Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1003 0
05 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 Oktober. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dv1cj88s3c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

&ÊM>* SkàMikm - \ K&U0- «67 8 j , VRWBAG5 ÛCTOEBR 1917 ONS VADERLAND Atfarïaittetti** s A* TKMPMtK InkMM^VH^wwi § ?8 w»* te V5«i «SASci^SP. / > Bdfiitfe àsg?kal T®f»Aî|^«4# ri I# im *mmk mm®*mm s s. kakokki.AM^t ? f, •>*« Mewtiel» #*(n*Sf A»9£g&ai»aKT88»&s,#XKa s (^•r HssiKi s ï .«O «ff*»%rï|fe S.©© &M«;«ila%&-'HeilaNa »,©© Par trimsstc? s 4.©© s S-£® > a.ft© ■H«M «ttarllv*i « O»» V«a»rt«ad » îï, MM* M» VS®, OMIM* RI chl door, wij en fwl war Ckrô volli lamé a*»»*»'», >1» "= <■ > V à c>''.i.i g <■ aa <86 • - yU<i>. ABOHHBi**fei«Y*»ftIdZaM VO0* SOI.DA1 « W s ;par WNMk Ct «&«#«)'0.*B ,a»»® afcMMttMteMMWsJtt»* %>*«■ ia»«uji»âtw.-$.»«• ■»«.«..»..? r i« «»«»■ iassa» .-.a««s*»s d «, ii£tîijÉi »w *-*»■ >«t -f'»-»- ««M» »W>" fV •« WW4« Vlaamsch in het Leger De heer miaiikr van oorog heeft het gotîd g^voudea op de osdsrriehtia-gea van 22 oogtt, a»(*l de Lijgsaada verbaxiog wekkende veroordeeliag van S. Abt Van der M«akn, een awder ■ohrijvea le doen voigea in datam van 13 Ssptsmber. Dit lohrijvea draktsa we reedi ovar in obi naramer vaa 24 Saptembsr. D« oeniaar ion go» niet tes»!san de indrakkan neer ta icbrljven dis deae dokamenten op osi g maakt hebben We zaHen â&aroa* alleen eeaige btiohoawiagea van dea h*tr miaiikr self wat meer in hetdagliebl breagan. Baa e* rita opœerkiag il dat door dsas twee miaiikrkek omzendbrkven h«t taalvraeigstnk in het leger werdt erkead en geikld. Beide daidea op de erkenniag van wsge hst hoogita leger-getag van da rechtaiatigheid der klaeh-t«a en dioh«a om recbt van onze vlMWsohs aoidaka. Volgtns da heer miaiikr il bel oadaldba&r d&t a a drk jaar oariog, verre weg bet grootals d@el der oiBeieven en gsgradserden, nog nist eeni met de negen tisndsn huimsr mnuscbsppen apreken kn^sten over dc eenrondigete igken van den dictai Zoe loti ii niet aiken ondnlébuar rncar vo»ï b«ltesitaanâers,di@ de zaak k-aioc looali as i>, van af bet itandpnnt vus 't r«oht dei' kkiste volkereo, — il bet bljna Oïïb»grijp>lijk. Welfcoa op bsf eo^e&blik dat ia eac land dat strijdt om aijn saifbeitaan, de grootitg, d« meeit ias>gdQr«nde iaipacning woïdt gerraagd van overbeid «n manBeri, il er kls ecn ijssrea mour tusicàesi dit orerktid tu die Baanïien, <..c verita&D eikander niet an de ofssîftœid ga^fi aiofe geaa moeitd om slob ta do n veritaaal Op 't oogSisbiïk dat vooe 't gosd voi> breagen van xoo 'n taak da grootatt eenbeid van w .rklBg, bet innigitr iamen«oeien 3j lituBacstraven soodig il, kwanen sij de laides e» dis ua ambtapdeht dsnken meetc.n, de vrnoà t«e vaa ban d^^ksjg asif» niet op ù. eenvondigita *i]a s evvrmaken sa» ai • moetta wâïd«K ! Welboe mes iegds aaa osza afrikaasscha cffîeiere^ •p da geweitspraksn der Kongoieei«^ «an ta leersa om xa im hua t&al te kns-aea beveisB, en diezeifda offieieren va?» 'teogenblik dat za sto&dsn ^oorbna bioadeigen iandgsacoten, moeatsn mes lien niet muât iprek^n knaaen, e.? moeit gessn gemssnisehap sijn taiaebi ^ hen. Zooali da beer miaiît r bet z*gt ioo ieti il ondaidbsar oa-ier vrije baî-geri — iterrend veor befzeifde land — ea wiar racbtigelijkhsid doo? ds grond wet il gebaadnaaid En teeb Eiittsgsn-itaaade dit «adnidbaar sfjs?. ?eb soo '« tocitand tefcft Jbij, Gndanke ails a, drle voile oorlogijaren vooiigsdtmrd. En t il en pu dat men met de cffioi»eie Êrkenning van bet onreohtvaaréig^ csvan, begint er eenige verbetering ia t* brengen. In tijn tweede icbrijven oatwikkfiit âe baer miniiter die gedaehten uog verder en drnkt bij nog itgrker op den itreagen pliebt die weegt op elkea geiegvorder in 't leger, met aijn va'k te kannen bandelen in eigfn kal. Da heer miciiter xegt letteriijk : « Eecieder moet erkenuea dat het ûataurlijk ea wettig is, dat de soldant Verlangt dat àja oversten ia zifrt moedsr taal zich met hem oaderhoudca, vooral tildens den oorlog, wanneer een slecht \ begrip van bevelen, aanbtvelinçen of l raatigevingen, welke hij ontoangt, zulk \ «en gswichtipen terug lag en voor de j Semeenschap ea voor h.?mzelf kan hebbm. \ « De solde, at, die g zen cpl idittg in zifn teal hecft ohixar§m, bli-ft (en ouvol-maakle huip, mbekvaaum em met al het Q*u>entchte émrzicht te huadelea. N j î>ee& a4'Es ml&éerheid ea zijne enrmeht, en dit is veraederend. ifvçrif ? p, allée s dtor met den soldait i in de taal tespreken welke deze ts.a eigea | zal de eff ebr ef ds gegradeerde dit tede-| lijk g<>zag en dit t >ewijdead vertroawea verkrijgen, die op de zekerste eu maeh-tigste wijze den bevelhebber tea natte komea. « Aide oversten dieaea das zoohaast mogelifk de aoodige laspaaaiag te gebrui-keu om eeae voldoeude hennis der beide landstalea te verweroen, waarmr.de zij zalleu bij machte zija om img^lijks met al huaae mansehappea zich bezig te hou-dea. » Du erkenniog der onwettige en oa-reobtvaardii.s tc.«gfandâB, «lia we nooit opgehonden babben tin ta klageo, wordt er nogdufdelijker ia nitgsdrakt. K.isa? itast er in veraieid dia wan-to^ita&d, die msu nergeni ziet, dat er vin 't grsotite deel der gegradserdsi) waisig invload t@n gosde kon nitgaan op bnn macaoheppen, daar door bet ffemii aau taalgemeeniohap «ij a»n ban mansohappen noeh zedeiijk gssa? noeh vertronwen knnnen inbo^semsn. Moed bij een overita il niât genoeg om die te knnnen inboeiemen ; jle icldaat ^■oelt gaarne dat bet hart van zijnen overita klopt zooali bat z!jns. Ai deza cfficisele erkenningen sij» $«n zsksra aan'winat en moeten nood-sakelijk icmmige vraelalsn dragtrn. M&ar of ds maatragelen door den beer wisihUr gonomsn si de nitikgen sai-!en op evtsrse, dia bij ervan verwaeht, îîat^îjf len we Men late oui zegg«?n -aerom. Om veie radenes ; we /m ie fwee voor;>aamite. De ee^sSa is da t al de vooreohriften, al warian sa op srcvoîgd, voor deYlamingen en halder-sïsnde Walsn, ds wara, voltedige op-laaaisg niet zijn van bet faangead ■^rassfsïuk. Zooali da gebenrtsniis^n !eh nn ostwikkeld babben ligt die *li»n bevredigende oploiiing voor »a en iater, siken in het vormen vas Ds tassée rs-den ia d&t *a vr»esen dst Sîet B3*it dtz » eader/iehliB^'-sa gaan sai stiOïli rosit vele aaderen, tas ware er *?>*rkdijk strenge laaotiei génomes vrsrànn, vaer 't il gslîjk walki ovsr-trîdw erv>a. Mo, to«'a.komen «as tgsdi «ilaebta» taa orer de w?i ig eraitif^ sasuisr w»f.rop da taallsarg&ngen wor-deu g 'hoadea. Zeolssf all oMeicrsn is» g@frade«rden nist imerlifk sallso svertnigd z?ja dat bat ban alkïesrste piiebt li d@ taaiF£cht«m vaa 't msertsn-deel hutmes m^nsehsppen Ss ha-sdhs-ven, of minitgai praktlieb ta eerbiedi-gen, saî aitwsadige dwaag weinig blijvend baten> H t blijvend en vraob-îen-drsggEsd gosde, op wslk gtsbied ook, woràt ikohti geboran in en nitg9?oerd ioor den draKg eener diepe, innerlijke overtni^iag. B itaat die oviriaiging Mi allé effloieren en gegradeerdeo i nopsn d«s plicht wsaraan da haat | miciit&r ben berinnert ? Brie jaar | oaderviâding itaan oai toe wantron- , wesd ta sijn. W-j eindigen deze ksntteakeaiag . mstdaa eiiob dat de h'nd geboad^c | words aan wat nn wesr bepaald werd. " Iode boop d«r ipoedige w&re oploniog | kan bet onderlsonden diervooriobriften 1 veel wrijviag voorkomen. In een volgend cpat«l aprekea we over de roi onzer o&twikkf id«a ia hrt l'-gur. waarvan d« bssr miniater ber-b.8isid iiiik spreekt Errst|i twstand in Osstmrijk Bern<^ 2 Ocî. — Ten ge^oîtrs *sn de geeohillen ois wij giiter- » s-ied^n i« de parlsm^atfire toeitaod zit «rDifit? ^eworden. De regeeriog i» % »r on^a-ro»S bAtrekk^lijk de it«oami»g ®«n b»t voorîoop?g had«e* Yin ro *f il het sèker dat de Ukrani^ra ts^e® 't oistwerp salle» itâœm.n, albaswil baaaas ledae in d«regc»ring opgenoneeB wesd. Ook ds Poioseesnn zijn vas! b^elaloa 1 cb bodgetten tiet ta tt^iamra. D« beti; ? ding van de Zaid Slaves il nog niet I geken.«l, mt.Rf mv-i'r.t'- - s!{ '.--ebo d :n î zljn as---- da Tob.sk-3 i* kJ | dat zij t- «r*n snlian- at^miasa. Biadeiiïk zallfis ook de #ociaH*t?ï5 flavsargo-woorI^ teew^ b -tbn;?gït liemmtn. Da dnitâcbe parlijen «ij** z »roae«-rn»t «*n Hachen kraehWs^tgp maatTi-gflni» Volcetja cl* a N' a» Fr-;t - » ; van 29 Set>t bcsft ê.o dsîtiche rto- p ; baitot^ s" î dn dnltscba nat!^n»le vgraanisfing bel ^olgecdo beilait taar itemmir'g te l«gg«n : « D st«mmisg^n ia d» Katnera «s ds kommisstea a^d "rt du cpwiin^ *an de riitinif, bswijzfï dnidflijk dat esne meerdsrbefd Sla^^u «n d'-olftllitia, vijand«n van M opeabsra belanmn, in h»t par; m wt ssse ovarwegande ci?«Ej®aoht tvvâ'f da v^pant- wooïdelijkhsid han?ier dsditi ta »a«-vaard ia Da^ dnli'oh» or t*p *r»k* o't dainn to^ataad 1 t b slaî^d^t ptat, bealiat da* h*»' ^ni mando»! vaa voorzHt f. d^rvocriitt»»' of *"•»«. •las-geva*-» d?r krmmiesi* salira ne«jr-1 earea. » H»t bae«rl d«r duu*ohi va^anletntr beeft b s'ot«n niet m t n»?>rb<»»BM.-i«r te hatîd^lea e*s b t h s ait door d«» vei-. «ohill«Tvd»i )srro»po «itnd^ ver»»isfgiîî^ d^elmak' ^de ta do^n n«dî-r*o*ke"=. D- ehrlit in dimokrst n b#i«Hnn* n d^n toeita»d als » »•*• *r sH.<? Eindallik «eitit d»t d<a Daitsshari van Boh > m -'3 slahi sn^'-n o<« b't ? de Tcbakea ta La-v^en b BÎrijd«n In ds veïgaàoHng v«n dan Rdcbi | r-'tb dlan^n voor?. 1 ds v^rklariagan te ! word@a aanf.ritlpt van d« vartagsa J woord'"g*ri d'r t gsppartiian : Slaven ' m soof«!ii!teîî. E*n dfcs«r vgrkTaarda in lîJaafn sijfsar '< ontegi g?itiabt» groap, dst zij« partij | Ooïbïiriîk s..tet e*k-*r.t cp $rond*«tt^ ! iljk o^gpn l; s -v ""U ' -i 'tiïtfll da i laadea on korÎKMijkeï dis /:• tegsa- i woordigen naaf don&':ieb»«tb afarm. j « Spreker? 0""W, Ooifcnrijk is in psii?ifl- s ken zin ds parsons® Fïnad^n âi?> het wonrd groadwetasar'-fe isdgiobattan.» | T« anderen fee ; kas mon als0o*tP35-rijkfirs erk -Boea, H d«s? sis W^IfF dia in dan Rdsbir&tb nitri p : a Lave da Hobenzoslern n ce da a Wsolit ara Rh*in o zor gen. Da Tobeken b*bb«n den oerîo»' ni t g«*ildf 't »ijn de h«r-B ^an bet «tad-bni» vaa Wessea en deda?teohe n<?tîo-aaîa part4j«în dis b^m <?awild hebba» Volkevertag^woordlg-"? D^gasp^ri aehildert b«t lot d^r Haifaeaissbâ bit ^olking in OostanHjk : Da dasr vas vrijbeid 8«1 vonr dssa fee^olki^g &a?î-br*kc<9. Da natto^sle depyokrafia zal ook eans v-«r veiealijkt v orden. Da volkivertsgaawoordigarPosf&s îik steît aie h tp^an de manier wasrop M voaSei# rd® kw itia der Jaago Siav^a wil opl^icea : 't Ii siet door eeae ver-brokkdin^ ®ro rîsc 6-ï j«aar dosr bvonfl vereeaîgiag da? «san 't lot das^r bavoiy®»?; n kan *etb?f-r:; . Wsg de provipeiala grensss W«ar aile vardee» iing. Yar-enigan wij w«.t natanr vsffsaialtt. De op oKsiog dla wij efsobea ia d^z?) van e-~H vairbe-ïd der vrîje ea demokratiarb bsitoai-d-s ^olkeren oa-d«r dan ic pter dar Habsboiars's Da apFsk-r verklaasde dat da Slaves bet badgat slat fondm et sa^in. -nu-,— FFat moeder zeggen zal Wat moeder zegg?.n zal, Als nrif weer in ors land, E ' Vlaandren tog alleen GskfH cht ligt aan een baud. En Vlaandr?ns bloe i allsen A'a at rit à" en moordtoomel, Zclf g en vré zaizieu In hut açch m kaHeeL Wat moeder «egoea zal, Als z'nier aan d'Y'ieruloed Al zoeke&d naur mijn »raf Er niets onlwaart da s blosd. En 't blofd ook daar alleen Zal tuigen vun ons smart. E>i moeder zeggen zal Vuor wat ik 't levé n. braeht. Wat moeder teigen zai. Als z'op mijn hautes- krais E"n taal niet lezen kan Die memand spreekt t eh ait. 0 waar is 't Recht dan hsm Bij u die 't l .iden mo^t 1 - dat de bittrs vrueht Vcor al 't vergotf U biord, KERM A ISS Edward ^—KHKIWI «im 'iwvimi, Bericbt aan onze lezers Voorlaan oM-r> eï'Z nnmw^-ra lu 'ïwrpsf's £'«pO»t V" rd'». Baai tiit velgt ^at on»« aboBB^rnsî-tt^ït 24 su îatsr sailasî asakogasa. Wij «eai u mut mm middel ©m dea^s t«9ifg?id t« tcrbelpets- Zis Utanviln ap Mu [î £ I*s. «fa !aat*t' w^sak ««iïit m"a reeds | ss» laahtsan^lîsn op Londe»-». Mâartdaa 24 S pt. : raid wsn 20 vli«&*. ta?«ff:-'. E*n of ovarachrijd^n d-i V- rep- v fs'g. 13 iooj(*s, 70 a*kw tsî-y. Di OfS?ïch*r« «erliei*» t fn**tal, Dlnsda^ 25 : raid yara 10 vli-gî^s. Twsfl bo^en Londan. 7 dooden en 25 i ^ekwfitifen. Vrijdsg 28 : rdd ^an 20 vliaggri. G?sn sa%®l bcretkt Lood^n. Twee neer-\ g^sobotsa. £^tarda^ i9 : raid *an 20 vliegeri. Tw«n of d-ls boven Londsn. 11 doodsn eo 82 t'ékwatiten. Zondsg 30 : raid van 10 vliearari.Vi^r b r ikon L ied ?s. E»« wordt nadsr-«^•"•'îhot a. 9 doodsn, 42 g«kw3ttt'it. Mi imrîaiîr 1 Oot : Vi r groepen, «an 6 t »t 10 li*j{fr» iader, pocr»n Lande» ; «an ta 1 =-u Oa aerit-- msai b»reikan tï « *lis»ser» Lnr»d«a, d« t^eeda iraa! e »pïi veal, de d^rda gm p k«n da atai ni' t fesre>'i.£<i:.. de *i«rd: *' rpî> ntgo hoïïima» t>»» N O *sn da itad Tiia doadëtt, 36 gekwstïtsiï» .^-^r » Tupki|« De iaitseke beloftea Atbanan. — H«t da^bîad « ElafteFos typoi » csat voort mat zijn* ontbnlSin gan over da militaire en diploniatieka voorber^iiingen van Dnltiohlasd voor desa ooriog. Het fcl d varbaalt dat Enver Paoba bij bat b sgia vaa den oorlog naas? Bsr-lijn geroepen, eeaige vargeldingssn vrosg voor da toiaobenkoœit aan de zijdé de? middanriiken. Na hr-ra gstooad ta b^bbsa dat het oa»CfvsHjk wai Bulgarie en Griekaa-land t varssiad'sr^B dii toekomat]«re v; rb-îné • :a gnndan worden, bsloofd« »•' kolisarh t i Egypte Algérie, Ras*i ofi C ao«i!a en bet gada • lta van Iodie d&t f? E sgelssRisn son ontîïomen worden. Dit a!ks baltes- een iterk aride lijk voorsobsS. De overwiDniisgvan gin.Uaoda Da nv. r^iaaiag vsa gs®era»lM'^ads la M «op datais is eaa àat ich^onïte va.® den ««vleg. Doo^ dii teg^nslagen d-sr Rast <n is Kleis-A«ia en P'rjii wai da tocstssd van gssîeFëal M ad s î® Mésopotamie sa vaa sir Alie^hy ia Palettisa csastig gis«?ordes. De Tprk a saaan de vertlcppiag is> Ravlaad ta bats om haaae gfdeeliag?a i"i da itrsgkvaa Alcp ismssa te 4r®kk$n. Zij varweehitten nog daitsebs varater kiag® D ■-%*' twga 5 cfara v-fdleaes de grootiti «andaoht vaa wege de oasreîiotoa reget-iag- FaSk ah^ya bave*lt op deas fro t s ea alhoêwol eea Daifsoher ia d zs woeiîijn ai«t m^er il dera aaa viich bo+en watsr, rnogm wij a@eh àn b -kwaembeid vaa Falkeabsfa noeh de àracht van 't tarksch kg r mlikanness, H t sc ijiit d- î Daitsobknd vs«jt b-.— sîotaa ii ïegf-n Bagdad op »a rakkan ee P S stiaa voor d«n oogentdik vaa kaat le ktea. Esndosfjs tork^cHa af le Singea e a-•f ;*s van Akp s, p B^vd^d, la g» d n Eaobra t- ss de^ïi- ri< vooraitrukâtse. N&taarîijk vragaa Tnrksî?, ea Dait-se^'-r» nietb^teri «J«a Bagdad ta toei-ov rae. DoTo'k '-Si hfilïli' .3î eaftlge fleelîage® 4 Tige's ea to® 29 § r?. bsdài-SR aij aan £4uroiiaaa i - R<miéîé *t II v^Ci d W d J sij w---g|tdr. eea w«rd<-a D tio^pea baid>."< wserscteiifcîijk vaa? teak de b w»gisg=5n 1er t>ae|> s» vaa geaeraal M«ai« u te traan. Wij w t- -• • r*ftda hoe da Essfï-'is^es pria g î-skî z!j a esn p 'achttgu ov ï»iani g te b • b«ka Da f& ikeha opparstaf baaft sija; 0 -cw< "■> r»d itwiijk vet sa aUta o--r •«, D; T FkaB ai j - - en op dea Eophraiat vsel v. ràc-v vs<_ B gdad v^rwiidard '«b da tw>::t ri îerea %asr'fen fcuu.a« bp voc ■ r idi ug s f hing. D E gel:» • kaaar,n. tba>>i in de eenecf sstder rfehticg banaa alasen do a g ïvoeka e& van de s aarf r oka'it moften de Tat'kaa wal ontmosdigd at j rs - Hd oïdfrgïBcliikta voordarl doo? t? tie.tut 1 Mao '• b»baa! ' tan W O van B «*dad b wjjat éa't feij «p.». g>-dee-t • dar ta kiebn tro- p -a fa fc dwang hoadt en 1 tqiïcban d aaderen vernitti«t. Zaiki bîloeft veel vow? 4m t^akosa- [ itifea wistsmldtecht. mm Sli!8SI^ ! Bslgisch fro^f L* Ha> re, 3 Oct. | Geduren. e d« laatste 48 aren beseho~ I U n onze batterijen dr. vljandige kanton* nementm m gvmeenschapsweçe* en, be-ant'voord tea h< t vijandig çeschut Vinc a a? > in d g r. rep hommengevecht onder$t<°und do >r eeae bsschietiag ten If. va» Diksmuide in ons voorcteel. la de twee laatste dagsn h ibbea onze vlieg rs 67 uluchtea uitgevovrd waarvaa verscheiie&e nachtbombardemeates. fransch front Parijs, 3 Oct. 15 o. Ten O. van Reims hsbbea onze batterijen doelmatig het vifandig geschat b*> antwoord es een aanval ter morbereidiag op onze loopgraven ten W. vaa de hoeve Navarin doen mislakken. ' Ouzâ detachementen droagea ia de vijund g-: lilnett, veraù l iea stellingea en maakt k g magea^n. E'.ne andere ver" kemiug tu ds streek vaa de Ca que lever-de o »k o -.de intslag m np, Op h l front van Verdun htrige arlille-riestrijd op beide oeoers van ae Mans, vnhral in Ci' streek ten N. vaa dea heuoel 344 waar haoige ontmoeti g n ptaats fiaiden. VLIEGDIENST Onze vliegers bnmbardeerdsa ta den uacht vau 1 tôt 2 Oct. ea op 2 Oct. de s aiievan Friburg, de werkhaizea Vob kigg n en Off'mbach, de statien Bnetxllea, Longaion, M tz, Wippy, Araaville, Ma• ziires, Thionoilkt, Sarrebourg. Zijwierpen 7000 kgr. spriagstoffàn. Parijs, 3 Oct., 23 a. Bstrekkelijk kaime dan gekeamerkt daor artilleriebsdrijvigheid tea N. vaa d$ Aisne eu op beide oeoers vaa de Maas. Engolsefi front Londen, 3 Oct 15 a. Niets belang ijks te seiaen tea HJ in df .-.fi • t langs weerziidea arjlkrieber dri/vigheid ten O. vaa Yperen. hor-âm 3 Oct, 23 a. Dd i?ijaadig«i infanterie kwam tea : «naval t <gen oass itcilingea tanohen Tawsr Ham' st ^a Polygone. Zij wsrd afgeskgea .<ioadejr onze lijaen bereikt t?; h- b*>?a. In d -a. ssktor Isa N. vss d«n veg vaa M enen ^erdsn a-eaige vijaadige g?o p a t5is ovez oaza ^ersparrimpea trkjmoa wara», t mggpworp^a Wij b iib:id",n -oikdig onz-1 steliiagea. Grnrtîe a?tiikrkbcdrij*igbtid tea O. v» Ypsr Nt'-ts. gsmstaaade het mictig wede* r-n shttem oser; vliegeri goed werk. Osa*? * 8 ton spri sgelofifan werdea op ♦ersthiilisds (-aatea g^woipsa U«a entwaarde gosde aitsl ^ea in da dria vikgpkinen i?» ds itïsek van Kortrijk. Wabij Kamerijk werden ook de barak* kemeaten aaagevalka. Ds Daitseheri vielea êsgenea dev aaasa aan die ziek te ver ia baaae Itjnea waagdan. Zfs vijaaéîga vliagars wardaa aeieï« •«sotîotea $n viar vtrplicht te dalea* Z-e dar onzea zija ski ternggekeerd. Ifaliaanscb front Rome, 3 Oct. Gîsierea viel de vijand de Weslelijki hcllingen van den San Gabrielle aan, Ds ae* isai is miledig mislu ht. Eeae star m* kampagni" werd veraield'e& het bataillon die. hoar opvolgde werd omier het vaa* (m er batterijen enom»a en verspreid, W?./ namen 86 gevnngeneiu Op het onerue va-, h t front Rame a wtf Ë&v andere gevarige&en. Miid Imaiige artUlerUbedrijvigheid lté ds s dag. De Oiiltschêrs willsn in Rolland hst i mM opkoopstt Lnuîen, 2 Oct. — Lté New- York Times ko g' een Lng teleg amaf ait Washitgfr ten dea k ,rtc ibh ut Revende vaa de on '< rk<yjniel,ugen aasg knoopt tusschen h t bweel vau aitvoer Landb- uw en ee& Uuiïsche handelsagence b- D n Haag. f Dit telcgram stipt de gro dslagm aott vc"> het H tllaadse vDuitsci akkoord. D- Daittc e nra e*i be>>atten Uv min-ste 75 ojo «an d:u boteruit'Joer, €6 ofo van den kaasnitvoer, ten mxastn zooveei zwiinenvtee.ïch. ea saucisses mtgevoera eaar andere landes, B Igic iî begrepenf t?n minste 75 op t van de« groenseluitvoeP 75 c]n vun den eierénuitve r, de helft van d u limvnult»&isr «?a tea minste zoo-veel vlee en en rets als uitç -voerd wsrd î naar a'd r ha tea. , itt l ram v& »t er bij dut men denkt dat d<'. A Ti-»' i aatschï r g *,eri <g als o&-gel ig zal beschou ;>en en dat zij dea | voedseluitomr s«ar H&Wtnd mi e(Miem | tot :hft Si f ?pdfit|r g«t9H,''9^4 fs,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes