Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

717 0
03 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p843r0qr2m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ipgjm ikkmhm < m ■.,„,1<!2L-J-—J. S 'iw*AUbt «a îiii«rts.iL*iii Kïii- ii « , a . ZATERDÀG 3 NQYSMBER1M7 "c- ONS VADERLAND &alsal®18ts"«ti© a ^ TBMPKftK aswMnwMWîHS^**?#** 17, 999 S» Vhk, SAISIS? Belgisck dagbiact verschijne&de^alde dagen der week ffUtfii&Mtga *u BMeRRlj*?»*?1' f W- ?«« Martel* 9M"- &.£:-■! ASOM»kmihy8rmiéXMm * I far s«««m-i3 a «Saï^S» B .S® #«t»iaiwHk $>©$ ^sieataatf^HsHiiastf 3.©î> I *«r trlmcata» A.£3* %.$■■*■ t.Bt uai»ii»n> Cfeam <*a>'4 a rue* A *1. «"»*< o«o #8*. ®*3*8*. Réélit «taV >of e& vrsnfc _ ««asr* Gorî * m l^né ;S*M»Bf⻫a«astM*. $i«MBWS» 5B »» **»&, H '• SUS--Xi, <.1 *m niSe » atfï«r 1 ABO!BB««E#'*iSIT»PftMXe® v©©« SOLOvfcY fe IS » #-«r aune» <7 etoatw) 9.SI ^ ~ aBMM»wi»i« <K«* »«t«k malttHii » ■„' ~j M» tmrnmm* *.*«* *«»# t»«*a* -« « «agsiyjas as - ,-. ■r-"e.-rTii > ,;;^c.C I7*yf 1 «•? * "•)' «5 >■, Nog de Legerbode over de Vlaamsche Beweging De Ylaamache k^esti^ achlj I legen roordig un ds orde van d^B dsg t« iSja [ikendeen diekBtaert.ëlkandesïi maen! lija woordja ta moc tsa m; tBsggsiï— Izij voor ol »?gsn — want eik. hati lîlang bij da opioiiifig vac dH *raag lok . Na d* srlikclB vgauîe XXe, vai le Eofeo d* PstïU, dé P«ti* J aïaal as asti çaanti, na de vaderîijk-welgs naanda onaseadbriavaa van den haei Biaisa* van- oorlog, na soo?«6l g» labrljl en gawrijf, «a soovesl gsprsa ia gs«se?*r avhrijfl « een Yiâaasio'î ffiîiîsr » 'a srlikal in da L^gerhodi iver Yl«amaab« B i*«slng. D* ViasasBch* joagaBB *an 't f-oet ■-g-r htbbi'O ktsssii gcDimieB van da ichrijven. 'î Heeft hen di«p gsRïi f \» moeten hown op welka ^ilas cii< iViasEP^oh^ cfflliî3»'?» — aidai da m?e jing verte lk«Qde t&o. do hoegets c<ffl îiaaie middes. s — oor-iedt o^er ailsi ftkt h«a 'i eêïîwsss ks.îs '1 fesrt-s ligt. Tooewaar, gse®a asEgstiamo nBol rcmakkftliika maolaï cm aidas daitaoh [ >iud te sijn. „ Oadsr ?raeg elk VkamsoK loldaai, elk ts Viamiug bawtut van siir Vlaamacha reohlsn, Wjk vgn slj» B1 giiohc pïiobtsa — Hîj «a* a isggea o M ^ija»sdig g^sifcd i« rp «tjc W»*l loba» «(rijdinsiskfr. Oad> f^p^ag d Walea g-U — de- mecat »tu& b?kai>< mc-i da Vl-iainsaiis fj oi;®» — en s taiien u liatwooïdsa djit dé Vi^ming gsisjk h&bhnu ea dai eik T?isîsadij œsniob, iedere® di» eta colis hsel ifao Rsobtfaafâigfeeid, most d?nkei Lijk aij. — TflK and?re, vorigs artikel *iq «O. V. » h^-bben op titre, sfibasd bâwrst£& dal d»- Vlsiamichc Bswt jlag" ncoh t«gsa de Wslssis, Eooh tcgïi FraBkrijk gtr-cbit îs. H«t hoisdS dos gî«c iî -4 !« willes îswerw d«4 ^ij « ht» ffaaioke «i Ecgelsche folk ba -feamdm îioô* «en Bnvri(80daiijk'iî b<sw»g!ng ». Zoti bst op^risfidelijk stjsi' ïfgènoye îas? maoiitigs bosidgeniijpl«)a da tôt 3ss5iag la eisobea va : WUa «'a no?s lia aasi de kleine ^oSkerga h t réel to^keut boa «ig«î? s-if i s?j ? — C ïnoet»,n wîj oaiiscbian afîta»d doeis a/Je*?lf»ta dkh îd, ocs «igentaslei kulttrar tsraraad^n, obs vtittw ?oh«î of vertnereii'îo^rrt oct opb vrie»d îijk t toasts f — Neeia, F'-a *oh f< en Ea^sl loheB, kaw piosnttn ^a R est ®i R ohl'etrdi^bald t^gf-a M/Cht 03 Vei irukkinsc. hfibiu ta* î d« Vdsb 1 li«f ou dài lé wiiiea «inoh^B van oai ia ntil -sau hnaiasn bIsîsb, • • • Wif witsn witkel wll seg^sa onde Daiimoihi juk lafen. Wif k?nsf .u d geiohisdenitf v^n E *as-LotharÎRg« ?8a Pcl»a : rattardi-akll g, kaUaai dwaag, b«roo*iog ?aa p 4iil>-k«i rscîs Un, lÂai/erkraoàting... Godda^k, Yla-^nd'rea heefl nooit a al «ea loi ooigrgaaa Nesa, Vl=.aaî8eh otBder, selfs bij itr^ag oaderao»! lOoaSen da Vi.ratage» bîk anen fl» <Uvfl ben i .ooii bektta « Viaameoh î 'j)r«kea, te bais, op sftraat, op iohoo! In 'é Ji?ger, ia de^K^ïaeri d?r Voïit* ^rteganwoordigfer» ; dal nooi hatf» vsTbijdeja dï aîtgars ^sn Vj«?ni «ohe bofkfH c f VîF)Sa>»cb da^ biaden Maar ro«:c » dà' aa g il a a?» 0 bew|j« (ist d Vlsnairgon ToSl dlj) 'oldosci g btddcn voor baane rsoh ®»tige eiiskcn ; Wij «prak' ït Viaamsoh te hnia «a op (Irsat, m ar groois heerec trokkea den naai op en gliaalsoklen minaohtsnd : di tuaî wss tua le g^m ea. t Wii iprakea Ylaamiok ia 'I l^ger, ms§r '1 wéb in tijd ?sn ▼r d?, die Yl«amiohe solds&l dia geen 5 Frar,*oh k^eda. « ' 1 ' s Wij aprekaa oog aitijd Via«maoh in 'I Leg?r l ' i » I 11 x il t, ' j < Wif gpfakan Yisamioh op aobool in î vfadeBtUd. Ma kena?n wjj sohoku, Y:aa!JB«ioh* aokolan niîg^wskcn nia? Frsmkrijk, i | 1 I 'î ;i l ! 1 M-iî> fcepfi nooil de *il«ava ^erbodan ï Tan Yiaaîaiebs boskaa, I I î i ! M 8 î 1 1 1 \ e ^ ï * , • « 1 ï>y bawagiïsg dii 4a 'I Isger cmiiUs.n j ia, * tards- Yiaaœ»ohc crffloîsr, ia sl$ohtâ ^ da iroorîasttii&g vaa den etrijd, dia bfj 1 goaaan ia iacg« ja^sn voof dsa ooriog, ° laaga i8Mn voor es epraka wu van s Daftasiben invioed of van DaUsch- 5 gesiudb'id. 8 a i t r x e Wij doen wei ac sl^n nie! am Yo-sr g0Pioh de wereld dar*.ra ^îj m I rda gpwstfin en fl«r op«rebav*n voasrSào:sf,i K veraabijnRn. Maar wij dia kaajpass voo? ' 'I l^oht, kaanpsn aeri* bk voorai voor 't Rsofe» van VîaaBd«rflK ; wi?= dia ona j bioad oiïitf B v#o? Bsigie vargsten ainl 0 dat ▼Ita.^daresi i« B%îgi<à )î;/$; wij die djaa oaafaaBk«liJkb«id sutien neraldi isn, willea 00k de tovkomal vers?k^rsa »an YiîÉîîd^raa ¥a oaa voik vaa osdsr-5a«g r?dd»n. En Vissarl^rsa sal la^n Dal i* w 1 van 'i volk p»j di? *il ait t'ah 4r*obti?J:ep dan ooit *piif* orda?drak-s kias en dw«n$r. W#at geen œaoHt ï«p wsr«sid il b<>«laad Içgan hst R<obt; salka h?efî OaiiBQhland raodï oad?r VbadeD# f JULItfg. I " ' f t '/■ y? •Y-?"'*1; I Belgi d"' <r î | L tl , t N ' • Na ■ d b-i ig g va?, ai te 2 n 'a 's *aor ens vy ?d e art lier asiri/d »oor h t 1 B Igisch frmt h <i er p 31 Oct. Hit î am nog t ' op 1 No\>. vooral voor Diks-•r.UW i v-firden --e % vefnielimagesrh* ait op i - vtjahd-g i aiiar1 , n m ve.t«hrkin~ gen. 0*z 'i? *>s mi'-rpp.tx bommea op vif :n-"ty: kmt. nrtetnenie». I 'i- ranseh fmni | Parijs, 1 Nw. 15 'i. I TamfHfk hevigç art.Ul riestriid np de 5 nienn? Fra sche ' W.sg b in. B Igie en ,f op het front tep N. «on de Aisne. | E*n D-iU-ch ' odnral wrd âftf slagen : od •" '« oiv.r ' l ine p»$te& t n w, oob R it7v D Franxchm noerdeà m t welçekikken ra'dx u t in dp Duitsche l ongra^en om B'thtre wt, C anna se en S ait- en na-: mea UO geiangenen. \ P irils, 1 Wnv. 23 «► Artilleri' stri'-d in e^niçe s^torx t*n N van d.° Ai'w in de si^ek vnn M is'-^s àe Champagne m fv N. wn B?zn van». In. den nocht van 31 Oet. tM i wiï -nev. vll gers bommen op Duinkerke ! en Kakë. G - n slachtoffers. Engolsch fronf î L'tadi'a i N?r , 15 v.- ; D -i^iïand tçoïid'ainfe ia d^n naofet se r b^drij*!?1' O 'n Ypfiîr. Wij drev*n vijaadis-p troep^veria> ■ m»lingefj ait: t ? a P ?»ch«ndaeîe. f Nov , 23 a. jr ï> * -?lj nid ton . *!«"'? î?ait»"<?«w^çm b? rSj^fpt u O sa 4 ■ ^ v?r- Yp-r Oass bail r4j r s schol'a d* tlja> dl.^g Bf-lîlwgais I--« Oati bf* raasktfijs d" Bageljohea | 5 ia Franferlik » 125 gavangenaa, waar» 0»d«r 240 £îj niBakti a 15 kanonn«a, 431 ma obi 'agewa?eîî «» 42ioopgraafmoirtiaxra bail Itaîiaanseh front 1 R'i=î-< 1 N 3' . ''ff Nà d.«*. va d soo laai? mog^iiik ia - d«-*î f%omî*g«îvar ceH'-^rd U b>bfe«n, Voitrokkan ⻫« lro?p y in s@sr jabei-î lijk» «Irai s<?aîJb« >-"OOf*sar; j«b da oè! I plooiiàg *>»:-■* de T»«Ua?»^atfl | H-t dard?; l?gs?,bijaa ▼oli?«lif. ia b»o Iprag'-lit voarb^eM v« i eaaVid en mord. D>» «f es 2 ■ fd <Hngais &a?al«-ris «a ia^lbilio d r d" recrimeatea vsr Novar-si p.- Grrfovs dï'i sfcb hald-feafti? rleobt? ff >rf''p,E,er- ds n®?errno^î-ia: = *1: 1 ra ?*rdisnta dê» loi ©n de Mk«al«iijkhdd pan hat Suid. Egypte % ' Birfeffi bei^t 4ù&t E?iel«ek% 1860 |et*Kpre?. , ; 1 | Offlab'L — 6«n?««al A'.ienfcy -ff I Ii'.fc'.. t Si ' *»5|ij •> ïKiîp* as es si saohf* j tt sçob B r ««R *«*!»),►« {«il ^<->1 mor ; f. -d v» 31 Oc . T t« î 1 *i* f f« -ierle l ds •^ardrdigife>'îi' as > •? 1 { W «a | t-'fc Z W, vo r ï.ïî p l»i.»olk e» | omis kka^da b w -f-..,. nfl -, n aadarda | d 5£5>d ?* h O | Bi>'b*ss w^rd, »i«<Magftn«taand); d«n | bf r*%!i wrdtHTgit&iad In a ■ * -sj td baael. | D* SageTaobea maaklè ItOO g«vaag&^ I na aa B&m® 9 ksaoKJu&a. j Hat E*gtlaah alltaaial ia Vl*a» dtr»a Yrijdasf laaUl >«*0» fd-n d-.? Kaaa-' dae»aa B il aa, ijaadig v rdedigiogB-! 0*1: ? -r in de - pssts Mie *oor Pseicfe-îj;» r daeie. D««a eiapp ? n l«v«a btt«rliik 1 ia fc-t altjk sa beî ia vaa difsr dat atij j o*aaf e«a p-j .r dag«j> opsi uw dta vijaad fegsîormd ifc Niotseg«aataande eaja havig«a wisi «a repea vardrevea zij da -«ijeadJt mitn-til ara van de ï sSsrka sldlfag^a -n- aij b«sU Mfldan, ^•*aê',aZ, W. *>an Pisse e d^^îc. ZH ^spov ^d • ' C ej s c-a d- t h&nvèi ua M o^o si Ois î*s s r g |ïs• -j-'-d v? a t n orai-c» s, ®>n-a! * «t » i & ft '>««0 <d VQ c j é #iîB.i •. a t <lirr Bte:!tBwsrt, w||(.maohi«icg«ir^r.-B «a bornir*'- r 5 o^t rj! ht * lerroie L< sfo . ; »s ait oboipat £ l«n, werd" t aog ïa rijki- «ohunpU-sSs o en ««ritsrks^ pa tea vero rd, waar ■*'*n de btiatlsra gsdood cf gpvaaxen g aonasa Wfïdaa. Haddaa d^Kaaïdaa* «en vrijdag laatil Bellitaa oist ver- Het vijandig offensief op het Italiaansch front aa»*—» Lb A 31 Ont — TS^ tn?!H'N oo "••-■?a^ rl s ti ¥or 4n •/ P gfe», {' ■orf i«iU*«lr IpufS'-'î - O'î ltslî^ l>i-gpp--îr»ir»iî«î, j»ct * T>. ^î-' r-.d #?i?» ^0 1 nl»l b'Hkt Hi« w'id-* h-t m dan recMar dap i(Mia**»BC« IP'-- a^B "«rban p-* m ««n sr'« s p s »vetr»i T)3* ?a«i *» wnibs"» *»' S«'f b"t Isg V }»TJ. E""! «•v ?.! 1 Hik.1 ws^l»" »">v'd r ât>f d*> b^«oapr?dSng rr ânnr ti lijdeB h" i* Ds fro^p*a aso^*»^ *îc^ me* b«l vo-'îs'îl v«ro"»T»i«sffT> »f*t *15 ot> pfln'--dr«g»a of-ia*ï"T« rp h'""'"»* *' s D* vocrraad »aa -i^8^ is raaw nlfs'f'ant nn^n erPitisfan Isg^asfa^d O ■ ItîlfsSÎ W;i ^a" b^a'5" det ^ M'ac sr r< a'toT'S'nîr wolhABlI sa' in d*t ov= - v p o daa tij^ *n"en fue^h'Ts D"a »?**'■ m 1?" rn Vt/plan !»!> r id*a d*t nr<g twH fsM rsp -•••»» rS»--•<* 050*1 b pasld «lia. E ï»s d»^ A » Tt»ll*i»îsa t«rar>t ^ij" nnr?tfïki*^')! b-we£fiî>g, sal de «îja^d maar ma-ilijk kannen varder ko'v"i*a. B-»fkaa rî*I word«sa dat davliaad 0 t.r aad 'eliga g*♦-*eaacoliapa-w«scea «al b«BoHkkftn. Da ijaapweg van Tolmia", Ji* ïijn parstea stoot fei«ft "argemaki iijkt, ïoopl; aie! v^rda» Ds îija?m d?« --?aor Gs^iSs-fa 0a Moaf^loona lofP'-a, knans»a. ank»! g«b-t«igd wardan voaï aa>- ftaalaa»*»! aa b< t'baratel d<-i bfr>>g'-' *a'^ v d tMd vergaa. Errd*iijk *«-a di fjstew^g var-Mal-borffb«lto, di^ voor sea? amlrekkpada ba'»ra0l??sr job kuanra g'bp^'gd word«»î varaob^i^ - e raasssdeii a des* b I v-'a*1 d«r ^rliîî* ?!*-! ca d« Ilàliaa^a h'bb a h»m voor^kos onbraikbaar gf»b3i akt. Wij mogs'ia. vtïaoh, gadasbl 5j^Vî>5.îî of«t d«a tfsrsla^d. H *■ Hidi gsays t**ljf"! dat hal '"oor-aaawst' do#l vaa den vïisnd la, d* bor;d«"-r- v^ppîîc^4»*! s '-t h t fi'eu v«n î' n - off «' fia he» W atsn. Daffsne.ïi di- dank^a dat b?î vo!i dis akkoorl ai t b*»t«8t tas*ebta dea ita iîft^-ïîBohaa opp- rataf aa dea onssa aijn fc <e1 el mis 9 IîsliaBftB anllaa op Hjd ap stoad bu!p bnkomea dî^ wessohislSjk ia D* Iifelidie batlerijes gered Rrîmt Si Oct. — €tednracd- d--a It -lisar-aoha s-ftoohl werd??".' aldeEag«sl-aob® ba t «,ij -n gerrd. Rnîtscbf prtf agsBda «p k«t Itallaaisek frait Da ontr. van d*s « Copr'ôf dalla Sera» s?gt da* h t - iiaadig oifaeBiftfvoorafg-gaan ward dooraeae vradespropagaa^a Ni^t iHdan gs'bsardab^t datmsa vm uit ds Oost««arijksfib0 ilinea boorde ta» ro 'P?a aOpTa!.«t It?!laaa, ^"ij s'arsa a eaa fbaa dl aist sa? oclploffea ». Da obas komt af, 't is «sa buadal pw* pagaadïifohriff^a. Deie wordaa 00k ait de vlirptorBtellfF gp*oip"n Zfj ^agçraa b w. Da rfgapriBfir ha« fï Fraa-Bcba an EïsgfrÎBcb» trorp^a doea ko-m^a di™ schotpï* pp "adi aoldatfa f>îts «eîe,srd,,>a. woov b» > fro?ït ïa vt rtf-kkaa 0 Et (lin 14 000 Eapf'toissa ia Itaiia, ban santal v» roiffrt' rt s*t brader d, «ii daaff dl a»t ;1b paiitla bij de troe-paa » Nng ealfr h. v. « Da Italiaa«> «trijdaa ^ak>l roor Engalaad, hawr^ oolltieke p«-rBoneB sija oms^koe^t, Italie fa ean Eï-galaobe koloaie ». bij df BobriftaB *ija p'iiilaa g^vo^gd- 't Ziirs dos daatida middeia dis «ofs f goad pe^aks slja ia Raalaad. Soms wordt b^t Bu*«Uoh legas balte a p y »(■ b»t brldhaftlg las?ar dat bel En-g«Uch jak beefl afg«worp<*a. « Hal anooda Engelaad dos* fcet go?de Italie t^itbnagsran » Frankr$jk ataart ver-stcrkiageTs femangeatfld ait xwarta tpa^pan Dît aïlaa wordtaraatig vartrîd . M ar de ItaHianesa latea aiob niet be drii»fffn. H-^t vîjandig ofieaoicf aal iadaraana oog«?a doas opanea an lot dea weder-attad nog aanmordigea. Di nrMnn allm da Itafianan ter bulp kenin De Eigtlsckc ptrt ^ « Timcs » sehriift : Hnndt stand want om? onderstnuning zal niet lane m"er ai.fblf.fven. In dezen onrloç is het lot van Valit nauw can het onze verbon-den. 'WU h 'bben onze eer in de gemeeae achaal çelead, zetsde Edw. Carson. De « Daily Mail » : Dnitsehland heeft voor ieel ItalU met onzaggeji/ke troepen-machten aan ta vallen en eene seheuring te vruiekken. Het ontwerp is grootsch maar Daitsck? uind zal gedurende de nitvoering groote riesehen ophoopen. « Daily Chronicle » : Wij wonen ecp van de groote gebeurt?nisser»bij dte Pol a Servit en Bcemer ië plet legéer. Frank-riik »n Engeland. moeten ten allen prijm Italit hihneden tegen het iot, aan onze kleine verbondeven, die wif moesten be-schermen maar het niet dedmn, bti»ohorea* Het zal Codorta moeilijk vallen den aanval ierng te slaan znaals in 1916, want dp. massa aanvaUers is te çroot en hif heeft eene aanzienlijke artillerie ver-lor?r>. Frankrijk en Eng land moeten dus, zonder «en oogenbiik te verlieten, ha» ne beschifbare kanonnevstar en, zelfsals dt vooruitgapç op het Westeiijk front ge-s/cd't< wordt. De verledigiig vai Ynietfe D Duitich-Onstenrijktch? tro^pm zl!& op 29 Oetober 's avonds Udine binnen getreden. V Une is de hoofd 'tad van Frioal en teit 35.66fè if.w. Het Itaîiaanseh &raet kcof ikwartier verbleef er sedert 1915. Mesr ten N trackt het Oostenrljkseh teger, aezegd van Carinihie, ait de bergen te k me m. H*t aehtcrmlgt de Italiaunsehi aftoeht en v Itdeversterkte sîad Gernor,a a<m die, te® O. mn de Ta?iiamcnto, den overpang mn de rivier belet. Ook tm 2. wtenen de Duitsch-Oosten-rtjktehe troepeinnachte» vcld, strijde&dû tegeu hft dc.rd? Haliaansch leger. De krijgtbewerkingm naderen mesr es mser de Tagliarr.etutd«or esn hevig temp est opgexw9llftt. Deze emtandis* hm is in h -t vo wdsel o zer V '.rbondene® die. Qfigeiwi f-1 tairifke bru -gin over de ri inr gekgd h bben, terwiil d vif and ia Îde rivi r eene onooemehrijdbare hiïider-paal ai vin en. ' D Italianvn zullen das in 't korte voor dm vitard dea weg kantien venp=-rrei>, nmr d» via te; waar de Piava de iaatstt. natuurlt/ke verded gingslun ligt die d& t ' 1 u ri q naar V netië b*seh rmt. H t vt'rlies mu deze Itin zon de voUt-diof o truiming mn het front der A p n, van Car* ie ?r> D Um>i~ »oor irfvnl h<b hev. 't / L gs da T ■liam nto dat de. Ilall- ■■--fi en xnfa a mt eten in bfdwcwq houtim, »m d? uerboudtenen toc te laten hea ter hulp te komev. ov ti, *!| «aa! i '4,*-.a di a bij fù ai-j babaabi k<ibs-.B Ni talls* heabs aiij di«i atdUng baboad -s maar dï«'«!| ; .~og dag « - c!4 <r a« ado Te*k«a: : air-gar allsevotrd, lijdca» daweîke al] ftiiagsp -atsa v ^overdea oa i gsvaBg?a«a aaawklea * îs aida? daisrj kViî» tr-'a!aa«d ^a*"» P '«* ts ya|lsa ia It ebaspattsa H^ddp da vij!sn,s bsa ] daarocîd kl, bal v.IMM * van dan i aaaval coa s=s«r twijfelao'- tig geweest kif Si • Oasa bondge.aootaa nsd^rea aa P»a-*et>" é».«h, d t aij b*b*-T«eh*n.Yaada Cr-s f*roi, bai v.o^-t-p'î t /a-- ^ bfeav#l, kaaBÇB «kj a n i, >ad voU"dig ,i, lia -a" ar «iiaa-c ■ j «iîvgea kaa bas Obt»**PP«« Zii ïija op i km a?» "f ,r 00 ■ r ■ «' «i* •. '/ 1 8" " j; to t ai t a« d- teacbSaW •• *" 1 , . g gf V ï aitA-h oet a C. sa f 'm Ma» d K aadssî. a-baddj d^ar raeds macbUngawaran opgtatêjd,' ^aar iwgen da vijaad aiob le plellar li-p Do ©attachera verwachUea aiak vaa anaa bgssaBbf-mrs aaa al!? * b haï va di Zij ataraden v^rstoisd ovar saalh d«vfea«léw@ i».riohtiag ea ibc= s k a» Isa minit tijdfSiik, de boop opgnv - vsa Creït laïm ê baa«tt$a. De Kaaad itm er an «allai* d!^ sSsîliag aaksl t®*-latîa om op PaaBe^imda?la voorait l« rakkan Bi] ri» h vifajMf Herlliïg •■tmeit tegeistaid Volgens de Daitsck? dagbladen h^fi H rtl'R j h-vts tari ke bijeenknmsten met d h ■ fd f nerst^itl ad p rtijen a» elijkm t W s arp E zh rger-, H u -ma-m, S r-x rut n, T sb .r». ^f,2 y 1 « -t si w te f H ■ ja fn 1? den po*t «>- «ans- Ikr kan **nva«i><&8. Graaf Hsr iing ntmoetz -u-r a leg -ston -c.-. h tparlm Jair st U les, ,va tet z-lf 'es uur n Elses-Lotkari *&■ Intussch'.c* zetteA ae pus g rma&islm en behoudsgeziaden han ueldtmht mm-i ten vc^rdeeie vtas Ae diktshmr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes