Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1125 0
27 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 27 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x921c1vh2s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

J m I ' »*"' ■ 1WII «'MK-- ————W«I'-«| ONS VADERLAND ~ ! ABOKSiMIË!SttEliTËH ttr«fcfcwr-uitg«w»r »_ TfgT tl>fc-WUYLE RECHl DÛOR VRlJ EN VR&NK •#- ♦ «•«»■* Franck Engeiandmi HoUaisd OaînlMPkBlaam M!» Oi ("Mil - * j 1.50 p. pes* ma»«a 140 If. imi* maaml 2.70 fr, p*r maand F»-*tfifcHjtei 8f» *'«* m* wi©» uauuc* \IAAD ETlLl %#lf,6,,li 1^ K^TV^I | Atun I I 4«00 fp pti* trisntstor 5.00 fp. pop trim«at«P 8iOQ ffr> ptr trim 4ll>bïtL3 J -ANDT, ru« Mort*!, 17, CALAI». ^ VUUn UUU C.N VUL.lV ELIN i-AÏMUI I M#n schrijft la: 71, rao f ntiiiy; 2i Mi. rut» St. Omis. Os? ss -»ij ai Siîï# I goreeapondantBn. Voor Ye zedelijxifg :l _ . ket Met h (opvolls^ vreug <e i\ Q rondom *joc ons d" >•r tng aangroeten om 't stijg^nd z^dei b derf in ou» léger te dan*w6u. ( ,er K ♦ r op k*er vondm e in abri <f-an- fc'1 tormemeTit vlugschnften cmr geslachts- > levea-7iekteii-gevhreti enz. Msn bsoogt teg o s jor ger-s eeri gtzonde gfesir-chttlij'e ^ opvoedn g voor te houden, g<.>ed zoo, at ma alleeu volstaat om een trou e S.K.V.H. dQ( vem rd -r t« wordeD. Doch is ritb-k tot g laten ? De a» ge- j v ende rniddeis zijn ;e aoelniatig ? Vol- uet staan z- ? Ze er ten reine voorlichting van 't geslacM-leven is een tegenstaan-der voor oe otirëine voorlicbtir g elKe van « il nthenen door o g en oor irj de inbe* liin g o z» r jougei s g^prent * oïdt Md<r i i oe « zateu ber i t b oote vo >r lichurg keeu do*-l, la^t s'aan kan vei-t eerd Vrk^n. 't Maa b mij -revelig Wa soms /t -ere g->e e vlug chnf^u 01 der Get oe oog-o van go dgfbleene tua*fcets *e \m ïier.. 't Lav. voor 't gnjp n, ze law-n mat En gretighad iiiet zooveel na-ir 't goede dut En eria sio d dan w-1 naar 't kwaie dat eriu ^ ver . e - n wi rJ. Da Dl*dj^s eeuma*! ge-lezen vallen ^g ert *at blijfi er in den kop ? en alg- tn^en v ria g<-n om imratr m«er te wet«n over 't heele ouderwero. Sommige ge*ia ût^-n hebben dubbel de inbselding gtitroff n, zijn herlezen ge-v eest, en uit het geheel gerukt biijven als zoovele prikkels in dit kiesch onderwerp tôt immer grondiger gedetailleerd onder-zoek.B-le» ring maa -1 hier vooral nieuws-gierig, is braudstof voor g '-est en inbeel-r*ing dan anneer de deugd rog meer b si-hu tiog uoodi»f be-ft tegiû «-igen ge-dac.hten tjan te^^n \rt-. mde. Niet aile j voori ctiting ho> f uiigcsioteii maar ze j bo ft b\]'a- t- blijv>-n en best tôt een ' mimmiam ^etracbr w W r 't nut do» lm tiiger in dif strijd- g'6i p- rk aar voor mt-nscben zunder hoog- | sta-indri levensopvattii g htt vust^nd E l macr>te!oos s«taat en en el dp wil si g ^ kan lnvf-ren aan de opvoe^ iug van de wils rncht onzer ]0"^ s ons arachten Ul' tôt verz-delijùng ie wijden. Ont i • eli g, opvoe ing van den "il, w. niet zoove.-.'l opg bied van sex ueele drif- Ee 1,en, r ogt e s de b^ste behan.jeling hier is de ^edacht- eivan f<f enden. maar 1 fr»-n *ve on* jongens mannen -ijn op 0 alla rfndere gel i d « aar huu il een roi En sp«elt. Al G— fr, ons VI 'amoche jongens geschrif-ten weike in han h rt^n de zoo leveridig« snaren der rids rlij h. id doen trilkn ; voedt hun drift. naar oprechtheid tn recbtschap nbeid, v,aa,rheidsliefde en n wars-/ijn van ^lle vl ierij Opent hun rijx v hart voor tôewijding aan gezellen, opoffe-ringvoor ''.wakken en geliefden. Leert ze prikRelbaar zijn in hun eergevoel en schaamtegevo^ 1, trou» aan pbcht en ge-geven < oord, rnan te zijn in 't verduren van ontb^ringen van tionger en dorst, te gehoorz-m n en di ns«t ooen zonder gl) rno ren of > ritie- en^ euz Y rlevendigt. in hu i gemoed de Go lace acnte en't yio is lenstig leven, 'i i- ue iout ri«.g en vo bevesiiging vnn gai sch dit streven naar va ed- l-r teven Zonder God looner en strsf-fjr, beeft al oiw strijd aile onbautzucb-tigh^id en toe-wjjding geen veriilaring en verliest t.en la* gen laatste toch den noo-aigen steun t gen de aanboudende dr.f-ten, stormen d«r zinnelijiibeid. eei Geeft met d« vleet voorbe* lden van vr aulke zielsi>rachtigen, jongelinge > zijn (?« nooit onversebillig voor 't levende voor- Iri beeld en 't edel barte van onze Ylaam- ul ache kn^pen^ohap is hoogst ontvsnkelijK voor de wonrtere aantrektiings»racht wel- (je ke van die edele v^iisHrachtigen uit^aat. Waar de rechtstn ekscheinspanningen f op het g bied der grootste z^a-heid keer T op ke?r mislukten, zal de vi1 veredeld en * gessterkt op andere gebieden hier ook zijn i heerschappij weten te doen gelden. « Emvoorbeeld; i In mijo compagnie Ven ik een kame- ^ raad d. r lag« r»* volbsklas, vroeger f ibrie - j ver er, een jong<-n sterk als ne stier, i i màar oprecb» lijk een kind. « 1^, zegt hij | < met een stem die k Lin k t als metaal, 'k /al j 1 nooit li gen ! » 't Is geen boff n, maar de t i ruwe uitd'u king van een gevoelen da. i geankerd ligt in 't, diepsfe van zijn w^/en | « Ik b'f-n r iet zoo » en bij steekt de forsi- * ge hand schuinsch uit « Noch zoo » bij î helt ze in andere richting « I ben T zon » en bij du^t de zware hand plat f| rt-cht voor /ich uit « Recht voor de vuist $ ^ in ailes ». t i / | ^oord voeren ineenen groep nevens mij. | teg( « Jakameraden, als ikt Antwerpen in de 5 van ► azerne lag heb ik ook *chter oe meis-kens geloot.©» en g f ufiooid, maar nu ! orn nooit meer. Dat is niet rechtvaar >ig van- \ « nd da^ g met de deze en morgen met 'n an- ïict 3II, de.re, dat meis en in 't u *e niet en 't geen rii m- «'• r tegen zegt zij . b-ugens ! » W1j îts- Waar had de jongen die «ilskracht den ogt tegen de verzoeking geronden? die J ® Zou bloote voorlichting zelfs ten vôl- # maakste gedreven zulk overwinningen , ,w* doen behal^cl Fr. V G. m#i 8e" Mer gen laten tu* een ortikel volgen, eenhant- j tart ^ol- itekentrg op de*c btjdrage. ( R*d). ' bori ing an- Soldatenvooiske ■ « dt Aau E P Van Ltoden. ^e' » .r «MV ' DAN OROOM IK . / i ie r «r I • L rlig Wannetr wii 's avon si at, dju afg« erkt, 4 der Gcivo^lloos 1 m t u stram van leaeniatpp, not S »e w)j rUs eu ip «ea buss»! strool voor b d, a|g En de opgele*de pl cbt is omtet^t, mu En ^lj me. onze liffiïe aUtdOD c^laten, f »rin * E j onze get st naar verre verte vleriit : het g«- den Refrtln wa Dan droom ik, j ^ jro. ». j we de Moeder ; Zel ge_ Van uw Uef gelaat als Dat dag en nacht voor de oogen staat 'erp Van uw bemlode kind; F (({ le r- Dan droom lk j iws- Moeder, j ' ael~ Van uw llef gelaat, > sle ieer Waarop nu tranen trillen, " Oestadiw druppl^n ^ooic eens stillen vei f ] T it Gij me weder»iuut, 1 efcn j 0 Moeder, Moe er iltf I e! Wa neer in schaar op marscb, wlj met 't gewaer 'ijd- Gescboudera tiegeu door de ^ouden veldtn, °°K" I de oule 'Muwe zU die wroetend bu^1; i*i ^'j11 1 Ea bij ^end onder't mannen Aerk vei^liukt be S de ri^pe ar n raa^' neer^evel£leI1 ~ ai iten Die zetfen lja den sla^ der zeise Leer : Dan droom i te.... p Wanneer we een vrlend voor 't Vaderlaod gpstort, pirif. 1S Een uitgelelie doen aar 't Hof der Htlden; ^ aaar T00r zl^n °^8D kt^04en staa,S 0p Ontiioocbeld deuk aau't droomen— rapvergaan; ee ro[ En bid dat God ztjo Grootfteld ou vergelden Qi Ai ls zijn 1 ven al vra -« v(r ort: Dan droom lk .. dig« LODE DiRIK. «j l«n ; ^ tn H™ De nota van M. Wilson wordt koel g< ODtvangen 5 ™ O© o^iroeri^K te li en Uit Zurich : De cota van Presidert Wllson haeft is >rst, Berlljn eene groote ontroc-rlng verwent. De po- ^ t van M. Wlison wordt ïeer «oel ontvtngen. b, ^ Dealjfem-ene tndru< la d it de middeo'ljken po ! voi rai Dubschland er niet aan h<u<en het doel ,,, iaar van den oorlo^ en hu >nt! vredtsvo iritellt n te laten vc trsf- keuren. ttch" l»uit«<hl^d «vil Mi. WiUoM tioo- t □Lr.f- Amsterdam, tS Dec. — De dultsche pers la het eenauealnd om t« zeggen dat, na bet ver *>erpeo der van vredesvoorstellen, Dultschland, dai k aac de bur zijn gerlljke mobillsatle, op een beper t tljdstjp op ail; oor- Ironten zal kunnen ult^ebrtlde krlj^sbawertlngen ïam- ultvoe en. \ °' flij* Het zal niet noodlg hebben sonder verwltticlng wt"|* de koopvaardlischfpen ln den groed te boren, de ni aar S mij. i tegenwoordlge methode ls voldoende om de zeeên 1 i de i van de smokkelhand laars te zui «ren. cis-* nu : la d«» Fg-aascte*1 pers fan- \ « Le Rappel u — Indien Du>tschland zulvere la- an- zlcbten heeft dat het die late uennen aan Am^rl a: [< en t-ru<«avp, herstelling, waarbor en. Dan kunnen «ij spreken. Het ls ous aang< naam dat Amerl&a i.cht den vredesp Jm aanblede, maar geen schljnTrede v die eokel wapenstllstand zou beteesenen. v Vûl— o « Victoire » — Wlison wll ons doel keanen ? 't '®en Is sedert 29 maanden dat wlj die luldop tenbaar q maieu. Onze dooden wreken, het pruislsch mlll g iant- * tart8ine door eena nederlaag vernederen ea waar- ; £ | borgen nemen voor de toekomst. In d@ Emgelaeh^ pers \ c « Daily Express # — Wlj zu len aan den raze -iden ^eu bon(^ Valï ®uroPa '*H e e^euhel i i>iet me> r geveu van nng te bi t n. Wlj ^ulien de le tnd 11 j i iet Venaden »n onz- e ul do.den oi.teeren. ' i « fiallj Tle rap«i » - Wlison mer tin zijne ( nota op, oat bt lde oorloyvoerei de part j n ln 't algeoaeen niar 't s-lf e do 1 streVen Waarlj^'tis ' mu< lllj om zuIbs te be^rljpen. M. son vtMaari dat A nerlka zich vooral J hetloto r kMne Siaten aantr. ki en nocbtans, i wa> neer Beigl* aan preal ent Wnson ceie d/aar-dlglng stuurde om te protesteeren tegen de over-weidlglng van zijn gron gebied.dan welgerde de. e zelfs een vlnger te verroeren te zijaen voordeele en eene mondelingsche protestatle te doen. ! « Sî® 'l'cile^rcaf • van Amsierdam 1 Zoodus voor M. Wlison bestaat er niet het min ^ ste verschil tusschen Dultschland dat Belgle ver-nlelde en Engelacd dat den sabel tro- om het te verd3dlgen. Men a a< zlch afvraien of M Wlison aan dî vre-deszaaK ^eene sccade bero tend heelt. ■s*e itf^sruh i<« 't b je- »t« Mel#:*'- Waer Lond«n, 82 Dec. — D<? Brlfe die in H •!-l«nd kome , zeg^en da a= be, olkmg ma fc<t bezeite lard in 'tal*<meftj htt Duitsch^-a^Ttbod a s e.ette spotter'-i) aanziet, T B uss^l wilds e^n iagb a t aa 10 c ÇJaatjes vc koop- n » et het woord « rede ». la twee dieeu werden tr neifen v rioert. 'Stort ' Tfîes personesi de de ken e kens aroege belèefden een sicebt ocg ^EfcLk. He> zelfds blid opende ia ziine kolommen gsan, een refere (jual ( ver de *redisbwestie, maar ont i g geen enknl ai îwoord. da*o 11K. Hrouaaiitrfi tegees «!«>»% *re«le i • Pstrogrfd, 23 Dec. — Gene asl Brcussilcff i i he;ft aan ïijn leger de volgende dagorder K081 gericht : Orzevijand die de oarcogelijkheid i van te orerwinen begrepen heaft en zijae ult-putting voorziet, heeft een tijdelijke bijval 'e ! bate geRomen om o s den vrede i-oor le stel ien. Welnu de g oote regel tn iederen oorlog i haeft ig jet, t d te. Wit de vijand wit. )e po- Aaofjeit' U de îjai^d deu vrede wil, m jet bij 'n. bs>u wel »«odig bebben. ien en V -r' u^b lei wii onzekr c ten en wij zull«n t doel '««ni b- wijz^ii dat k*-®'1 ino^tî ijï is | 3 laten »oolang hij ae *tpeijs r.i> t iieder «^t 'SH bn E gèch staomsch p br*ngt tws ' eo der onîiiferzii ërs tôt zmkn e bur op ail} Rome, 25 D;c. — H t stoomscbio «U -cbei» Jngen gsdureide zijaereis twee Oostennjksche | onderz8e#r8 die het tracfttten m den grond >e ;tl -Ing boren, met tijne kanonnen^besçhoton en ver- « f. ial A tM° Waarom Duitschland vredesvoorslelîen doet n- ; un ta Wanneer onze 1 zers kennis genomen hebben e! de van onderstaaode ulttre sels van artikel n en bne- e' ven (Eoho de Paris; zulien zij wel besnjpen waar- <- , om Dui schland den vrede vraagt, op den oogen- ^ bll<t dat bet ze^epralend optreedt tegen R.iemenle en gansch Servie, Monténégro, Polen, Belgie en een groot deel van Frankrijk door zijne légers A ir" \ over ^ eldigd zijn. | n i 't Is de economlsche toestaDd die het zoo zwaar j t op het b rt drukt en de vrees voor degev Igeu vaa ! I het gebrek Uat i uttschl-nd doet handelen. . i.- f s if-r D* huit van Roamenie zal dan hongsra v i snood niet stillen L \ j Wij rno e > de «oordee eu ul t o erscbsttei die s ' wi ui onze o-er»lui ln^en op Roemenie zulien d , tr kk«n. D bnlt oie »lj ve/o*erd h bben e ^ Zal ma -r lan zam ihand i aar Du tschland t mont n o er t-hracut «orden. De ultdetling ial , gesctiieden ia dat de bevoe,de commisses 1 rai haa o >r teel geveld ùeaoen. H ie groot ooï ' ' 5 de buit moke wezen, niogen ij ni-' af*lj*en van onze tewoo le van zui i h-ld. H j >an gfbe i. d , worden cm de leemten aan le vuli n er= zal diei en i e.e j tôt riserve voor laier. Hij «a» n>chmas! van nu , ons ran aoen niet erhoogej. Van af 1 Januarl zal een gedeelte van het aardapp lenrantsoen door m gerst verva- gen werdea en de voortbrergst der brouwerijen dlenen vermlnderi te worden. lD (Gazet van K? ulen, 19 Dec.) er- te Wat d* olechte aardappeloogat medetopengt Te- De aardappelvo rtbren^st is dit jaar de heift ger ranger rian verleden i ar en ls daarbl van slecbte hoedantglîeld. H-it gevol is at het broodrantsoen * '*' n»et mag veruoo n en atxerst ds aardaopeien ?al [jl_ tnoe en ver^aDg--, ^aardoor de vooribreuéiM van ^î( t b er eve eens mo-t ve min le en. Meu at moeien cjj;_ eindlgen eene groote hoe*e» Ih id vee te voeden, zoodat men voor de m^an t F-bruari eene sermin-c dering van vletsch oorzi-1. e ))# (Local Aoifclg^r 12 Dec.) :• t. Het tegenwoordig rantaoen in Duitachland s£ Van verhoo^inii van rautsoen ban dus ten g3-volge van de ov r«vjiinlng op Roeme^nscii groud-Qrn g^bled geene spi'aak djn. Ziehler eu het rantsoen per week dat ln gansch Duitscolai d in voege is : I vieescû 250 *r. b->ter en vet 90 gr. Broot 675 gr. aardappelen 500 gr. , Per wee heeft men ooï nog twee eieren. îoff Men bemerkt wel dat deze hoeveelheld het ma-der ximum is en maar zelden bprei t wordt. De aard -teid appelen wordeng^deeltelijk vervangeo door rapen. ult- Te Dusseldorf gaf men gedurende de maand Oct. il fe ! 150 gr. vleesch per wee ; te Bruns sic : 187; te tel Leipû 200; te Gladtach 150; te Crefeld 164, te log F a; cfort cp den M in 112 Het voile ig rantsoen boier « n vet *au n rgens ge«;ev n ^urden. hij Hier voU-en e^nige uit>rek. els van brlsven die aile twtjfel ti^nemen. Ztm maanden houden la mogafl]k| ; is «en jaar niet M»-t d« levei smlddele.r gaat het ze.er siecht, sc irijft eene viouw uit Bocbum op 33 S p . «— M^n beeft thtns het fruit cpg ëi=cht. Men had \ y H ' er zuk goed moes KUi t>eu vsn maken en men : oainfcemt heî ons. Is dit ciet ircbrikkelijk Ee el kosi 48 pi Ik heb geen geld om er te koo-pe W11 bebben nog 40 ^r. toede boter en 3O ,e)> g . gt nke de margan e. T*ee hari gen kos-;c^e tec 75 pf. De aime mer.schen kunnen dus ciets ' '8 koopeu, al w»t m«ii wint wordt opgeslorpt. ver- "Wïi e; n m «st an f 1 omate . D^z kosiea j 60 pf. het pond. Me ûeeft ons dat nieu - e „ t vicescb^asitep gegeVec. Dsze betiben het j Ivoord^el oa dî groote persouen 1,2 pond per | wsefc o tvangen eu de kioderen 114 pood. Ik j tan mij niet inbeelden dat dit nog eenj»ar S du»e. Z 8 maanden dit is nsogeiijk, maar lan- ! ger, neen, want wij leven eu msai half meer. \ M«n issitijd ontmoedigd, Uau* en men heeft " » voo tdurend honser. ^ Gij kunt u geen gedaoht vormen ne | over de ellende die hier heerscht e - 1 ^ n-f Htt is irdj oimoge i)». U goed î îeuws te !s urer, want wij leveu aïlen in de diepste el e de, sctii jft een so:daat in garnizoen ia 'i binrte» land. Grj weet noe het hier m<*t de vo^Jirg gesteld is Welneast bebben wii niets meer. De burgerliue b'volkii g is DOg meer te beklagen dan wij. Geen vleesch, geen vet, geen ftjood, geen ^oter, geen aard; ppelen. H-t vleesch kost 6 mark h t pond. Een pond i 1 1 U l.L IA L rv» li.^ .n AMfVBttOAn *1 rt Of a vu vtJ v v v.. ■ uiv i i v i i )en een pond aard.ppe'en per heofd en per dsg, fje. cen balf poad brood en gr. vetp r week. ar, Gij tuct w geen gedacht vot r e: vaedeelieLde en. die hisr hee scht. !Dje Er j.;aan geene weken voorbij onder dat en woeli gen plasis grijpeu in de groote steden. ,er8 Al de voedtcjBswaren zijn vervalscht. Detime i menschen net«n niet meer *sît vletsch is. aar 1 Sehrik vcor den winter vaa -y^i] alî.en heb Jeu vrees oor den winter, schnjft e«-u p* -s or uit de?.. E zts in fcst begis . v.n Nov. wnnt wi zui e s ailes moeten missen. Uc a»rdapp»lr.ii ziju achaarsch en n.iettegen- die s 'an.le de tars-n na^eri de landlieden over- l^u dfcvtn priîZ'O. Bjter kost 6 maiken he; pond inen en eieren 5 marken het dozijn. Olie iso/i*ind- land baar. Jftl Seder " twee maanden >sgen wij geen zwij- si. a r. e n keach. Met een pojd boter 1 er maan i is ooï men zser tevreden. van Onderstaaide uittrekssls van brieven zulien 1( d ee ! $çed cht g«ven o»er den geestestoestand 3i en bij dea ij^ad. Ds lezer kaïi er zelf een besluit Q DU uit ttekken i zal joor Bad Orb 1 Nov. — Wat een toesta^d I Er is ^er cieîs iretr De lisdea vallen aan 't stelen ; 't belo ft er hier welhaast goed uit teiien. ,x Op h t front laten Os ze mannen zich doeden en hier komen zii om an honger. Men zal eindiieeu met iedereen tp te roepen en dan nog ull -fi ij ^er i.ezen. tger L pzig, 11 0 t - En voor wie stelt ge u?/ cbte lever 1 01 ? Vo r woe^eraai , uitb*ters en soen feapi • lisf » Viuch als gij de gelegenheid a »al hsbt, t id z «ijuen T«t'dienen niet dat een 1 van ondtru voor eu zij levt Vi,rliest. Zij leiden ieien hier s ^tioois ln e ea wi] vsr^-aan an honser. iden, H ti b o^en 1 jd dat d zen boei een ei ode mtn- ' eeirit. H t is oi m jgelijk met zul?;en iwijneu-kos te Lven : ^ekookte aardappelet met water 5.) en ztu . land Pîlium, 4 Oct. — Ik ben cpmsuw te huis m*ar b« nie hôrsteld en k n ri -tw^rken. ^ Dacii bij tiebb wij n is meer te eien. Wat 0il^" utri.hte ? Wij maketi f s ^ewoon aan het gedaeni van dt aood E i die a me .iindeien I D3C^ Zij zi|i. hier, maar ik had he beter gkder geuten, a« t daar ! o de zij zich toch voeden to wijl zij thans horger iijden. Kudobtad — Wi] ziin a,ien wat scheiper gewordeji maar 't is de laatste mode ia roa Du t chland. Het vols. 1 zeer opgewonden iar<i* tesei; de dikben en vet en. Acht^ r hunnen rug 1PPD' hoort men cist z Iden o< s himpingen. 't Kan ^ct' wel eets gebtuxen dat mta hun gebit ont-7' te neemt. 4' te Gioisau eim, iï Oct. — De laatste week tsoen er, Ame.D wij oat wij 10 grammen f-pek per ■ roof 1 eu per persoon zoudec o ivau^e . Men die stet kt er «een meer in de nmizei valien. De s Franschen oudet wel lachen moesten ?.ij weien I hoe het hi r gesteid is O eral doet de hr - gf r iich g votl p. B.3iliir, 19 Oct. — Ik heb r i» ts om u " p tf, »cht siur. ■ wau: w j inden n^els te koop. 't W >rdt , ' tiid dat het vrede worde amers sterren wij 5 P ' j van no ger. had ; M[t| Zœyre ckt itih il kanaalvan Otra <ta k"°' 0«»s<U'iii ijkS4»<i»*$ *ete p«t* n 3 e n wlneâit koS" ■ Io hat kanaal van Otrante had eene ont- Die moetmg plaa stussi-he» Oostenrijksihe oorlog- crP£< schep en patrouilleur, jsiea E Fra » = che torpedow erderen Italiaansche su e «c»«-p«n k«smeii 1er hulp het Dï v.jand gi mî op «lucot Men weet niet . ! welfce scûîde h j or derr.aan beefi De schepen per I der '.ezbendet en hcbbtjr zcer weinig gtleden. 1. Ik { m ->>"! BUSSÏSCH FHONT | S I&a % HiéVfet s»oa» 1? Kfzaam Mjaratiigaa»^ s te peirogiad, s5 Dec. — In de fceboschte Car- pste patïu n, a n d«s grei-s Moldavie, valt de • vijand aan en ondeigaat % «^re ?erliezen. Wij !n m Esme 8 oificierei. tn 218 mannen gevangec. \ de Ro menie. — De vijand valt g durig aan en mets d ni ft op sommige puntsi de Roemeoen er te acùernu. vet Hij v-ro»erde de b logie tea Z. vin Rakovicoll. ei ' De atdere aarivallen mislukten. Wi? ontruimden Lsaccea en Dulcea. Pond Hevige kauoiuade in de streek van den 1 «nor 'U tn J Hummeï 607 Priji : g Centiomen Weensdag 27 December 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes