Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1520 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 29 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c53dz03s3h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

tTICHTESiS : J. BïsokaîaBdS ï* k. Tcmgseic Belglsch dagbiad verschijnede op al de dage der week •ps!s! es Sshger : J. &A£CKElâtta 17, rua C,L&ÎS || ^AQTiKftTejXMSM. MIEUWK t# XKKBKrt KU» UORTIT * '7 KM RUS eHAKTILU ïlf _ H! - d<KM% vrij €SÎ wanà AA j ^i^ï^^*sprijfmw voor soi»**** ^>*= Mes Pffcrljre • « ©m® «*4eflaiui » âT, spesteMortet; C3»$aî« ' yèor Qëû m wlfe Il^ïâCï. j ? P«P ' 14W 4 MNUM<m«*roK^BK^M «^NMN T» WO *»" ' TOCH EVEN SCHOON Erg woelig was de zee, op diei mistigen morgen, onrustig aangol veld, met ru^ken haar water voort pchuimerjd. Killig en koud voor eei Aprildag. 't Was maar onaangenaan staan schilderen voor de wachtei op 't strand. Het zand werd doo een nokkigen wind in hun gezich gtstrienid, in geweld ven vifgbn. 't Was hoog tij. Daar golfde de ze> iets zwarts aan uit die bleek-groeni vuile baren, tôt dat ze 't onmachti, als 's zwasr pak iiet liggen De laat ste lek-schuimende baartjes gliptei er nog eventjes over. We merkten het op van den heuve en 't echeen zoo iets bijzonders zoo'n groote stijve massa, Ge had net gezegd een lijk. Met 'n paar mai) nen giogen we tôt aan 't water deden schoenen en kousen uit broekspijpen opgesloofd en we pias ten door 't ziltige cat. Akelig ! Een lijk was het. Lan; moest het reeds in 't zep rond ge zwalpt hebben. Teekenen van vfer gezette ontbinding waren reeds tal rijk. IJoofi ! alleen de schedel ei de beenderen bleven over. Handei en voeten waren afgerot ofwel door.. Diep droevig. Yzingwekkend ! Ik o tgespte zijn zwaren ledere: overjas en herkende toen in hen een Engelscben officier. Later weri nog gevo- den hel herkenningsteeke van den Engelschen vli<giienst. E was een dikke koord aan zijn li ke enkel gebonden. En verder was er niets. Ik voni geen papieren in zijn kleederen. Da had ik toch willen vinden en hoopt 'tnog eeriigzins want zijn vest e: ondergoed over romp waren t.o goed bewaard onderden tofg-riem den mantel. Wie was hij ? Dat treurig gevoel van akel'go eer zaamheid kwam weer in mij op. Da vat me zoo haast iederen keer aar wanneer ik voor 'n doode sta hiei Ik vind me zoo aileenig verlaten Daar is geen familie. W rme mee warigheid ontbreekt. En in dit geva vooral. Geen vriend — zelfs gee kennis ! Hij was misschien een schitteren officier, officieel in de dage-lijksch berichten gemeld, om zijn durf e koelbloedigdoortastendeb'slistheh Hooge afdoende gaven in een vliege Iederen dag op jacht achter Duitscb moordenaars. En nu hoort men va hem niets meer. 'n Zekeren keer w£ hij weer naar boven gestegen, kwan misschien terug van 'n t»-gen raid oj de Viaamsche kust heeft vijandelijk* machienen ontmoet, werd van zijm makkers afgesneden en moest hezwij ken Oûder de overmacht en plofte ir de zee. Door niemaod werd hij op-t gemerkt, en 's avouas kwam hij no& niet terug. 'n P,ar dagen nadier » kon men in* de Engelsche biader . lezen, hier of daar in 'n hoekje r « X..., 1 Luitenant, R.F.O., vermist.) Ik dacht toen aan zijn familie. Z< i weten wearschiji'lijk niet af van d< pijnli'ke werkeJijkheid. Ze lever [ steeds met de stille hoop, dat ze o{ den eeneu of anderen dag nieuws t van hem zuilfn krijgen, diegelukkig< . verrassende tijding zal brengen. Ofwel een blond meisjs wacht of , hem ginder over 't water. Zij kijk - door het raam of de postman nik< meebrengf van haar lieveling, er t iederen morgen welle.n de tranen ir ' haar grijs-blauwe oogen en iederer . dag zakt haar hoop 'n beetje diepei . en haar liefde wordt steeds grooter i llii kwr-m van dezen morgen aan î gespofld op die eenzame verwoest* . Viaamsche kust, waar onze soldatei op wacbt staan; vechtend voor he , zelfde doel waarvoor hij vie! : om i aller bevrijding. I En ailerlei gedachten stormder i mij door het hoofj toen ik daar oj r 't laalst alleeifigr stond, vuor dis c woeste zee, die toch haar prooi hac moeten losLten, door htar eiger j eeuwig gaheimzinrjig op én nee^ t ga'an. Zij gaf hem terug. Ja ! maa » hoe? Ik ijsde er bij. i Soldateh kwamen hem weghalen j Hij zou op 't Engelsch kerkhof eervo , begraven wordèn. Dat was troostend Daar kon hij rusten zijn laatste rust Ma r zou moeder of verloofde ooi t (iat plekje grond kennen in dat die] doorploegde eertijds onbekendi Vlaandt-ren? I^ wenschte dat zij eens de geheel . droeviye waarheid achtsrhalen kon 1 den. Dit, ware voor haar toch ee? ■) groote troost in al haar wee. L^te zouden ze hem komen groeten eei ^ laatste m<al, hij die ook gevallei e was voor «Kit g and Gountry» onge rj kend, ongf zien, orgeacht, maar toc even schoon, even grootsch ais di vallend het blanke wapen in de g vuist, vlak voor den vijand. Q KERELSVRIEND. s zuîker» staat van zaken met opzet gewil is en behouden wordt. Moga toch eiadelijk de stem do zielelijdende Betgen, d« Yzeï-Vlamin gen, aanhoord worden. Mogen al'hnnn zielewondeo verzorgd worden om teru H gezond te komen. Mogen we Ylaamsch p en VVaaleche regimenten verkrijgen 6 opdat we ons zeif mogen verheffen ei e verstTken om B dgië verheven en ver j. sterkt te zien verrijzen. □ PAYOT. g vK — n ! Eene sîudiekommissie voe: " het Viaamsche vraagsîuk p O/ficieele mededeeling g e Meer en meer dringerder wordt d vraag naar eene studîekommissie von het Viaamsche vraagstuk gesteld i p Viaamsche middeas ea Viaamsche dag ;t bladen. Het blijkt dan wel nuttig be S kend te maken dat zulke Kommissi n sedert menige weken reeds bestaat e n in volie werking getreden is. n Die " Kommissie " tôt bestudeere j. van het Viaamsche vraagstuk werd ir gfrlcht door den eersten Mloistei Baron de Broqueville, in zijne hoeth ■" nigheid van Minister van National e Herinriehtiug. n De studiekommissie waarvan sprak >t heeft een welomschreven prpgramm S uit te voeren,programma dat, na f-rnsti onderzoek, door Minister de Brcquevilî n werd opgevat en voorgeschreven. p Dit programma streeft er n«ar d d praktische uitvoeripg der belofte " g( ^ lijkheid tu'sschen Waien en Vfaminge niet alleen in rechte, maar ook in feite ri voor te berei ien. Het stemt volledi !r overeen met wat de Vlamiogen uit h( ■l* bezette gebied als programma komen o te geven, in hun protest aan Rijkskai salier von Hertt'ng tegen den " Raa j| van Vlaaaderen " protest dat ten ander I op duizendenjjexemplarcn door de Ri . ' geesing zelve binnen enkele dagen zi verpreid worden. Een Vlaamsch bestuur, p.*n VlàftmaC P onderwijs, zoowel h«oger aîV lager, ee e Vlaamscb gerecht, de oi twikkeling va gansch het Vl iamsche volkleven in zij e eigen taal, dat zijn de punten w-aarva !_ de praktische uitwerking ingestudeer 0 wordt. îr Minister de Bropueville heeft daarb n ook aan de Komrnissie voorg; schreve n de toepassing van die princiepen c 3_ , het leger te bestudeeren. I De Kommissie is samenffosteld u j personen — Vlaminaen'en Walan — d technîsch bëvoegd zijn in zake bestau !I1 onderwijs,gerecht ea leger en heeft a voorzitter Professer Lpo van der Esse Minister de B.oqueville's Kabinetsovc sta. HET NIEUW OFFENSIEL L/ ' Gcvcchl tusschen Tanks 8 ' Londen, 26 April. — Voor de eersti 1 maal hebben Engelsche en Duitschi tai.tk» eikander ontmoet op 't s'a^veld J>e Engelsche tanks behaaltfeTi de-boven hand. De Duitsche tanks geleiden d gevechten rond Villers Bretonneux, zi werden gevolg door Duitsche linie troepen. Vijf Duitsche tanks daagden'op, vas * het Zuid-Westen. Deze tanks zijn grooter dan de onze Een werd doorboord door de soldatei van Middlesex, toen hij hun loopgraa wilde voorbij varen. la den beginne hadden wij maar twe tanks om op te treden tegen de vij e vljandelijke, een onzer tanks werd stuk r ken geschoten door obussen, maar eei q derdekwam hem vervangen, en dez . stootte zoo geweldig op een Duitscher . dat de laatste buiten gevecht gestel e wos. De andere Duitsche tanks konde: Q ontsnappen. Na verwoede gevechten maakten wi a ons meester van het dorp, en deden de: - vijand vele verliezen ondergaan, e • namen 800 gevangenen. De grond was bedekt met Duitsch e lijken. De Engelsche offioieren bevesti gen nog nooit zooveel dooden op ee e slagveld gezien te hebben. a l^n geen wor.der, Australiers en En R gelschen baanden zich een weg tôt de e overkant der stad, gedurig aanvallend met ds Dajonet, de straten doorloopend e wicrpen zij in al de huizen granaten •- om al de inzittenda te dooden. n Dit gevecht duurde gansch den nach " en tôt 's morgens toe vochtcn onze sol g daten, huis per huis veroverende. I 't den avond was Villers-Bretonneux ge P heel in onze macht, en aile tegenaan 1 vallen vao den vijand gelukten niet e d ods uit te verdrijven. e lîct gcvecht voor den Ksmmsîbcr! ^ I.onder, 26 April. — In Vlaandere ^ was het gevecHt vandaag hijzonder h< ^ vig. Zfs Duitsche divisies vi^len aa n rond de Kcmmelberg. De \ijand zo vooruitgekomen zijn tusschen W'y schaete en Kemmel, maar wij zoude ,. hetbosch rond Wytschaete nog behoi den hebben. De toestand is niet duid< £1 lijk kenbaar gemaakt. Men ze^t dat ci P Duitschers tôt het toppunt van de berg gekomen waren. Zij hadden vei ,R ge won nen, maar werden hevig door c ie Fransehen tegenaangevallen. f' De streek van den Kemmelberg w; gansch door stikgassen bezwangen n' ÎMen verwachtie er zich aan« dat i r" Duitsche bergtroepen een grooten aa val zouden doen. Esne versohe divisi de 56, trad op tusschen Bailleul t Wytschaete. De aanval begon tusschen 3 en 4 uren in den morgen na eene hevige gassen-versperring die 2 uren duurde. he Fransche en . Engelsche soldaten moesten vechten met het masker aan, n. de loopgraven waren vergiftigd. de n j De wapens van den vijaad .fc- Fransch Front, 26 April. — Na de an bloedige veldslagen waar de vijand door zijn optreden in eichte gesloten gele-,e d^n in den beginne zooveel mannen ftn v rloor, heeft hij nieuWe wapens gezocht af 6m die doodenvelden te vermijden. Zij l. erden dat het de getalsterkte niet was die een aanval gelukken deed, maar wel .e.e. een hevig geweervuur. Daarorn ook heb-V ben zij gezocht de geweren te verbe-teren.6IÎ ze Men kende de snelvurende geweer-,r mitraljeuze en de gewone-miiraljeuze. De Duitschers zochten eerst een doel-cn matige geweer-mitraljeuze, maar schij» nen er niet met welslagen in gelukt te .. zijn. Zij hebben er zeer weinig en gebruikien ze alleen op het Oosterfront. tn De Duitschers hebben geen wapen kun-ea nen vinden dat met hôt onze te verge-lijken was. ^.8 Dan hebben zij de mitraljeuze willen 11 verbeteren. Maar dit wapen is tezwaar, en vraagt te veel bedieners en te veel tij d om in gereedheid te brengen. De Duit-schers hebben getracht in één licht wapen de hoedanigheden der twee an-dere te vereenigen en vervaardigden de lichte mitraljeuze. !D' Dit nieuw wapen speelt een groote roi iu detegeewoordi^e ge\echteii Elke 'h1 kompagnie bezit minstens 6 lichte mi-Jl* traljeuzen, dat is, twee p;r afdeeling. In 'n- De sîag aan de Leie er ° Duitsche beveîhebbers Londen, 26 April.~ De Duitsche dag-rg bladen geven de volgende bijzonderhe-den aangaaade de beveîhebbers der en legers aan de Leie. ie" GenFr.\al Berohardi is schrijver van aD het boek : Duitschlànd in den toeko-ou menden oorlog. Hij voerde 't bevel over een garnizoen te Posen, daarna beveelde !cn hij legerkorps op htt Oosterfront. Hij is62jaaroud. Je Generaal Magnus Eberhardt is 63 jaar [en en was gouverneur van Strasburg esn ej,j aar voor den oorlog. de Gan?raal von Carlowitz is 60 jaar, was minister van oorïog in Saxen tôt iti vas Oktober 1915. Daarna was hij bevelheb-J(j ber op het front. dé Generaal Otto von Stetten was op-an- zichtcr van de Bei-ers«he ruiterij en 5ie, vcerdevan het begin van den oorlog en het bevel over een legerkorps. * De raid fegeïi Zeefenigge v Verhsaî van twee cfficieren Londen 25 April. De « Daiiy ïelegraph » meldt het verhaal van twee officieren van devloot die deel namen aan den aanval tegen Zeebrugge. Die officieren spreken mi t lof, over het gedrag der matrozen. Zij z,iggen dat het eene hopelooze onder-nernisg was, en met een moei do >rge-dreven werd die ailes mogelijk maakte. Al de schepen vervaardigden eeue mistwolk die zich uitstrekte voor Oos- ( tende. Het was die ondootp?.ilbarc goi'-dijn dîa de duitschers bedroog. Zoohaast zij ons zager» wierpen zij zoeklichten. Het oogenblik was daar om in voile vaart vooruit te stoomen. Ons schip de « Vindicative » snelde naar de kust, al de mannen stonden op het dek. De duitschers besehot^n ons hevig, maar wij gelukten er in den riiigmuur der haven te bereiken. Van de 14 landingsbruggen waren er nog twee bruikbaar op bovel van aanval sprongen de mannen op de bruggen en bestormden den muur. Wij hadden veel verli zen door hetvijandelijk vuur. ' Wij lû'pen vooruit en moesten 6 metcis dalen om den vijand te bereiken. Het, regende dapper door. Drie duitschp torpedoweerders lagen langs de; e zijde van den muur geankerd. Len aantai matrozen verlieten ze en kwamen ons aanvallen. Wij ^ielen aan met bajonet en verdreven de vijanden. Een torpédo-wèerder die vuur gevat had werd door ons gezonken, de twje andere verdwe-nen.Wij keerden terug naar den ring- ■ muur, vielen met de bajonet de kanon- • niersaanen veroverden de kanonnen. Rondom ons, te midden van het ge-weld der lesbrandingen hoorden wij het geroep en ge?ucht der gekwetsten en stervenden. Wij hoorden het sein der « Vindicative », het teeken tôt den aftocht. ]).• schnpen met ciment geladen waren ge- ■ zonken, ons doel was bereikt. De kapitein verzekerde zich dat al de mannen teruggekeerd waren en wij ver-trokken.: ïïollancî. Duiîsche overdreven eischen Den Haag, 26 April. , De duitsche eîsehen zijn ernstiger i dan men gemeei.d had Deze die de levering van zand en steengruis bepalen stel'en Ilollas-d in een moeilijken toestand. j De hoofdzaak is te weten of Duilsch-y land Holland wil dwingen zich te on-' derwerpen aan de schending van zijne onzijdigheid, ofwel het lot te deelen van Belgie. De drubking op Holland heeft voor doel Kngeland te verontriisten en En!-gelsche troepen in hun Jand te doen blijven orn aile gebeurtenissen te ketr ^ te gaan. - v V — Fraui^rijlt Oe drie dagen zonder vleesch Parij.e, 26 April. — De minister van bevoorrading deelt de volgende nota mede : De bevoorrading van ons leger aan ■ versch vleesch wordt van dag tôt dag ■ nioeilijker. De regeering n»m :jtrenge ■ maatregelen tegen deze die dî bevoorrading vermoeilijkten en de prijzen van ■ ;t vleesch voor de bevolking deden stij- • gen ; maar de burgerlijke bevolking ) moet het gebruik van vleesch vermii.- deren. ■ M. Boret heeft dagen van vleesch derving m je ten voorschrijven. Het nieuw dekreet legt op drie c7agrn s ! 'der week geen vleesch te gebruikeu eu de slachting van vee in verhouding te vermindereD. M. Boret heeft een oproep gericht lot al de algemeene raden opdat de veefo'r-, kers zouden ingelicht worden over de r noodwendigheden van 't aankweeken 1 van vee. Hij heeft de premien vcor het 5 r aankweeken verdubbeld en de aaiïkoop-prijze.n vcrhoogd. MIJMER1NG '• lk zit hier bij toev*l te midden eener sektie van telefonisten-seiners. Onver- o biddelijk leidt ailes wat me omringt tôt z stille, droefgeestige mijmeringen.Want rr hetgeen me in dit midden zoo schoon a voor de oogen geplaatst wordt — het- ii geen mijne ziel hier zoo treifand ge- ri voelt, is de toestand van ons V"lk, mijn ii Volk, het schoone Viaamsche Volk. Ja, o droevig, twee maal droevig is voor hem g dezen oorlogstoestand. Twee maal ter-zelfdertijd voor hem oorlog : eens in zijn lichaam en eens in zijn geest, in zijn ziel. ' Ons volkslichaam lijdt in deze bloe-dige dagen gelijk ieder strijdend volk. _ Het draagt afgrijselijke wonden, die zich niet meer tellen en waaruit het rijkste levensvocht overvloedig neerspat. De dood woekert om hem heen eu slaat on-genadig zijne jeugdige ledematen. Maar voor een bewust gekomen volk is er nog een ander leven dan het lichaamsleven, er is ook een zieleleven. En het lijden van eene ziel is zeker fol-terender, heviger en dieper, want de ziel van een volk, als die van het individu, is het diepste, het gevoéligste we-zen. Het is ons droevig te moeten be-kennen dat wij als bewuste Vlamingen een groot zielelijden dragen. O, onze Viaamsche ziel, ons door God gesebon-ken, draagt ook hare oorlo^swonden, die misschien dieper ziju dan aile 1 lichaamswonde. De eerste. nochtans de t gevaarlijkste, de gewichtigste, werden 1 tôt pog toe onverzorgd gelaten. Het C lichaam wordt verlroeteld ; de ziel, he* eenig ware leven, wordt verwaarloosd ! Teneerdrukkend is het dus ook voor ons, ods te zien lijden in lichaam en ziel als één Volk, en niet het geluk te mogen hebben dat lijden te benuttigen als récx Volk, erkend in zijn wezen en in 't vollj, algeheele bezit der rechten, die dat wezen toekomen. Hier-in ligt ons lijden vastgekrioopt, hierin ook vragen we om onmiddellijke verzor- ging- * * ♦ Komen wij terug bij onze stktie tele-fonisten -s i i tis. In dit nauwe, eoge midden zie ik ver-: beeid gansch den mis- • toestand, gansch het geweldig groot i lijden der Vlamingen in het Yzerlegtr ; O ri mogelijk kan ik me inbeeldep dat Guatemala De oorîog met Duitschlànd Washington, 26 April.— De beslis-sing van Guatemala zich langs de zijde der verbdndenen te scharen, is het ge-volg van oîiderhandelingon van M. Lan* sing en den gezant na lat Guatemala de diplomatische betreliking met Duitschlànd verbrolten had. H^t gezantschip verklaart : Guatemala is dus van heden af in staat van oorl g, aan ('e zijde der Verpenigde-btaten ter verdediging der reehten van Amerika en vror de vrijheid vaa het men-chdoih. Het zal zijn woord gestand blijven in oveenstemming met de Ye> eeuigde-Stâter. totdat het Pruisisch militarisme ophoudt de vrije lsnden te bedreigen. M. Pichon verwiîtigd Pari j s, 26 April. — De minister van Guatemala te Parijs heeft aanM.Pichon een snelbericht medegedeeld, waarin gezegd wordt dat de nationale vergade-riqjf varklaart dat Guatemala in den strijB dezelfde fcôuding tegenover het Duitsche rijkaanneemtals de Vereenig-de Sta en. Vlamingen aboanecrl op • ms mmm • [ Se Amerikaansche troepen ï Duitsch officieus iegerbericht gclogeRstraft ; Het duitsch Iegerbericht van 24 April ^ bavat het volgende : Bewijsstukken werden gevonden in 't bezit van Am«rikaansche vliegers die neergeschoten werden, datom persoon-1 lijke grootere zekerheid velen van hen den overtocht deden op een hospitaal-! schip, waar zij opgeschreven waren als I leden van de Amerikaansche gezond-. heidsdientt ln Frankrijk. 1 De sohrijver van de Admiraliteit ver-! klaarde daarop : Geen enkelhospitaalschip, ncch Ame-rikaansch, noch Engelsch ve.rvoerde ooit andere personen dan gekwetsten of zieken en het noodige geneeskundi-ge personeel. Ten andere, geen hospi-taalschip vaarde het ka£ aal door. Die duitsche aaiitijgingen zijn dus zuiver laster, De Amerikaansche zeeoverheid verklaart dat eenlge Amerikaansche vliegers ir. dienst waren in eene ambu-larce der V'erbondenen in Frankrijk voor dat de Vereer.igde Staten in oor-? log traden, m?ar zelfs in dit geval deden zij de overvaart op gewone schepen en met al de gevaren van getorpe-deerd te wordeti. Groote bedrijvigheid j der Engelsche vlooî t LondeD, 28 April. De bedrijvigheid der Engelsche vloot, [ nam in deze laatste tijden veel toe. Wel J is waar blijft de duitsche vloot in hare schuilhoeken opgesloten, maar rnen g kan bestaligen dat de Engelsche altijd op den uitkijk is en zelfs den vijand in zijne schuiioorden opznekt. Gedurende de laatste maand werd Oostende viermaal aangevallen. Op 21 Maart, 11 en 18 April en nu over enkele dagen werden jacht ge- v maakt op Duitsche schepen in het Kat- i - tegat, waâr 10 sloepen gezonken wer- i den. J Den 2S Maart en 20 April_ verkenruc- • ■ gen tôt in de baai van lleligoland zoo { , zeer versterkt tegen aile aanvallen op ! zq C ^ Deze krijgsverrichtingen die elkander zoo snel opvolgden en met îulken moed < en veracbting voor 't gevaar gedaan ' Werden bewijzen met welke hardDek- kigheid de Engelschen de duitsche ' " vloot cpzoeken en willen vernieiif en. ' t île ge wezen Tzar New-York, 26 April.—De « New- York ~ Herald » verneemt dat de gewezen Tzar " vaa Rusîand, Nieolaas, niet zal geoor-deeld worden door de Bolcheviks. Zijn lot wordt te Brçsl-Litovks beslist. ^ IN FIELDS | 1060 PRUS : iO CENTIEME ifti wur.iwrnitii II i llllli i ii> m wli lii ■!■■ ■ n'i mirli i-»TmiMit ivi-if'iini nu t ■ - r— -r. r ■1 H ai-.—.C - Tm «if r "i ■»"» ""''«f * ■"nW'i'ni w«ri rmirnitr* ... nni

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes