Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1475 0
16 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 24 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1j9765b32z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f , ;#s6îifca» — itiffrHrâ 1550 >RÛt : îû CÉHTHE1E# I 1 1 I I «m ■ m 1 ni 't **&*■.<' ' s Ons Vaderland Beîgisch, dagblacl verschijnende aîle dagen der week l.VSOHR !JVISCK.\ Vo»r cm ter Bljn van 3 UBinden O 50 » » » » « » ia r>>. 50 » » » » 1« » 24 fr. RCCHT DOOR, VRIJ EN VRAM VOOR GOD EN VOLK EN LAJU>_ SticMers : J. B7IE6KELHNOT en A. Tempere Opstel en Beheer : rue Neuve, 91, Calais HET ORKAAN let is een gevaarlijk werk, nu r de wereldgebeurtenissen ziin rukken neer te schrijven. Met een duizslingwekkende snelheld ;en ze elkander op ; ze zijn van een wereldomvatîende beteeke-, dat ons hooîd er letterlijk van 't omloopen gaat. Vat we voor vijf maand als heel nogelijk aanschouwden, wat de iligsfe verbeel^ing niet zou dur-i verdenken hebben, is werke-;hsid ge worden. iind« Juni was Dui'schland bijna ester over de wereld. Dierf zijn ier £et niet aan een spoedigen Itschen wereldvrede uit, te bazui-i? Ailes sloeg de Middenrijken de. Oost Europa lag aan bun vos-. Midden Europa stond s*evig î mekaar gemstst. West Europa Jerging neerlaag op neerlasg... tveinig scheelde het ot Duitsch-d greep de wereldheerschappij lijn handen. ia op eens... staat ailes 't onder-boven. Voor de tôt rsog fos zege-lende legers der Middenrijken gt op bunne beurt neerlase: op rlaag... Bulgarie valf weg, Tur-3 vall wep, Oostenrijk valt ia ses, Duitschland beieeft de irikkslijkste krisis die ooii zijn k, die ooit sen volk onderging. )p snkele da^en wordt het stevige i sche Rijk uiteengescbakt. )e zegsraan der V rbondenen ver-art met Duitscbland's Bestuur t te willen onderhandelen. Zijn k dorst no"btans naar den -vrade. } voîksgoeverjoment wordt sa-ngesteld. De Kefcer keurt de jndwetswijziging goed. Maar de ieurtenissc-n staan niet stil. De neerlagen volgen elkander op. De volksmassa is in gisting. Aile on-stuimige krachtsn, die immer op den bodsm van een land naar ontke-tening te wacbten liggen, gaan in werking. Krijgsheeran treden af. Ra-diknle krachten komen naar boven. 's Keiiêrs ontslag wordt afgeëiscat. De hartstoebten staan verhit en de heldere geesten wordan tôt zwijgen gedoamd. Gis ter en wordt ©r gsmeld dat de Keizer van zijn troon is atge-stegen en vandaag dat een sociaal-dsmocraat de kanselierszetel bezet. Wat brengen de volgende dagen mede ? De volker^n staan in een grooîe berosring, Er mag gevreesd dat mat den stuwenden aandrang der ge-beurfeniîssn de omwentelingen niet ten einde zijn. Oost- en Midden-Eu-ropa liggen in gisting en aile sa m en-heudende kracatan sebijnert te fei-îen. De revolutiegeest — hij worde dan als bolcbevlsme of anaiehie be-stempeld — damt zijn wildsn dam en de bekssnketel me1, natiënbrok-ksn staaf, tôt op 't kookpunt verhit. Zal het ork?an langs ger;© sijda blijven rondwarralen en ginier stil» vallen of komt do sto.m ook West-waaris, over andere naîiëa Ofér-waaien ? Goi alleen doorpsilï de toekomst. Hij verlicbte onze leiders en zegece Belgenland. Wij houl'-n o^s boofd koel en onze Eeausv.:n kalm en vouwen onze zieîëa bh;-nenwaarts toe en aanbidden den Heer aller natiën — die de neieri-gen varheft en de boogmoeois^n dost neerstorten — en sme^k - n Hp ïi spoedig dsn vreda ea de lcalmts uit het onwa«r tedoan grebr>renworden. Kspxteia DE BBABANDER. Âaskdms! der Ou! sche ?ôlm8cMi|deii m o:z-s lijues i Gapeîle, ... Nov. an do laatsto huisan van ean klein ucht, genaamd Hauroy, niet ver vau lîUn, op den wag van Roquigny, op kuilsïging van twae wegas^, hadden )uitschers den vorigen nacht zwars nen gegravon. 1» 9 uur van den avond. Ean groot 0 maakt een ronde In deri regen : iïou zeggen esngrooten brand !n do te. Maar het nadart, vergroot, verze-t zich. Op dit gowîchtig oogenblik ft ondar dan lagon hemei het tra<jB chai van een duiische klaroec. Zij aog niet verstonden habben nu bs» peu. m&nd hetft bewogen, maar aîlan bea hunnen Joagsn kapltein op den ;z!en vooruitstrppeE, — 25 Jaren. — isch alleen voor hsii schijnt hîj veei oter î Hij steekt zijnen arm omhoog iaat hom daarr-a terng zakkea. Da [enhoudt stil. Een generaal stapt er Hij nadert don kapiteln. ■Geseraai von Winterfeld, zegt hîj. jehoor tôt de aending der parlemen» on. 1k verontschuldîg mijn talaat nen, de wogen siin er de oorzaakvan. |t mij toe u ds pjrsoasn voor te stel- 1 die mij vergezsllen. -Ganeraal, antwoordt do kapltein, lab gcoae hoedanighoid u ta ontvan-|. G?lief mij te volgeD, bld lk u. len kreet klonk : - S allier ! en Ssiiier verscheen uit do #duw. 't Is de klaroen : hij ook heeft [repen. Hij dost in de duisternis klare en weergalmen. » Wat is dat ? Men moît opstaan î a ïij omriugen de wagen ; ze zijn zoo pwijgend. Maar eecigo mlnuten later, fineer da parleaientaircn aan den an-|6n kant van het kieioe stadje gebracht en, ln het hu's waar bevelhebber de irbou-Bussat hen in naam vun Debc-mo st ontvangen, k'onk slechts ean st ûoor da vcrce : - Leva Frackrijk ! En ziehiîr da parlomentaîren in de a van M. Paqu», dla gespaard ls go> fen. lebataljonovf rste, cmringd door zijtie eiîrîn (bevelhebber duFresan, kapi> !8 Blumer, Diller en Jean-des-Yignes. D?es, en voor hem von Winterfeld, Igroat en zich buigt. r stal u voor, mijn kommandant, ['-den van de zending. — Keeren ofîxcleroa van het ls léger, antwoordt da bevelhabber, gellef fcinnen' te gaan. — Excsîlentle, ik heb mat u asalga materiaig gaken ta behandelen. — Het leger, S2«t M. da Bourbon, heeft dececT namiddag drîo cfficleren gekregen, d!a ons verzekerd habbsn dat de wapanstilsUnd geteekend was. Nu, do beweglagea gain voort. .. — Zonder twijfel, antwoordt de gsna-raal, en 2io daar sîcchts, ik bid u, een misverstand. De reisvoovft'aarden van masrschaïk Foch, na&r hat Hoofdkwartier, gïjn dan opgshoudan. Fransche automobiels zul-lan da parlemeataïre» vaersn en hunne wa^ens riilien te Li C -piUa veïblijven. Gedursada de twist dPK.-r omstandighe-den, die, alleen von Winterfeld goed-kfcurt, htbban zljne gazellen niets ge* zegd. De rais geregeld, vortrakken de wagens | om 10 uuv naar Homblfère. Ds weg van La Capelio naar Homblicrs is erg- b3schadigd. De cuîîâc'aa obuss^n en ontplofte mijnen hebbsa da kruis-wagen en aedera puntcn bîjna onbruib-baar gomaakt. Gadurande do gacso'ae wejr, waar nog dooda paarden en menschenlijken lagars, zijn de parlemontairen niets-ebïinddo^kt gewasst. la do pastorij van Komblière hebben ze gagetan. Op het eïnde van den maaltijd stelde zich da genftraai vaa het la leger voor. — Haerec, zegt hij, -wlj zijn in da llj-nen, tusschen ds veldtroepan ; wij kun» nen u slechts schnilan in dezen pu^n-hoop.... lk aanhoor u 200 ge een verlan-gen uît te drukken hebt. De gezanlen bedankten hem. Om 1 u. 30 's morgens vertrokken za voor Targnier, waar hua een trein wachtta. Met !sa!sfc kwarSicr 11 Novamber. Da n&cht was kalm gewaest. la de varia hoorde nu-n hït gerucht van eanî ,e oatplolîendo obuasea. Het ordfr: Staakt geschut, was 's morgans om 11 uur toe-gekomea. 't Duuràe niet lang of ditorde was aan alleu raedegedeeld. — 't Is dus gedaan ! 't Î3 gedaan \ klonk hat. En van dit oogenblik vergatan ajien het geledena en d? chten op haane blijds toskomst. Zij vochtsn eiet meer. Oserai was dezjlfda geestdrîft, van hst front tôt Tergaîer, %vsar dapirlC'É meatairs verlrokken. Ërzberger schean ! RT îf r- I m llîf ♦ A À ■ «lr » t • .v. ï- . . i De voorwaarden des wapenstilstands C.— OOSTEL1JK AFRIKA XVII. — Ontrulmlng door al de Dult- r sche troepenmaehten van al het gebïed t in Oost*Afrlka In een tljdstlp door de Verbondenen bspaald. 1 D. — ALGEMEENE SCHIKKINGEN J XVIII. «■» Tarugzending binnen do maand in voorv/aarden die nog moeten 1 b'pxald worden, van al de geïnterneerde burgers, înbegrepan da gljselaars, en c veroordeelden toehoorende aan Verbon- ï d^n natlonalitaiten. 5 E. — F1NAJST1EELE SCHIKKINGEN c • 1 X ;X. — On der voorbshoud van aile verdsra eîschen van wage de Verbande- j nen en Amerika, herstcllieg der berok-keede schade. Gadurende het tijdstip van wapecstll- ( = cand zullan de DuUschers geso. op3n-bare waarder wegnemen die voor de Verbondenen kunnen dlenen ais pand ( voor hat delk'n der kosten van echade- * ver^oeding. Oamiddellijke terug'gave van al wat ! aan de BeJgische Nationale Bank ont- ( stolen werd. en ia 't algamean van alla ! dokumeatec, stubkas, waarden betref- ( fepda de openbare en prlvatc beîangen ! der overrornpelda bsvolkingaa. Terusïgtva van het goud van Rusland enRaemanie. ] Dit goud ztl door de Verbondenen In paud gehouden worden tôt dat d3 vrede oaderteekant is. F. — SCHIKKINGEN VOOR DE VLOOT XX. — Osniidiellijka stakiag dor vïjandslijkheden op zee en juiste aan- t duidîn^van da plaats on de bsweglngac < der duitsche oorloaschepan. Aan de^>a-zijdigon zal baricht gageven worden cat ' de vîoot en handeisschapen der Verbon* ! de'ian vrljan doorgang hebban in ai de ' territoriale watara, XXI. — Terugzeeding, noch weder-kt-arie, van al de kriigs^evaagenon dor Verbondenen ia duitsche handen. ! XXII —Overgava aan de Verbondenen en Amerska van al do ondsrzEërs (erln 1 begrepen de kruisers, enz...) dîe nog i bestaan met hunna voiledlge bewap v î ning en bamaaniog te sturen naar aan- 1 jjeduîda ha?ens. Deza die geen zee kun- 1 nen klfz'it! zullen ontwapend worden en het matcriaal en pÊrsoonesI onder be* waklag der Verbondenen gesteld. Do ondcrzeërs die kusnen varen zul-lan zich bsrsiden om da duitscha bavons ta verlates zoohsast zij par draadloos baricht ma'dïng krijgen. De voorwacrdan van dit arlikel zullen vermeld worden blnnan de 14 dagen ra de ondcrtîekenlng van den waroastll-stand.XXIII. — Da oorlogschepsn die door de Verbondenen aangaduid worden zul> lan ontv/apend ea ïogekwartiard worden in onziidige of and-?ra aangeduids ha?ens. Zij zullen rr bîijvan onuîr do waakzaamhoid der Verbondenen en a'c 1 lîen de wachten zullen aan boord bllj- 1 ven. De Verbondenen bîdoelen : Zfis slagkruisc-rs, acht lichto kruisers en 2 mijnonlsggsrs. 50 destroyers van het laatsto mod6l. Al do andere schepen, ook deze op de riviersn, zullen oîstwapend wordan en veraenigd Sn da duitscha zaebasîssan , door de Verbondenen aangoduid. De bewapsnîag dar gacsche hulpvloot \ zal ontscheept worden. Al do schepen aangeduîd, om geïaterneerd te worden zullen moeton geraod zijn van 7 dagen na da onderteeksnlng van dan W3pen- , stilstand de duitsche havans ta rerlaten. j Dp bsstemmlngsplaats zal psr draad-loos bar;cht aangeciuld worden. XXIV. <=» Do rerbondenen hebben hat recht al de mijnen op visschan en de aaaîegplaatsen der ocderzeërs ta vernie1 j len. XXV. — Vrijen doorgasg in d? Bal- 1 tischa z30 vcor alîe schepen dar vnbo v 1 densn en bazettieg van allo havena dîr Brïtjsche zee. XXVI. — Het bahoud van de blokkade door do verbondsnan. De duitsche sche" 1 pan in zce staan voort biootgesteld aan kaping. ' Obîradorf was bezig zich ta baschuUf,; tegen de koude. Dassslom dro?g aaa d zijde cen laigen vergulden dolk. Da an ; dera oifieirra» zagsn er noch bedroîf 5 nroh trerhHîfl 11 ï* In de mate dat het noodlg geoordeeld ?ordt zullen de verbondenen de Duit-chers gedurende den wapenstUstand evoorradea. XXVII. — Al de duitsche vllegtoestab sn zulian zich vereenigen ln duitsche asissen door de verbondenen aange-uld.XXVIII. — Duitschland staat al het îateria&l af in dsbianenlandsha haven. XXIX.— Duitschland zal al de havans er Zwarte zee ontruimen en aan Ame-2ka al de schepen afstaan die aan de iwarte zee ontnomea; worden. Al de nzijdige gekaapta handclsc'aopen wor-[en bevrijdt. Ai hat materlaal ln die iavens wordt afgesta^n. XXX. — Tsruggava van al da door )uitscbland gekaapte handalschepen. XXXI. — Verbod van mrterlaal op cùepea tevercielan voor da ontruimîng f teruggavo. XXXII. —Duitschland vernietigt aile orîtrskten voor uitvoer of opbouw van chansn en materlaal. XXXIII. — Gsen duîtscha koopvaar-iijscsf pan zullen naden wapenstilstand leader onder walk vaandel mogen ver-> >îaatst worden. r. — DVUR VAN DEN WAPENSTILSTAND Da wapenstilstand duurt 35 dagen net gemak ran verlanging. Op hef front rracsu.î îr.'sir, av. — nenssiaps is dia groote fi m van vier jaren gastaakt. Het kacon buldert niet mser, de obussan ontplolïen niet meer, men moet z'ch nîet meer verstoppan, waar mea e?n!ge oogenblikken vroeger aog naar schuil-plaatsen zocht om niet de prooi der btl-ian ta worden. Da klokkan luîden In den omtrek. Uit aller borst wordan kraten geslaagd; 't is Yy-a.penstilstand» 't is vride. De geestdrift onder soîdaten en burgers was onbîschrlfiijk. De bevolkîng omhsîsda de soldatoa Sn vrsugdatraaen îosbarstende. Da stratea waren vol bloa-men bestroci l. St^chts een uur geleden waren de Duitschers er nog. Qmt veriosl Dan bogeven wij oas naar Gsnt, dat ia Duifschers slechts in dan morgend ferlieten. Alhoewel we slechts in den "rcht toskum ;», zijn da straten prop-îansvol. Om 6 u. 30 kwam een baîglsche >-oorwacht as.n do booraen der stad. Z8 s asn ooganb'jk stligahouien omdat de i>rug gesprongea was. Ds Duitsche sol-iaten blsvea sn positîe voor een belem-nerieg tôt midderuacht. Da bslsmm3» riag ward door de bevolking varnield 'a da Belgaa ta.'araoet stroomde naar ll.makerko waar500iandgeaooten sedert ïcht dagen gevangen waren. inisg€k opsland il België Engelsch front, 13 Nov. Ojaijdigan dio van Brussel komen iioldan dat ia het garaizoan diev stai ■olle oj-,stand heerscht onder de soldatei egen da officîeren. Ben Spaassche vissckrsbôô toi zinkea gebracht Madrid Ean saalbericht uit Cadi segt dat een spsansc'aa visschersboc met drîo maanen getroffan werd van obussan van een onderzeër op 2 mljfe ^oor de kaap Boek3. Eea der mannen werd gekwetst. TYPO-ENSTEENORUKKER! £3 sto::ds is verikoapss of over te latea K'dftNEHDE DiEREM V00S H.aîï'îielsweriicîî,sccfeerl4esa es HsgMaderî LAATSTE UUR Kcoiog Âlberî te Irusse! Londen, 15 Nov. Koning Albert z&l vandaag sijne Sn» tredo doon te Brassel. Een plechtige korkeîiike dienst moot plaats grijpfln in de St-Guduîa kark, waar burgemeoster Msx zonder twijfel zal aanwezlg zijn. De belgische tsoapsn zullen ook hun officîeele Intrede te Brussel doea. De Kamers gaam xeleles te Brussel Brugge, 15 Nov. De Koning zal vandaag-, Donderdag, eene doiegatïe van al de Balgiseha poli' tieke mannen ontvangen. De Kamers zijn bijaangeroepen te Brussel ïa het bagia der komonda wcak. Msa rekent dat de Baîglsche troepon an die dar Bondganootan, Zatardag, 1C Nov» Brussel zuUen binnentrekkan, te Namea Zaterdag of Zoadag on te Luit Diusdag. ie Brusselscfee bevolking fegen ie, Duitsebers Amsterdam, 14 Nov. Een diiitsch vliegtoastsl îs gedaald te Thora, in Hollandsch Limburg. De twet oaderofficlerea dia het bsstuurde ver klaarden dat de bevolking ta Brussel il opstand is tegen de Duitschers. De Duitschers m België Parijs, 14 No/. Da « T'j i » deolt meda dat verladeï Zoadag du^.zsade duitscha soldaten hel Franscha vaandel droegen en zoo dooi de stratan trokken. Op da plaats Polœert wsrd een mpetïîîg geg?vin waaria een duitscha soldas.1 sprak on vsik'aarde dat da republieï uitgeraepen wji, en bijgevolg niât monl fre-vochtea worden. Terstoad w;rd een Bîlgïjchs bctooglng tôt st?.nd gebracht. Vadarlaadsche lîederen weergalmdan door de stritan. Da duitrcha soldatsn zongen mst de B^lgen de «Marsîillaisa « en de « Brabançonne ». Ean duitscha Hi*-enian sprak zijnen lof uît ovar koning Albert. Da betooglngen duurden lmmei voort tôt laat in den avond. Gedurende hwsm® affochter Brugge, 15 Nov. Ds brîefwlssaiaar van de agencie Bavas deelt ult Bragge made, dat de Duitschers Bîlgla uiîputtan, alvorens zich terug ta trefeken. 0?aral staaktsn za de economischa milnen om Bcîglo in zij ne toakomstigs handal te benadeollgen. 't Is hoogst noodlg dat Engeland ea Aaierika tusschenkomea zonder wachtsa an do noodigo maatregelsn worden aan de Bondgenooten gevraagd door de Bol-gea om dit te vermijden. Duiischiand kan befaiea Parijs, 14 Nov. —» De eocialistische Te-gesring legenstraft de bawerlng alszou den de oorlogsleenlngen vc-rcietlgd ge-weest zijn. Dé iaatste leealag bracht 12 milliard: cp. Duitschland kan dus de berokkande schado betalen. Ile vrede Parijs, 15 Nov. Volgens de dagbladîn rou Balfoui vandaag te Parijs aankomen. Lloyi Gsorge en Orlacdo zullen spoe dig bijkomea. Dî vradesbasprekingei: gaan al gauw beginneo. In do diplom&tische kringea van Lob den denkt msa dit Wilson o^epaoude lljk aaar Europa zou komea ea co coafa ïentles voor de vrede bij ta wonea. De in de Kamers Het watsoatwîrp om de vrouwaa Ii do Kamers toe ta laten, werdgeMjkstem aiig aaagenomsa door de Lords. Verdeeîii'g der slaalsgakeo ParHs, 14 Nav, Da gouverneur van Duitschland be «loot da zaken van dan Staat aïs volgt t verdoelon : Ehert voor BlnneïaKdsch Ih keizer moeî geoordeelé worden « Daily Express ».— De Verbondenen moeten aan Holiand de uitleverïag vra-gen van den keizar. Ilij moet geoordeeld worden voor een volkerantribunaal. De openbare meening kan anders gean Foidoeniaff bakomen. Vssaî'fecrsidselea ?<oê het verîrek Amsterdam. — Na d; ontkroonlng oc» derteekead ta hebben stuurde de kcîzer naar de hoîlandsche generaal van Ilsugz gewesen gouverneur vaa Hollandscït lndle en een'ga dagen voordlen onthecht van het Daltsch hoofdkwartler, een offi» cler om hem ta verzoskea een akkoor^ te sluiten ea schikkiBgau ta nemen voot zljnverblijf in Hoîiaad. Zondag morgen kwam da keîzorlijkp train aan in da gresstatlo vaa Kysdefc waar de manigte samoageschoold wsi en dacht den keîzer ta zleu. De keizer dead vertolgens de tralr^ met zïjae bedieaers vooruitgaan ea reefj; zelf la eeaa andera richting psr auto. Mon zegt selfs dat de train nabij Vise', aaagevallea wrrd ea dat eerdge rulte/ door mach?"" vrrbrij^el zijn. Be SiOii»uat,i<-6i we&schen zijn vertrek Amsttraam. — Het pubiiak 13 in Ho| land niet tevraden over da tegeawoobr digheld van don kelser, dia reist ondet, den naam Tan graaf Willem Hohenzotc 1er a. i)s pirs !s n>et voor hem en eenig( dagblade.i vragea zelf zijn vertrek om» dat zij hem aïs gevaarlijk aaaden vos* den Staat. ! De Hollandfccaa regeenug vreest moei-» : lijkhedsn, niet alieea met de V'erboude» ■ aan, die hem als gevangene aanz'ea, maar ook mat do nïeuwa Duitsche re« . geering. Tôt nu toe ia het nog twiitfeiaehi-g d«fj de regeerlng den keizer dost vertrekken. ' ttet gevo!g vas® den keizer zal geïnierneerd wordea Amsterdam. — Uo correspod». van de « ïijd » ta Eysdcn zagî dat de otMcieran die den keizer vergczeldea, v/aaronde,v generaal Faîkenbayn ïnterneerd zu!« len wordpr- |De vaa Mess3 jangehouden ,s.m3uriani —lien tc-legr. ait Darm» stadt seiat dat GrooMI?rtog vr.a Hessa , aangeb.oud^n wo.rH ik kwesiie van EIzas-LothaHoéea « j Parlja, 14N»v. Da Mlnislers besprakaa gîsteren de , kwestia tan Elzas-Lotfeariagaa ea be« nosma.a Mr Maringer3, aJgomeen komis-saris der nationala veiilgheld, tôt kom-missarls der ri'pubîiek ta Strasbourg. Te Metz werd M. Mermaanpyefekt van da Meurthe-en-Moasel benoemd en te Colmsir M. P«'ule', staatsraadgever. • He gesUiiweoscaen uit China i Parïjs, 14 Nov. 1 Da voorzîtter van do Chineesc'- ? ra» publiek hsel't aan den voarzltt r der fra^scho republlek zîjaegeîukwcDEchcn par telegrarn f-ezanden. M. Poincnc heeft geantweord zljne dankbetusgiusen siut-endoea wesschea» de dât de f:root3ta vrieadfchKp tusschen hua i>î!do bi'.jy'e voortduren. SFANJE Iûaarid, 14 Nov. Uit Cirthaglae Wjrdc geseind cat •j maatregebn gonomaa zljaom don bevol» ' hebber van den onderzeëer U 39 gevan» gen tasemsn. De. duitsche matrozaa zija aaa boord gebracht en de v/àcht van de oader-zcëar is aan de spaasscha matrozen toe» vertrouw-1- » " De Republiek h fîosgaris Bals, 14 Nov. Uit Budapest wtvj". gcmald : Dg « Pester Lloyd »> gelooft dat de r®« publiak kortaiings zal uitgerojpsn wor» • don In Hoagarle- 5 Hoogst waarschîjnlijk, zal geen voor-5 zitter aan h'-t hoofd vaa da republlek

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes