Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1078 0
24 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 24 Februari. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 27 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xp6tx36402/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ï^:0i * î IN FLA^DERS 0«Mé jaaifgtoig. »jf MV - miE? Frij# ; (■$ (Mtam Zatardag 24 Febroari 19175 $»r«kk«P-l»il0>Mi> M. TliPERi-lttTLE Ditiak*rkniaa«i M, DE PMUi (M|ia) Wmmr Frankriik 1 II, rmm *m Wte, BJILMS OPSTEL i J. BUECKELMinT, rmm iartct, if, CMJUS. HECHT DOOR. VRlJ " EN VRANK ♦ * -»• •» VOOR 6QD EN VOLK EN LÀND 1 ABONNEMENTEH BeSftis- F rainkrijfc ËnwriM* mi MaHanC I.BQ r. ptr mmm&Ê (.86 I*. pcr immI 1Î0 fr> par mmmnt MOIr'pirlrlBiitlir CJW Ir. p«r iFintnltr I.C6 lr> ptr tri» x» •Kbrijft uti *a, «c TftUiiji h bi», rt» st. eus ■• m M) cl n» ' —««» . ~™■ I-"™-. -.I, LU __ __ Vii ■..■■» 1 >1 « «lui» » ■■m..h..ii Un «un. ■ ii«». 1 i.iaftm.oxnu.M.1 Volk opbeu ng en Vlaamsche Bewgfing Als wij rondo» ons zien hoe laag onze makkers staan, of liever, hoe onverschillig zij blijven aan wat schoon en edel is ; als wij dan met die jongens omgaan en voe-len wat een schat er in hmn innerlijke ver-borgen ligt; moeten wij dan niet bekennen dat wij — die met idelen in den kop liepen die droomden van Ylaanderen wêerom grootte zien, tôt nu toe,ondanksalle goede bedoelingen *» een verkeerde weg insloe-gen.Wij gingen heel en al op in het eorbeeld van een schooner Vlaanderen, zonder ge-noeg rekening te houdan van de naakte werkelijfcheid. — Schitterende betoogingen met dan* sende lesuweu, rond stoere gebouwen met machtige torens, van waar, 't schette-ren der bazainen en 't beieren der klokken 't geroezemoes»der menigte overgalmde ; 't bsgeesterd woord der redenaars, die, met vaardig lippenspel en ronkende vol-zinnen, ons spraken van vroegere groot-heid en Vlaanderens herworden. — Dit ailes bstoovef.de ons en wij zagen reeds de dageraad, wij dachten reeds de aonne aan de kimme. — Wat was het anders dan een opvlakkerend vuttr, 'n stroovuur, die de massa een oogenblik verwonderd deed opkijken, maar ze koud liet en waarna ze weer voortging, 't hoofd omlaag in 't lustig wroeten voor de grove korste brood. Bleven wij niet ver afstaan van de lagere klas die tocii de groote massa uîtmaekt, 'k mil zeggsn, drongen wij genoig- door de volkszisl } ©«bruikten wij wel al de mid-dsik om hetvkk te ont^oogden, het ©p te biuren uit de varbastering ^aarin het, zijn ondanks, door jarenlange vreemde heer-. schappij verzonken ligt ? Stelden wij wel ailes in 't werk om de in ons en in ons voik sluimsrende krachten te ontwikkelen. Wat miek er Vlaanderens vroegere grooihe.d u-t ? waarop wij nu zoo fier gaan zonder er ons waardig van te maken mis-scfcsien. Dachten wij er aan dat onze voor-vaderen «ar&n : Vlaamsche werkers met hsM-denkop en stalen wil, di«, langs eigen natuurlijke wegan, zicù in hun gilden en ambachten volmaakten en Vlaandoren op-voerden tôt wat het was : 'n kunstblomme, waar heel de weield in bewondering da ooi'en opgeriebt meld. tV^aren ambachts** iieden, stage wroeters, die onze praehtige kathedralesi en kerken, onze stadhuizen en belforten uit den grand deden oprijzen, als ZQoy«le kunstjuweelen I 't Waren onze vadreB, ambaehtslieden, die bael Earopa door, den vlaamschen kunstzin verspreid-den en booghiftlden I En 't waren die gilden en ambachten dao, die bewust van eigen grootheid het hoofd hoog ophielden sa fier «Un reeht vergden bij vreemden ! 't Waren die ambachten en gilden, die we-tende waarvoor ze streden, er als razende in hakten en hun bloed vergoten voor het land dat ze ten voile het hunne mcchten noemsn. Wijst datvoorbeeld ons niet wat er dient gadaan? Toont het niet aan, dat het hoogst-noodig is wijiiging te brengen in de hui-dige loastarden ?Ziet men niet kiaar, dat er naar praktbehe middelen hoeft uitg&-zien, tôt voorspoedige ontwikkeling van ons vota, op verstandelijk, economisch en zedelijk gebied. Werd er tôt nu toe niet te veel op ge-|»ouwd, dat een s onze taalgrieven geëiîend ailes dan wel op wisltjes zoude loopen. Beweren dat er tôt nu toe nog niets ge- ! daan werd, ware onzin verkoopen : Vak-organisatie en 00k staatsbestuur, ieverden ernstig om de vakleiding er op te beuren. Wie kent er de sociale werken niet. Maar •werd er wel aan die zaak al het belang ge-hecht die ze verdient, stond ze ^el op de eerste plaats? Werd ons volk genoegzaam voorgelicnt' opdat het den ouden slenter }ate varen en de zucht naar grove ontspan-ning; opdat het gebruik make van de red-middelen die hetwerd aangebodan? Volks=> opieiding moest hierin samengaan met vakopleiding. Na den oorlog krijgen wij ons recht4 't ^aawa^e Woed gejtô'rt aaa den Yzer vergt dat. DeVlaamsche Hoogesèhoolial on« dan bekwame technische leiders gaven ,* dan | krijgen wij vakboeken met voor ©aze jon-' gens verstftanbare woorden. De Vlaamsche | normaalscholen zullen het volksonderwijs op degalijke wijze inrichten : Vlaanderen zal een nïeiwe toekomst te gemoet gaan 1 Beginnen we van nu af. Weg met de ge- I makzueht I Worden we al wat we kunnen ! Aan 't w«rk op het breede vald dat nog braak bijna voor ©ns openligtiTeonen we dat in Ylaanderen nog andere mannen gevonden worden dan dichters en zan-ger»!Voor ons liggen nieuwere wegen open van werkzaamheid. Ootglnnen we de ia-geboren kracht, die diepe in ons volk bedolven ligt, als kostbaar metaal ! Sme-den «e er eeo kroone van prachtiger dan Vlaanderen er ooit eene droeg; een krooa versierd met de edelgesteenen van zede lijke grottheid en burgerlijfee dengden. STUD10SUS VI. ZondagI Vit den koepel van het kerkje Klinst een klare k okgeklang. 't Zwier«n zoete, zulvre zu«htje«, xaehtjes zlndrend liik een zang I y Witte, watte wierookwolkjes warrelen wonder op en neer. Qotd en îllver glimmea glansvol God tôt glorle en tôt eer. W' S i ^ F 't Jub&It, joelt en juleht het ofgel. 't Trippslen dalïend tonsn utt. Xieine fcoperen klok?es tlngelen taBgeltoitjes klaar en luld. Stoer en stijf zoo staan solda ten, heele reeksen rij aan rij 't Yullen trome Onze Vaders 't ^erkje vol fchaki kleedlj. Helmvol weemlen engelenv-leken; balgea naar de beden neer, die de knehtlg koene krijgers needrtg geven aan hun Heer. West-Yietereo 11 Febr. J0S6IR. Verklaringan vin un Mtmpti van di zasichumaf " HHwe II " Stookholm — len jonge Zweedsche «atroos, dia door de Dultachersgevangen genoaaen werd en iidursnde eealgen tijd verplleht werd op ne Mo8>;e te blljfen, is te Mulmoe aangekamea waar hii bebngrljke bijionderheden gegeven heeft o^er de BulUûhs zeescbuimer De Moawe II is een buiteugewoon verœomde kruisep van omtrent 18.000 ton. Be sehikkiDgea 2ijn zoo goed genomen dat hlj zeer spoedig ln zetler *an Teranderd worden. Hlj la ge^apend met vler ppoote en twee s leme kanonuen en met '1er bommen^erpers. Hlj relst gewoonlijk zonder vaandel. Inkel op het oogenblik van den aan»al wordt het Dultsch vaandel gehescben. Op de scbouw zljn twee ronde banden gesc&llderd. Hlj ioopt met eeue snelheld van M knoopen per ua^. In geval van nood niog hî,t altljd op dezelf J. maBier te wer* : Da dultsebers verzamelden lede reen onder dek en sloten da lulken. In het ruim waren twee mljDen sangelegd die de kommandaiit van op het dek bij ml sdelvan een draad Kon doen I sprlngen. Er was enkel beval gegeven den krulser te doen sprlngen wauneer da Eogelscben hem oatdekten. De joDge Zweedsche matroos die deze lnllch-tlngen gaf bevond zleb aan boord van de « Gam-brian -Range » die door de « Moeve II » ln den grond geboord werd. Na veraeheldene weken op den krulser verble ven te hçbben werd hli op 3 Dec aan boord gezet van de Yarrowdale, die 469 geva»>genen en eene gekaakte bemannlng van 18 leden bevattô. Oedurecde gansch den tljd dat de matroos on-vrljwllllg de gast waa van de Yarrowdale, vaarde het schip ten ». van het eiland Féroé, dan langs de Noor^eessche kusten tôt aan Kfcagu, eindelljs ln de zone van het Sïager Kak, het Gattegat en de Sund. Op 31 Jan. keexde bet schip naar Surnemunde terag van waar da gevangenen naar Neu Strelltz ea BerHUBd overgebracht wordea. Voor veedsel kregen zij kooftwpen. h S DE E N G F SCHN OP WEG KMR BAGDAD - - « Een paar meèningen jsyer tden militairen toestand yggywBfit, Hoii<i den oorlog r Belgiach lagaphaHehl | t Le Havre 22 Fabr. — Niets bijicrrdsrt t$ melgan op het bvlgisch front. T t Parija, 22 F«b«* IS «■« f | Onze artillerie hceft een Duiîsch detttehement verspreid dat Bethmcourt verliet. , T 22 F«bf»i i i h Betlçm trachtten Duitsohe rorden |/«f?reo tizmiddai orizz lijnen te overrempele $ î nsbij Roëdvport ten N.-O van Nieuwpoort. Zij werden teruggesla^n. $ Tamslijk hovige artilloriestrijd op den reehter oever van de Msas in don sectcr T T van den heu vol van Poivre. j I ln»«!aefi l*i>«rtari«hl I ! Lo*d*n, 22 Ffbr 20 u. 20 — De duitschers paoédan ten 0. van Vermellat en ten 1 î Z. vav Ni*nv)-Gapelh verksnningan uit to voere>i maar wefiden afias ni» . 1 t De vhand ondergingsn ta'rijke varbezen en liet gavanfener» m a-- *n- I t De artillerie bleef langs weerzijdeo zeer- bedrijvig veornsmehj ten . ? j Somme en ten Z. van Yperen. [

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes