Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

2233 0
04 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 04 Oktober. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 07 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ms3jw87f9x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nuiaamer 535 Prij s : £3 Centiemen Woensdag 4 October 1916, ONS VADERLAND M8 MENTES f Ha" . . . l *®> Per axaand 3- j, ... 4.00 lr. jer trimester I Fra»*ryk. . 1.80 fr. per raaan* 1 » . . 6 00 tr. pertriajester BELGISCH I3AG-BLA.D Drukbar-Uitgever : R. TEMPERE MUYLE Duineerkelaan, 62, De Panne. j AB.. NNBMENTEN I LA F CIL A N D ( 2.70 per maand 8.00 per trimester , /%dinini^ra'ie : /%. HTE US 1*55 R3K ^ ifcmr ailes wat ci* fldmiwsstralie Mrefi xiek te wendan bij den I grakiier-BMtaarder « A. TEMPERE MUYLE f UuinkKrKeiKai SX, 0E PAMMë (Selgic) Va»ic f rotikrifSi i 17, rai* de tfis, CALAIS, ,,, ,1 —-r . 1-:_-L . ■' .'■'"■ui ;■■■.. > * " ■ ~L - mu ■ m HT f - w ■"■■niMawiii II m ■■■fiata lin—iTrffii. Ma» RECHT D00R. VRIJ EN VRANK V00R GOD EN VOLK EN LAND ! De stukken beireftende de redaotie in le zenden aan den Bestuurder der Redactlei J BAECKELANDT, rue Mortet, 17, CALAIS. Oorlog doat de natuur ontwaken Voor weikenmensch, die nog haivelinge bij zijn verstand is, zou de oorlog geene tamp h»et«n en de schrikwekkenste aller rampsn ? Dat zot en ongehoord verspelen Tan volkskraohten, die vernieling van volksschatten, die verwoesûngen moorde-rijen, die verkrachting van aile sociaal leven, die verpanding van geest en lijf, van »uchten en drifien aan werken van dood en vsrplettering- zal er toch iemand dit ailes geen wreede volksrampen heeten ? Aile natuur gruwt er af. En toch voor ons, voor alwie nog in het licht leeft onzer heilige geioofsbelijdenis-&en, voor elken vlaming die zijn christen hert nog op de vlaamsche plaats bleef dra-gen, daar is de hoop en betrouwen dat er uit al die rampen en rouwschrijnen zullen kiemen van levenopwazen, die bij velsn de natuur julien doen ©ntwaken. De wreedste beproevingen, de wildste boomen geven toch vruchten, en een ge-loovig hart kan uit bittere bloemenkelken nog honing rapen- de gemeerzaamheid rond den smerisnkroes baarde volkssym-pathie met hanelijke toeriadering waaruit, in den loop dereeuwen, de nationale een-beid voortgroeide. En wel- de oorlog ook wrosht zijnen - invloed op twee soorten van /.ielen- op geloovigsn die naar den ouden vlaamschen stempel christen waren- en op verdoolde lieden die durfdsn leven in koude onver schilligheid alsof ze geen gelool of enkel een s apend geiool nog volgden. Bij de eersten deed de oorlog wel edele gevoelens werken en waken, bidden en boetsn, die imrner in volie leven wàren- hij d®âd ze pijn&n en pogen naar Gods gena-den ; maar nieuw gelool bracht hijhun toch niet- niiuse kerkewegen, baande hij hun met, maar onivlarade meer en maerhurnen h&erd Tan godsdienstigheid, deed hanne gôdsdienstige nfctuar wak©n iae«r ende meer. Buiten en aevens die doer christene vla-mineeo, werkênde katholieken uit ®en stuk di« God vrasze-n en voor schande alleene sêkatttjyi-telden ws-hslaas- ook ontwer-den vlamingen, 't zij kiilige onversehillig-asards die enskel slaafden voor wat stoffslijk heet, 'tzijgoaldelooie Gjdshaters, onwe-tend® verdwaalden die, in kring en kr©eg, hun aleud geloef lieten verstrikkea en ver-gaas.Wie zal ne zeggen welke uitwarkselen de oorlog op die onwetea.de welweters deed ontstaan? Allen voorwaar, allen ston-den in dea feeginne bedwelsid voor cat oer-logsrumoer, gelijk de zeelieden zijn voor een grssiend onweder, gelijk deland-maa i« voor een© vernialende hagelvlaag. Het bestaaB van het vaderland lag bedreigd ...., alien sidderden voor hun leven, voor hunne du>urbaren. Heileven, de dood, de verminking, de ellende, de rouw, de ver-plettering van werk en weelde, het bestaan hing af van oorlogskansen, van honderde gebeurtenissen die niemaRd mocht voor-zien. Een kogel, een moordscherf, een moorddadig luchtgevaarte kon aan komen in blinden vlucht, en 't was de dood, de verminking, de vernieling- en op die ston-den vlug als de winden langals eene eeuw op die wreede stonden dat men in keldérs leelde onder s»hrik en angst, wat ging er em in het hert dier lieden ? O 'k en wete niet h©e godsdienstigge zijttoen ge rusti^ aan den hoek van den heerd zit- want niets meer en beter dan e#n zete! van weelde, houdt de godsdienstige natuur in slaap-maar wat ik gezien heb, 't is dat de onver-schflligste arielen, de zwaarste vri levers, op die a'kelige stenden, gevoelden dat ze onaer aen învioea waren van eene beren-naacht, aan die macht ha en naam durfden geven, hunne handen inbede sam<^îvoeg-den, en daar in den kelder geknield naar ©mhooge blikten, weenden, riepen, be- • loofden, baden. Och ja- op eenen stond waren ze gadsdienstig geworden, geweldi-ger deen de goede christenen dis, gerust van herten, rechte stosden de dood in 't kalk der oogente zi«en, den eere gelaten. Voorwaar de ©erlog deet de godsdienstige natuur ontva'-:en. TICABUSCA RUSSISCH FRONT Sfr® luiie» caemesa jievenfeHen Petrogrsd 2 Oct. — la de streek ?an Naraoïko en op den rachter oever van den Zlota Lipa, s'oegen wij tegenaanTallen af en namen 1600 gevangenen. la debeboschte Garpathen tôt aan de Roa-meensche grens nam het ieger ^an Letcàitsky 13 officinreu en 2596 soldaten gevangen ea miet 4 taLonnen, 13 mltrailleuzen en mate-riaal buit. .— ■■atttu UIT ITALIE 3&e IfAliattass raemon g««ang«9i;ei» es materiaal Rome 1 Ost. — Op den Hoogen-Boite ver dreven wij viiandige detachementeo op de hellicgen van Lîgazuci, Pezc- en Fanis Wij namen gevingensn ea materiaal. Ife vijaasâ Rome 2 Oct. — Officieel. la d® vlakte \a'> Ledro kleine ontmaatingen met onze v»orposten, die den vijandafsloegen In de riante taa Astico bombardeerdt) de vijaud dan ijzerweg van Segha, zoLder ereu-wel de lijn te beschadigen. 0@ on waking van Griektfiland Gei^dariuaw v«rtrekken o'^der delaeaeherminardier «s tioot Salonika 1 Oct. — 45 gasidarman van Qp^ta, versskeidene oâfi r-ieren ea soldaten druktea ia de Ffaasche legatia hua verlacgan uit, naar Salonika te veftrekkan. Zij zullen door de verbaadeae >loot be-schermd worden.1. Al da eilandea zijn de beweging toegetreden j £le in de vloot Athenen 4 Oet. — De torpedo-weerdeF en het piLtseraahip Averoff, voegen zioh bij de cpstacdelmgen. Op de Agli en de Aretboussa, diea*arSa>-lo is.a willen vlmch en, werden waotiten g»-plaatst.De torpilleur Thétis heeft da vcibûcdsne vloot verioegd. Zells sisstes?, w*n Je KosËÎsgh-iijls.® waehî werlaiii&iâa Jkttaeaaett Atheaen 1 Oct. — 62 officieren zijn in het geheim te Pbalfc-re ontsa-tieept voor Salonika. De politiecommhsaris en vier brigadiers, met hUDne bewiki g gelast, hadden xi] o'erhaald. ISO sold*tea en vier onder officieren van de Kocinklijke wecht zija e*eneens naar Salonika vertrokïec. De Gricibfiehe vloot vaegt xich bij d«9 verinindeuen Athenen 1 Oct. — De Grisksche torpilleur « Thimis » neeft de verbondene »loot *er-voegJ.Mt n denkt dat de beweging bij de Griek-sche ?loot rasser vooimtgaiig zal cemen. Talrijke Gmkaeïse ofti«ièr«>8» r r<ain fâe b« Ht«ging deel Athenec 1 Oct. — 12 leerlingen van de zee-vaartschool hefebeo met den zoon van admi- raal Coundouriotis de verbondenen vervoegd. lene staiis iek ran het mioisterie vaa oorlog getvigt dat 53 hoogsre officieren , 241 onder- . geschikte cffjGÎerer ea ir ofiieierea van den Z^iedienst, de beweging toegetreden zijn. Gisteren vertrokken 50 officieren van Cha-las en 20 van Hi.ée naar Salonika. Talrijke ofiicieren verlaten ook Athenen. In de Balkans Ile MSsalgar»» door de S@rviers Salonika 2 Oct. — Zaterdag werden de Bul-garen van de hoogten verdreven ten N van Nockasi. Wij doodden 120 mancan en mieken 55 ge-weren en eea aanzienlijk materiaal buit. Aanvallôii met groote verliezen afgesiagen Legerbericht van Salonika. — 2 Oct. De Engelsche troepen hebben, op den linker oever van den Strouma, verschei-dene Bulgaarsche aanvallen op onze nieu^e stellingen afgeslagen. Weggemaaid door ons spervuur en mitraiiltiuzen moest de vijand zich ver-spreiden, talrijke dooden op het terrein latende. Ten 0. van de Cerna hebben de Ser-viers, ten N. van den Kajnaacklan, 2 km vooruitgang gemaakt. De Sei^iers namen 50 gevangenen. De mist feelemrnert de krijgsbes'erkin-gen op het front. 19e Ser-vies1»gsan S km. veornil Servisch legerbericht. Salonika 2 Oct. Tusscben 30 Sept, en 1 Oct. mieken onze troepen 2 km vooruitgang ten N. van Kajmakaln en bezetteden Kotchove. Wij namen talrijke manaen en eenige ofïicierea gevangen. vtrowere» «téta j jç»>«i«ssv i«ts «le sehe U ja Londen 2 Oct. — Op het front van den Strouma, voor Opljak, namen onze troepen bezit van een gedeelte der Bulgaar- 1 Officieel© mededeelingen I»»rije, 2 lie. : Wij verêverden eene Duilscke loopgracht ten 0. van Bouchavesms en na- : men gevangenen. '■ S*#rsfs, 9 4., 23 «. | Wij mieken vooruitgang ten O. van Bouchavemes. '■ I Een veertigtai gevangenen en 6 mUrailleuzen bleven in onze handen. : I In dezelfde streek werd een vijandig detachement door ons vuur verspreid : l en liet een vijftigtal dooden op het terrein. ' | Een kleine aanval op onze loopgrachten, ten Z. van Vermandovillers werd '< j gemakkelijk afgeslagen. : 1 Het slecht weder belemmerde de krijgsbsmrkingen op gansch het front. ' ?eï£**rfoeriefeé Londen, 2 Oct., 13 u. — Een aanval op onze stellingen ten 0. van Eau- { ! court l'Abbaye werd afgeslagen. , * Ons front is thans goed versterkt in dezen sector en de Duitschers zijn < I uit de huizen van het dorp ver dreven. Meer ten W. hebben wij onze lijn j ! i%00 m. uitgebreid, tenN. van Courcellette, in de richting van deloopgracht \ ï Hess". Een iegenaanval ontnam ons een deel van de loopgracht Regina. ; Gedurende de laatsle 48 u. had in dezen sector een hardnekkig gevecht -I plaats. Gelukkige aanvallen werden uitgevoerd ten N. van Neuville-Sint- < I Vaast en ten 0. van Laventie. Londen, 2 Oct., 22 u. 23 — Hevig, gevecht te Eaucourt l'Abbaye. I De vijand heroverde twee huizen van het dorp. ! Wij verbe,terden onze s'ellingen ten Z. - W. van Guend",court en ten 0. van ! Cour oc Is t te. Wij vernielden twee vijandige vliegtuigen en schoten nog ver-I schillende aniere naar benedm. Een ballon werd ook vernield. Al onze vliegers kwamen terùg. #©îï legerberio^t i Le Havre, 2 Oct. — Gedurende den nacht en op 2 Oct. was onze veld- en \ tranchée artillerie zeer bedrijvig, zoowel rond Diksmuide als in de seclors 1 van Steenstraete en Boesinghe. De Roemenen oversehrijden den Donau aan de grenzen van Dobroudja De strijd ia de Carjistfce® De Roemenen hebben hunne weerwraak 1 genomen in de vlakte van de Strell, het eenige j punt waar zij soor de Oostenrijkers hebben j moaten wijken. j Het gev-icht duurt voortrond Hermannstadt ) De Oostenrijkers seiaen dat zij de hoogten j bezeiten, ten Z- O en ten Z. van de sUd. SUn>irmio<$peR» met de ba|«nei Bucarest i Oct. — Een trein met 760 Bul-gaïTiéhe en Duitscbe gevangenen is door Si au getrokken. De Roemeeosche gekwe^sten verhaleD, dat de Duitschers taltijke gebliadeerde autos be-zittea. Zij denken dat het zicht van dit wapen ons zal verschrikken, maar al lachen voegen zij er bij, dit tioch de Duitschers noch hunne machien ain hun storm'oopen kunneu wsder-staan.De Duitsche gefangenen verkl ren ock dat de Roemeensche aanvallen m.t de bajoaet yerschrikkelijk zijn. Het cenitr en desa linkervleu-i va» de» vijaiaâ terug gesiagen Bucafest 2 Oct. De strijd wordt voortee-zet in de bergen iao Ghurghiul en Harghitsel Wij camen 4 mitrailleuzen en 500 gevangenen.Wij overschreden den Donau. tusschen Routchou>L en Turtukaa en vielen aan op gar sch het front van Dobroudja. Wij sloeg^n het vijandig center en den lin-kervleugel achteruit. Orie viftadige wliegers op w<?g nsa? S8«aearessê Bederf«s*eholcn Bucarest 2 Oct. — De Minister van Amerika heeit de hospi alen bezocht die door den vijand beschadigd werden. Eene nieu »e luchtaan^al we;d door de Roe-meensche vliegers afgeslagen. Drie vijandige vliegtuigen werden nederge-sehoten. iche lijn. Gedurende den nacht werd vinst, ten gevolge van een hevig gevecht 10g uitgebreid. Zes aanvallen werden afgeslagen. Wij namen 100 gevangenen. «.isisa»— fe laatste svarwinning van Bipmsr li® E»er>o«md<a vli©gc-r vaUt wam m. &frO|S» «o«des* asieSt t*s karei»«a De Fiaosche berichten van 23 Sïpt. seiaden lac Guyaemer zijn ze^entiende en achti^nde fliegîutg nedergeschoiea had. Dit bericht was îenedeu de waarheid, want Guyaemer k.wam a drie minuten tijd drie slachtoffers te maken, Esn makker in strij i ziende met vijf Duit-che Vliegers, stormde hii op den vijand af l'wee uamen de viueht •'oor zij e aankomst en erwijl de maliker basriid was ging Guy. emei lan 't -werk. Als een reus die met een michtig vapen tegen een ganseta regiment instormt. ,ond hij in dertig secoaden twee zijner t-egen-tre^ers nasr beneden. Daarna steeg hij om hoog en dan voorult op een der vluchtelingen. Daze wsrd reeds door den tweeder. bal getrof-fen en stortte evenals zijne makkers met vlam-meu omiingd naar beceden. Het tooneel had juist drie minuten geduurd. Het scheelde weinig of deze driedubbele oyerwinnmg eiadigde met eene ramp. Op 3000 m. hoogte overzag Guynemer het slagveld en zag of niet een auder vijand opdook, toen eea obus ontplof.e te midden een dsr vleugels vaa zijn viiegtuig. Gansch de lmster vleugel was verbrijzeld en de flarden wapperden in de vvind. Na ee. ige oogenblikken dook het vliegtuig, onbekwai.m geworden zijn stuurman te dra-gen, naar beneden. 't Was hst eiade zonder ui^omst. Geen mi-rakei son hem nog reddea Di drie Duitsche vliejtuigen zouden prachtig gewroken zijn door een enkel kanonschct. Va . af 3000 tôt 1600 m. werd het vliegtuig in allerhande rtchtingen naar beneden gsslin-gerd. v le dacht mij verloren, zegt Guycemer, ea bai enkel de voorzienigheid, mi] naar de Fransche lijoea te driiwn. De moffen zouden al tevre-den gtweest zijn. Miar ik koa mijn mîchien tiet besturen. Op 1600 m. beproefde ik toch te stiijden. De wind had mij raar onze lijnen gedretenj Zulks ontlastte mij Ik zou toch door makkers begraven worde1". Ik had de Duitschers niet meer te vreezen.Niettegenstaande ditgevoelde ik, dat hé* gedacht aan de dood ailes behalve aangeosarn was. Ik daalde voort naar bensden. Mijn machiea luisterde naar geene bevelen. Ik had schcoa van rechts naar links te sturen, te trekken of te duwen, ik bekwam geene uit«lagen. E ne laa:sie p^ging 1 Vruchteloos 1 Ik sluit de oogen en met eene snelheid van 180 km. per uur st»rt ik in een terrein. Een sehrikke-lijk bersten en kraken, ik staar rondom mij, mijn viiegtuig litt vertaorzeld. Iï Vi-aag mii af hoe ik nog leef Ik denk dat de draagbafiden, waarmede ik vastgehecht was mij gsred het ben. Zij w-ren diep in m?jna < schouders gedroDjïen. En al laehende voeede de held er aan toe : «\ iszoaderlinel welke'egenkemstlGedurende 48 uren was ik ult mijn lood geslagen. Welken | indruk 1 » Dis sprong hij terug op het vlieg uig dat i hij juist kwam te ontvangen om officieel zijn 20 si chtoffers te «aan opzoeken (hij weet niet juist hoe-eel Duitsche vliegtuigen hi) neder-sîhoot, 25 tôt 30 ztgt hij). înlictitingsdieust en Raadplegingsbureel ONS VADERLAND stelt \ich ten diensle van al %ijne lezers, soldaten, vluchtelingen en intooners van onbezet Belgie, om inlichtingen en raadgevin-gen van allen aard. Men wordt verzochl bij de vraagOfr 25 inpoet-zegels le voeaen om de kosien van brieftoisseling en andere te deïcken. Soldaten en uitwijkelingen wendt u in voile ver-I troumen tôt « Ons Vaderland» dat u in de mais van het mogelijke zal helpen. Geef duidelijk an) adres op. Zich schriflelijk le wenden: Mr.L.VANLOOCK 21 bis, rue Saint-Denis, Calais.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes