Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

404 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 Mei. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 28 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xd0qr4pp27/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND tT-u*-.- ' m *.• -tj? SÏICKTESS : I. SassksIaisîSi es A, ïessegra r; • :. , -w --s»— 7\rjggj , Reigisch aàgf>;!.âd w h ■#.$ ••- i- fftweat dfer w?-ek . sa Sahasr ; J. SâECKSiUN9'J 9I; ?a* Neuv», CîLiJÏK ' '- > ■ -y ♦ > .-»■*» • v. 9W mwrf B®ï«Sc *«*» FranicrUkS.SS ^r^*W£.«£„S^sa.jSWS© ' j " fictif dO0f°» WS§ £*If I ^BË'jÉSÉfc' * * 11 < t «—«.hmww.,^H^«Wj^NeuVg »,, »• •«« J ®<bb* ésfllî»e®t«K» « «»©Ô S> » «#<&e I ^ , „ f <•» %. ABOI8re®«HB3Sm«8*RM*SW VCK&K SOI, if» ?• rang """" "" 1 Mcm *«!«•«▼« * * Ofl*« » **, rsa« «iértet, f **'• "ç""" j ' ^ 3;«r -week f*<«age»»;À81S ' »<w» ««omwomsmtsii ««»*>» MVt v, .. - — ■ ■ ~ — —— ~- - » *******,**& *.SO '-* Voor vier weken zorid ik caar « On Vaderland » een schrijven van toelich ting over den eisch van Vlaamsche e: Waaîsche Regimenten. Het mocht e echter niet door ; wat ons zeer verwoE derde : het is de roep en de vraag va den dag ; de tijd heeft dien eisc'h or verbiddelik naar voren gebracht, e mocht dus wel neven het scharnp sahrift van «Een officier» over dezelfd zaak ook in « Ors ïs/ierlar.d» een du delike vsrklarir;g koaien : waarom wi Vlaamsche en Waalsche Regimente willen. Er lag in mijn schrjjven niet onbetameliks, niets opstootends, niel kwaads : alleen de opene, bloed-echt waarheid nopers het recht, het r-ut e; den nood van onzen eisch. 8 regels gecensuurcerd ... Het is ors evenwel nog ontzegd t verklaren waarom wij de toepsssioj van dezen maalregel wenschen. Maà ook dit zal konaen. » Dit was dus de verklaring : wij mo gen nog'niet luidop zeggen waarom 6 regels gecensuureerd —*... Maar ook dit zal komen ; wij ho pen en wenschen het. Mabr —' en dit is eene eerste vraSff ** weik is het waaresi dat ons niet toelaa ons waarom nu te verklaren ? • * L' « Opinion Wallonne » drukt me groote zware letters boferaan haai vrauke titelband : « Nous pouvons ré clamer des Régiments Wallons et d ■! Régiments Flamands — Wij moger Waalsche en Vlaamsche Regijjnonter eischen. » Dit nu is onze wensch : dat « Ons Vaderland » zulks ook doe !... me1 groote letters, bovenop, en nietiusshea twce artikelen in, lijk mers een aan kondiging voor zeep en koffie in 'tdag-blad laat plaatsen. De Vlaamsche solcîaten znllen « Ons Vaderland » daarvoor dankeu, en... aïs « Opinion Wallonne » zuiks doen kan, kan « Ons Vaderland » het ook. DieB rekenen wij daarop. ♦ * * Mijn vriend Vaast Brrydel uitte op 2 Mei onze klacht, onze vraag naar Vlaamsche liederenboekjcs. Hij zegt dat zegt dat de Vlaamsche boekenschat ons hoop gaf op een bundel, en dat deze sedert maanden vetwacht en ge-wenscht wordt. Wij voegen erbij dat t 19 die buïdtl sedert maanden gedrukt i- werd, en ook sedert maanden in Ha-n vere ligt, bij duizendtallen, vgrzen-îr densgereed. Maar het schijnt dat het schip van 0 lusseus niet gevonden n wordt om den tocht maar het front aau i i- te" van gen, en aan de Vlaamsehe solda-îr tendit opmoritfrend en verkwikkeiid > Manna te brengen. Toch werd een schip j Le of ander StaatsvoerUtig gevonden om i- aasi de Bslgische soldalen een koppel i ij tweetalige .liedjes te brengen ; Kers- -n versch ge vrend N t8 , m :-t raudek en piechtige woor- ! ts" den ^ op gesatineerd, \ te fijn-wit papier. i n Maar onze soMaten zijn ziik van t w e e fa I i^heid : koortsig vragen zij caar | eigen Viaamsche iiederen, omdat z« nu begor>nen zijn te honran, te voelen en î g te weten hoe rijk Vhanderen is aan ( 'g so'ioone, vianks, raseigene liederen. : r Zij hebben erin gevoeld d: n polsslag van hun bloed en de klopping vat> hun | hart, de gang van hua Spedachten en de t mijmering vaa hua drco;nerijen, de rnacht van hun liefd:; en de feiheid van hua haat, de geur van hua veJden en. dekitur /an hun gouwea, de ktrn vau hun Vlaamsch-wezen en de schoon-heid van ViaandWren. Zij vragen naar ~ hun liederen, zij rospen er naar, zij 1 smec-keïi erom; z:j liëîbben er ncol san, lijk Mrïs 's votk aan het Manpa. < En — dit is eene tweedû open vraag k — wie houdt de verzending van den J, t bundel van de Viaamsche boekenschat j f tegen ?.. Waarom mogen die liederen v uit Iîavere niet weg, ea <jp 't front niet d s t>îuis?.. Is daar ierftànd die vreest dat a da Viaamsche soldaten te vcel zouden a zingen, ta bard z< uien zingen; daî de 0 Vlaamsche soldaten te zeer zouden be- h s wust worden van de schoonhdd en de H t kracht va» hun bloedeigen Vlaanderen; i dat ze te fi r en ts trots zouden worden - op hun sSam-eigen kunnen ; dat ze te n - zeer en te zuivtr Vlaamsch zouden 8 worden ? • r 3 Weet dia « iemand » dan niet dat u 3 « hos rassiger vois, hoe hschter natie » ^ . ook in Belgie waar bevondsn wordt, s, en dat < hoe stambewuster Vlaanderen, boa eemirachtiger B-dgie » nu vooral s< geldenzal.^ o « Mijnheer wien 't aangaat », Koort ^ ) gij de stem van 't noodlijdende Vlaan- j} f (feren dan niât? Geef ons onze Viaam ti t sche liederenbundel ! a t Dit vraagt U met angstige verwach- 1 t ting een korporaal-piot. 't RIK D. y i te n Conscriptie en Home-Rule voor Ierland IV De algeiûeene indruk isdatdeFo^y leden van het kabinet de conscriptie als prijs geëischt hebben om toe ta stemmea in Home Raie. Reeds zegden wa hoe in de debatten kapitein Amery, alhoewel fanatiek unio-nist zieh aansloot bij Asquith (liberaaj), en Hendarson (Labour Party) om cous-criptie in te trakken, hoe Adamson (Labour) instemde metÛevlin (national}»!), hoe sir Sykes en Lord Gavendish (twe« unionisteo) eerst Home Rule vragen, hoe de groote meerderheid der liberaJen en Labour Party tegen conscriptie opkwa-irien en menigp-îconservatieven aaa hun mistevredenheid lucht gaven. De lersche nationalisten besloten Wastmi ,ster te verlaten en in korps naar Dublin te gaan om de tegenwerking gaan in te richten. De Labour van haren kant hield eene afzonderîijke vergadering om te onder-zoeken of zij de regeerînsf kugjien steu-nen in hare politiek. 't Schijot dat M. Barnes (Lab surT die zetelt in 't oorîogs-kabinet in roliedige oneenigheid is met de regee iflg voor wat de lersche poli-f tiekbetrefï. De raJevoeringen van Hen-e derson ea ïh jmas in de debatten waren a heei kenschetserid en veel bateekeaend. Indien de re^eiuin ,' doordrijft zullen de 1 drie Labour e&ecutives tnzamen koraen " en de Labour ministers vragen zich uit > het ministarie terug te trekken. ] Public Boards in 't midden en 't wes-ten van Isrland hebben hunne zittingen geheven in 't onbepaald aïs een verzet 8 tegen conscriptie. a Volgens da Belfast correspondent von . « Daily News » had in die stad eene a meeting p'aats waar duizenden mannen e van aile klassan, partijen en godsdien-e sten aanwezig waren en eenparig eene 3 motie stemden tegen conscrigiie. Te Liwenik werd er op eene meeting e eerparig besloten een dag werkstaking SËEICBT - Men gelieve aile briejwisseliiig te stureo aaa « 0«s Vaderland « rue Hetm, 91, Calais £ " n '-'i * - Jttoftojcaig» a ^ k -«.-ra te hou den om verset aan te tsekeneB, et liever te stervsn tbuis, 2oo"t moet, dar wel gedwoagen te worden ciieust te no xnen ia 't Britsch loger of marine. De Iliph Sheriff van Cork en asdere magistraten zija a%etr'adod om 2ich al-kt zoo te verzetten tegen het. oj rccbt. a- Antieotiscuption meetingen in Tycone waren bijgewoon i door oai^tiidcn en daar v.aren da U'.ionisten eens^ezind et met de Natio; aitsten. n _ Em zoo wordim al o?er I&rland — tôt u ia de dyrpsn toe, meetingen grhouden a- en motie's gr-st^md-cn oaderteekend om ;(| • verzet aaa to teckenep Da nattonalisti-sche en de Sian Feia vlaggen w pperen P overal naast. irjalk&ac. ^ Dt Lord Major van Dùbi'ir. noodigde b1 de Natiocaiisten, de Sinn Ftintrs, de s- AU' ireland ea unionktische partijen uit tôt eene gezameîdijke meeting, en allsn antwoordden h?m met de grootsto sympathie en de meeting ha l plants. 0p i. aau\rdag zelfs van Juhn Diiîou, tïok in North Kitig'a Çounty ;îe nationalistisfche jj j volks ertegênwôordigeî' die -ppWans ir teg«û ftejl ginn Felner,ïij'n kandidatuur terug. Nooit te vùtav was ët ziïîke eens» 11 gezindheid onder de vtrschlliende par-n tl?e.a: M®4 uitzondering derEngekehe n offtcieëlfeii en troepen zijri ailen Veree-lt nigd : kathoiieks bisschoppen, politieke leaders, protestantsohe Lisschoppea en » ge^stelijkbeid, gansch het vojk, zîj-J n t'ukkoord. Ook verzetten fi] zich tegen e den uitvoer van voedsel r.our E.j'ieland. e Patrick FLEMING n rj - '■**-' -'***■ * • i- 0e hoiîJifig der lersche J Bisschoppen ~ 1 Hftt kranig optreden, tegen dén over-l. weidîger, van onzen grootmofeWigen kardinaai heeft alom bawond^riog ver-3 wekt ; g-een lof wordt hem grspaard, — 3 beh'aive In Duitschiand. Vermàânden'de t lersche bisschoppen hun volktot onder-1 werpirjg aan den di9ï)stplicbt, hou zoft-t den ze gevierd worden, — in de Eatente , 1 an den ! ïhans echter gaan zij ergerlijk hunne bevoegdheid te buiten... ^ Hunne bevnrîgdheid te buiten ?... Om 3 oordeei te velîen, zou men moeten voir - ledig op de hoogto zij a van den toe stand. » Het te zijn,durf ikaiet bewefen; msar... . en onze p'-rsmannen met hunne v'u^'e ' lichte, d. i. licatzinnige pirs ? Làten we toch mot meeticn dat de ? maatst^f, waarmede gazetsChrijvera toe-i stanvlen en houdingtsa afmeten, recht en rad.^i is ! Michtavellisme heeft nog ni t t ui gfdiand; «legio » zija se, vooralsnog,. ^ din slechts hot « sacro egoismo » keanen , als beginsel en ddjfveef in wederJand-, sche betrekk'ngan. Voorzeker hebben de lersche b's-1 schoppen geeneonmiddelijke atnbtelijke-opdracht, van wage CHristus of Kerk, in . zaken van iouter politieken aard Maar, bisschopp n zijrsde, blijven ze geen bur ,ers F geen kiaderen huas volks, takken van hunnen stam ? Iadîea de andere burgers, 't zij als enkelingen, . 't zij in gemeenschappen, iets t zeg-genr ifts te w?rgen,waarom de bisschoppen niet ? Wanhéer ze slechts de v> r warring nitt bogaan, om zich over lou-tere staatkuadige balangen uit te Iaten. uit naam van hun geestelijk ambt, heeft men hun nit.ts teverwijten. Dat is reeds èé V'.îrder zijn de lersche bisschoppen wellicbt de keurbende,het voornaamste, het oritwikkeld gedeelte hnnnerverne-1 desdie, ontredd>î,rde natie. Nu, li-fda-; plicht sfrekt zich vVrder uit dan recht-vaardi^heidsplicht. Wannefr 't het ' volksleven galdt, kan het hnn plicht worden hethuni;e bij te dragon om hurt volk te redden. De mensch is niet ge-sebapen tôt onverschiiiigheict in za'ke nierischlijkhei'i, de burge»ni€st in zake 1 bur^vrschap Isaltw^e." me. r nog, 't is wèl hun recht, hst vo'k 1 te richten in zake rscht en plicht. Ze mogen het vol&sgeweten leidea : is drie Bovendien, geldt het hier een bijzon-der geval ? Mon zegge ons eens waarom het li-rssh-T eolk zijne onafhaukeliikhcid verloor, waarom het in eeawéhlahgen druk Ieefde ? Omdat het katholïeh was. Door wien veidruk* ? Door protestai»t-sch î dwoepzucht. Ea men vecaete »iet dat in I-srland de verhouding tusschen Kerk en volk heel wat auder* is dan in de Europe£sche landen : de Kerk is uit het volk gegroeid meer dan elders en de Kerk bt'.hoort tôt htt volk evenals hft; volk tôt de Kerk. Wien, dus, behoorde het 's vojs° : tegenstand te geleiden ? De natuurlijke : katbolieke hoofden die in Ierland bel, ' volk vertegcnwoorhigen. En wanneer da 1 eeuwsnoude kwestie elKdelijk rijp is en n hettot oplossingkomen moet,schrseuwt ' men dat sou gescheiden worden wat eeuwen larig véreenigd wà-s. Om hun 3 kathoiieke tronw, hebben de 1-rert ge-- ledftji iu »ile luinne besangen : o Kerk-voogden, laat nw volk t'tass schieten, ; st uftt hpt. ntet,( wanneer hc-t hersteji'ng i erlangcn kan ! . De pobti«kers hebben ( i alîijd gezocht dat de Keik gedwee hen in de hand werke en hun werktuig wor-t dn ; nooit duîdden ze, dat ze, door de j slem drs gewétens gedwongen, zich t t»gen bunnè ifizichten kanten zou. ( VVeze ook nog aangestîpt dat de nood- 1 ; krcitcn tôt het katholiek ïerland, tea 1 gunste van^ h; f katholiek Bt'îgie, akelig ' , valsch kl'nken in sommige rqonden, die 1 , niet « phoùàen ze le slaken. O real- ' t politik !... . , ► LIEÏENS'J. 1 . ^ —" —s Blngelasid • Oe brief vân generaal Maurice j ; inzichten der rcgseriiîg Londen, 9 Mei. lu de politieke middens heerscht eene ( groote onzekerheid over den sfloop der a zaken. H >t goevernement zal missohien 1 hetvoorstel van M. A-quith ver>vt rî>en f over 't samenstfllen van eei bijzond tu é locnmissie. In dit geval zou M Asquitb, st?rk door de liberalen en werkmans- S gezind"n c(e stemming vragen. î Men vraagt zich ï.i"uwsgierig r.f wclke I houdibg Ierland zalaannemèn en of ri n ^ vertegCnwo r îi^ers i.o het parletnentm . ê lai.komenx telendat sij verlaten helbcD*. Mon veEzekert dat da regèeriag een t vast'î houding zal annemen, ea dat Lloyd d George zijnc verkîaringen zâlvolhouden steuoepde opgagevens door de militaire ovsrheid verstr^kt- Duifschemaîr^ôs aao|ê!ioti4en Bij ossîschecpts vais c«a oœderzscër Fonder, 10 M-i. v Antwoordfnde op eene vraag in de d Éngsdsehe Kamfer, verkiaarda da heer n Macpherson dat onlangs een man, van o een duitsche onderzeeër ' omende, san- n gehouden jverd in het Westen van Iar- d land. 't De krljosgcvangene is opgesloten in den Toren van. Londen en aal door eene d militaire rechtbauk geoordeeld worden. g i! Geweldig kanonvutir op zee ^ îlel geschut werd tz Dover 1 gehoorc! a. Londen, 9 M«i. * ^ De inwoners van Dover hebben gis-ifcr n morgen een geweldig kanoavuur ^ gehoord, wàarschijnsijk eea groot artil-ïeriegcvecht.Het geschiU.t begon om 2 uur en werl heviger rond 6 uur en haif. ^ Grooî Inchlgêveclii Aclîl Suilschs vliegschcpen pi nsergeschoîen bij' Oowssi gi Ve.rleden Dirsdagwas het onmogelijk ei voor de vliegers om op te stijgea voor o! 5 ure 's avond* Dan hield de reu^n pp en het wedr verkîaarde. Oaze vjlsg îs S£ werden uitgezonden op verkenning. Vifr hondérd bommen w riec acht. r de vijandel'jke lljnen gewe rpev, Twaalf vijandeliikê vlïfgtoestellen av ,rdén ® neergeschoten, waarvan acht in een ?' groot luahtgevecht naast l^oWaai. f11 E-jn Duitsche ballon werd in vlammen C geschoten. Geen v:an oi.za yliegtui,en woidt vermist. gi — —ao^aaBPw->~— — ~ hj bi Oo&stcxxx'i j Is. ot O! Heî programma d r j afscheidingsgeziaden *d, Londen, 10 Mei. Een snelbericht uit Wsenen zegt dat het nieuvv programma der afscheidings- * geiinden ia Oustenrijk het vormen van 7X een nivjuwen staat bevat, onder den naam van Groot Moravie en die Silozie o: en deSlaafsche provinces van Hongarie h zou bevatten. De hoofdstad van den nieuwen staat h ' ?ou Olmutz ziju. ^ OP HET WÊSTEFFRONT lieuwe Bnitsche aan val cet* frdnt va Ï3 km. ^<-W. vais Yp?r Op geheel heî q-evfchtsfrotit heerscht eene groote spanDinp; op een enkel punt maar heeft de vijatid een aanval be-proefd, ten N. van Kemmel, voor Vi<"r-straat* De Dultschers g».lukten er in oc?e voor postes ten O van de Kenimal-heek en de Vijverbeek achteruit te drij-'■en. Het gpvpcht duurt voort nabij Klrine, Vierstraat, en onze lljn is nog voorbij deze van den 26 April. Het Is slechts na den Duitschen tegen-slag van 29 April dat wij onze voorpos-ton vooni'tbrachteu tôt waar ze nu aan-gevaîlen worden. Indien de Duitschers niet meer vorderen ia de toestand nog niet ernstig. Ten Z. van de Somme waren zekere ;aanduTdfngen dat da Duitschers een aanval bereiden, m,aar wellicht heeft onze hevlge artllledebediijvigheià den «anval belet. Het onoadsrbroken trom-melv'uur gsleek op èen^ besehieting die eea aanval ouzer eigea trofipen vooraf-gaat. ^ Steunenda » p de hoogten tusschen de Somme en de Aacre hebben de Austra-Siér# onze lijn m?er Oostwaards gebracht, riaar het Z. van AI .«lai: cour t. Verse,hoidan.e Duitschers werden gedood ea een twintigtal gev^n,,en. Het weder was schoon en warm, en de wegen achter het front zijn wsder droog. vijandelijk lcg«r MackcRses* op hsl W ester f^OSit Loï.den, 10 Mei.— Na de verovering van den-Kemmâlberg had de vijand drie dagen noodig om zija léger te hrrvor-meu, en na de vruchtelooze pogingen om de heuvels te veroverea die den weg naar de zee versp ;rrôn zijn reeds «egen dagen voorbij en de vijand is nog aan 't hersteïlen. ' Die vertragitîg bëve3tigt het gerucht , dat 'a omloop is en volgens hetwelk ( geperaal Mack^tisen geroepen werd om < het bev\ l te voeren over de trorpen van den kroonprins van Beiéren, die tegen- j woordig het bevel voert op het froat 1 tusschen de Amiens en de zee. Best mogelijk vestigt deze al zijr:e aandacht op de gevechten aan de Leie. • Mackensen zou diensvplgens het bevel ' voeren op het front van Lena tôt het ] Z. O. vaû Amiens, _ i Puifsche bitijf Hiîidcnburg zàl geesis misslagsn meer be^aasi j Londen, 10 Mei. — De « Daily Express » schrijft : s Msn zegt dat Hindenburg geen mis- I grepen meer zal begaaa. De Franschen en ae Engelschen zullen hem niet meer antsoappen. Woensdag laatst schreef de « Vossi- > sche Zaitung » : Het oogenblik is gekomen wdarop de S P'rarischen en Eag&Ischen al hunne strijdosachten zullen rnoeten werpen in bet helsctyjgeyeçbt dat d« Duitschers hen hf-rniden op die verschaidene pun-ten. Wij mogen met betrouw3n de ce- r beurtenîssen op het Westerfrontafwa|b- r t'é»-; wmt deze voorvaîlen n een e groote wanorde bij do vijaaden teweeg c br^ngen. Ditmaal zullen zij aan llinden- j burôs s iauw DÎet oatsnappe-i. Door dit ^ afïcàsief xal de vrijheia der zee die zij ans o .tstoien, hun verval en vernietieg wezen : « Wacht, en gij zuîtzian », seg-spn de Engelschen sedert drie jaar; 2 k Wij zallen ze hebben », ar:twoorden de Franschefl. Nu is het woord aan ons. Me.tgioot geduld hscft Duitschiand * gewaeht » naar het oogenblik dat het ' kou « zien ». Heden « zlen » wij het cinddoel voor l ons afgtteekend. Hedcn « zullen Wij ze ! hebben ». 1 « Wij zullen 2'e hebben, wij zullen ze , houden en niet îoslateu, toidat beiden ultgfput nterstorten ». _1"H "■■ "«u»* mmmm»"* i tr-nrtàimi mrmrtwii .fiMti j Amerika's 4n»Ip Tosspraak van M. Koesevd , ^aw-^ork, 10 Mei. — Ter gelegenhei] uer groote betooging die plaats gree om het verlies der « Lusitânia * te he denken sprak M. Roosevelt, de vooj naan.ste woor*oerder : ' Reeds drie jaar en half vechten Fran schen, Jtaliaaen en Eugejsehen in ee.i oorlog die zoowel een Ameiikaansch t a!s een Europeesehe oorlog is; reeei f dr:e jaar en half ver^ieten de besten . de dappsrsten hun bloed. Wij moeten heden vechten tôt dt i zegepraal opdat de opofïerlngen vc<:,[ hun bestkan niet vruebtoloos wezen. ' Niet een Amerikaan rtiag voldaan 2li\ I vooralcer wij in Frankrijk zboveel mil i Iioeneh strijdrrs noodig om de .Etifeï sche en Fianschj légers t', ohtlàstea vas do groote krachtic spatînlng waar .«au • Z') onderworpon wordtr.. ? r— « DE KRIJGSVERRICHTNGEN IN MESOPOTAMIE Londen, 10 Mq| Een gedeelte dèr Brftsche troepen ii Kerkout bincen getrokken dan 7 Mei zonder weerstand te ontmoeten. De ^ I urken trtkken achteruit naar Zab, in de richtk.«r van MossouF i bij de pu!n«a van Ninivt j, op onfeeveer 150km. van Kerkout. Bij de^erondôrstgJHng; dadeEoge1-sçhan te Bagdad een groote bèvrtorra-dingsbasis gepîaatst hebben, dan strek-ken hunne varbipdingsîijnen boven de 200 km ver. 25wit®erlana Fransch gàtobod'vaffl koîen Bsrne, 10 Mei. De dagbladen schrijven dat de Fran-sche regee ring de Zwitssrsche h eft dat zij bereid is maàndelijks ' . ^on ^olén tKr b<îschikkii,i;- vau Zwitserlaad U stellen tegen 150fr.de ton (Zwitsersch g'étd). Dit nieuws bracht eene aangename gemo'edsst.emming te weeg. M';n oordeelt dat die hoeveelheid vol-do-Tid-- ïs voor Zwitsefîand als man er de 75 000 ton bijvoegt uit Duitschiand volgens eene overaenkomst van 20 Oogst 1917, in vergeldiag der elektrische kracht door Zwitserland's nijverheid ter beschikking van Duitschiand gesteld. Iloemeiiio De oodêrleekening van den vrede PAle, 10 Mei. — Men bericht uit Bu« karest dat M, Marghiloman aan koning Ferdinand geseind hetlt dat de vreda geteekend was. De voorzitter van den raad verklaart : Het verdrag heeft gedureride de laat. sta onderbaiidelingen wjjjzigia* gen ondergaan, fde voordeelig zijn voor Roumenie. A m o x* i Is. a Een sïcomschip tegen den Onderzeeër Washington, 10 Mei. —Het départe-mept van 't zeewezen meldtd.t het Ame-rikaatsch stoomschip Ïide-Water " een gevecht leverde tegen een Tuitscha onderzeeër den 17 april. Het twfeede kanoEschot trof den onderzeeër die dui-kelde en niet meer boverikwam. BT oorwegen Een wêrkiiedenbewêgiïïg Londen, 10 Mei. — Uit de " Dailv Express " : In Noord Noorwegen werd een anti-mihtaristisch kommlteit gesticht, dat besloot eene algemeene werkstakioj te houden binst den zomer. Men verwacht groote moeilijkheden die zullen oprijzen als de mannen opgo-| roepea worden om de groote gewontj ' ■^.r'ïisoef,lSl'ingeH uit te voeren. f isr<Se lattrgaÉi — lus ùmrmnm Zonétg n Mei 19>5 1073

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes