Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1028 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 02 Mei. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 02 april 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6t0gt5g40f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

£ — Kussgâ&g 1063 PRMI : 10 CENTIEMES f ^«<«.<41 < «A ■ ■*! « ** 5 & ONS VADERLAND SmHTERS : J. 8a«ck»?aiBdl s§ A, lm$m » Balgiscà tltgblid :-p ?.;//« •' der.wc^ s® Rshstr ; I. 8SECKE. S39T H nu Mort** f>->! *V-l •. — — "---- ■ — —— - » — AB»sroiiïae®ar^K»! »a0* Ss08llRBS#t » ?®iS®4«'9» srranhHJk 3.35 Sa^ïaadl.iaollatsaâS^» »<w «iribne*M<r « &«®® » (SJIft » • ïg©«j! a « Orms ^'«ksSevSiaïad » #9, ra«9lortet( ©aîala | 9# Redit dder, vrij en ¥? Mth %m®r m? *hkÎU %:■?■ 1 -4 » ... .. — .ri ni. i . »» -=,.-*«=» „*„*W sasmsmsaiî» s v»a«< «i»sw« tr shsn-s*» mm* aostsT/v aw «us \«v s.v ?.•■« av»ti AJ8®*;rï£^&Œ,S«PKï J8K«!W VOOR. SSH^fi-SSa! j»«w w««fe i;1? «--r-s ©.ss» *_»«"»' *»%»»•*.»«• w »«t «•«■-« "»?':« - Bm; *«**"*= >«ew» «Af>o*vtAA«9 r« w Karakterstudie en Karaktervorming Laatons dus eerst eeus aandachti blikKen in ons eigen karakter, opda die goadmijn voor ons nict beslote blijve, 't Menschslit leven is lijk 'n g root strijd, waarvan d'opeenvolgende dag( liksche wederwaardigheden door de duivel, de wereld en 't vleesch opg< drongen als zooveel voorldurende aa* vallen zijn, waar de daad moet o antwoorden door d'overwinning of c nederlaag. Nu, de daad is d'uiting ya 't karakter, en 't karakter is d uitin van den generalen staf der ziel t. t. van dien eenheids-lrio der ziel, waa van de wil als soort generalissim is i r.oodzakelik verband met verstand e en gevoel. « . 'l Zijn niet de stoffelike resultaten 1 eer, geld, vorm, plezier, enz. died'echl waarde van den uitslag kenmerkei da's al uiterlik ! doch den zedelikc vooruitgang van ds n inneriiken bewi gingsoorlog... En die strijd is zoovei 'n otfenveld als 'n kainpstrijd, zood< 't karakter er zoowel als leerling en a kandidaat voor staat ; want de goede uitslag van ieder aanval — hoe gerii 00k — j8 zoowel '11 les voor de "volgei de feiten, ais 'n kloeker, vrijer en vo vormiger worden van 't karakter zelf. 't la waar, 'tzijn gewoorilik rnaar kleir vt is s c 1 v al i i g b e de ndlez ! c h a c h ter e en v c gtns voordofciî, dusti-lkets maar kleii over winûing^sn, dus stee^s maai kleiî hetker.s opwaaits of kleine slooij< voorwaart», doch vele kkinen mate 'n groot' en brengen zekerst totd'eini zege; want zdnuwactitige baast ve nestelt ailes, terwijl langzaam aanhoi der.de tucht alb eu vooruitgang mog lik maakt en teveu» doeltrtffead sta tegen grooter gevaar; wai.t a'uitsb van 'n zvraarder veldsiag bangt niet van 't toeval van 'toogenblik, doch vi de tucht, 't moreel, da middelen, < kunst en de macht, t t. z. van de k raktervorming in 't verltden. 't Is dus 't verworven gebalte in vefleden dat 't beden verzekert. Nh, wie z'n verleden nitt wil bekl gen en zoo de nederlaag van t toekoo stig beden voorkômen, hoeft enkel ^ gedurig heden dat gedurig verledt wordt, kuudig te gebruiken; bizond in die gedurig opeeuvolgende kleir feiten — in ziûh zeif wel ni- tig —doc die in hun onmetelike verzamelir grooter en grooter worden; want w 't kleine niet machlig is, zal zektr in groote vergaan. Gelij&standig trouwen wil kiîarx betoonen in d'eindelooze aaneenscb keling der kleine feiten, is grcotsche waardiger en veiliger, dan eens enkele keeren uitschitteren door bt denfeiten, 't welk wa toch ook ni zouden volhourlen moesten ze zich g stadig aan in 't oneindige vermeni vuldigen, zoo we geen volhardn betoonen in't kleine; want 't is ju; de volharding en haar hoedanighej die de ware barometer onzer wilskracl is; en die volharding bewijzen we oi loochenbaar zuiver in 't kleinedatzic ononderbroken aanbiedt en dus be 't geduld uitwijst, terwijl 't groota e.ik beproevingen zijn van betrekkelik ve minderen duur. Ook is't de volharding en .haar bo danigheid die de g^woonten en hu boedanigheid baarl; want hoe mei w'ons in 't een of "t ander opfenen, he handiger w'er in worden; zoodat c inoeilikste dingen mattertijd 'n gerftal kelikheid worden. En 't zijn de goed gewoonten die we ijvrig moeten bi trachten, omdat de gewoonten Vn twei de nat»mr worden en dus sterker de wil prikkelen, en als dusdanig er sterkste wapen worien om de kwad gewoonten te verdringen, daar gi l woonteri door gewooiiten moeten ovei t wonnen worden... i Naiuurlik worden de kwade gewooi) ten maar heel traagjes verdronger e evenals 't vormen der goade gewoonte toch zoo tritstig traag gebeurt; doc] n dat juist doet ons beter de macht d - gewoonten beS' ffen en geeft zooveel t i- meer troost, betrouwen en moed aa p de vlijtige kweekers der goede gewoon e t^n. n Is 't karakter door gedurig misbruils g nu zoo krank bevonden dat 't heel e; :. al ten kwade overhelt en schier ve •- welkt schijfit tôt'n loosheid, dan is n niet zoozeer naar de verwijderiog de n feiten a!s wel om dîzelve uieuw t leeren overwinnen, dat de berouwbf n trachtingen zich moeten orienteerer! e want werkloos kaa de wil torfh nit i, blijven, daar hij van natuur 'n levei n ofte actie is, eu dus geen doodslapei s- Hij m jet dus leeren goed handelen i; i plaats van s'ech't, vooruit loopsn ii t plaats van achkruit. s D'où le gewoonten zullen wel zee n langen tijd de zuiverste poging-g wreedaardigyirstegen, doch watin de >- beginne als 'n eeuwige wanhopig l- roeriooslieid voorkwan», zal klaarde • • wordt n bij 't iater beter-vooruitgaar e en 't ziareinietiga vsfn 't begin zal oo i- als gedurige winstjes voorstaan. Dat dus 't Geloof ous licht weze, d ie Htwp onzer; moed, de Liefde ons le ver 8 de H. Sakrameoten onzen steun, d n Geboden o zen wsg, 't H. Evangeli onzen spiegel, de versttr»ing, de zœ vt:r|r.g van ocs verleden, 't gebed d i- zekerheid oazer toekomst. 3 VLAEM. il ^ — ■ - i Hei Front es de Vlaamsche Komaiissi , In oen vorîg artikel werd met de gppasten nadr«k gesproken, over ri (Srin^eude noodzaak om de Vlaaniseb i- strîjdrrs van de vuurlinie in de Vlaart j. sche Komniissie medezeggenschnp t verleenen. Daarop kan geén gewioht genoeg gi J legd worden. De Vlaamscbe strijdei ;r 'an 'î front «ijn hetvooraj, die met hu ie ijzcrsn wil, hun fcranigw^ord, hun sr< h dige pen, en « laat not least » met hu rood bloed, de erkenning van or>s gar : sche Rscht van regeeringswege h-bbe le bekomen. ' Aan hen hebben wîj de stichtiiig va de V'.aamsche Komniissie hoofdzakelij n te danken. Zij is eerst en vooral hu werk, en derhalve hehben ze reehtmatig a" aanspraak op vertegenwoordiging. r' De eeheimzinnige wijze waarop d 3f K'emmissie tôt stand kwam, en dekarlg I- inli< htingen die we over bare samei t stelli'ig kondsn inwinne,-», îaten or s ni* toe. uU te maken, of ja dan neen, h; 0 fro ■ t er ?.ijn vertegenwoordiger beeft. =" Wij hnpen echter, dat ods aaridrîDge g met het uog ^aarop overbodig zal ziji st en dat we etrsi îaags te v/eten komer j dat een man « een kerel » van de b!oe< ^ linie er zeteU. Hij, hij /.al in staat. zijn, wannccr d kwestie der hervormicg in or,s leger t h berdekomt, om de onontwijkbfParhei ;t eener bepaalde op'.ossir-g met raak b( .] toog aan te toonen. Met verrdetterend , buwijsstukken in de har.d, zal hfj al bn pijnlijke — het aan den Iijve gevoeld — van het huidig steisel zoo handtast* î- lijk weten te veraaDscbouweiijken, da n hij in '» gelijk ges'teld zal worden, e r dat zijn zienswijze den doorslag zi geven. G * e * * En niet enkel op het stuk van legei •" her.orming zij a zijn aatiwezigheid e 6 zijn zeg in de Komniissie onontheerlijl Het jonge Vlaanûeren is het, voor ee s- goed deel, dat strijdt aan den Yz-r, e n dat in een atmosfeer vaa dreigeti geiaar en lijden en dood, misschie 8 wel het best de levensbelangen en de e tioodkreet van Vlaanderen hetft besef Wil nu de VI. Kommis?ic zij f- wat ze zijn moet, ni. de trouweweer-spiegdingen t ;vens de r.auvvgezette uit-werkster van den Vlaamscben volkswil, voor zooveel hij wegnns oorlogstoestan-den, tôt uiting kan komen, dan moet het jonge het strijdende Vlaanderen er medezeggenschap hebben. Er dient aan hi'rinnerd, dat de Vlaamsche strijd sederl 1830, deer een voortdurcnde ont-wikkeling wordt gekecmerkt, diesteeds met het opjfcomen van joagere gcsîach-ten aan d> ga degelijkheid toenaïu. De meest Vlaamsche mannen van Vlaanderen zijn altijd de jongeren ge-weest. Zij waren het steeds, die in stif-gende mate de Vla'arnsche bewustheid ruimer in zich vermochten op te nemen en derhalve in hun Vlaamscher wezen al de lehoeften van hun en al den nood Vlaanderen het diepst beseften en voel-tlen.Een VI. kommissie die zich vermeten zou de stem van hetjonge Vlaanderen over het hoofd te zieD, zou aan sulk een, zwaar verzuim zondigen, dal'.ij in.plaa^s van een bron van zegen vo^r Vlaanderen en Belgie te worden, in een bron van oneenieheid en verbittering zou ontaar-den.MILES. ■"*- — — .Srtxissla 3a.eS. De hcrstelting van het Kekerrijk ? Stockholnt, 29 A,piiî. Er kon;t sedert eecige dagen getn nieuws uit Pstrograd. In Finland denkt men dat onrustwekkende gebeurtenis-s -^n te verwaehten zijn. Het schijnt dat Petrograd nogmaaîs het tOOneel is van grotte wacordeiijkhc-den. De « dtenst der duitsche propaganda» gecft. vo'gende bijzonderbeden, welke natuurlijk niet zonder aehterdocht voor vvaar moeten aanvaard worden : la de straten van Petrograd zouden bloedige gevcchlen gcleverd worden tusschen koningsgezînden en roode wa-hten. Te Abo werd het nieuvvs verteld dat de vroegere troonopvoîger Alexis N'co-lievitch zou tsar uitgeroepen zijn en dat groothertog Michel Alevaodrovitch régent zou benoemd zijn. Genrralen Alexieff, Goutchkeff, Mi-liokoff en Rodzianka zcuden te. Petro-.grad zijn. De verzending der Russigche kn'jgs-gevangenen uit Fiuland naar het Noor-den van Rusland zou geftaakt zijn t^n gevolge der wanord rs te Petrograd. Ontelbare p'nnderaars »EOudeu ia de richting van ^onewetz optrekken om aizoo de bloedige gevechten te ont-vluchten.Al deze tijdingen komec uitverschei" der.e bronneneiizija niet onwaarschijn-lijk,Bs onafhankelijjkheid vaa Koerland Zurich, 29 April. De duitsche gouverneur van Riga i heeft iu de kamer der voSksvertegen. woordigers van Koerïand het ant.woord van deri keizer gelf-zen op het besluit van den R-iad vai; Koerland op 6 Maart: Wij, Willem, door Gods genade keizer van Duitschland, kooing van Prui-sen gelasten onzen ka-sselier, graaf Herthng aan den landtag van goerlacd , te ver'tlareii d<.t, wij, in naam van het duitsche rijk, £oeiîand als een vrij en oiiafhankolijke staat erkenren en dat ■ wij geneigd zijn verJragen te sluiten om de naawe huishoudetijke en militaire ve-reeciging der twee landen te bewerken. Ce invai der Ouifschers Kisuwprctesi der ragesriag ; Moskou, 29 april. De regeering van Rusland heeft aan den minister van buîteulandsche^zaken < en protest gszondeo, zeggende dat on-c'anss den staat van vrede, de sch ?rs nog vooruitkomen en Orel,Curkë, Voroney bezet hebben eu in Taurida ia het N. van Finland de goederen to-'be-hoorende aai den minist r van oorlog aangeslagen. Ten gevolge dezer handelingen meent f'e regsering gewapende maohten te ve zamelen om de vrijheid en onafhap-kelijiïheid van de Russische repuoliek te doen eerbledigen, die altijd bereidis om de bepalingen van het vrodesverdrag ! r>.. _ j. T • l 1. ,1 ~ ~««I.»», HET ESI£UW OFFEHSÎEF Rcsd dea Ke.mmeSîî®.- g . Londen, 29 april. Sedert de varoverin^ van den Kem mélberg is de toestand in Vlaauderej na.^enoeg gelijk gcbleven. Vrijdag en zaterdag werden hevig-gevechten geleverd in d« vallei die des Kemmelberg van clen Roudenber^j af scheidt. Daar ligt het dorp Locr->, door di Fracschen verdedigd e»enal3 delijn to aan het derp C'yte. Sint Eloi viel zater dag in de handen van den vijand. Devijacd viel ook Voormezeele aan maar hij werd met bloedïge verlieze; teruggeslegen door de soldateu va' Yorkshire De Duitschers ontnamen op nieuw het dorp dat su behoort tôt he « no man s land ». Zonder twijfel zullen nog schrikke lijke gevechten geleverd worden in d streekvan den Ksmme:berg. De artille rie is z er bedrijvig -van beide kanten De vijaol besehift al de hoogten tus sohen den Kemmel- en den Kattenberj gelegen, alsook de dorpen daarboven. Yper wordt met slikgas inhoudend obus^en beschoten. Vooraleer den Kattenberg te bereikei hebben de Duitschers nog vijf heuvelei te bemeesteren enzullenzij niet weici hinderpalen ont,moeten. Welke zal d uits'ag zijn van 't gcvecht ? Oimogeliji dit reeds te voorzien, maarzeker zal di strijd lang dur ;?i en de plannen v_ai Hindenburg en Ludendorff zullén nie naar wensch uitgevoerd worden. De « Daily Telegraph » schriji't : Al de krachtinspanDiogen van de: vijand om de fransche en Engelsch légers te seheiden en zoo naar Atnien op te rukken, alsook om de engeisch troepen tusschen Givenchy en Arra achteruit te slaan zijn misiùkt. Daàroi is het best mogelijk dat de Duitsoher al hunue macht gebruiken om de kust t bv.réiken laugs de Vlaanders. De cijiig worstelingen rond den Kemm.dber schijnen deze inzichten teverraden. N zijn vooruitgang in dezen sektor zal a wïiny»»ï t ,'a o Vi t n r» .la rlvla Vianira i i-ri ri 1 rî S;herpen br:rg, de» Roolen berg en der Zsvarten berg te veroveren. Hij valt aan en zal nog aanvalîen ter einde den vooruit prong van Yper oji' l" houdbaar te maken. n e Een siselbericM « vaa Baaî, 29 april. (l UitBerlijn kimt het bericht dat Hin denburg naar den voorzitt'er der Kauiei .. van volksvertegenwoordigers volgenc \elegràm telcgram zond : « De inna'me van den Kemmelberc bewijst dat onze aanvalskrachten nie n vermiaderd zijn en dat onze onoverlref ). bars'troepan met den vasten wil var ,tj ov rvVinnen zijn bszield. De erkeritelijkheid van het land vooi deze legeffeiten zal onze troepen aan moedig.en in den strijd, om weldra voo1 hun îi -f vaderland den vrede door d< zegepraal te bekomen. » ?" g De Duitsche vliegilkest g Hars medewerliing n bij 'î gevechs n g De « Gazette de la Croix » steunt ei f op dat de vijand die op vhic'nt gaat dooi k menigvuldige vliegtuigen mo«t wordet e aaogevalieh. n De verslagen tagenstrever mag geen< it; rust geniéten ora zijne legers te hervor men, zij a kano&nen «.elueruit te trekk- ï en zich te bereiden tôt nieuwen weer n stand. te De viifgers moeten met boni is men en machiengeweien dit deel vai te het leger bestoken dat gedurende de; is dag moestwijken en gebruik maakt va' m den nacht om zich opnieuw siagvaardi rs te makon. te Het moreel uitwerksel van die aanval ?e lea ware buitengewoon zonder de sprt ken van de militaire voordeelen. Ni t alleen worde het verslagen lege le verontrust, maar ook de reservea di le dit leffer komen stennen. Indien Duitschlatid van oprdeel is d: het die bepalingen niet kan nalevei dan is het noodig dat zij klaar haï ïiiruwe eischen kenbaar make. L'e russische regeering drukt de wensch uit dat het antwoori voldoerc z'jn zal en den vred • zal herstellen. De Poîen en h Ve bond^ne 13e Polaa weigeren «p 'I fraasch frdat îe vechts Mohlleft 29 april. Het duitsch bevelhebberschap hee aan het pools eh leger voorgesteld, c: hst fransch front te kom-*n strijdei doeh de Polen weigeren hardnekkig. Op het front van USiranie heersent < eene b Hrekkelijke kalmte, want s-'de he't becin van april worden de tro?p« van Ukranie naar Frankrijk overg bracht. — — m» jlifflP1 W 11 Oosit432i3E»i j Ml Kiôshervormiîigen Weckerlé gelas! een akkooid îe bereldt Baie, 29 april. Uit Budap' st komt het nieuws dat ]\ Weckerlé opdracht kreeg een aîskocr te bereiden aangaande de hervormir van h t kias^telsel, en door h e m vo >r-steld i ï de kamers. Hoiîgareiî en Tcheken Os lîoagsren sebiefea op de msalgl Zurich, 29 ap il. De " Zeit " van Weecen mcldt d woensdag 11. te Praag ren hongaarsc soldaat in twist kwam met een tcheeks( soldaat, en dat laatstgenoemde een b jonetsteek in hî>t hoot i kreeg. Versohe dene hongaaisoie soldaten kwamen i ds kazernen en trokisen naar de groc markt waar de Tcheken eene beteogi hieldon. t De menigte werd door de gewepend , soldaten aangevalleire^; uitaeîigedrcvetj e Er waren verscheidene dooden en gc kvvetsten. n Voedisgskrisis I , Esîoegiagga te E^ybach Baie, 29 april. De « G -zette van Frankfort » schrijf l dat woelige betooginyen plaats hadde te Laybach op 26 april. Demenigte begon met levensmiddele: t te vrvgen. Vruchteloos trachtte de voor p zitter van de stad de gemoederen te be ? dareo. De menigte brak de vitrienen der ma r gazijnen, drankhuizen eu van de mes t der oflicieren. r, De politie mo?st de hulp dër troep--! . inrorpen, en nog was de gewapecd macht niet in staat de plundering ti beletten die tôt den avoed duurd in. De palicie om de hernieuwing de betoogingen te uoorkomen, verboodalîi vergaderieg en deeci de drankslijfcerijer en v.ireenigïngslokalen te sluiten. — ...Il ïlolland. De Duitsche eischen. De toesîaad heldarf op ; Amsterdam, 28 April. — De politfeki spanning voortspruitende uit de eischei van Duitschland ten opïichte van H 1 land sehijut een weinig bet?r. Men denkt dat de Verboudanen clei toestand van Holland zullen in «ch nemen eu niets zullen onderaemen on > dien toestand te verergeren. " j Ds Eagelsche miniiiter bezocht dei minister van Buitenlredsch ; zakeu. ■t ; Het vervoer van zaïid en kiezelzo' h | weldra her semen en een .economis>c^ h i v rdrag zou gesloten wo>>âen dat aa - Duitschland zeer voorde^lig is. i- Vlamingen abemneert op lg * Vaderiaad » . % Opklliirg der jongelii^gen van 1 21 jaar ' Washington, 28 April. — De kfm-, r van Voîksverfcecenwoor jigers heeft een besluit gestem-J, waarl-ij de optelii' g gevraagd wordt met het o >g op de ir.lij-ving in het léger van al de jongelingeu l die 21 jaar bereibt hebbeQ sedert do opteliing van Juni Iaatstied; n- Deze maatregel zal vo r gevnlj heb-Uen een nieuw contingent van 1.200.000 i man op te roepen voor het leger. t ' Z-3 3XÎ.,XXJC^'.A.:£ji 1 '■ De voôrziHer vandeHepubliek j M. Sidoaia Paes gc kozea ✓ Lisabon, 29 April. — Gisteren w°fd M. Sidonia Paes voarzitter van de Re-publiek gekozen door het algemeen en rechtstraeksch kiesstelsel. \ Se krijgsverrschfinlen ia ftfrika r Innams van Kualia i L:sabonj"28 April."— Io de Afrlkaan s sehe. koloniën hebben d •• Portu ruc ze r - Muaiia ingenom •<-, lig-ende op 200 k n. • afstand van P ft A nelia, waar de troç- - pen der Verbondene > zijn, on der bével van generaal N trthey. De Duitschers verzamelen troepen te a Manungo. „ De Eiigelssch-B dgische tro p-n ruk-g ken vooruit naar Kitarisa en Malma. De Portugeezen hsbbea een erootan [_ slag bvgoanen in de streek vr. Rioane. .iKP^»».. — r e ie ondeneesche oorlog e 55 wrea ia eea gesoakea onde> zeeër Londen, 29 APï;il. — Ertn Engelsche " onder^eeër, gebouwd aaar 't laatste mo-del liep onlangs van stapel om zijn eerste reis te ondern^rne/). Niets mag gezegd worden over de bewapeniixg vaa h t schip, het telt 70 roatroze.> en 3 olïï-cieren, benevens 7 ano re bedîenden, terwijl in 't algemeen een o.iderze.ër 30 tôt 40 man draggt. De onderz8rër'ctuikelde versc3ieiu<*ne 0 inaler, maar kwarn eindelijk nitt meer boven. De kapitein bestatigde <jat het schip ia't slijk gezouken was en jiiet ko a stijgen. Dat kondea !;e m an t; en niet . lang voiJiouden, want de lucht sou ko-g men te ontbreken. Gedurer.de het eerste half uur Iwam 1 een kamer ondor water en de 29 inzit-e te»don verdroj/kea. Gelukkigsloot men e oplijd ee»e middendeur en zoo |werd voorkiopig de andere bemaanina' ba-r spaard. e De kapitein besîoot dau toeberci Iselen i te mâken om het schip te verL t n ën hulp bij te halen. De kapitein deed esne zijdeur opeu van de kiosfe, maar het water s roomds met zulke kracht binnen dat Irij op den slas>-gedood werd; een lutta ant echter, die 0"k in de ki.isk lagwerd door cie stroo-ming naar boven geworpe i waar hU ïpoedig aan land tuog ea hulp f^iner i a'oepan. De besté Engelsche zeeduikers wer-B den bijgeroepen. Zij b acaten ouder j dun onderzettër twee kabeîs om het . scîiip boven ta trekaen e maakten twee buizen vast aan den onder seeë , deeene j om iu°ht t'; geven, de andere om voed-1 sel aaa da bemaoL iog te bezorgen. j Die toebereidsele'i werdea gemakkt Dinsdag om 7 u. 30 's merlus en q Woensdag namiddag om 3 ure was no» geen matr jos gered. Allen hadden naar hunne farfiilie «aarwel fcrieven ge onden -1 eo die in flesschen gestoken uie naar !l boven kwameu. Eind?lijk gelukte men er in een rat in den onderzeeër te mak i dat door- # gang verleende aan éia matroos. Da geva genen werden een voor een vin onder h3t watergehaald, waar zij 55 u,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes