8.60 fc> tsmr irim. M an Mobrl)ft in: 71, **<s ' auuyj il bis, «a» II. Dut'». CaJ i* «a hu al eas« toyrstpoaisatBK, Drie K ^gin Kerstmis, Onroozeie KJndeien ; Drie Koningen ! Drie keike ijke feesten die el-kander vlug opvolgen. Aile drie afzonder-1 ik vormen een tafereel van een trilogie, gllt draagt in zich evin oiep-godsdienstiger zm. Nieuegenstaande de die p^rondige ge-dachte verscholen in die feesten. verschij-nen ze voor ns, allé drie, in zoo'n vroom-eenvoudige. aantrekkelfjke tint, in >©o'r aansonouweljke taferetlen, dat ?ij der volksgeest en gemoed gesrofîen hebben. Geest en gemoed van het volk, samen-menwerkend, hebben ons die feesten, uil de zuivere bron van hun levendig-vlu^ge verbeelding, een heele liturgische krans gevlôchten van voiks letterkunde en volks-gebruiken. Het volk beeft het eenvoudig-voorkomend en toch ingrijpend karakter ei van veraanschouwelijkt in raï/e maar diep-Zinnige gebruiken die deze dagen dichter-lijk optooien, vol volkschen eenvoud, maai te^ens cok vol gevoel. Nu wij deze kerkèlijke feesten vieren — ver van een kerk ol kapel —■ alleen dikwijls door de terug^erkende gedachten naar der luister en luide geestdrilt die vroegertijds in vrede, werden bijee et, ru eemtssen wi ge oe ie' die dicnterlijfchtid, die eer voudig-reine bu st van tiet volk erom gevlôchten Nu gevoelen wij des te strenger het gémis van die stemmige dinge^, die om zeggens, onafscheidbaar verbonden waren aan die feesten, ru mj meer prazaïîch, maer stof-f-ilijk leven en onze geest en hart, bloot-arm als zij zijn, smachten naar dit dichterlijk vertoon van die dagen waarop wij ons infliger voe'den bijgebracht tôtden geest var de H. Keik Op dis dagen leefden wij nos eens in den geest vai ce Kerk omdat aile din ;en rondom ons er ons toe aandron^er om stemmir tnê » te 'fn en o n>iat wij in de d e t-ifli ka voIk«igt brui en de hoofdge-dasbte va ; net feeSt za^en aangekleed en aanschouwelijk sprekend lot den geest er het gemoed van het volk. Wie dacht mat Urug aan die weemoe-diga Kcrstiiedekens die ^e kinderen in troepkei-s zongen voor de deur op cer kiertje opengedraaid; wie dacht niet terug aan de donfcergroene Kerstboom bestrooid met sneeuw-gîinstfcrende sterrekens, mel rozige en lich blau»e ba lonnekens in de takken tuischen de kunstig ingepakte lek-kernij n ? De bVonzuivere eenvoud van den voiir sn|de f prechie nsïveteit ven de gedachter ge /en aan die volks^eiichtjes een bekoor-lijke so.hoonheid. Wateen bonté kkur en kinderlijk-liel karakter ligt erin het vieren van Onnooztk Kinderen ? Wat al nsiive ravolgingsgeest ir> Drie K.0Bing&n? Hoe "-ordt die koude avond i ver i acht door d= kinderen, <ne TOfidIooper il met rommelpot en ballonnelter s zingende : Diie Koniogsn, drie KokitgtiB Wif nonaça «aaver, Wl] heb e i gezie , l 't Oostea een jter ! .. De eenvoud van die voH sche dichter-|lijkheid is verloV kend en verwekt in ons ean verlangende liefie naar de inr-igheid •^van die dagen. Wat 2*Uen wij dit inniger en vromer ge-■yoelen als «vii ze voor de eerste maal julien |v-eerzien en herleven 1 Dan zal de rijke en attirera godsdienstzin van ons volk ons vat-baard«r op^all n. Hoe godsdienstiger een ivalk lea t hoe dichterlijker hetzijn heiligefi-èdagen — bezonderdeze die zeo begrijpe-ïï]\l voorkomen aan ons volk — zal vieren ®n huldigen en eraan de doorvoelde kunst vastheehtta gevloeid uit deveretring van geest en gemoed. Oas volk was rijk aan godsdienstzin en wakke/e s;ods /ruent, omdat ons volk de eenvoud des harten bewaa.de als het er-eischte en voor aamste Karakter van godt. diir.stnen. Uit de eenvoud des Farîen wer-den die dscn erlijke vo ksgebruik n gabo-ren als de vrucht '-an een geloovig volic. Na drie jaar ver^ijdering uit dit vroom volkileven, met den terugtocht uit dit leven bloot aan dicnterlijkheid van volksgeeât en volksgemoed — omdat zoo iets bloeit in 't veld van den vrede—zullen wij geloovigen, frisscher doorvoelen het woord van Pater ip»e Groot : « Vlaanderen is nog rijk aan geloof! » Want het geloof geeft de schep-pingskraent aan onze geestelijke volkskunst zoowel als aan de grootîche, geniale gees-tesvruchten.Mocht Vlaanderen rijk blijven aan geloof, en Vlaanderen zijn wij, dan zal de toe-komst niet moeten ondardoen voor het ver-leden: dan ;u len de g'oerbegroeidf puinen van ons ketken hoogtr en se ooner oprij-zen en de fec s en rre pl c 'tige yraal en meer kinderluke geestdnfv en vromer hefde worden her«ierd. LODB DIBIK Klinkdicht Ken gulden levensbron, vol drlft ontsprong, En stralen vloten klaar tôt ?tlvren beken, Waarop mijn blanie bootje danste ea drong En henemoeide ln 't gouden zonne leken. In bonté we-jm'ling lag, ^aar 't vater wrong, Gespiegeld huis en kerte en boomen reken... Het wlndje speelde... en klo'i&e op klo^ke zong... Een lied weer . lonk en helmde door de streke. Daar vaarde 't bootje, waar lk bloemen vond, Waar ruste lag blj 't glorend avondlonien, Waar 't leven loach ln blozead uehtendstond 1... Maar de oosterkim spuwde een or^aan, die dron'sen Vau 't stormeD, immer loelt en weelde wondt... Het bootje sllngert onder 't donder bon »en. K. NOT. De oi)zijdigheid van Zwitserland Een w*»» «3«as van Bonistaiat Gere^e, 4 Jao. — M. Schul hess, voorzitta.r »an den Z "its-rschen Borcsraad heeft sa'i M Dcvitte, vertegeowcordls>r v,n d? a Asso ciated Près* » van Am -rira, het volge de t l»fr m *ericht : Z -1 seriand door vi r ?roo e oor1o?s»oerer de mo^eniibeden otnrinad, get>ouw aaa ce eeu-w^nttu^e oserleferinget, is btsloteii in de.zen sctirikkeluke » oo log rois rekt o-ziidig te bhjvea. H t Zwitsersche volk schaart z ch rond /ijn taandel, bereld zich aile opofferlngen (e gKtroos.en om zij e Oîiafbaûkelijkheid en ziin grotydgebied, de err eu de waardigheid v^n de caiie te verdedigîn Ilet is oveituigd dat al njne geburen deze fceslissing zullen eerbie-dlg«n.Nooit zal het toelaten dat eea vijandig Isger in zija land dringt. Ds oudste demokratie der wei-feld stuuït zijr,e broedcli ke •wecrchep «an d« Republi^k der Vïrepcigd?) Staten, a*o haar olk en haren voorziiter, Zij hoopt, met fcen, geduren^e hei b-îgonr er jaar den *re e te rm herstëllen. la afwachtin~g vindt Zwiiserlsnd Toidoe i-.g in het herbergen en verhorgen der slaGhtoffers ▼ar d zen oorlog. Zon Oui sc>)t'a<«<S h«t Zwitser»eh h r'—/•&&ebi^rd «chp»®*»f Gere»e, 4 Jan. «■* D® geïuc'iten loopen voartdarecd, a s zou de D litsche opperstaf ziite t-oeperi door fcet Zw tsersch grord^rebied sturen. Het is onmogelijk deze geruchten te onderzofken, alleen kan ratn die aa&aûppea. Mon ze^t dat de Zwitsersohe militaire o^erheld onlongs de waakcaambeid aas de Duitacbe gretzen vprdubbeld heeft. Deze »ers erkinp zou het voorwerp «ewe: zijn «a» eene vraag, dîor de Quiische regeerirg gesteld. A^itseriasdl o»ieFBon<8( xica m«t ve; êe^e*. wo«rdivers Dslemont, 4 Jan. — Men bevestigt de aan-koœst te B-erce van onze ministers vsk Weecen en Païijs. De r^geering heeft den we sch uitge^rukt, met deze gezmten persoonlijk een onderboud te hebben. D* omstnndigheden zijn aan dit onderhoud ri«< Tre^md. Z «eitMvoijindl om t«s w»sea Le Rappel — Zordsr twijfel >ullen noGh de Italsanen nonb wij, or 't onverwacbts gepa^t worden. O ze Z«vitse"sche geburen hebben verklaard, dat zij hun latd ?ullen verr'edigen. Wij hebben voile veriiouwen ic hunne eerîjjk-heid. Maar hebben zij onze verwittmegen ernstig geroeg epgenrmen ? Hst voortdurend raad ge*en schljnt hen tevervelen en doet huo gelooren dat wij ons het ergs e inbeetden Dat sii niei t« veel geïoof sch^nken asin eene z kerheid, die thar s bedreigd is, Indien de « Gizette *an Keulen » nog weet wat spreken beteekent. Zwitieirlaïd do«t aaa SSelgie h«?-î i»ii«5i8,rïa La Victoire. — Op militai* oogpur t ziet men maar weinig belang bij de schending van Zwitsexland, 't zij om in de rijke pleinen van Lombardie en op Milaa, 'i zij om op Fraiikrijk te malien. 't Is dwaas ; maar "t is niet dwaier dan de schendic.g van Btlgle in cogst 1914. Og «ar -68 îi ioume» "m *■«?• wç«»I<t Foeisa^î iawga jè*«s< l^ï - W «.« m ,-aIia !an§ s fec-1 % - O. . Ht-t ge-echt op den S reth komt eenegroote veranderlng te 01 der^aan. l e vljand, die o*er een« talrii e artilieii- b sc'i^t, omtr^kt te ze fdtr ttj-1 de tw-Je vi-u^els der Rust-ische lijn- Deze lljn, men bet, strefete zich uu lan^s den Ser^ih van af Focsant tôt aan Braï a. Focsanl li^t op 12 Km. van den S retti braï a li*t ten Z. van den moeras-slgen dt-lia, langs waar de Sereth zlcù in den Do-nau werpt. Het léger van Mactensen laat het cet ter van de lljn varen, valt Foesaci en Bcslia zelfs niet aan van op het front, waar de Russen krachtdadigen wederstand bieden, maar omtrekt de Russische steliingen door zijn vooruitgang ten W. van Focsanl en ten 0, van Braila. !>• eni»ii$pli>t| vas» FecsuNÎ. Ten W. van Focsanl malen de troepen van ge-nerasl Falkenhsyn voorulti ang ir de Carpathen. Eprgisteren bereikten zij de belau, rijvailei van Milcovul en vlel^n de verachausln^eo aan, die de Russen ln haast op^eworpen tiadaen lants de ri-vl-r. De Oultsche oppirstaf s intdat het Russlsch front doorbuord 1s aan het dorp M ru ln voile bersstreek, op 20 Ktn. ten N - W »an Focsanl en cok aan het dorp Plntecestl, enkel op 8 Ktn. ten N - W van Fccsaid Ii-dler de Russeu op dit froct nlat onmlddelUji den toe8tand kunaen verhelpen, dan ls Focsanl verlortn. Yoe-ea wij erbij dat hat le^er van aartshertog Joseph, dat reeds Nagr-l xi, Barcescl en Topesci veroverd heeft en laa»;s goede we^en ln de vailei van den Putna kan afzakken.voor de Russen eene DfttWf bedrei.»;i!ig is. l^edrei» i - a t*»# Gedu'erde de laatste dagen hebben de Ou t- «(O ««. «• m mtMmrnim mmëmëmmMmmm Baleisoh lagerbeiHoht Le Htvre, 5 Jan, — Gtwçne bodrijvighaid op gansch het Belgisoh front. Par-ijs. 5 Jan , 15 u. Gedurcnde den nac^t tamelijk hevige bedrijvigheid der beide artilienjen in de sec-tors van Qouaumont en Vaux. Parijs. 5 Jan., 23 u. In Champagne ep verscheidene punten oritmoetingen tusschen ro'den. 0p den l/nker ouver van no Mans slo^gen wj getmak^elijk een kieine aanval aftegen onze posten ten O. van den houvel 304 Tam I jk grocte btdrijvigheie d^r beide artiile-rtjen op ons front van Woe^re. Ensiolsch legrerbericht Lor.den. 5 Jan. 20 u. 40 — Wij s'oegen een vijandig detachcment af dat in onze lij-nen gedrongen was ten Z. van Loos. De vijand verloor eenige dooden. Wij verloren inkel eenige rnannen. wij bombardeerden de vijandigs toopgraven voor Lesbosufs, Gueu-■jecourt en in de streek van den heuvel 60. De vliegdienst was zeer bedrijvlg. Twee >nzer vliegtuigen kwamen niet terug. s 1 schers en Bulgaren de natuurlljke sierktça -an de streek vsn Dobroedja de heuvels]197 en 364 veroverd. ôogetwljfeld zullen de Russen den vijand , niet tegen houden Zij zullen dan welhaast meester zijn van den weg Macu-Braila en van een anderen weg door de raoerassen,op 7 tôt 8 Km van Braila die loopt door het dorp Anoclau. Welnt» de stad Galats ligtten W. van de samen-vlo i g van den Sereth en den Donau. I di n de BuUa-en deze stai bu ubdrlewen, oetgeen op een afstand vaD 7 tôt 8 Km. zeer goed norgehjk is, j dan zal de aftoent der Russen er aoor belemmerd woraen. Het je», t st oordl «1er Matsm op tket tefcf r. 5 Aargezien de beide vleugels <an het Russlsch leger omtrokken wordeD, moet geene groote aan-dach t meer gev< stigd worden op het center. De De Russen hebbtn daar *el de dorpen Gullarca en Masclneni, met de wijk Gheoveni veroverd, maar wat kan zuiks baten als zij noch over vol-doende voorraaci en rnannen b^schl» ken. Het valt te /len of de Russen niet op 't onverwachts in State zijn deztn tegerstatd te onlwikkelen, in dit geval zouûen de kansen kunnen keeren. irol «a» d« op te®i Eoem" ettSCÈt fro^l Geneve, 3 Jan. — Men stlût uit Budapest dat de Engelsche Tanks verschenen zijn op het front van Moldavie en onder de eerste troepen die hen aan-vielen eene echte pardak verwekt hebben. De Duitschers en Oostenrijkers werden dank aan de krachtige maatregelen van Mackensen spoedig tôt bedaren gebracht, maar volgens de berichten die voortdurend toekomen, hebben de Engelsche tanks een diepen indruk verwekt. Oe â^uiiae&ers 00k tatwka Zurich 3 Jan — Men weet dat de Duitschers, verrast door de verschijidng van de Engelsche Tacks, geseiad hadden dat 00k zij dtrgeiiike ver-nieitngstui en zouien vervaardigen. Volg ns inlictitingen uit goene bron, hebben de Duitiche s thans 10 geblinde^rde autos g> ën.digd oie zij « land ruisers » Doemen. leoer 1 rutsrr. is van 4S mannen voorïier, ge-wapend met tdlrijke mttiaiikuzen en kieine ka-nonnen.Sî'-e» groot ecleâ »efei| *8 t»akend Den eersten keer sederi langen tijd seinen de Russen een krachtdadigen aanval. De Roemen -n hebben ten N. van de rivier Kosina een offensief genomen, nabijdegrenzaa van Hongarie.Gok werden verscheidene dorpen veroverd. De duitschers van hunnen kant seinen, dat zij tenW. en ten Z. van Foesani tegenover eenesterke Russisciie stelling staan. Zuks doet veronderstel-len dat de lange afcocht geeitidigd is en dat de vij-aod een iagerichten tegenstand zal ontmoeten. Een oirlugsriad ^arVarbind nés ta Roms Paçijs, 5 Jan. — Mbd seint uit Rome dat ya daag MM. Briand gentraal Lyau y, Thomas. L oyd Geor^«*, Lord MUner, de ge e a-len R >beitâoD en Galitzl ) zuilsn aankomen en o n ooflogsraad zu len btjwonen. RUSSISCH FRONT •« Hoe<BO«e«i wsjKSiSï a» iiitubri>edja Petrograd, 5 Jan. - Ds Ounschers verorer len een eiland op de Dvina. Wij sloegen hunne pogingen af om den inderen oever te bertiken. Nabij BiveîeDy rerijdîidfn wij cok dergelljke pogingen. Ten N van Zolutvna vertneldea wij een 3o- e.,rijk cb detuctiem' nt. Boscnee, sch iro t — In de vailei van Tr*-oca 1 abij ue rivier O-îboniacha ten O *an Jituz sloegen wij hevige aanvallea sf. Een no al isisluKie tegen de R emenen nat> j il sime. Te N vau de fi-4', Sluims 'veken de Rus-eû en Ruemenen jicttjes in de richtiisg «an [opo^aïk. De Bussan s oeger een aanval af ten N. van focsani. In Dooroedja, na een hardnekiig ;eyecht tegen eene overmacht, troikén wij erug ichter Deunay. Perzie. — Wij veroverden de sîad Garab« n de omliggende heuvelen, » ■ - ' 1—-1- — Ooplogsfolklore Eenige spotlustige verdiaaingen van officieele beginletlers. M. (mortiers, mitrailleurs) Martiko. Of onze « moosdenaars » en coa-soorten nu precies allemaal martlko's zijn Tl... O' obussiers). Olifant M«V.O (mortiers Van Deuren). Mortiers valt dood; 00k Marie Van Daele. P.P.C. (pionniers, pontouiers, cycllsten) Ptottenpakkerscompagnie. Algemeen beken-de verdraaiog, P P. alleen bestaat 00k, en 't ls aaa de d baide beJnletters te v?iiteu dat de plotten, als ze e n gendarm voorbij gaan, stillekens llppen-llspelead fluisteren « pépé ». S.N,C>V. (société nationale chemins de fer vicinauxôaze mannen hebben daarvan iets llef gemaakt: snotneus ga voort. Kort en krachtlg, misschien omdat de tr*m op ziine menigvuldisîe oorlogsreis-jes zoo diiWtjls stU staat of onderwege aan 't lui— ten gaat tr^ts aile protastultlngen van naar rust sna<k9nde, soms kouli dende plotten. B.B. De brancardiers dragen al weerkanten op't sChildje van hua vestkraagje de letter B. Oaze gui-tige oorlogsmannen lezen : boerenbond. T.S. (telefonisten, signaleurs) wordt trommel-slager.* » * Eenige staaltjes van oorlogsultdrukkingen. Op patroulie gaan Beteekent — in figuurlijken zin natuurlijk — « speksle » doen in kleeren en ondergoed — ln plat vlaamscb gezeid, luizsn en vlooien vangen; op jacht gaan achter beestjes. Schilderachtige toepas-sing van het ge*aarlij i patroeljeeringstieltje. 't Nageldichtie « wat pruls is, luis is, kr*akt ze dood» heefs er zijnen oorsproag aan te danken. Ean sigaai* amoren Bakeveo worden, gestraft ziin met 8 of zooveel dagen pot, enz. De soldaten moeten meestal hua st af met feun solde, als los^eld, betalen. Vandaar dat ze soms spreken van si^aren van 3 fr. 60 of nog meer. Als ze ducfttfg bekeven wosden 1* smo-ren ze sij:aren met een bande en er rond. » Met zijn leven spelen In den eige lij ken zia wordt van iemaad die roekeloos zijn levt n waagt gezegd « dat bij met zijn leven speelt ». Tegenwooriig wordt die uitdrukking meer spot-tend gebruikt voor iemand die in 't geheel niet roekeloos is Er loopen immers nog al veel van die galante heertjes die « ze ia de vuurlicia nog al ge-weldig kloppen ofte bijeen doen », maar die, eens dat ze buiten scheute en uit het gevaar zijn « zoo-danig veel he'denmoed in hunne fiere, gebiindeer-de of ce beblinkdoosde borst schijnea rond te dragen, dat zij en ^ij allaen, blj oaingewljden door-gaan als « de » echte oorlogsmannen. Zulke fiik-floolers « soelen met hun leven » Ge zult vlooien of beestjes kr-ijgen la vredts'ijd «egden de Antwerpenaars « ge moet's komen, als de irap is af^ezaagd I » Daarmee ««.ilden ze te <erstaan ge^en dat ze u niet geloof-den als ge ze wat verteldet, of dat ze niet te <inden waren voor 't geen ge van hen wildet gedaan krij • gen, of dat htt niet zal gebeurtn, enz. Hier en daar wordt nu door 't soldatenvoifcje de uitdrukking « ge zuit vlooien of beesîjes krijgen » boven de Aaiwerpsche van in vredestijd verko.en. Ep nog geerne bij xijn Van iemand die graag zou œeedoen aan ' front en de anderen veel vaderlandsllefde aan-preekt, maar ondertusschen zelf achteruit verdo-ken ïlt, wordt gezegd dat « hlj er toch nog geerne bij ls. » Hlj is naar de Dardanellen B-tei'kent, hlj is naar een gevaarlijken post, heef een lastig werk ondernomen, « De Dardanellen passeeren » beteekent « langs een veldhospl-taal achteruit gezonden worden; 't wordt zoo gezeid omdat het al zoo moellij* valt langs dien weg ver achter 't front te geraken als destlids de Fransch-En«elsct>en naar Gonstantinopsl, langs het nauw der Dardarellen. H j is al doodgeschoten geweest Wjrot gezeid «bn i mand die in aljo oorlogsle-ven veel « chance » ofte t-eluk beeft; andere geze>j-d^n van t ten aard u<t vrades iid bliivea 00k nu in z" a~g, zooals « hij tieeft al onder 'nen trein gele- gen » of « hij is al van de ladder gevallen » enz. • • • N. B — Llefdebbers vao oor'ogsfolklore zendeil lnlichtingen, eigenaardige >-oorden, spreu en en ultdFukkingen aan EVERMAR VAN MOERE, C. SU, 3 comp.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes