Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1344 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mg7fq9r14d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

jaargaag Hummër 1057 • PR!iS: 10 CENT1EMEN Vrijiac 26 April 19iS ONS VADERLAND SïfCKTERS : J. assekaîsedî ®s <s. Tsnsîssi» '-'•*! «S i| <rt"U ««jf» ta «* tv f"s < «5s i--ii ';■ - „ - i- ■ V-" », ■ fi .• v ' S • • ' ' '■■ -V '- ^.'(£5?.§ÏIotJif ikiuh.Ayxh,^. ?J?ï: ^ '■ V' ■.>-< ■-. .:. 4&v.-» ! > ®ps?e« «■: Sshtar : J. 8AECKELHHS? * il, rsa Mûris!, rx.&l$ A3»o^Pî®m-a»«sîâ &*a? asasasid Ete3jt£« d.^5» EtaRnZnrfifkiSê.SS £%0ekast«-EtoUauË«S3WE3 2»«*ïf êE*Ëœae*4<e'ï* <s s> 6.SO -• f.*,®® ia<&K s=«fiBrt|ve 8 « On» VvwÉc trEsmaU » «, ^«IWortett Cïaïsst^ ■ ■ 1 ■»■ ■ "■■ ■■■■-■■ . ■ — - - - i , .. .—ty." : —- *—tv^-mh1 n< a Rec-M dtoor, wij : m ¥~--.^: h êii we?!lt &b j - R^TiOlÂV'UrMfiCBâ». «ÎÏS4WS VK ZBÏ^lèiKK KU3 MaWVSET 4» a?l RUfc CMXKTIL.1UV 19 JUBO?^lÉ»MSHlïfilPRïjïOTî]?î V&GK iàsÊÏiî^TÏBli 2®«a? ^r©©lb: £•"? <É$»gœssii _ ®aïtl* «s^HwnwiuM'r*?! fcîsMZïx «•»*>•▼**» : fc^r-îW» wr-^ ^'jartir* ~~ S „£? x\ ** G "««M M «Kl# ïMû£*-f4B AAX«SVkA^B SM .3 X3S9H&92*?. &A» HÇ7XfiL^ *K A»fif:8 laszoftbïrt TB WôW.'jlf LEED EN TR00ST Wandeleud trot ik eene kerk voor-bij. De deur stond ope», en zooais het wel meermalen gebrurd stapte ik everiijcs biunen. t Was op 'n Zondag namiddag. Eenig vetlaten was de kerk. Een ei>kfle vrouw die den kruisweg bad. Ik kaielde necr in de laatste rij. Ds vrouw sl'jd8 zaehtges achter me heen, naar den anderen kant. Ik hoorde een gedempt zuchten en ik was verstrooid. Ik kei kop aaar die vrouw en ik meende in de zachte schokjes hsrer schoud<;rs een ingehouden gfsuik te tcerken, wat mij allerduideiijkst werd, naar-mate ze verder, met den Zaligmaker, den bruten lijdensweg opaing. En toen ze voor de 12 sîatie stond, keek zij 'a ooger.blikje naàr haar gekra.isigden God en brak toen in een zenuwachtig snikken, dat fieel haar teager iichaam Echokken deed, in kcortsig op en neer gaan. Zij trachtte h_t siet meer le yer-bergen.Ik voelde dat fijr.geveze^de vroiawen-hart gescheurd door geweldig wte. Hier plots slond het weer voor haar in dolie ijzige werkelijkheid. Het woog baar zoo êlmaehtig zwaar en ^rukte h^ar met 'n reuzendwang terx*ecr: haar eenig kind, de lieven blozecd- bengel aan baar Gmht»izende litfdu brufeal OHtrukt, of haar man gevallen âîs slachtoffer van den strieœeridsn oor-Logsgod. Ik bad het willen vragen, eens kijken in dat diepe lecd, maar 'k ciurfde 't niet aanraken met mijn heeltig-ruwa vingeren. En hier kwatn zij 't uitgillen, bij den schaaker alb r troost. Met H.m en in Hem, ikzag het, gingzij dp denzelïden iijderi£wcg : onbarmharHg steil en «shei p. Zij smachtte bukkend otider dat maohtig l^ûen, en lang blet f ze met haar hoofd in baar handen, sftikken voor de 12 statie. Ze gitfg voor het missi kruisknielen, ■voor den AL-Lijder. Breed strekto zij haar aroaen opan akof zij ineeps haar viucht wou nemen naar hoogere ruim-ten, waar het zoo aardseh en dus zoo'n ^rof lijden niet meer was, alsofze hae-lfc7oaai op wou gaan in Hem, die.haar alleei? begrijpen konl Ik zag haar oogen niet, maa' ^et> ze waren met stralend ver»S»R6c naar l&em gericbt, insmeekendeit ^Wn8 om verhoord te worden, in een 'vui'^S6 s tille btde om troost. Zij begreep ^aar ze 't moest gaan vinden, datr in da£ hart, waaruit de immer levendige bron op borrelt en in breede stroomen verrijken gaiet het heele lijdende mensebdom. Ik meende de GaddelukeZaligmaker, met zijn weaeldomvaUeiide oogen, weempedig te zien neerblikken naar dat om hulp roepende zwakke schepsel. Daar ging een straal uit van Hem die haar hart ontvlamde iit zalig hopîen. Ba er moest vrede iaien in dat hart. Ze werd kaliner. Haar araaen snakten mioder op en neer in gtormig rukk*n, totdat zij, hsa? hoofi in haar handen weer bergend, zachtjes bleef knielen in rustige gelatenheid. —En... daar... is... zooreel... lijden... Daaris zoo ohtzettand veel sshrijnende pijn nu op aarde en daarbij doodend« smart waarvoor geen troost schijnt te zijn, omoat ze geborgen ligt in ver-waande, trotsehe zelf-voldaanheid en ik-zoekende dweepzucht. Grslotèn, voorhooger in, onmachtige dwergen-ileioheid. Wat ongelutkig ! N Oh I tk had dan op 'n hoogte willen staan, ona het *it te s«hreeuwen '.©or de heele weïald, de lijdende mistroos tige menschenmassa willen saïuen-roepen en ze tea sctiouwe geven die ,/Weenende vrouw, knielend voor den i gekruisten neiland. Ik had hen willen naar t hoofd slingeren die eeuwig-waarwQrdecds woovden, die Hij eens gezegd heeft op zijn lijdensweg in zaeht-rimpelende melodie*se stem : «Weent niet over mij, maar wel over U en over îiwe kiadc-gen !» Is het nu de tijd niet om over ons zelvgn te gaan weenen ? Wat 'u gewel-dige sleep, oneindig-lang, van oorlogs-gruwelen die het menschdom s^dert 4 jaar reads doet zinderen van maebte-ioos neer^esmaU zijn, opkomend in tafereelen aitijd machtiger en gruwe-lijker! Eu de eenige stem die boven dathelsch gedonder van schetterend lijden œoest kunnen gehoord worden aangrijpend ^-rootsch, worcit verdooid en weteKs sluit men z'n hart voor uen weldoenden invloed ciie ervan ultgaan kon. Komt nu hier en ziet en oyerweegt en weet : Daaris het heîl. Daaris de balsem, een zacht atfeelende ievens-zwangeiige balsem, di« iieelt en sterfete brengt. Kijtt en leert : wat 'n maeht er"feitstraait van Hem, naar wien ge niet luisteren wilt en die toch voor U allemjal hetgroolsttî, beste, zelfs eenig-ste redmiddel is, «aaionderge eeuwig gebukt zult ioopen, ondtr dtn lastaits u te zwaar is. God 1 Wat 'a nijpende, doordrin-gende waarhtid !... en hoe weinig ! •• D; oevjg ! ! ! Ik veidde mij zo« klein tegenover die vrouw in haâr rer-diagend gsloof en gelatenheid, waar aile vxede uit voortsproeids. Ik benijdde haar stiiie • vergeving. 1k keerde terug, vol dro®m-ged*ch-ten, in bewoadering- voor dat innig-grootseh tosijeel, hoogerdan de gew»-a& sltur onzfer dagelijksch* kleingees-tigh^i-, en ook diep tevreden als ovir 't genkt. n eenerverkwilikendevreugd». kerelsyriend. ^——— — EEN COMMISSES Etndelijk is rr een Commissie iuge-steld om toazicht te houden over bet toepassen van taaiwet in het leger. Maar wij wilîen hier geen voorbar'ge aanmerkiugea maken, doch ons liever over deze eersteoverwinning verheugen Want een overwioning voor de flamin-ganten is het zeker, op voorwaarde dat z'j er zich niet bij neerlcggen en nu het einde van hun strijd bereikt wanen. Dit is slechts de eerste stap in het bekomen van oes algeheele. onverroinderde en O'/erkreuîte recht. Voorwe zooverzijn, zullen Ave niet rusten, niet versagen, Wij zijn de regeering dankbaar voor deze e rste toegeving. Wij zuîlen haar n.>g veel dankbaarder zijn als de rest komt, Toegevingen ziji) goe^i ; zezullen ons niet doen vcrgeten wat lit cht is. In afwaciiting dat we, door verder onderzoek en get'achtenwisseling, een vaster stand pu t tegenover deze Commissie kff"P< > ionemeD, latcn wij hier het Kopickiijk Besluit volgen waardoor rij wordt ingesteld. Albert, Koning der Belgïn, Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. Aangezien het wenschelijk is eenvor-migheid te brengen in de toepassing van de sehilîkingen genomen in uitvoe-ring van de wet van 2 Juli 1913 overhet taalgebruik in het leger ; Aangezien het coodzakt lijk is de werkdadightid dier schitkii gen na te zien ; Aangezien alleen eene midden inrieh-ting aile vaàrborgen kan geven tôt het bekomen van den bedoéideri uitslag ; Op voor^tel van Onzen MiDister van ©orlog. Wij hebben beslotenen Wij besîuiten: Art. 1. Voor den duurvaa den onr-log wordt in het veldloger een commis ■ lie ingesteld, gelast destiptsto^passirig e verzekeren v*nde wet van 2 J uii 1913 )vcr het taalgebiuik io het leger, als->ok van de schikkingen genomen in uit-roering van die wet- De Commissie zal « Commissie van oezicht over het tuaigebruik ia het eger » genoemd worden. Art. 2. De Commissieis samengcsteld ils volgt : Voorzitter : een oppercfficier, ts be-îoemen door den minist?,r van oorlog, >p voorstel var» htt hoofd van dun algé-neenen opperstaî. Leden : een officier per leger- of ca-•alleriedivisie.De leden wojden henoenad door het îoofd van den algemeenen legerstaf op oorstel van den commandant der divï-ie.Art. 3. De c'otr missie is hestendig. )e voorzitter en d : leden blijven hun mbt bakleeden. De voorzitter gedu-ende heel den tijd van zijn aanwezig-icid in het leger; de leden geduranoe teel den tijd van hun *aanwezigbeid in mu respektieve divisie. Arr. 4.-De, voorzitter en de leden moe-en eene grondige kencis van onze >eide nationale talen bezitten. Art. 5. De bevo«gdheid van de com-nissio is vastgesteld aïs volgt : a) toezicht over de toepassingsmaat-•egelen genomen krachte..s de. wet van ï Juli l§i3 over het taalgebruik ia het eger en de schikkingen die daaruit 'olgen. Dit toezicht wordt, voigpns de gaval-en, voîgens dokuinecten of ter pîaatse îitgeoefend. b) verslagen en voorstelien aan den ninister van oorlog, voor wat~betreft iar<»n bijzondfren roi. c) studie van allé opdrachien of voor-iteiîen die ann de commissie aouden jedaan worden tijdecs het t<iezicht en ij iefïs het ustwc rken van de verslagen jverzichten of oritwe^pen die daarop jetr<skkiDg hebben. Aî't. 6. De-commissie staat onder het •echtsts eeisch gezag van dea minister ?an oorlog. De voorzitter correspord»ert mètdsn niijisti-r voor ailes wat den dieristder îommissie betreft, onder verantvvoor-ielijkheid van het hoofd van den alge-neenen lejjer^taf De briefwisseling wordt gcdaan door ;en der ledea die dienst doet als sekr<;- j ,9ris en aarigeduid wordt door >U a 'oorzitter. . At t. 7. Het hoofd van den algenïeenen egerstaf is, volgerisde bevelen van den diuister van-oorlog, gelast. met op da •uimste schaal den roi van de commis-lie te vergemakkelijken. Art. 8. O ze Minister van ©orîog is çeb)st met de uitvoering van dit be-iluit.Gegeven in Ous Algemeen Hoofd-cwartier, op 12 April 1818. ALBERT. Van 's Konings wege De Minister van Oorlog, 1)E GEWNIN1SK. -—~'=mœisg%9sh~"" — Dnlwikkeling vsn lersche toeslanden Bij de verkie^ingen in 1910, mpeston Je unionisten (de anti zelfbestumsge-tindet.) het onderspit delven en het deek dat Ierlacd zijn Home-Rule (d. i. telfbestuur) kreeg. De CJlstermannen sohden het niet verkroppen en zetten sen echt leger op t iiw dat de toepas-dogvan het Home-Rule grwapander-biand zou verhinderen. Na wat aàrze-iog besloten ook de lersche Nationa-isten er toe, hun toevlucht tot zulkda-nij^i middelen te nemen en ras kwam îr een vrijwilligerskorps tôt stand dat lesiioods- Home Rule tegen het Ulster-Ldgi.r zou verdedigen. Den 26 Moi 1SI4 werd Home-Rule in tiet Engelsch parlement gestemd, de woede der anti-zeifbestuursgezinden rlie iu Ierland een vlrbazende minder-heid uitmaken, was groot en de bur-geroorlog dreigde. Maar de Europeesché oor'ogbrak uit. Den 3 Augustus 14 verHlaarde de lei-lier der liome-Rialers John Redmond dat Ierland geenerwijze een regeering die Home-Rule uitvaardigde zou tegen-str bbelen. ©/er de 150 000 Iâren gaven zich tôt staving daaivan a!s vrijwilliger bij bet Britsche leger aan. Desniettegenstaande werd maar niet tôt de toepassing van Homa-Bule over, gegaan en dat veroorzaaktn in Ierlan ^ ern nieùwe echoogst bedenkelijke toe-stanc.De Sinn-Feiuers die met het vertrnu-wenop de Btitsche regeering der naiio-nalisten geen vrede hadden, vonden alzoo een ruina veld om in hun strijd vooi Iailands algeheele onafliankelijs-heid veel aanhangers aan hun zijde te scharen. Met den kreet. : « Gij zij t be-drogen, of gij hebt on» bedrogen » dien ze de oationaliaten naar het hoofd slic-gerden, hrachteu zij dezea îq het riauw en geluktun zij er ruirnschoots in de v.oiksgemooderen te winnen. Door hun t 'eaoen g.evoelden de ieren er maar weinig meer voor om zich als vrijwilliger in het Britsch leger te laten iniij-ven. Er fcwam verbittering in de hart.en in de Paàschweek van 'l jaar 17 brak de Sinn-Fein omwet teiing uit. Deze werd gesmoord cp 'n wijïe die Lioyd George en Asquith zelf als maar al te bloedig erkeoden. En als aitijd ; het blot d was zaad en de Sinn-Fein bews-C'ing zwol aan tôt een ontzaglijke macht. Nitt minder dan lOO.OOOBritsche solda-ten waren er van r.oode om verderen opstand to voorkomen. Nog aitijd is Itrland in staat van beleg. Dit ailes "had zijn weerklank in de « Dominions )» wae>r Ieren waren. Yoor-al in Amerika waar ze miiltoenen zijn, werd er aangedrbngen opdat Ierland dadelijk zijn Home-Rule zou krijgen. Men weet dat Amerika, als voorwaarde van zijn tusschenkomst aan de zijde der bondgenooten, eischte dat Itrland on-verwijld zeli'bestuur zou worden ge-gund.In gevolge dien eisch werd den i6 Mei 1917 d^ lersche Convertie bijeen-i' :£oepen die tôt opdracht kreeg een Home-Rule grondwet voor Ierland uit te werken. Een soortgelijke Conventie had vro3--ger de Zuid-Aftikaar'Sche grondwet vastgesield en had daardoor blijken ge-gpven van doorzicht en staatkundige wijbhcid. Spijts al de bitt-rheid die de vroégere boudiag der B»;i sche regeering tegenover Ierland hadaangevuurd, bestond er niéttemio hoop op een be-vredigende oplossing van het Ietsche vraagstuk door de C nventie. Ilare werkzaamheden duurden lang en eerst voor kort kwam de Conventie met haar verslag klààr.Wel was men er niet toi? gekomen in den schoot der Conventie met eenparighei i van steffimen of bij benaderiag daarvarî, het plau voor zelf-bestuur te zien toetreden. Dit plan kwam er eukol door met 44 stemmen tegen 29. . v Weliogclichte en bevoegdé psrsonen waren des ondanks vâu oordeel dat de Oonventie er veel toe bijgedragen had, om den gôest der verzoening in de bs-v >erde gemoederen te brengen, en dat de t.oekomst van Ierland daardoor, e?n tijdperk was ingetreden van groote hoop en berustende verwachting. Dan kwam de Man-Power-ï;ll dit:den weerplicht ook op het onfredderde Ierland toepass«lijk maakte, vooraleer h*>t officieel verslag der coi-ventie bij de Britsche regeering was ingediend, en afgezien van de tosi.enning van Home-Rule *die nog ste^ds hangende blaef. Niet enkel de machtige groep der Sinn-Feiners maar ook al de nationa-listen en Ulster zelf voor een f,oed dee), verzetten zich tegen dien maatrege 1. Veel Eïygclsche vrijzinnigen stelden hen voîkomsn in 't gelijk en hun blad « The Manchester Guardian » vcrklaar-dé zelf den S dezer dat de toepassiug vâa de weerplicht op Ierland in de hui-digef)mstandigheden, een s'aAtkundige uitzincigheid was. Onder den drang van dit beder.kelijk protèst b.îsloot L y 1 George er toe dat het opdringen vaa den weerplicht in lerfand gepaard zou gaan met het toe-bennen van zelfbestuur. Het is «aak dat het door Kem opge-vfttte HomcRule-stelsel door de Ieren kIs btv;edigend beschotiwd worde. Laten we het hor>en. MILES. —-; * — Huîde aaii generasl Focli — iiiwn iin'iifjear^ Baie, "2^ April. — De « Voîkgazette van Keulen » schrijft : De toekomst e»1 ons weldra e^n twee-gevecht Hn dei hurg-Foeh vertoonen. Het ware de glerie van Hindenburg ver. minderen met te beweren dat Foch be. hendige,-veelbegaafde tegenstrever is. •De dood vaa vin Eichlojfgii I rALÎE Londen, 23 April. — Men kent nog de imstandigheden niet van den dood van ïen duitschen beroemden vlieger. Vele diegtuigen waren boven onze lijnen in t gevecht. Von Richtoffen kwam langs le lijnea met een derdigtal jachtoestel- k-en.Eene menigte vliegers bsgonnen ^ acht te mak n aan onze vliégors, waar* ® ■au er twee eenklaps doorvier vijande" 11 ijke werJen aangevallan. Dan vei'lieten ' ie Duitsohers den sl»g en trokken :' Joordwaarts. ^ Vijftig vliegtu'gen waren inden strijd ^ l'e-A'iiikeld en aadere uit cie naburige t taadplaatsen kwamoa er nog tusschen. ^ let gevecht nam. een zeer groote uit-ireidiag, nicmand kon eaiiige inlich- ^ ingei! geveti, maar m.:n zag von Rich-oi'I'en eoniOial metçisboven den grond A :weven vooraleer zijn toestel neerge-ichoten werd en dadelijk begon de 'ijand hftt toestel te beschieten om het e veinielen. De papieren gevondsn op i îet lijk lieten toe den vlieger te vereen-;elvigen.»■ -■ ' ■ ■■■'■ 3PANJE t « 3andelsvcrboiîd met 1 Frarikrijk e Madrid, 23 Àpril. De Spaansche pers drukt volgende )fficieele nota : AU gevulg van een akkoord met p 7rankr:jk o^jangs ge.teekend, de door- d roer van Zwitserschs machienen en rerscheidene artikeis van Duitschen j jorspror-g door Frankrjjk ter beslem-ninij van Spanje worden toegelaten. Deze ar^ikeîs bevatten onder andere le naalden voor het weven, onrnisbaar | ,'oor du Cataîaansche nijverheid. Met offens ef ia Vlaanderen In afwachHng ; [le vooruiti.ichtsn onlbraken niet, om h'et deel van 't front aan te wijzen waar t de naasta olï'on.sief zal gebeuren. « Oppepast voor Bathune », zegt de j sene, « Op onze hoede te Amiens"!#, zfegt î: een andere, en een derde die nog bree- ï der gçdachten wil koesteren spreekt van ? ien aanval op Gompiègne eo den op- t tocht naar Parijs. Aile drie kunnen gjeen gelijk hebb:-n, een aanval op zoo'n uïtgebreid front is op voorhand ter mis-lukking gedosmd. Wat zeker is, is dat een cieuwe, een c groote aanval bereid wordt. Maar waar I sn wanneer ? Dit kan alleen het opper- \ bevel v/eten die rechtstreeksche inlich- I :ingen ontvargt. s Ludendorfï doet voorzeker al het iro- -Telijke om ons te bedriegen. Eu <je groote—artillerie bediijvigheid, die aeerscht van Nieuwpoort, tôt de Oise en :elfs tôt Verdun, heeft niets anders ten T îoele. Maar de sluwe streken zijn te * Haar en te oudbakkeu. Wat d« verkenningsaanvailen betreft, î'.j gelukken nergens, noch bij de Fran-senên, noch bij de Engelschen. De ge-^echten van Robecq, MesniJ, Reims, n Seicheprey zifa cr het klaar bewijs van. * Intussche t tijd krijgen de Engelschen ^ /ersterkiag en de Amerikanen komen z lapper toe. Seo'ert de vijand onze nieu-we.tbondgenooten aan 't werk zag, moet > aij er weinig goeds van verwachten. 0 Wij staan gereed. De vijand mag af ^ jomen, hij zal zeker goed onthaal ç genieten. j. - — ^ Ç Duitsche verlicgca c Van 22 Oopt 1914 tôt 31 Jaaua>i (618 fUrijs, 23 April.— De Duitsche oor- 1 ot;«chrijver liarl Bleibs'tre», muakt in Je iNeue. Europa» eene staiistiek van de Duitsche verliezen. Die statistiek bevat | alleen de dooden en krijgsg'evangenen waarvaa het totaai 4 089.511 bedraagt. Als men daarbij voegt de overleden t-n gevolge van wond-jn, de verliezen d.-r koloniale ooriogen, v :rliezan op zee eo deze van de bijdiensten van het leger ( dan moe.t men besîuiten dat de 5 mil- t lioen ver overtroffen worden. • Bij die st-stistieken, dis natuurlijk ( partijdig geschat werder, zijn niet ge-e kend de legerafdeelingcn cie zich in < den doodskolk wierpen aan de Somme i eo in Vlàanderep- ! Oosknrijkêfs !e Âncônc Rome, 23 April. — Volgende n«tr, varn van, de bcrichtgevende agencie L, fani uit li&lie : ln den nacht van 4 t.ot 5 April, hefeheri ostenrijksche soldaten, gebruik ma-',nde van het donker weder ontscheept et verra van Ancdne. Een zp.stigta't atro^en kwamen aan boord en vestig-;n zich in de nabijheid van Ancône, aar zij zich schuil hieldcn getîurendi'! n ';ag. Den volgendeja nacht verlieteii I hun'stihuiloor !, eD wilden hun plan n nitvoer brengen. Maar zij werdeit «i oritdekt door eene verkenning csra-ïiiers. Zij werden allen gevangen ge->men. De motorboot waarna gij zich in bedienden 6m te landen werd naar □ cône overgebracht. .MERÏKA Een schip geforpsdeerd Washington, 23 April. — Het depar-ment vaa de vloot meldt dat het schip Lakeraoor » getorpedeerd werd dea „ . April. 17 reizigers op de 62 ootscheepten in ngeland. Aardbeving New-Vork, 23 April.— E<m deel der ■ovinciën van Arizona en Utah werdew >or de aardbeying gett-isterd. De steden Hemeten S'an Jacinto Hggen puinen. . I DLLAND Vrees voor eem iaval Londen, 23 April. **- De militaire tor-and in Duitschland maokt de HoUa: « ers zeer wanttouwig. Hot « Handela-[pd » schrijft dîenaatigaande : Indien het Duitsch gouvernement h( t oodig oordeelt gebruik te maken vaa aze vsrbindings we^en om zijne zege-raalop het Wcsterfront te verzekerer, ïlfs moest er daaruit eene oorlogsvee-laring aa»i Holland voortspmiten, toch )u Duitschland daarvcor niet aehter-it wijken. Eeae sîosp beschoten Amsterdam, 23 April. — Het « Maan-agoGhtenblad » meldt dat eene Ilo!-mdsche visschersloep, tçrugkeereoée m Hoèk van Holland werâ door een uilsch vb'egtuig aangevallen, dat ve>-ibeidene bommen wierp ea j»«t d) achiae-geweer schoot. De sloep werd niet getrofïen. HGELAMD Aanval tegen Zeebrugge Londen, "23 April.— Vroeg iit den orgea.werden Oostende en Zeebrugjc, m uit zee aangevallen. DeZ"e havers orden door den vijand gebruikl vo. « jne torpedojagers en onderzeeërs. Onze scht'pen zijn opterugreis en h t einige nieuws dat wij vernamen lii..t is verhopen dat aie raid goede uitsla-50 opleverde. Behalve verdedigingsschepen Wiis ize aanvalsvloot samengesteld nit il pschepen en G ou le kruisers, waar-i'i er vijf'met ciment gevuld waren eu ie de haven raoesten afsluiten.-Na ze tôt zinken gebracht te hebben îed men ze ontploflen. » O er deze aanval werden nog ge n idere tij i-iftgen gpgeven. — R^NKEIJK Verkf der soîdaîen Parijs, 23 Aprii. Generaal Petain heeft besloten vm en 2S April de verloven opuieuw !os s staan aan de soldaten, Hun aanttal zai. nocbtans door de fc i- j ijre omstandiglieden beperkt worden. Dringende verloven zullen maar zH-en toegestaan worden en datvaor dtiod f doodelijke ziekte van de naaste f ami-.cleden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes