Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

557461 0
19 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 19 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6q1sf2mz4w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND Drakkep-Uitgevep : TIBPIRE'liUYLE Duinkepkelaa», SX, DE PANNE <B«lPi«> Vcor Frankrijts s 8?, pu* d* ViOf SALMIS OFBTELi J. BAECKELANDT, rue Mortel, 17, CALAIS. RECHT DOOR. VRIJ, EN VRANK -*- ♦ -*■ -» VOOR GOD EN VOLK EN LAND I ABONNEMENTEN Belgic Frankrijk Engeland en Hollantf 1.50 r.fiep masBil 1.80 Ip. per maand 8.70 fr. per maand 4.00 fp per trimester B.00 fp. per trûnester 8.00 fp. per Ipim. Men schrljft in: 7», ru* Chantilly; Si bis, rue St. Denis, Cal •■» m UJtl oui correapondanten. NOTA DER REDACTIE, Door toepassing der nieuwe krijgswet is ens werkpersooneel zoo verminderd dat we tôt ons spijt heden slechts op twee bladz. kunntn versohijnen, Het volgende Zondag-nummer verschijnt weer op vier bladz. Aan de Vlaamscha Knapen Den makkers ende knapen heil en broe-dergroet!Sa, vrienden, wat dageraad of avond-damsteren vracht gij of, om onder de vlaamschejongens hetzaad van uwgeleerd-heid en opvoeding en overtuiging uit te werpen ? Ruim twee jaar reeds staan de meesten achter de aardsn schansen van denYzer, standvastig, hardnekkig en roemrijk. Ze leven met de gedachte eens te heroveren, wat ze verloren hebben, al moet het hun ook ailes kosten en ze laten in hun hart de lietde sluimeren, die vroeger uit hunoogen straalde, en de bron was van talloozé ge-sprekken en vele droomen. Ze hadden het vroeger over ganseh de wereld willen Hitschreeuwen : c Als Vlaanderen wa$ er maar een land ! Als 't Vlaamsche volk be-stond er geen tweede I Hun land en hun volk moest gekend en geacht zijn ! » Het 20U h«rleven, al moes: de heele wereld overhoop gezet worden ! Het is te schan-olg, dat het volkzim rechten xiiet verkreegl Helaas ! waar is die vurige geestdrift nu -gevaren ? We vechten op 'tlaatste stukje vlaamschen grond en we leven nu voort-darend tussctien onze jongens, het vlaamsche volk der toekomst 1 Wat gebeurt er meestal ? Veiên spreken meer Fransch dan Viaamsch ; ze spreken ssms liever die taal, om hun overstente be-hagen, daarbij onze jongens zijn hen zoo onsympathiek en ze zwichten ze liever I Weten zii dan niet, dat ze door bun koude onverschilligheid eu hunne iamlendigheid heulen met degenen die ons volk en lan-daard dood willen ? Of hebben zij bij den eersten aanstoot der werkelijkheid hunne idealen misplaats gevoeid ? Was ailes dan eoo volmaakt of sprongen er integendeel zooveel kwalen en ellenden niet duide.ijk in 't oog, dat ze olie op het vuur van hunne oude idealen haaden moeten uitgieten «ri in hen ontwikkelen den drang naar daden, die voor het eerst bonne betrachtingen in prak-tijk zouden omzetten. Hebben zij dan niet gezien, niet gevoeid, dat het volk hen noo-dig had ? Och, makkers, neemt onze jongens zoo-als zœ zijn : zijn ze lomp en zijn ze onhandig hun hart is louter goud en bun geest is «chrander en fijn. Leg den vinger op de wonde, tracht hun fouten te verbeteren, de groffa spreuken oit hun mond te doen ver-dwijnen, onderwijst ze, bezorgt hen leer-en leesboeken, herinnert hen vaders taai éhristen zijn, moeders liefde, Vlaander..ns grootheid ! Gii zijt de apostels : verliest ge«n tijd en laatgeen schaapjen uit de kud-de zonder iiefdeblijk en broederzorg. Gij droomdet vroeger u» volk te leide» m te onderwijzefi; uw volk moest zijn vroeger grôôtheidsglans opnieu* aannemen ; met een woord : gij wachltel het gunstig oogenblik af om uwe droomen in daden om te zetten i En n* staat gii daar als stomme. steenen pljleïs met rijke ornementen om de kroon ! Sa, makkers, wat morgenglooren of avonddumsteren wachtgij nu af ? Zultgij nog ooit «eer de gelegenheid hebben, om zoo gemakkelijf uw volk mede te slepen en invloed te verkrijgen ! Gi| zijt toch de zo^en der Kerels van Vlaanderen ? Of wordt het dan nooit m îer Paschen in Vlaanderen Ik zie en ik ken er, 4- en ik vind ze zoo heerlijk schoon, — die ^erbenen zwoegen en nimmer aan rus en willen denken, om hun iand en hun volk I Zi] ^ orden eens de ridders van Vlaanderen en \V aamsche volk zal hen volgen uit betrouwen en fier-heid!Ik vergeiijk ze graag met de jonge Kruis-j^id«rs,"die Dr. Schaepman zoo schoon bezong ; het vers, dat hij diehtte over die andere jonge idealisten, is ook voor hen : En liever nog te sterven, Al was het voor een droom, Dan 't leven door te zwer«en In laffe luiheid, loom. WATEWIJ, Kinderpret. Knapen, 'k zie zoo graag u spelen Uwe vreugd verlicht mijn smart Mocht ik, kieinen, U bestelen 'k Siool uw vroolijk kinderhart ''k Volg U dikwijls, sill en zoetjes Huppelende langs de bain O ! wat zou ik op uw voetjes Immer, immer willen giaa Hoor hoe uwe blijde kreten Klinken in de blauwe lucht Welke mij alleen gezeten Niets dan droefheid tegecaucht Jonge liefde, kinderweelde Die op frissche wangen bloeit Jammer dat ze reel ^eispeelden Als de kr apen zij : gegroeld Was ik altijd klnd gebleyen Nooit en had ik iets gevreesd Dan ja, was ik heel mijn leven Ook wel vrij en blij geweest FELIX COLLET Onxe jengene op het fpentkunnen week-Bbonnementen bekomen op • 0N8 VADER-LAND » aie dexe ten minete met 20 ineen* langevraand worfien. Wie eene week n» de eepete beeteltiRQ niet beteald heeft, k»n «erdcr geen week-■bonnement meer bekomen. KERSTMIS 191# — NIEUWJAAR 191) Stsun voor onze Jongens! Hoogstudentenwerking tôt zedelljk heil van onze jongens S K V.H. — S.U.C.Yf. Tôt hiertoe werden kosteloos uiigedeeld 48 000 viaamsche en fraasche vlusschriften en boeken en 900.000 zegels tegen de zedeloosheid. E»ne kostelooze leenboekerij werd ingerlcht van 2500 boeken en vlugschriften tegen de onzedelijfl-heid, insgelljus een wete&schappelijke boekerlj ten dienste van het vpldleger bevattend eene afdeeling: godsgeleerdheid, wijsbeg. en rechten 500 b. natuurwetenschappen en geceeskunde 200 b vak»unde 2500 b. geschigdenU eu taalkunde 200 b. kunst 150 b. in 't geheel op dit oogenbllk 3550 vlaamsche en fransche boeken. Bljîondere aandacht dient getrokken op de afdeeling Vak'unde (op dit oo^enblis 2500 boeken) waarln de soldaten werken vinden over aile moge-liike vanken. De inschr jvlng voor heel den oorlog bedraagt slechts 2.50 fr Honderden soldaten vra gen om een kosteloos abonnement. De hoogeachooluitbreidlng op de voorlinie inge-gericbt door S.K.V. H. geeft vau heden of ten min-ste eens per maar d, eene reeks lessen uit in bro-cburevorm o»er vakkunde, taalleer, muziek, tee-kenen, gezondheidsleer, voordracht, geschiedenis, enz. Inschriiving 2.50 fr. Wie betaalt er onze jongens eene inschrijving op de vakboekerij. Wie betaalt er hun eene lnschtljvlng op de hoo-geschooluitbîei ing T Wie geeft er hun de toekomende vlugschriften, de toekomende zet'eh, de nieuwe propagandamid-midde s van S.K V.H.-S.U.C.W. ? Men duide zelf den bestemmeling aan, zooslet zal het t estuur ze)f zorgen voor de uitdeeling aan onbcmiddelde soldaten. P>'aicen en adressen van de b> gunstigden zullen aan gever worden medege-deeld.W)j zullen de vrijheid nemen da lijst der wel-doeners aan de bladen mede te deelen. De gif ten mogen geionden worden <nan een der volgende adressen of aan een der leden van het Waalsch Komiteit S.L.C.W. Dr Bessemaiîs, B. 207, IV — Dr. Frans Dteis, College, Veurne — K. De Schaepdrijver B. 44 3| 1 — P. A. De Groeve, rue de Chantilly, 73 Calais — Dr F. De Piliecyn R.A.L. B. 196, 4 balt. — Dr. Gravez, I.P. 2 L.A. — Aalm^ Kenis 3[1, A. — Aalin. Lanibrechts, B. 288, 6 comp. — Aalm. Van Gramberen. 1 S.U. 3L.>. — Dr van Huffelen Océan, DePanneofaan het sekretariaat van S.K.V.H.— 8.U.G.W , Delbaere, Cotlege Veurne. BLTJLIED Dit lied werd gedicht in de tweede helft der XIX* eenw, door Th, Sefens, den dichrer van het atloiibekenae lied « De Schetde ». K. Mestdagh die st de muziek voor schreef, wordt gerekend bij de beste kantate en volks-liederen toondichters der moderne muziek. De dichter bezingt det> eenvoud der oude vlaamsche zeden. De poteie is *erteller>d en lieftallig. Zoowel de mu?4«k als de woorden ' zijn eenvoudig. De toondichter heeft de ge-dachten van den dichter goed weergegeven door de eenvoudigheid van stijl. 't Is eene lichte en cpgezatte melodij, ze z*l blij en opgewekt en m.et veel ge*oel gezongen worden. De twee eerste strofen zullen z*cht uitgevoerd worden ; de reide v tegendeet zeer hard. De noten binden, 't is te zeggen de muzikale zlnnen afzonderlijk goed doen uitkomen, en de coten niet af ^appert gelijk de zanger soms zou genegen zijn te doen. ROBERT DE LEYE. Blij pn opjfwfkt p , 1' Ue bei- nrd vngt, zoo schoon hij hni de Voor goed ver- ge - v en xij de hoon, ver fj Het se fui le bo - ven veld en woud, En vreug-de heeruhti - lom> Met bloe-menkroontde vrouw h32r man, Bt ge - ten ook hef wee ' Nu jchilléjut s lot en poor-tm wson, Het o - ver land en xei Ge ■ not en heil aan jong en oud, Aan bruid har brui-de - ciom Ue ■vo ■ gel kweeli zoo fiel en bl^ het li°d van heil en vreel al- len vreug de y rte! mblto rit trmpo rr i V wind- je , speelt zoo vrij t En vrij en bhj , ans volk ter eer, is Vlaandren weer, En vrij en blij is fa+Tj-r^rrr 11 r -r-mm <£✓ & Vl&n derUndnu weer Men strooi-e hruid en pal- men j j i '> uit bij xanq en hlanl-. Hou e'eu-'wicj stand, 0 Hei-hg vj-dtr-land! ; ! KERSTMIS NOËL I NIEUWJAAR ETRENNES ! S.K.V.H.-S.1J C W. j ♦ * ■ t «ndtr de hooge bescherming van d«n heer Minieter | v»n Oorlog, baron de Brocqueville ! Eerste Premières ♦ ioschrij vingen souscriptions ! ♦ Minister Helleputte (le storting) fr. 100 ♦ ! Janssens de Bisthoven, gouverneur 100 ! ♦ Mgr. De Wachter, (le versement) 100 J I Mgr. Marinis (le storting) 100 î j E H. Deken Ostyn, Veurne 100 | : Steyaert, arrondissementscomm. 100 I ♦ E. H. Delbare, principaal, Veurne 100 ? î Dr. Van den Bulcse, Veurne 100 î j E. H. Glénisson, aum. div. 4 D.A. 100 f î Dr Willems, Belgian Field Hôpital 100 t ♦ Aalm. Is. Lambrechts 100 j j Dr Fr. Daels (le storting) 100 j ♦ Aalm. Van den Berghe 100 ♦ f Aalm. Ruyasen r 100 ! | Dr Bessemans 106 » î Aalm. Denys 100 ♦ î Dr. Gravtz 100 j î Aalm. Vandermeulen 100 : ! Aalm. Lamertjrn 100 • î Aa'm. Meulepas, hoofdaalm. T.A.&. 100 ♦ j Aum. Denayer. aum. div. 6 D.A. 100 f \ Aum. Pllssaert, aum. div. 2 D.A 100 ♦ | Aum. Bert, Aum. div. 1 D.A. 100 ) ! Aum. Leusch, Calais 100 f ♦ Adv. Valcke best. afgev. (1 st.) 100 î ! Aalm. Legrand 100 ♦ j Aalm. Van Gramberen 100 J I Aalm. Van der Veken 100 • j Dr. De Gomme, Adinkerke iOO j I Naamloos (2de st.) 200 f ♦ Me»r. Van Hyfte, Veurne 50 ♦ ; Is. Florizoone, Veurne 50 . f Dr. Goormachtigh. Hoogstade 50 J i Dr. Sala, Hoogstade 50 ♦ î Dr. De Caestec-er, Hoogstade 50 | : d'Arippe, bu gëmeester De Panne 50 | ♦ Naamloos S0 î î J. Loyette Vturne 100 . j Aalm. Fierens, R.A.L. 100 * I Voiksvertegenwooriiiger Pil 50 ♦ ^ Eenieder gevewat hij kan Que chacun donne " É OOK DE KLEhNSTE bijdrage selon ses moyens.Tout | ♦ wordt in dank aanvaard. don, MEME LE MOIN- • I lnschrijvingslij<ten en DRE est un soutien $ ♦ strooibriefsjes verkrijgbaar pour l'œuvre.Circulai- j I rnilaie Veurne. resetbulletinsdesouscr, » j * ' Collège, Fume». { De ontvoeHng van bupgeps te Brussel Amsterdam 16 Nov. — De « Berichten | van Maestricht » seinen dat eene groote ? opgewondenheid heerscht te Brussel, warr de Duitschers geseind hebben dat de eerste trein burgers 's anderendaags in ded morgen zou vertrekken. Het dag-blad voegt er bij dat de Duitschers, met het doel de inwoners te verschriKken, de bijzonderste straten der stad doorkrui-sen in auto, gewapend met geweren en mitrailleuzen. âbiliBMiluopOMSVABERLAND u op « OMS VABERLAND > haringsricht ^ • uStgebreld. In de Balkans De overwiniiiDi^ op het front van Ha«eàoRie. De laatste bulletijnen seinen eene driedub-| bele o^erwinring: opn de Strouma, in de bocht ; van den Cerna en in den sector van Renali. Op den Strouma hebben de Engelschen, na het dorp Kakarasca veroverd te hebben, den vijand verplicht te wijken op den llcker oever van de Nihon. In de boeht van den Cerna hebben de Ser-viers, door de Franschen geholpen, kunnea vooruitgang op den linker vleugel voortgezet. Daar hebhen onze verbondenen voet gevat in de vlakten ten W. van Krapa, hebben ver-ders den heuvel iais ve.overd en het dorp Cegel. » Eiadelijk heeft de strijd ook uitbreiding genomen in den sector van Kenali. Onder de drukking van de Russen en Franschen heeft de vijand de ste*ke stellingen ten S N. van Kenali moeten ontruimen. Onze vrieaien volgen hen op de hielen, hebben verscheidene dorpen bezet en zijn nu nog enkel op 6 km. van Monastir. Belaigr jk vooruitpg van Servlers en Franschen in ftaitome Salo/iika 17 Nov. — Fransch legerbericht c en Strouma veroyerden de Franschen Ka akii. R«chls *an den Cerna maken de Servie» vooruitgang in de richting van Grucista ter-wijl een andere groep zich meester maakta van den heuvel ten N. van lven. Meer ten W. hebben de Serviers en Franschen in de richtmg *an Jaratok, de hoogte van het klooster be'et. In de streek van Gonali heeft onze cavalerie Negorin veroverd. UIT ITALIE Bs Ualieaea he«-bei«iie outruimdt! «tellÎR^e» Rome, 16 Nov. — In den Trentin artil-! Ierieb8werkingen. Wij bombardeerden : vijandige stellingen. | Op de hoogten van San M rco herbe-i zetten wij de stellcnen die wij op 14Noy. ontru^md hebben. In de streek van Boso mieken wij wat vooruitgang. Em Fransche vlieger rrpt bomrasn op Munich Parijs, 17 Nov. — De Kapitein-vlieger Beauchamp heeft Munich overvlofren en boni-men geworpen op de s atie. Na de Alpen over-•logen te hebben is biï aangeland in Italie op 20 km. «an Nevelte. De koese vlieger had 700 km. afgelegd. Officielle mededeelingen Meljçïsefc.' l«jK»rb©rî«^ i i Le Havre i 7 Nov. — Groote artïlleriebedrijvigheid op het Belgisch front • t zoowel ten Z. van Nieuwpoort als nabij Diksmuide en Boesinghe. i 11 I¥ov. 15 u. I Kalme naeht op qansoh het front. ! IP»srâj«, 1 JtJov., Sa n. 7 Niets bijzovders aan te stippen ten zij een tamelijk hevig bombardement, ten N. van de Somme en in de streek van Saillisel. Als qevolg van de krijgsbewerkingm van oisteren hebben wij langs den Noorder oever van den Ancre ons front uitgebrnd. j Gedurende den nacht heeft de vijand hevig Beaucourt en Beaumojit-Hamel T gebombardeerd. I Gisteren nam'iddag heeft een vijandige tegenaanval ovs verplicht een ge- T deelte van het veroverd terrein af te staan ten O. van den heuvel van Warlen- 7 court. î Wij hebbpn twee raids uitgevoerd in de vijavdige loopgraven van Wul- T verghe. Wij namen gevangenen en brachten den vijand zvvare verliezen toe. J Londen, 17 Nov. 21 u. 40 — Sedert 13 Nov. namen wij 6.190 gevan- I genen. Wij bombardeerden de vijandige loopgrachten van Loos en i Hulluch. t Nnmmer 575 ['"Sffisiir! Wtrr-TfTiV Prijs : g5 Cantiemen Zondag 19 November 1910.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie