Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

549 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 02 Juli. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1v5bc3tj1p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

j vurdc jaafgâng Nummer 1123 mm : 10 CENTIEMES Dlînsdag, 2 Juli 191S ONS VADERLAND Lt il. MERS . I. B*«ekoIa adt «u *. Timpsr» Belgisch dagblad verschijîiêfeie op a! de dagen der week ®£Sl9! • a aenssr : *. 91, tas Hsute, CAUftlS IHHVHHMVIIIUISII I periuaand Belglel.75 FranUrlJk 8^5 Bnseland-Bolland 3.50 per trlmester » 5»©0 * O &0 * 40«00 EECSiT DOOX, VfUJ EN VRANK VÔOR GOD EN VOLK El LAND REBACTIESTUKKEN, NIEUW8TB ZJSNDCN WUB NCUVg, &1 «N RUE eHANTlUkY, **, ~~~ ^gCHRïjVIfGEN VOOR SOSJ&ATEISÏ a A DEZE iNSCHRIJVINGEN DIENSN MET MlMflTKN® !®e2* ffeck C» Numme:RQ l NEEN3 AANGEVRAAQD EN DAQEUJKI Pg|i yriaandl AAN HEnELPOE ADRE3 GE20NOKN TS WORDEN —————— —r --'•■':ci^i^^xjr^sr^jrz^^^-Kr:^rJ7VT^xt-^iyz^rpA^UX3'nm','^tm»i H ml1 llf* ** EEN BEETJE GESCHIEDENIS Daes ter overweging aan allen die het goed meenen. « la 1840 werden door meer dan 200 gemeenten vertoogschriften naat de Kamer der Volksvertegenwoordi-gers gestuurd, waarin werd ge-vraagd : 1° Vlaamsch in het bestuur, 2° Vlaamsch in het g*recht, 3° Vlaamsch iu de Gentsche Hooge-school.Op 27 Juni 1856 werd bij Konink lijk besluit een kommissie icgesteld onder voorzitterschap van H. Conscience. Deze kommissie bracht eer verslaguit. Sedert dien groeide d« glaamsche beweging immer aan er ontelbaar waren cle uitingen van der volkswil die steeds, door den moed-tfil van enigen, vooral verfranschtc vlamingen,, onbeantwoord bleven.. In de jaren welke den oorlog voor-afgingen ging er geen enkele gele-g?nheid voorbij of de vlaminger kwamen steeds in machtiger drom-men hun recht eischen Er werder eenige wetten en verordeningen oj taalgebied uitgevaaardigd en... ailes bleef gelijk het was. Âls uitslag var ds taalpolitiek, gevolgd door onzs opeenvolgende regeeringen, was Ylaanderen De Viamingea waren de rniast ont ontwikkelden der bevolfeing. Eenigt cijfers om zulks te bewijzen : la 1875 waren er voor de prijs kampen in 't middelbaar onderwij: 110 benoemingen ia de waa schi scholen en 24 in de vlaamsche ! le 1890 gaf het st atsblsd al bekw-emh^idsge'iipiome^rden ii vlaamsch Bel^ië slecbts 274 op ties duizend ; in Wallonie 538... la 1903 waren cr 1768 leerlingei aan de hoogeschooi van Luik ei 82G aan deze van Gant. In 1904 gaf het « annuaire statisti que» voor de vlamingen 13.06 0/i os g lett*rden onéer de soldaten voor de wàlen 9 75 0/0. la 1905 waren er op 100.000 inwo ners in vljanderen 49 5 aie hooger sîudiôa gedaan haddeu, in wallo ne 79 4 In 1905 waren er in vlaanf'eren 1 rijverheidscholen, in wallom»55. De vlamingen waren ook de mins beîaalde arbeiders. la 1905 geeft « Wallonia » volger de statistiek : het gemiddeld dag loon van een man in vlaanderen wa in 1895 1,59 fr., in Wallonie 2,23 fi In 1831 stelde Rodenbach, vlaamsc afgevaardigde, reeds het volgend aan den haak : op 380 beditnden i de middenbesturen te Brussel wdre er slechts 22 vlamiï-gen. En in 't leger ? la 1856 schreef H. Conscience « In het leger en bij aile besture en onderwijsgestichten die er med in hetrekking stuan, wordt uitslu tend de Fransche taai gebesigd... » Da vlaamsche loteling, tôt de diér: st geroepen, begeçft zich nas het reg.irneat, Wat is daar siudsdien aan veran-erd ? Nochtaos Minister de Broqueville rist dat er 70 0/0 vlamingen in 't le-er waren vôôr den oorlog, En de bevolking van Belgie béton d toen zo jals nu uit nainstens 0 0/0 vlamingen ! * * * En nu ? na 88 jaar onafhankelijk-eid, waar zitten de vlamingen nu ? Dses kort overzicht van geschied-:undige feiten bewijst : 1° Dat reeds in 1SB1 devlamin-;en zich verweerden tegen de opko-aende verfransching. 2° Dat in 1840 er reeds gevraagd verd wat we nu nog altijd moeten >ekomen. 3° 3 lijnan censuur 4° Dat, aïs gevolgen der verfran-ching, het vlaamsche volk verach-erd is op aile gedied, zoowel op stofifelijk ab op geestelijk gebied. 5° 5 lijnea censuur 6° Dat woorden geen oorden zijo. 7° Dat Vlaandrens diep vernederde [oorden Daden vragen maar geen woorden ! YZER n. ■— , ii» Gefeêden voor Fraskrijk Een brief van tl. Clemenceau aan Z. E. Kardlnaal Luçcn M. Gleraeaccau hceft aan kardlcaal ^uçon volgend schrijvan gezonden : De président van de republlek heeft □ai] den brief overgemaakt waarin gij rraagdet het initiatlef te nemen vosr )ffîc!eala opanbare gebeden voor Frank* rijk ;^roij komt de eer toe ambteiijk te int woorden. Ik raaet eerst en vooral bestatigen dat geheelo vollosning u op voorbaat gege-/en is, d&ar alla buygers vrij zijn die sieh in de kerk vereanïgeD, om aan de >ppenbare plsehtigheden Âiezij verîan-gen, d#el te neroen. Zonder tTsvijfel verlangt gij eene emb-telijke deelneming van de burgeriijke regeerieg aan die godadienstoefeaisgen inaar gij Uabt zelfs het antwoord voar-sien, dat ik gsnoodzaakt ben u te geven, Biet de hinderpaal te bestatigen waar» vocr wij ons door de wet bevloden. De macbt der regeerieg komt alleen van de wet, gij begrijpt dus dat ik er ciet van kan alwijksn. Maar ik waardeer ciet te aiin da ver-hovealieid uwer g-sloevensdie u tôt deze voetstappen brachten. Vooral bid ik u te gelooven dat do genegsnbeid van de regeeriug en van gansch bet Fransehe vslk aan al dexen verzekerd is, die door tunua wecschen en dadaa œedswerkcn aan den zegenpraal van ons land. In de ssin zin zal de gemeanscàap der zieltn bewarkstelliad v/oraen, naar deweitô wjj ailen veflabgen. Gelief, Excell^ncie, de verzekerieg tnijnçr hoogachting te aaavaarden. ( x \\ij ontvingen het volgende szhrij-en:Hooggeachte Heer Uitgever van « O. V. » In uw nummer van Zondag 16 Juni chrijft Frans Van Caawelaert zijn edacht, principieel en feitelijk, over e Vlaamsche Commissie. Mag ik wa lezers er opmerkzaam op ma-en dat ik juist hetaelfde schreef in tiijn bijdragt-n over « De Vlaamsche kommissie » en « Wîjze Woorden » zoo eerlijk, ik zeg niet ïi ù eerii/t, ge-ensureerd.Zoo weten uw lezers mijn gedacht, iu zwart op wit. Vroeger lazen zij aijn gedacht wit op zwart. Ik ben Pel wat fier omdat de censuur barg s van een pater, wsar zij ni t bang s, zelfs van Van Cauwelaert's proza. Nu, met den dood der Vlaamsche lommissis (de doodgeborene) en Len val van minister de Broqueville een tijdalijke mensch lijk al de .taatshoofdeu) hebben de Vlamingen jeleerd, en nu « uit goeten » hoop ik lat Vlaanderens geheele recht niet e bereiken valt door papieren, do r vetten, door officieel gedoe, door 3ondgenooten, noch door Duit-; chers, Hoogachtend in Vlaanderen en Cbristus, Pater L. J. CALLEWAËRT, O. P. /s Vlaamsch Feest 't Overtrof al onze schoonste verwach-tingen. Nooit hadde iemand, dùrven ver-hopen dat er te St-Lunaire zoo 'n Vlaamsch kunstfeest zou klaar gespon-nen ivorden, want we mogen gerust zeg-gen dat ditmaal we een troepje >\pelers hadden van eerste gehalte, al waren het dan ook maar eenvoudige liefhebbers. 't Programma der vertooning van 13 Juni IL, bevalte « De Antiquair » kluchtspel in 2 tafereelen en « Marraintjesliefde » van Nobels. In den « Antiquair » was 't een lack-kermis van voor tôt achter, een echt schateren op sommige oogenblikken, als Simon, de « Krabber vau den Hei/cant » de kunstige potten en pannen in scherven desil vliegen. Vriend Alfons Herntans, die zoo meesterlijk Simon weergaf, is een onbetaalbaar komiek : m korten tijd is hij de lieveling geworden van ons hoSr pitaalpubhek. Waarom zien wij hem nooit op de planken aan het front ? Maar wat zal ik zeggen van « Marraintjesliefde » ? Menigmaal zag ik dit oereltje opvoeren, doch nooit vond ik er zooveel kunst in als hier, nooit scheen me het spel zoo natuurli/k, zoo inmg Van 't eerste oogenblik af was hetpu-bliek medegesleept; al het fijne dat Nobels in zijn rollen legde werd buitenge-woon spoedig gevat en gesmaakt. Zelfs Fransehe en ]\ aalsche toehoorders ge-tuîgden datze heelgemakkelijk de han-deling hadden kunnon verstaan en vol-gen. Js er beter bcwijs van welgelukken ? Het gansehe stuk sprah van flinke stu-die en degelijken aanleg. 3e meisjesrol-len werden onberispelijk weergegeven: vrienden Braeke en Hermans brachten er hunne kunde aan den dag. Peerke viel al dadelijh in de gunst ! I Va t 'n dolle pret tijdens zijne zattemansintrede en gèdurcnde zijn gesprek met Mieken in de su fa: er wierden tranen gslachen. Pans d'Hastiores en André (gebroeders Hemerijck), Jules ( Van Bragt), allen waren op de hoogte hunner taak en deden ons genoegli/ke oogenblikken beleven. De volgende dagen was van niets &n-ders spraak dan van Peerken en Mieken. « Marraintjesliefde » was een echte ge-beurtenis in onze hospitaaIwereld, •Ge■ lukwenschen bleven ook niet dchterwege. zelfs niet van den kant der heeren officier en welke het feest door hunne tegen woovdigheid wilden opluisteren. Moge di, eene aanwakkering zijn voor inrichten en medewerkers. Voor uit jongens op der ingeslagen weg, vooruit, tôt spijt van wit 't benijdt. Onze soldaten zijn U innif dankbaar en snakken naar meer zuli verzet. Leve de Vlaamsche leûte en prêt A. 81 MM Oe Fransehe^ lalen 20 vliegluigenbestedesa Den 26 en 27 Juni werden 19 Duitsche 'liegtoestellen neargeschotan of buiten fevecht gesteid, en 4 kabelbaiions wer» '<? ' in brtsil çertoken. r T ■» 'jâ<5a twintigste vlieger werd door de vesrkanons neergehaald. Qaze beschietingsvliegers hebben 58 on bommen geworpen op de vlisgpîei-len aan do Somma en aan de Aisne, op •usiplaatsen te Rosaières, Santerre, ?ismes en op da spoorhalia van Sois-ions Fère-en-Tardenois, enz. Twee munitiestapels ontploften. 13® Engelschesi schi&ten 29 vliegtuigen neer Den 27 Juni was het schoon weder en aiize vliegers hebben nuttig werk ver-richt. Verkanningstochten, gcscbutsre» *elingen en 't nemen van lichtbeelden. De vijand ook was moer werkdadig clan gewoonlijk en veîe luchtgevechten gr pen plaats. 29 Duitsche vliegtoestellen werden neergeschoten en 9 andere verplicht te dalen. 14 onzer totstellen keerden nietterug. Binst dsze 24 urea werden 21 toabommen op verkeerswegen en rustplaatsen geworpen. Labour-Party Afbreuk mei de partij-vrede « Geen betrouwe» » Londen, 27 tJu3i. Gisteren heeft de Labour Pertij, bij eeoe coafereatie in de Gaatral Halle ba-sioten den vrada tusschon da politieke partijen op ta gevan. .Dit besluit werd ter stemming gebracht en eene meerder-heid van drie vierden railiioen sprak ten voorde&le van de ops -fcgiag. M. Barnes (oorlogskabinet) en M. Cly-nes (miaister der bevoorradiog) ramea deeï aan ds besprekingen, alsmede ver-scheidene der acbt ïabourministeis die door de plaaîs die zij in het samenge» sîeld goavernement bekîesdan, in het nauw gebracht werden door die stera-ming. Het was echter niet duidelîjk in welke^ichtîng zij zoudon kiazea M Bar-nc-s gaf te kennea dat hij het aanneman van dit besluit aanzag als eon « waa-trouwen » eu dat hij zou ta kiezsn hebben tusschen de Labour.partij en de regeertng. II. Hesderson bawserde dat de werk liedon partîj hun oatslag bij 't ministe-r!e niet vroegsn, ten mieste niot voor den ooge&blik. Qp 't onverwachts kwam M. Kercnsky da vergadar^aal binnen. Na zija voor' SioUingwerd felgeredstwistengfisvraagd, wio da russische revolutionnair naar Engeiand verzocht had. M. Korensiy gaf een speecb, waarin hij eanoprosp dsed aan da verbo-idenen om Ruàlaad te hclpen. Het Russische voik, zegde hij, za! nooit het schande-lijk verdrag van Brtst Lltovsk aanne-men.Het Russisch volk, zegde M. Ksrensly OK2 te sîuiten, ia aiieen niet bij maoats vhp. dsn vijand, dat het de keel tosasjpt, te o\erwinnen. Als Ruslasd %!an aîlen verlat"» wordt, zal het vergaan. Het is voor u, da oudst? ea rijpsi.o démocratie der wsreld, te b îslissan of gij jaof neea een sliapel tosschouwer zuit blijven bij iitzQ oiigahoord« tragodia. Kamc^dea, zegda hij, roergen we!* licht zal l&st6r e» loochoning mija aan-dsftl zijr;, maar nooit zou i* duizeDdc i mijlen vergegaan zijo om if, hst Westei au in Amerika een enkei v.oord ta spra ! kea dat Sk niet ztk^r wist wa&r te zijn Vlamissgess, scferi||î ia ep ©as VmUfUnê * De voikerenboîîd Un® dpvafting vaa Lôtd C«rzôii Londen, 29 Junî. Lord Curzon segds dat hij g?en rede-en vond om zeifs blnst den oorlog mos-sn uitgevoord worden. Na de vijaridslijkhsden vnorziet hij : 1) Het oprichtan van een sche.idsge-echt waarvoor do partijen hunna grie* en moeten bloot lôggen alvorens in oor->g te treden ; 2) H st. fcepaîen van c-sn zeker tijdpsrk a afwachting der bsslissitig van dit ge-echt, waarop de vijandelijkhedsn nist logen begonnen wordan ; de mogend-Leid dia den strijd zou herbeginnan zou .o sohuldige zijn ; 3) Het is noodig da besluiten van dit ;erecht b'j machte ta kunaea doen eer-dedigen.Spreker zegt dat. Duitschland moaïlîjk ulke voorwaard.e zou wiilen aanneman. )aarom 5s het noedig dat al da volke-on dezelfda meening moeten toege-!aan zijn. Gsen natie 20u in oorlog mogen tre-ien zonder de uitspraftk van 't gp.rachï if ta wachten, en eika natie aie dit ciet :ou nakomsn zou daardoor ia oorlog :ijn met al de andera. . .. %**>•' ■ —" " l1 " japan m liberté Ge-âcî® lusschenkcimst Washington, 27 Mei. Hier wordt een nist ambteiijka inîich-;iag verspreid dat da regeering te T0M0 sesloten heeft de vrâag der _ verbonde-ien, om tusschan ta "komen iu Siberis, l'orwerpt. De gezanten der verbondene tnogendheden zaggen dat dît niet betec-jent dat de veibondenen en de Veree-ligde-Staten Rusland nietzullen helpan îeropstaan en de Duitsche invloed verni elen. Eea hooggeplaatst persoon varkiaart îat Japan's" verwerpieg van eena miii-taira tusscherkomst do vrianden van fluslaad ia hun besluit zal verstèïken uni dezen ta helpen dlo de wet en de jrds in het land wiilen herstelien. la d€ Eagelscfe® Kam«r Lord R. Cecil ant woorden da op eene ?raag, zegda dat de oîiderhandeliagpn steeds voortsrezet wordan tnsschen da Engslsche regeering en de Vereenigda-Staten zoowel als de andere verbonda-aen nopens eene tusscheafcomst in hot Dostan om Rusiand vcor Duitscho in-iringing en overheeriictiing ta radden. Cecil kon geen bepaaîd autwoord ge-?en voor den oogeiblik. Président Wilsea ea Etaslaad Washington, 27 Juni. Mea verwacht dat presideat Wilson jene belaïîgrijke uitspraak zal doon no-)gns den toastaad in Rusiand, op 4 Juli. 3e président heeft geduranda de varlo* jen maauden de gedachten gepolst van il de gezaghebbehds parsoaen ca de ra» »earingen dar Vorbondanen hefc-bsn hun nzichîea ksnbaar gem&akt. De presi-iont heeft de gïondbesinssia uitesn ge-iaan van het plan oai Ruslac-d ta helpsn în is bu do uitwerkiog van dit pian aan t onderzoeken. ^geafea vaa 'i Impérialisme De Russischo gaaat s izveslia » >>ukt sen hoofdartikal dragendo voor op-ïchriit : « Tôt wisns voordoel ? » Daarîn schijnt uit, dat de politiek door de. verbotdenen gevoerd jegens de rogèèrin'g der Soviatan gansch in het voordael der Duitschôrs keerden. « Nîemaad z&I zelfs maar een oogen-blik M. Clemsbcsau ea Lloyd George vardenkan voor agsàt^n va a 't Duitsche iœperialisma. Zij xijn Batuurlijk agea-tec van 't imporiaiîsme, maar van hel Engeisch-Frattsch Imperiâltsme. Noch-taas hunne poiilieko straviegea ec hunna houcSiag tegenover do regeeriae der Soviets», huuua waigering om vie-desoJE«rs te oaiitraoeken, buans chan viaistiache vcrklariagen, enz. verscher pen da wapons der Duitscho militain partlj. » HuslandL De Msximalisîes m Pclen Geheim verdrag lusschea Duifschlaad ea Bolcheviks Milanen, 28 Juai. Da « Times » — De « Stem uev Nati-a » te Krakovia drukt dan tikst over van ean gehaïm verdrag tusschen Duitschland en de Maximaliaten geslotan te Brest-Litovsk. Dat schandeiljk dokument fais het echt is) feewijst eens te meer de schijnheiligheid der oaderteakenaars-van dit vsrdrag : 1. Polen zal door Duitschland bo« stuurd worden. 2. Do Russissch rogeering belooft zich niât ta bemoelen mot da zaken van Polen. 3- Do raad dar kommissarisson heeft het recht in ondarhandeling teblijven met de democratische en ravolutionaira clubs die in Polen bostaaa en er leiders zendan wier namen op da Duitsehe in-lichtiagsburoelan bekgnd zijn te Patro-grad en Varsovie. 4. Het zsndan van lsidc-F3 in Duitschland en Oostenrijk zal door den raad der commïssiëa opgeschorst worden. 5» Do taad der commi^sarissen zal bc-latten dat Polea zich inlijvein het Russisch leger. 6- Het schendea van hst grondgebiod van Luthanie ea Ukranie door da Polen wordt door de Russ^n als een oorlogs-verklaring aarizien aan Duitschland en ©ostei rijk Ruslaûd zal helpen de In-dringers te varslaan. 7. De raad zal wakec opdat'de Russis-scha onderdanan hun kapitalen ctdeze van Eageland, Frankrijk of Amerika riigt besteden aan de nijverheden in Polen. 8. Da raad erkent den toestaad kdoor Duitschland en Oostenrijk in Polen ba« werkt en bslooft dien te verdedigen tegen do vroegere bondgenootan van Rusiand. De kgeiîrevolulîe Milioukoff ea Goislctskof I te Ktîarbiae Amsterdam, 30 Juni. De « Gazet van Keulea » schrijft dat het opptrhoofd der democratische parti j, Milioukoff, gewezen rnhdster van baitanlandscho zaken, en M. Gonchkoff, opperhoofdder Octobrister!,te Kharbiae aaugskomen zijn waar zij zich aan het hoofd stelden der revolutie. Oe Suitschers steuaea de Bolcheviks Zurich, 30 Juni, Volgens de « Gazatto van Francfort » zou ds Duitsche regeeriag maatragelen nemen om in RusLni da Ma^imalisten ta holpea ia 't herstelien dar ord8. Duitschland zou trçppen ze- den. Eta schrikbewi^d - ■rrs.es Stackholai, 30 Juni. Uit Helsinsfors wordt ggssind dat da Bolcheviks be3loten hebbea een politiek schrîkbewiad ia te stalien tegen al hun-B.e tagenstrgvers, voornamelijk tegen de revoluiionaire socialisten. Er werd ver-k:a^rd dat voor 6lke gedoode Bolchevik er 100 tegsnstrevers zouden gedood wordea. - ———■■ 33"tx.it^c2xla.xica. In den Ëeichstag Bal*, 28 Juni. Uit de laatsta besprekingen in den Reichstag kaippen wij voigende uittrek-sels : « Te T agaarog hebben wij wresd-aardig ta w«rk gegaaa. Het is iaag en schandelïjk 10 000 vijanden te s'achten r,a za door verglftigde gassea bedwelmd te hebben. » « la Ukraaie hebban wij ds landlie-den bedrogen tan eiade graan ta beko» maa en nu dooian wij hen omdat zij er ons geen wiilen ieveren. » « Do verlovsn worden slechts aaa de soldaten v erg and op voorwaarde dat zij do oorlogsleeaing ondfrteekenea. Dat is een oruvettelijk machtsmisbruik. » De verklariagen lokten hevige woor« denwisseliugen uit,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes