Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

715 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 30 mei 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jq0sq8r89r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fi«r«fs jjaargang — Numntr 1047 PRIJS: 10 CENTIEMEN Masnd*g 15 April 19i8 ONS VADERLAND ■îlûHTEBS : J. Bisckflsndt «e A. T#mp«i s Belgisefi d&gbimd TersckîfBeiidle cm ni de Mgm dsp week 3sn7«l • 4. ■ 17, r«# fflortet, CAL&1S """ ' ' ---" " ->n— 1 1 "" m ' 3 ABomanffiiiîÈK'S'ÉSM fer ms»«>b«ï 4c"*fc g>as.ït5£s*yk xïJiS BMg?eBsiEisI-Sg0>l;Uw»a£ 3S.S® fef tx*àsta&t5tssp <s Sisôô s» i» ■S©»®® Jfe» s î*ï*pIJ tk i -m On» -à*»EiearHi«6stBi *» if, a*«*Moi*tet» C5asS*«8!ï Eecfet dôôr» vrij en wpl j vœr Ctod m wlk eta. J M<*uW* T« JRRWOÎÉN KWB 4 <9 £* **1B li^LV VGOR jmLDA'ffnV "W€>«&£ ^S*4|?«^8ïfc 0»S& . ®K** «ÏOMNSiMeHT»» &f«t*Knt fa»*T S*if4*TriM« *•» - ,J. B * * * ?=„*> 1î3 HUMMi«4 SNiî«4>.A^fcï!VnA.S«0 KN SAâfiUJUif i. «H™ 3fliaan«UM« mww M»T*«tcr©^ JiORB» «craNOXM Y8 W0KB«N a.-. ■** ■"f-*J: '• Mitr.ri-,«a*,.^.r -■ .■.. iTTr.wv^Tiw HOOGE TIJ Overal is er eene heropleving, een rang te verspeuren naar eigen leven, igen behandeling van huishoudelijke aken. In de grootste landen rotrt er tls dat meer is dan ia voeling komen, en reieken naar een hooger feit, een nin afhankelijken toestand dan men ut hiertoe beoogde. De hleinere landen ilijven niet ten acbter en paren hunne tem met die der mogendheden om igen onafhankelijk bestaan nevecs len die denken te mogen alleen spre-en in de wereldschikkingen. Vlaanderen bleef niet ten achier. t Volk dat voor den oorlog begon, kzegge begon, te ontwaken — daar let enkel maar de ontwikkelden en tudenten waren die in de roeriog, in le heropleving stonden — maar nu net den oorlog is 'tanders omgespron-[en. Zie maar eens rond u en luister mar de gesprekkeu onzer Ylaamsche (iotten. Wat 'n bemelsbre^d verschil net over 'n paar jaren; ze gewagen, le soldaten, van heropbouw in eigen even, in eigen huis en ten voile be-irast eischen ze hun recht. Vlaanderen rrij in onafhankelijk Belgie. Dat belooft voor de toekomst ! En achteruit is er evenzoo een flink tiewustzirn te bespeuren. Onze vluehte-lingen worden opgeleid in de nieuwe gedachten en door hun vertoeftusschen een vreemd volk zagen ze hoe vrij dat volk leefde een eigen echt leven. Na-tuurlijk mieken ze de bestatiging dat lij ook recht hadden op zoo 'n leven en een befcer lot hun werd bes.choren en bcsloten tôt : Vrij, zelfstandig Vlaanderen.Verheugend zoo 'n feit. Zie maai eens «Oas Vlaanderen», de «St?m uil Belgie», «Vrij Belgie» dat zoo prachtig den toestand in Ilolland wedergeeft en ons tevens een biik laat werpen op onze geïnterneerden in dat land. Ook die jongens worden vakker en die nog meer dan anderen zi^n hoe in HoUand da menschen voordeelig en vyj leven in een nauw verwantsehap met hun en dat ook zij recht hebben op zoo 'n leven en besluiten dus : Vrij zelfstandig Vlaanderen. In onze Duitsche gevangenenkamper ook vormen onze mannen zich onder ling tôt bekwame menschen, werket zich op tôt zelfstandige krachten er voelen hoe noodig het is hun leven t< richten in eigen taal, in eigen wezen Vele troostvolle en bemoedigend» brieven komen ons vandaar toe. %o y t BERT PAYOT. Wij vragen Vlaamsche en Waalsche s egimenten ! ALLERLEI Studie ? Er is onder de Belgisclie vluchtelingei in Holland, een mautschappij voor kolo niale studiën gevormd. Ailerlei hoog bazen spelen \oorzittt-r en eere-voorzil ter; sekretaris is onze vrieud Leone Ducatillon. Een komiteit Vf or koloniale studîë ?. Ik zie me dat ventje al aan het stu deeren. Nog steeds Leonce ! Ailes wat maar Vlaamsch is, schijc i sedeit eenigen tijd in het bczette latii bijj;onder aftrtk te vindet). Wij sprakei reeds over den bloei van V'iaamsch 1 Aunst en letterkundp, van den Vlaam 1 schen boekhandeJ, van de vier Vlaam ! sche tooneelgezelschappen die in onz eens zoo verfrar schte hoofdstad voo [ voile zalen spelen ; er is nu nog ee ' vijfde bijgekomen en wel eeu Vlaamsc operetten-gezelschap. In den Théâtre de la Bourse waar to nog toe alleen Fransche optretten wei den gespaeld, zal bu voortaan ook ee Vlaamseh opereiten-gezelschap spelec Maar, is het ironie of oribewustheir! het eerst op^evoerde stuk van Augus De Bocck « Winternachtsdroom », me woorden van .. vin... ja van... Leorc Ducatillon. : 't Castiljoentjp, 't Sc^oon pioentje 't Flamiugantje van weleer... Vîamingea sboaaeerl op • OM YADEELÂNDs Toônee! cp 'l Front Met genoegen bestatiger J wij dat or>ze overheid zich bekoinmert met de uit-spanningen onzer soldaten. Tooneelza-len worden opgrericht op het front, met het doel onze frontmannen te verzetten hunnen geest te ontspannen, en al de bekommernissen van het loopgravenle-ven te doen vergeten. Wij durven hopen dat er in die too-neelzaien1. zooveel vlaa nsche stukken en lie-deren zulleu uitgevoerd worden als fransche ; dat zij, die met hetbestuur gelast, niet vergeten zuilen, 2 dat men er gezonde stukken en lie'dercn zal te zien en te hooren krij-gen, bijgevolg al wat tegenstrijdig is aan de zeden, aan de gezonde reden, aan de ware zuivere liefde,ineenwoord al wat verderfelijk is, tôt het geringste toe, moet weg gelaten worden. Het ware zeer wensohelijk dat stukken en liederen, die dienen uitgevoerd te worden, aan de bevoeade overheid wor lea voorgelegd^ en dat zij haar oor-deel er over vclie. Reeds meermalen is het geheurd dat eene tooneelafdeeling, bij eene tweede uitvoering, door fcuone overheid verplicht waren verschaidene gepeperdo deeleu weg t" laten, en dat zekere liederen door aud<Nre inoesten vervangen Worden. Wie onzer officîeren zou toelaten hunne kinders zulke feesten te laten bijwonen ? Vergeet niet, Geachte Overheid, dat gjj d»i ouders oii/5t r soldaten vervanyt, zij eïschea dat gij hunne kin-d ren terug geeft gelijk zij U toever-trouwd zija geweest. Zooals goed tooBeel'en goede liederen een machtig wapen zijn tôt het zedelijli h^il en de verhçffing van een volk, zoe ook «ijn slechttooneel en slechte liederen een sterk. wapen tôt het verderf ei van, en kan het gansch ten ondere bren g en. Waarbij, komt het dat jongelipgei: de nagels der doodkist zijn hunnerou ders, dat er echtsc'heidingen gebeuren . dat er onlusten in de samenleving zijn De slechte schouwfcurgen zijn een de: eerste grootste oorzaken er van, dat zijt de o igelukscholen vau sommigen, waa er met dezuivero liefde gespot wordt waar de beesterijen der weield in t /.ien zijn en bezongea worden. Wij moe ten onze 1J «rrmannen gezonden kos i opdisichsjp, en g«en vergif ! Zoodra de tooneelen op het front be e reid zijn, durven onze vlaamsche solda ten hopan dat de Reg ering ditmaal za e toelaten Hulîebroeck te laten komen om erin op te treden met zijne frissche . verkwikkenden liederenschat. Aile - wordt in het werk gesteïd om onze sol da'en te verzetten, en om de goeds mo ras!, die in on% léger heersclit, te be t houden. j Meermalen hehben wij onze Hoogi ! Overheid r^eds een middel ertoe aange e duid en op aile tonen hebben wij ge . ?ongen : laat ouzen minnezanger komsi Wiezou er best weten wat onze Vlaam e sche soldaten noodig hebben, zij, c»i< r honderde kilometers van hen verwijder! u zijr>, en die stokken in het wiel stekei i! om de komst van Hullebroecktebelettei of wij die dagelijks met hen leven ? Za t de Regeering nog lang blijven luisterei naar hem of hen, die zoo tegen de be langen zijn van ons volk, ea zal zij noj n lang wachten de zoolang verwacht gunst te geven ? Onze Vlaamsche solda > ten wachten op een goed autwoord. R©BERT DE LEVE. e — — - RÔEMEN1E De Vrede vas Jassy De voorwaardeia der Hiddenrijkei Volgens de «Berliner Tageblatt» zij de vredesbepalingen in tweeën verdeelc de eerste ragelen de greczen, de tweed de huishoudkuudigo kwestiën. Oostenrijk krijgt voldoening over c grensregeling, toegang tôt de JJ/ere Poort en Hongarie krijgt de bergtoppe en dorpen van Transylvanie. Dobroudja komt aan de Middenri keu die ze aan Bulgarie maar zulle afât ian op zekere voorwaarden. Turkije vraagt ook eene grensverai ■ dering in Thracie. Roemerieverbindt zich het overtollic voetlsel «f te staan. De petrolia zelfs r den oorlog blijft aan Duitschland e Oostenrijk voorbehouden. Het offensief in Vlaanderen y Allen veor de aanh«c1sîing Berne. 11 April. Sedert het nieuw offensief zijn al de Duitschers partijgangers van de aanech-ting, zelf deze die voor eene vrede bij overeenkomst waren zijn nu van'gedacht dat aanhechtingen moeten gedaan worden van Belgisch en Fransch grondge-bied.De leader van bet Centrum, Trimborn, beklaagde het zich niet vroeger een vriendschappelijke oversenkomstigevrede verdedigd te hebben. Duitschland, zegt hij staat t<'genover een vijand die geen rede wil tiooren, die voortgaat te bedreigen eu die groote opofferingen eischt van Duitschland. Er kan geen sprake meer zijn van ge-matigheid of rechtvaardigheid. Van nu af moet meu de wettelijkheid erkennen van schadevergoading, militatre verze-kering en aanhechtingen. Eôad h \ Offensief De duitschers komen hun aaovaifront uit te breiden. Geen voldoende uitsla-gen vindende in het midden door hevige frontaanvalien zocht hij de vleugels achteruit te drijven. Hij gehruikt nog-thans ininder manschappen en behaalt woinig voordeel. In het Noorden deden zij de l'ortugee-zen en E'igeischen eenige km, achter-uitwijken. Dit feit is onloochenbaar, maar men moet rekening houden met het overweldigend bombardement en dat bijna altijd eenige km. grond doct vcrliezen bij den eersten schok, maar weldra is de toestand hersteld en niet zelden ziet men dat de aanvaller zelf • terug gesdagen wordt. ; De strijd is er zeer hevig en nog niet gestild. De dsppere Engelschen verde-1 digen den overiocht van de Leie. Elke 1 bocht van de rivier is hettooneel van p een strijd. In het Noorden brachten de ; Engelschen hunne lijn langs Ploegsteeit " Wijtschaete en Messines. t De rechtervlengel heeft beter stand gehouden. ©ivencby werd verloren en gf-pakt met 75(0 krijgsgevangenen. In het midden gingen de Duitschers een tientnl km. vooruit, j)e vijand be-weert 10 000 Eng lschen en Portugeezen gevangen genomen te hebben, waarbij een Poxtugeesche generaal. De duitschers schijnen zoo kwistig met hunne manschappen om te gaan en hun front zoo uitgestrekt te maken dat het wel mocht gebeuren dat de verhou-ding gebroken wordt, En dan... W7ij mogen met .kalmte en hoop de gebeur-tenissen efwachten. Om Amiens te vsroveren Het ordewoord was gegeven dat kost wat kost de E gelsche steliingen moes-ten veroverd worden op den eersten dag van den aanval, De reserven moesten elkander met een zekeren afstandopvo!-gen en 1 200 000 soldaten vandenkeizer waren besloten met hun bioed den vrede te koopen voor hunne uit^epulte fa-milies.Bij ditmillioensoldatenwaren700.000 ir.aa liuietroepen voorzien van lu 200 lichte machine-geweren en 3 600 mijnen wetpers die de een na de andere zich in den vuurkolk moesten werpen en el kander in het graf opvolgen, geleid dooi 17 700 officieren, slaven van Hinden-burg Bij die troepen waren 80.0.00 ma-chine-gewerer, die ingeval de kanonnen niet konden volgen het terrein moesten btreiden voor het voetvolk. ® Eike batterij moest een kanon voor-n behouden om de tanks en auto mitrail !, jeuzen die op de groote banen kondei e opdagen te beschieten. Omtrent 54 000 man stonden g^reec le om wegen te vermaken en brngsren t n ; herstellen. Daarbij waren 130 000 mai n 1 varrdfn telephoon- en ziekendienst me ' hunne rijtujgen klaar om de verbindin j gen te verzekeren en rie gekwetsten t( n verz' rgen. Hoevele van al die mannen zijn aar i- de verschrikkelijke slachting ontsnapt ! Zeker min dan het vierde. Hoevele zij r re er gcsneuveld ! Niemand weethet, zelf 'a de Duitschers niet Maar hun getal moe " groot zijn iiaar de verslagen der krijgs gevangenen en onzer eigene troepe P die de lijken voorbij moîsten bij de tegenaanvallen. Een briefje in der haast geschreven en op een dooden Duitscher gevonden behelst deze woorden : Wij leveren nu groote gevechten. De vijanden opanen een helsch vuur op onze k'olommen met kanonnen en ma-chien-geweren. De kolonel en al de miizikartten zija op een slag gedood. Nooit zagen wij zulke slachtiug. Ver< schrikkelijk ! Dat is geen oorlog meer, maar echte uitmoorderij. Oê oalruiming van Coucy Fransch front, 12 April. De corr. van den Associated Press schrijft : Vandaag heerschte groote bedrijvig-heid langs de strijdlijn. De Franschen verlieten Coucy om vrijheid te hebben in de beweging. De bewerking werd op het geschikte oogenblik uitgevoerd. De Duitschers voerden eene verschrikkelij. ke beschieting uit met hunne zwar« en veldartiîlerie. Zij hadden verscheidene divisieu op dit front maar konden enkel de Franschen opvolgen. De gevangenen verhalen dat de Duitsche opperstaf dacht zijn doel te berei-ken Zondag morgen en rekende op zijn overmacht. De Duitschers hadden het beste gedacht over hun offensief en vei-wachtten een achteruitgang op gansch het front. De waarnemers in de «Sancissen» kre-g'en bevel zorgvuldig de voorteekens v^an een aftocht teseinen aan den opper-ataf.R us land heeft de Duitschers teleurge-stsld. Ailes is verwoest en niets be-bonwd.De strijd op de Leie Londen, 11 April. Mr. Phillips corr van den D^ily Express schrijft : Door zijne drukking op een front vai 16 km. tusschen Armentiers en Lestren tracht hft 6e Duitsche leger de Engel achen op het front van Vlaanderen ach teruit te drijven. De vijand heeft de Leie bezet op d< helft van den sektor en thans Mervili* veroverd. De vijand wierp aanzienlijke versch* troepen in den strijd zooals voor Amien en brengt s-poedig kanonnen aan om ti belette j dat wij onze troepen in liji brengen. De Duitsche infanterie heeft geei oogenblï rust. Frissche Duitsche troepan overschre-den de rivi' r te Saiiy onder een hevig vuur. De verliezen waren verschrikkelijli en gansche hoopsn lijken lagen voor de steliingen, 't is dan dat onze troeper zich ten W- van Armentiers terug trok-ken.Wij verlieten de stad in puinen er hebben den vijand belet ous in den ru^ aan te vallen. De strijd waa zeer hevig in gansch de stretk. De derde strijd voc r het bezit dei hoogten van Meessen had plaats op eei front van 8 km. tusschen Hollebtke er het bosch van Ploegsteert- Deze hoogt< is van groot belang alhoew6l zij nie meer dan 2«00 m. bereikten want mei kan gaasch de streek in|overzichtnemei ten O. en ten W- Dè aftocht van de Somme Kolonel Repington verdedig het 5e Engelsch leger Londen, 12 April. Kolonel Repington verdedigt het le ger dat voor cle Duitschers achteruit week. Hij schrijit in de «Morning Post»: Het 5e leger bestaande uit 14 legerdi visies, elk van 9 bataljons in plaats va; 12 hield het front van Bartsis tôt L ^ Père. 1 Deze troepen versteiktan het fronl | waar zij kortelings waren toegekomec : er waren wel geplaatste voorposter ' kloeke gevechtsiinien en daarnefate 1 steunputen. Deze laatste waren nog rie voitooid. De bruggen warenondermijn i EU' erfdeelingen waren op de strijdliji 1 de drie andere la^en in rust Tegen deze zwakke machten zonden t s | duitschers gansch het leger van Hutle t! b staande uit 40 afdeelingen met 3.5( • 1 tanonnen, vele machint-geweren t n soldaten die twee maanden gedrild w ren met hot inzichtden aanval te doen. De Engelschen stonden een tegen vier en hadden een kanon tegen twee, De reserven van het 5e leger deden krachtdadige tegenaaavallen, en wier-pen den vijand achteruit, maar devloed vermeerderde gedurigen het hoofdkwar-tier besloot de troepen achteruit te trekken. Esnige eenheden gaven zich over, maar het 5e leger werd nooit in tweeën gescheiden. la den aftocht redden de troepen de twee derdèn der kanons en gaven aan de Franschen den tijd bij te springen en den toastan i te verhelpen. Daarom brengt Repington huîde aan de Fransche troepen en bevelhebbers* ' Amerika s hulpîroepen Zij zuilen deelnemen aan den strijd New-York, 12 April. De officieren van het Iandleger diete Washington verblijven drukken hunne tevredenheid uit over het nieuws vol-gens hetwelkde Amerikaansche troepen naar Europa gezonden zijn om deel ta nemen in het groote gevecht. Het is sîechts eene voorwacht dat in-scheepte, Andere troepen zijn ook op weg. Men maggeene getallen opgeven, maar zeker is het dat nu reeds driemaal meer troepen op het front zijn dan over weinige dagen. De duitsche gewonden zijn talrijk * Den Haag, 12 April. De«DailyMail»verneemt uit vertrouw-bare broa dat Bulgaarsche en Oosten-rijksche troepen de Duitsehers vervan-gen hebben in de garnizoensteden. Een groot getal gewondan worden te Aken en omliggende steden verzorgd. Dicht bij de Hollandsehe grens op de baan van Vaals naar Aken stond eene «engelsche» fabriek. Zij is nu herscha-pen in hospitaal, en herbergde reeds t 3 000 gekwetsten. Rond de fabriek timmerde men ba-rakken op waar de lichtgewonden verzorgd worden. , _ Het vervoer der gekwetstengeschiedt ; doorgaans des nachts. om des te beter de verliezen te verduiken. , Te Aken komen dagelijks duizende gewonden toe, ^ Maar de voorzorgen zijn vruchteloos ï de verliezen geraken stiîaan gekend en de moeite die het gouvernement doet [ om zî te verduiken doet de angst der bevolkiug nog stijgen. Hindenburg gekwefst Geneva,r12 April. Ds «Daily Exprès» schrijft : Een snelbericht van Strasbourg naar Zurich gezonden, meldtdat Hindenburg in een hospitaal zou verzorgd worden. : Hij zou door eene bom van een vliegtuig gekwetst zijn. > ———««sswsjkw— ; EN GEL AN û | Een Wif Boek i Londën, 12 April. — In Engeland l heeft men een nieuw «gekleurd» boek uitgegeven. Het Wit Boek gisteren avond verspreid behelst een verslag vsn de regcîrings-kommissie over de behandeling der ^ Engelsche oorlogsgevangenen. Het verslag bevat, de wraakroepecde behandeling der krijgsgevangen achter de vuurlijn in Frankrijk en in Belgie. Het boek bevat ook de woorelwisselin-. gen met de Duitsche regeering betref-fende de gevangenen en die geschiedde door bemiddeling van de Hollandsehe . vertegenwoordiger te Berlijn. î K ieuwe oproepingen T .onder», 12 Api il. — De Engelsche ' 2 K.amer heeft besloten de nieuwe wet 1 of bill te bespreken bij manier van slui-ting «guillotine» eenoemd. Daardoor t worden de versohillige deelen afzon-^ derlijke besproken en destemming moet , op bepaalden tijd gedaan worden. De Kamer zal twaalf ononderbrnk n le uren zetelen. r, Maandagzfil de wet voor de kamer '0 der Lords keimen die Woensdag en in Donderdau zal stemmen. De wet zal a- vanaf Doudv rdag in voege treden,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes