Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

767 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 Mei. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nv9959d48r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vlertf* ta#r£»Kig — iu75 PK1JS: 10 ££NYI£M£M . . - -,—T ITn-^.rTTr: - rn«M<"itrmTiTi<-rtrïrf»-ri r-T.inrm T-Tfrnun.r - Dinsda^ 14 Mai 1913. ONS VADERLAND I &T1CHTERS : J. B&sfikelaadf «* A. Tfm^ri ■ Bëlgiseh daghisu! ^;.xéiu : • #- :>p -1 de dar we&i «fgtet « Sshfiâr : J. EâESmJLHBÏ 91, ru» Neuve, CALâSS ABO!*NpMJHK?&3tî I ■"«*> asjtessaiâ Beixto KPffssjafcryk 8t&ô * ÎP«Bi Êrîssi««S€ar <d &.0Ô s» ®c6® » i®»C® Sa*« ««'Rt'tlvc i -a fiam Vc^cïfSîtsacâ » ■$.*¥, SfS5--Moa*«e«, ©tkij&ïô a ^ ■■ Recht daar* wij -m. vr&vftlt vpl-Jgj ^ f Gad en w!k œ te^f ^ —-■ ~ WifcteAas«JKaewa T® SBEWJC*N Nv< NEUVE 91 t£N au* C>JAKY)LS.V ^ «tfl.K9l — L- ,■■,... n r voOR sotisATsa» Hj?aP««5Ê£ «è«A-<ej£Jk'| 0»32* MlKHttN H5T S£ FS#-Ç-tfrsa S»«at' " ti Ktfk •*« NUM»«H«» INKKHa AAKattVKA*«lj KK SAtfaLIJItf «f®* 3.&V fi^-rî «UON^lNTU^RtoÉH FAN ATIEK « De negea tieaden, wedervoef mîji tegensfrever, van wat de menschei lanatieken no&men. zijn mannen moe dig aan hun overtuiging verkfiokt. Ik stemde in. Dat is zoo; men moe hecht ziju en gloeiend in zijn gedacht De wereld is lauwheid, nocli koud nocl warm. De wereld is wijken. De werei( is evenwicht tusschen. goed en kwaad De werel<Us middelmatisme. De werd< is laat-maar-ge wordea en laat-me in mijn-rust. De wertldis noodiotlig Hbe ;ralisnie : gelijke rechten voor he kwaad, miustens evenvcel als voor he goed. De wereld is ijverschauw. Fanatieken bestaan er. Maar ze woi den zoo schaarsch, in onze overrijpe moutere, uitgebloeide bescliaving. Vei aieuwing l Liever nog eenige fana tieken !... Dweepzueht is verblinde koppigKeîi [ io het meenen zonder grondea, t ! zamen met het wilien zondtr wettig heici. Een dweptr is een redelooz willer, iinmer aan hettochten. Dwepei is kracht en bewegiog zonder licht. Aan het licht echter gehoort ht schikken. Maar er zijn ook Vurige der kers Er zijn geweldige wiilers, di wiilen wat is rtcht. Erzijn er, dia tôt spreken gebor. schijnen. Geen gedacht, of 't wour ligt huo op den tip der toag. En î zijn mannen van de <iaad. Geen g< dîicht, of hun handen jukkeu om ht h t een lev&nd lijf over ta scheppen. E zijn er, dia van bionen een overvioedi zielsleven voelen. Huu vliegende geest herschept i zich het bestaande : het geregelde -e de mistoestanden. En hua edel haï mint het wezen : zïj minnen de alg< meenheid buiten zich, afgezien van hs hen rakende : eigenbelang en bekroixi pen zinsgenot. En waar ze een t.-ioi bespeuren in het wezen, voelen ze i hua gemosd een drift geweldig opwe len tôt aanvulliijg. Niematjd of niel doet ze afschrikken. De dweper leeft voor z'n schim. De —— » t nachts zal bij er van droomen, den dag t door er over mijmeren. Zoo ook de man . van oaverschrokken inborst- tegenover zijuideaal. Is die gaai de onze niet, H laten we toeh die geluk v/enschen, wie ze wel geschonken is, en verleenen wij j hua bewondering en goedkeuren en 5 genegenheid. Goidaiik ! mij dunkternog al eenige j van de zulken te bespeuren, onder onze _ Vlaamsche ontwikkelde jeugd. Hoop ! . Dat zijn de veroieuwers. Volkeren, de t geschiederiis door, hebben gegroeid, t gebloeii en zijn verwelkt. Laten wij hopen op vermeuwing voor het onze. De èenling vaa een geslacht, alvorens te sterven, heeft zich voortgezet : het geslacht is onsterflijk, waar enkelingen gaan en komen. E n overdreven indi-vidualismus wordt er weinig door ge-j raakt, dat het geslacht welvare, ten e zijaen kost^. Zoo ver heeft onze over-. beschaviog het gebracht. Er zijn er die e hun geslacht beminnec : hun eer en } hdl ! Die liefdeligt in de r atuurschik-king, en ma&kt aanspraak, ten gunste vaa d^n olïervaajdigen enkeling, op vergeltlirg, van wsge den schikker der e natuur. Ons volk ttlt 'n schoon getal hun enkelheid-verloochfinden : het be-a vat den kiem van herbloei. Roemrijk j in hetyerleden, is het nog jong. Z'a r jeugd, als die dts adelaars, zal ver-. nieuwd wordîn. ,t Weg met !halfslachti;;heid ! Wan-r neer men eerst degelijk met het licht g is te wcrk gegaan, wanneer het brein eerts volkomen helder is : dan, hoe o meer koppigheidinzijri|overtuigingen, n hoe schooner1 Ik weet dat zulka hoedanigheid £(an-j- leiding fcan tôt overdreven onbuig ;t ziamheid in het optieden ■» omdat - 'n menschelijke tocstand zelden door t één cf eenige zadelijke beginsels die&t geregeld. Er zijn er doorgaaaa ver-[- scheidene. Maar nog beter tùô : men ;s hoede.zich slechts ook voor dat gebrek. LIETENR' J. s OORLOGSTAFEREEL Droevig alletn sta ik fhijmerei d vit d&vensterruiten te tuf en, waar de dihke regendroppelen uiteen spatterend tegen neerkletteren. Hetis begin April en men spreekt van offensief. Voorbij mijn deur bollen nacht en dag de kleine wagonnet/es met hunne ladin-gen'zand, ciment, pikketten, ijzeren sta-ken, grint en piunitie veorraad. De man-nen zitten er bcven op te bibberen in ket killige hunner doornatte kapotten, stuur voorzichuitziende en droornend het hoofd schuddend langs de lange van nattigheid glimmende kaseiweg. Op tweehonderd meters van hier bombardeert de vijand een kruisstraat, waar al de ladingen , voofibïj moeten. De granaten ploffenneer te midden dep baan, putten gravend waarva>n de steenen en net zand de. luçht ' invliegen en dan overal platsend neer-vallen. De paarden die het gerij voort \ trekken verschrikken, beginnen te steige-ren, wilien hun berijders afwexpen en vhegen dan ineens weer in razende sne.l-hoid vooruit, achter zich meesleurende de zwaargelaxden wagonnetjes, die aan den draai uit de riggels springen, om-kantelen en hun inhoud te midden den weg storten. Het is oorlog. De mannen vloeken, de paarden steigeren en in raz-ende snelheid komt door het lachtrmm des granaat ge-gonst die mçinnen en paarden en wagens en lading zal verplettoren en in stuhken vaneen rukken. Het is oorlog. Mets meer dan hier en daar het kou.de met bloed besmeurde lichaamsdeel van een der zcoeven vloe-Jtende voermannen. En nog is het oorlog. Want een half uur la ter zijn nieuwe riggels gelegd en rollen' andere wagonnetjes voorbij mei versche ladingen en nog harder vloekeflde voermannen. De dooden zijn vergetert en arCderen gaan hun doôd t'eqemott. Frans REX. Japan De fusschenkcmsî in Sibérie Bâle, 11 mel. De moeilijkheden die in deze laatste da«en de tusscheulomst vanJapan in Si-berie weerhieiden schijnen opgcîost. De bemiddeling van de regeering van Tokio, aan China aangebftden, om de Noorderiingeu ta Zuiderlingen 't ak-koord te brengen, alsmede de regeliiig tus chen Japan en de Vereenigde Sta-ten v«n goviçihtige \raagpunten zullen aaa Japan toelaten Rusland te heîpen oui den Dititschen invloed in Siberie te overmeesteren. De tussehenkomst van Japan zou de eenige niet zija. Duitschland' dat een gezamenlijk op-treden der Yerbondenen vreest, hetft door bemiddeling van zijn vertegen-woordiger, graaf Mirbach, bij het Hus-sisch goevernement aarjgedrongen op-dat deze de kust van Moermatiie zou doen ôntruimen. De ®«x'malistische regeering heeft er in toegestema- De Moermaansche lust is deze van de Witte Zee waar de haven Koba ligt en waar de « Ficlanders» en Bsrlijn zou-den willeu meester spalsn. BERICHT - Men gelieve aile briefwisseling te sluren aan % Ons Vaderlasd » rue Neuve, 91, Calais Een gracie diplo'maîische raad Londen, 11 Mei. Uit Tokio wordt geseind aan de « Times » : De diplomatische raa l zetelde gedu rande twee nren. De voorzitter-van dec ministerraad, Téraucbi, alhoewcl zie^ kelijk, heeft toch wilien de vergaderin^ bil wonén. Uitzondej i g maki n le < p de gt bruifce iijkheden wounden de loden vao nain dere waardigheid de vergadering tic bij. Men besluit daatuit dat vraap;puntei van allergrootste belang onderzoeh werden. M. Terehaudi zal daarna door dei Mik&do ontvacgen viorden. ¥/aarom lerlaad vveerplicht weigerl Waarom woigert Ierland ronscript» wanneer de Iersche katholieken in En geiand meer dan hunnen pHchi gedaar hebben in de^en oorlog? Zij vercoegder hft leger voor cnnscriptie," vervocgder het onder corsciiptie; en ied^reen mo? beketineo dat zij in evenredigheid talrïj' ker opkwamen dan 't is geli)1* welk an dere sekte. Het groot getal Iersche ra> men die voorkwamen in de lijst dn verliezen en fcet hooge 0/0* san onder scheidingen gewonnen door l'ren zîjr daar om te bewijzen met w< iken moec en vaàerla7idsii<lfde de leren streden De « Liverpool Courier », een fanatiel protestantsch en uoionisîisch blad ver îaaalt vrijdag 26 April in zija hoofd artikel de heldendaden der katholiekf Itiren van Liverpool en district. « Zi hebben hrinne geiiefde zonen afgestaar aan het leger, en hnr.ne dochters vooi andere militaire noodwendighedôn. Zi kwamen vrijwilli t op en leverden meei dan ze konden. De katholieken vai Liverpool zijn prachtig opgetreden. i En voegt het blad er bij : De kathoiirkei van dit !and — die meestal leren zijn o van Iersche afkomst — har.delden, bc zield met denzelfden geest. Van waar nu dat. verscliil van hou ding ? De leren in Engelani zijn demo kra"en, behooren meestal tôt de wrr kende klas en vereanigen zioh met hen De leren in lerland zijn even dfmokra tisch, maar dulden geen Engelschewet Velen vve.rpen hier misschien op da lerland nbchtans coed bebandekl wordt dat het eeen ernstige grieven meer heef en op buitengewone wijze bloe'end is Maar wat zegt ge dan van de imme; I verminderende bevolkicg, die echte ■ toeneemt in elke bloeier de natie ? — openlijkverklaart dat zij opnieuwjhe oorlogspad zullan ingaan tegen Hom Rule juist als in vroeger yrededagen De heeren, die vroeger toejuichten wan neer de protestantscha bisselioppe g'odsdiî'nstige oefeningen hi^lden or; Ulster te st-unen in hunne uitdagin der Engelsche wet, roepen nu schaûd en v vraad omdat de katbolieke bis ïchoppen tusschen konnen E-i dis hee rj - , de vijanden van demokratip,hebhe lerland gebracht tôt den huidigeu toe stand ; en laat za voortgain en ze bver gen daardoor E igelancl zeif tôt de ondrrgang. Het rechtder Ierea om een eigen Pai lement te heb'oQn, en door eigen Parlï ment verplichten dienst" te stemmer miskennen ze, en in hunne vereedheî en barbaarschhftid eifjchen ze dat hf Iersche volk meedoogenloo3 néergf sehoten wordt aan de Dominions. Het nieuws dat toekomt van lerlan laat niet den minsten twijfsl : de to( stand in lerland is ernstig en — Patrick FLEMING. CP HET WESTEFFROHT Albert is een doodeîijke kiem vccr de Duslschers 0 Uit de « Daily Chronicle » : Het Js deu vijand niet aitijd gemakke-lijk zijne troepen te vereenigeïi en ka-nous ea schietvoorraad op dit front te verzamelen in 't voorruitzieht van een nieuw offensief. Van op vele plaatsen lunnen wij al de bewsgîfigen gade sl»an evenaîs do vijand de onze kan zien van op den ande-, ren kant van den weg. Wij kunnenzijn t vervoerdieest zien op lagen laugs de oxi-effen banen van het oude Sommeslag-, veld of zijne tioepen zien samoïkrui-pen rond de granaatputtaa. De stad Alb sit zeif waar eens de gou-den Maagd met haar liind over de pui-nen scheen te waken, is nu een doode-iijke klem voor de C.uitsche garnizoe-nen en voor de duitsche kanonaiers difi achter de roode hunne battarijen wilien verschuilen, fôstg en nacht fe«sch©1en Bij dag en bij nacht worden hunne steilingen door zwtrj springstoffen be-i sehoten en met stikgassen vervuld. Ge-; du'.rig vallen onze zwaro granïttn op de ■ puinen. De gouden Ma»gd. is verdwe- ■ nen, maar de kerktoren is blijven staan • gansch beschoten en beschadigd met • zijn roode en witte steenen vreeselijk ■ verbrokkeld. i Eenige kanonniers lagen plat op hun-l nen buik nevens zware kanonnen, mon- • sters, die hunne olifantstroœp langzaam l ophieven om daarna met een aardbe- ■ vingsgerucht aile zizituigen voor een • oooénbiik te ontzjnuwen. De kanonniers ' met hunne gewone seherts dedea op-i merke-n dat de baaa Albert-Bapaume i geene aangename wandeling moet zijn " voor Fritz op een zonnigen namlddag. i Zware grani t n boîjkten neer rp de stad " en de ooigeving al3 vulkauiseha kratera 1 die openba*ster , en ce kertesten ber-> sten boven de huizea terwijl witte drijf-1 wolfejes in de lucht zweven. f Opsens zwijgen al de kaoons en een • zwerm van orze vliegers komt buiten, meer dan vijitig in een groep,'en gaai ■ bomnîen werpsn op de dnitsctie troepen - en batterijén. Schoone rozige woiken -, gtegen op uit de stad. Lief maar naai . | gezicht ! • ! Bij de e Korenbloemesi « 'j ut Vîaanderesi 1 Acbter de Duitsche lijnen daagde een • versche divisie op, de 52o reserve, dia r 1 aan den strijd nog geen deel genomen r had ; ook de 56a divisie bereidde zich voor het Fransch front om een aanval te beproeven. Al deze troepen werden dicht bij een ver,>aard en moeten geen geruste uren beletfd hebbéa voor den aanval. la de wreede slachturea gedurer.de de duis-ternis, beantwoordden d'î Fraasche en Engelsche kanons het allerhevigste bombardement van den vijand. Dikwijls zag ik de « korenblo* men », zooals de Franschea zich notmen, met hunne ka-noacen en hun vewoerwagei.s langs de stoffige wfgen ia Vlaa- derea naar hunne sttllingen lijden, tusschen de Vlaamsche platgoschoten dorpen. Liatei hoorde ikhtt roffelea van hunne do vientrummels, een onoaderbroken schïeten en bersten van vijf-en-zever>fi gers die de Dui-tsche linietrocpec bt-t stookten. Niet zelden zenden deze ka 8 nonr.ea zoo'a hesig spervuur dat bel duitsche plan voor krijgsbewegingen 1 stil ligt, zoo coemt men wetenschappe. j lijk de slachting en de vernieling. ! ' Hier nochtans kwamen de duitschers y vooruit naar onze stelling van het He) a lingepland. Onze, voorli.nie was ter ocr t zake der duitsche beschieting verlaten . om verder bloedvargi ten te sparen. Zi, 3 werden verwelkomt door onze machina - geweren, maar gelukten er toch in he' . woud te bereiken. Maar zij vonden-ci Q g^en welverdokea schuilplaaisen meai^ Duitscher zal dien grond niet raser ver latsn. Zoo gingen uren voorbij. " Dan in de avondschernering trokkei de E.cgdschen op naar h«t woud ai ^ drevea den vijand terug tôt voorbij di t vroegere loop^raven. Hoe begeerig zija de duitschrrs naa di» plekje grond van waar zij «emakke lijker ^per zouden bereiken. Zailea zî er in slagen? DE VLAAMSCHE SOLDATES* VRAGEM HULLEB80ECK OP HET FRONT. ZAL HUN 'S/ENSGH EÎH9ELUK ASNHOORD WORDEN De onfceeëroôrîog j £5eve*li#2snvanverbondenei» ; en onzijdigen minder talrijk ] i Parijs, 11 Mei. Het valt op te m?rken dat telkens de vijand een offensief te lande begon, hij ook meerdere werkzaamheid in 't leven < riep op zee. ' De yverkdadigheid der oaderzeeërs 3 bereikte baar hoogtepuat gedurende de < laatste veertien dagen vaa Maart, want 1 de eerste weken vaa April geschiedden er minder aanvallen. f Niettegenstaande al dit geweld zijn i de verliezen der verboadenen en der onzijdigea v?el geringer dan in dezeifde maand vao 1917. Voor Maart 1917 beliep het totaal verlies G34.685 ton en nu in Maart 1918 slechts 381.331 ton. G zien ] de bewapeniag der haadelsschepen ] moetea de onderzeeërs meer gebruik . makea van torpédos die kostelijker zija ,t en minder doeltreffend. Er wordea tweemaal meer aaavallea j gedaan met de torpedo's dan met het kanon en nog zijn deze laatste aanvallen meest gericht tegen zeilboptea en vis-scherssloepen.— i Bsweging der You|o-Slaven ; Cpstoôten ia Weensn Zurich, 11 Mei. Men bericht uit Weenen _ aan de ' « Fra«kfurter Zeitung » dat een oproer ' plaats greop verleden dinsdag avond te 1 W^enan in het spijshuis vaa 't « Stad-huis ». Eenige Duitschers, die in het spijs- . huis waren vielen deu Tcheekschen j leader Stacck aan, die in de Slaafsche taal sprak totTcheeksche vertegeawoor-digers.Deze laatste werden door de Duitschers brutaal aangèvallea die zelfs den afgevaardigde Stanck slagen toebrach-ten. Dan verlis-.ten de Moffen het spijshuis, de « Wacht aro Raeia » zingende. De inwendige toestand ia Oostenrijk is zeer ernstig. De Polea hebbea een besluit gestemd tegen de regeering en vragen een nieuw ministariè, dat zou de verzekeririg geven geea veranderiagen teweeg te hrtagén aan de groadwette- ; lijke iastelliagen tijtlens dea oorlog. * Finland Groofe chien aan de greazen Stockholm, 10 Mei. — Naar berich-tea uit Finlandsche bron, zou de Roode aiaximalistische wacht de Finlandsche grens overschre.iea hebbea. Groote ge-vechtea zouden op dit oogenblik gele-verd wordea rond het fort Ino. Eea reiziger ait Finland gekomen ver-telt dat Witte wacht eea groot aaatal Russische officierea gedood heeft te Viborg. Overal wordea de Russen vervolgd en ' zelfs geslagen door de bsvolking. Oprichting van het Groôt-Finland Berne, 10 Mei. — Naar een bericht uit Weenen aaa e « Neue Freie Press » en door Berlijn bevestigd, zou de Fia-sche r g^ering zonitr uitstel het Groot Fiuland inrichten. Generaal Mannerhein oatving het be-' vel zich meester te makea van Petrogaad . cat bij Fiblaad zou gevoegd worden. : Da aieuws staat zou een koniakrijk • zijn. De spoorwegea zouden zeer uit-gebreid wordea, zoodaaig dat eeae ^ spoorlija r'îchtstreekschezouverbinding geven vaa de IJszee tôt Kohstantinopel. ! Bet ldt van Ukranië 5 Londen, 10 Mei — De dagbiadschrij-r ver van de « Daily News » te Moskow - drukt de meening uit dat het lot vaa j Ukranië en dat vanRusland zu'.Ieaafhan-gea vaa de maatr-egelen die door de ver-bondenea zullen getrofîea worden. • Hij voegt er bij dat de gebeurtenisseu zeer spoedig geschied zija ia Ukraaië. Zij bewijzen dat de Duitschers met de macht bunaea wil begeerere op te dringea over geheel Rusland. De nieuwe regeering Moskow, 10 Mei.— Het aieuws dat tomt over den gfaptsaai.slag ia Ukranië :egt dat groothertog Demetrfm Pavlo-'itsch ea talrijke Russische < ffîcierea sea groot deel namea aaa de gebeurte-lissea ia Ukranië. Het volk'bleef oaverschillig voor den taatsaaaslag. Zoohaast de opstand uitbrak verliet Jkoropadsky het leger ea verklaarde dat ^aitschlaad oaoverwinnelijk was ea iat het welvarea vaa Rusland afhing raa hetverboad met de middearijken. la Ukranië staat Skoropadstz bekend ils een oaverzoealijke vij '.ad der bol-:hsviks en huaae politiek. Rusland en Dkranië Stockholm, 10 Mei. — Tchitchernia ieeft aaa de overhedea te Kief, aaa de )uitsche regeering en aaa de Russisehe ifgevaardigdea volgead snelbericht ge-:ondea : Het Russisch goevernement aaavaardt îet voorstel der Duitsche regeeriag om ,e Kief in o iderhandelingea te tri den aet Ukranië. Wij stellon als eerste voorwaarde dat rnen zou voortduread vrijea doortrocht rerleenea aan de groifzen aan de ge-:worea briefdragers en andere perse-len ten dieaste vaa de Russische vredes-ifgevaardigden.Wij vragen rechtstreeks met Moskow ,n verbaad te zijn. Wij twijfelea er niet aaa dat de Dait-iche regeering door de stad Kief aaa ta iuiden aile maatregelea zal treflen op-?at geeae kwaadwiilige gebeurtenissen )laats grijpea ia deze stad. y,,,., Sssedikîus XV en den vrede Rome, 11 Mei. In zija «Mota Proprio » zegt dcPaus: Het vierde jaar zal welhaast eindigea sedert de Europeesche oorlog uitbrab. Het is met aagst dat wij de Pauselijke macht bekleedea, ea daar de oorlogs-^ruweleD, ver van te vermiaderen, ge-iurig ioeoemen, zoo worit geea oogea-blik rust verleend aaa hetlljdea van oas-(•aderlijk hart. Bij het ziea vaa al die gruwelen die dch opeenstapelen, bij het overdenken /aa aide droeve gebearteaissea,hebben svij geleden, veel geledea ; maar terzelf-iertijd hebben wij niets verwaarloosd /aa hetgeea het gewetea ons ia het ipostoliek werk voorschrijft en de lief-ie van Jezus-Christus ons ingeeft. j Oaze toestand herinnert deze vaa den loaing Josaphat, die in sijne grootste moeilijkhedea uitriep : « Haer, God oa-zer vaderen, Gij zijt de God van den Hémel, de Meester van al de koniakrij-ken ea de aaties, de sterkte, de macht zija ia awe liaadea ea aiemaad kaa weerstaaa. In onze ellendea zullea wij jaze stem tôt U verhefïen, Gij zult oas laahoorea ea ons verlossea. Niet meer svetende wat aaavangea, keeren wij jaze oogea aaar U. 't Is daarom dat wij al onze bezigheden la Gods handen slellen die heerscht iver de hartea der measchea en over Je gebeurtenissen, wij verwachtea van Hem, wieas kastij ling aiet kaa weer-ticudea wordea, de vergiiîeais ea het tieil, het eiade vaa dea geesel. Opdat zoo de vrede terugkome Op de beroerde wereld en de liefde ea de rwchtvaardig-beid hersteld wordea oader de measchea.-Maar voor ailes moet de vergraaid-heid vaa dea beleedigden God bedaard wordea. Daartoe zal eea ootmoedig en smsekond gebed veel bijdragea als het seschiedt met volharding en betrouwea. Maar wat nog vi»ordeeliger is om de Goddelijke vreedzaamheid te bekomen, is het.heilig misoffsr dat de hemelsche. | vader opdraagt aaa Hem die zich zeif opdroeg voor de verlossing vaa ailes en die altijd leeft om eea bemiddelaar te zijn voor ons, Ameril^a (?een machiengeweren îe korî * ; Washiogtoa, 10 Mei» — De miaister vaa oorlog heeft verklaard dat hij r a ! per8ooalijk oaderzoek mag verklaren dat i er voor 't oogeablik geen gebrek is aa^ ' lichte en zware mitraljeuzen, noch ia I Fraakrijk noch in de Vereenigde-Stateu ea er is geea gebrek te vreezen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes