Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1573 0
22 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 Oktober. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w08w951j81/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Beîgiscli « dagblac! verscliHiiei cie aîîe ftagen der \veek - • t - • u«, ïi«eEîw W Uir-f.m; iïcip i Si ■ 4-i-jitiïirîjk S.U5 ËnacIttnd-IIollntifl 3.SQ > »r tr|p>ï«-!sï<>t ■ ",«(■ » «.KO » 40.00 trlekm«chi'fjviii^r:i C^s5 fr, of 5 ceutieinen per MtïRilEôr RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR €0» EN VCI.K EN LAND Stiohters i J. 8AB@KEI.HNDT en A. Tampere Opstel en Beheer : rue Neuve, 91, Calais klJKJE ROND 'T 00RL0GSVELD Dô pracbtige vooruiizichten di< i' gisteren in ons kijkje openden bijnen zich al m.?er en meer t< srwe7!?rMik^n. Na Ze^brugge, Heys » Brugge ingprom*n te hrbbeo jn de Belger) <?e voart van Bru?gi ar Gent evergestck^n. Hun linker eugel bereikte, volgecs 't belgisct [crbericht van 49 Oktober, de Hol idsche grens terwijl hun rechter-Bugel tôt Aelter, op 20 kilometers n Gent, vorderde. De Franscher d hnnnentwege braken den vijan-lijken weerstand om Thielt er archeeren naar de Leie toe. Ook t tweede Engelsche leger bleef niel i achter. Het ontzette Kortrijk, hoof in Oostelijke richting zijn ge-chtsfront tôt 6 km. over de stad, reikte den weg Kortrijk-Doornili is van dichtbij de Schelde bena-rd. Op de Schelde kan de vijanc leilijk etand houden en zal zicfc •plicht *ien Antwerpen te ontrni m )ok in hetZuiden groeit het gevaai or hem aan. Valenciennes wordi houdbaar en zal binnen een paai ;en sseker vallen, zoodatde wej ir Maubsuge vrijkomt en de be-jding van zuidelijk België eec ivang gaat nemen. Op het Amsrikaariscb front strib" belt de vijand hardnekkig tegen er beschiet geweldig onze lljnen. Tocl: kan hij ook dààr den vooruitgang dei Bondgenooten niet stremman, wani hij wijkt ten Noorden van Wassignj toi aan het kanaal van de Sambe? naar de Oise. Op den oogenblik dat wij schrij-ven, loopt alreeds het gerucht rond dat Gent zou veroverd sijn, «n het moet ons voorwaar nist verwonde-ren dat ons dit heeî in 't kort ambts-hal?e medegedeeld wordt. De ontruiming van het bezette ge-bied schijnt e eh ter niet uitsluitelijk onder den drang der militaire ge-beurtenissen te geschieden. De vijandelijke tege'nstand is in de Vlaanderen gering en de betrakkeîijk geringa buit. an het onaanEienlijk getal gevangenen wijzen op een voor-bereid aftochtsplan. Kondigde Hin-denburg ciet reeds een dagordar af waarin den soldaten aangemaand werd niet meer dan de strstegisch vereischte verwoestingen aan te riebten? Wij mogan overtuif/d sijn, dat de vijand naar vreds varsucht m stilaan instemt met al de eischen der Bondgenooten, ten einde den wapenstilstand te verkrijgen. 'A'—T 7r—ITTilif-ir tt nTHi r—irrrin-i i— ■ ■. DE ZEGEPRAAL BELGIE HULDE | in de overwiisnaars en einde de hooge wapenfeiten te her-ken en den helaenmoed der Belgische § ipen tifdens het zegepralend offensief 28 September 19i8 begonnen : ) De regimenten der infanterie van i ! D. L, de 1 A., de 13 A., de 16 A., III117 A., de 2e batterij van 1\1 R.A. ( de le, 2e en 3 e batterij en van 111 11 i .L., de IV en V/l R.A.L., de le, 2e ] h batterij en van 1/2 R.A.L., de 3e 'erij van 77/2 R.A.L. en de 111J2 R.A. ] njn gemachtigd op hunne vaandels p de pantserschijven hunner stukken naam CLERCKEN te draeen. ) De regimenten der infanterie van j ; 4 D. I. en de batterijen van 4 A. zijn ; : athtigd op hunne vaandels of op de | tserschijvenhunner stuhhen den naam ; SEN te dragen. 1 De regimenten der infanterie van de '■). 1. en de batterijen van 10 A. zijn achtigd op hunne vaandels of op de tsersehijven hunner stukken den naam ■REN te dragen. De regimenten der infanterie van 1 D. I. en de batterijen van 7 A. zijn lachtigd op hunne vaandels of op de tsarschijven hunner stukken den naam JD VAN HOUTHULST te dragen. ■\ I De regimenten der infanterie van de [■7. en de batterijen van 15 A. zijn achtigd op hunne vaandels of op de tserschijven hunner stukken den naam 9ENBERG te dragen. j I De regimenten der infanterie van de \ i I-1. en de batterijen van 9 A. zijn ge• < yhtigd op hunne vaandels of op de ! tserschijven hunner stukken den naam 1 STfJSEUsafKERKE te dragen. I ' j ^ 11 De regimenten der infanterie van de en de batterijen van 6 A. zijn ge-' W 'Ugd op hunne vaandels of op de f'iiserschijven hunner stukken den naam pT.RQ0SEBF.KE te dragen. 14' De regimenten der infanterie van de I. tn de 12 A., de 18A , de lljllA., rh en 2e batterijen van 77/2 R.A. L. I] emachtiqd op hunne vaandels of op UPaniserschijven hunner stukken den ï| " PASSC'HOBAELE te dragen. c m De regimenten der infanterie van de t !• /. en van de 11 D. J., de 8 A. en de i zijn gemachtigd op hunne vaandels ^ (/' de pantserschijven hunner stukken , !| naam M00RSLEDE te dragen. le vijand onlruimt Uk •nstordam 20 Oct. V «luUschers t>fî-ben untruimicg s De stri|d in Vlaanderen Belglsch Front, 17 Oot. 1 uur ■' mor- j jens. Van een ooggetuïqfe. : ; Gedurende den da«r tran 16n dezer, lebban zich da legeis dia in Vlaande-1 ren ondsr hat bave» vau kouînt? Albert | jparaeren mat nJeuwe iauwfeiren om-| iuld.De «la? heeft zJch dearanbovsn ten j Noorden uitgebre!d. Da Belgische troe* ! pen z!jn don Yser overgetrolîkpn en 5 ^ebbenK^ycm eu SchoorbaV.e gonomen. ! Maersaaar het oasten, hsbben da bel- , rfîscho en fraoscha troepea na ovsral > d s vljands hardnekklffrti'î tegeuatabd | gsbroken te hebban, h'anne artîllerîe l snel voorultgebracht. Dezs bawa^ing pîaa^s1 de duHsche ' eenhfden die den sector van Nfsupart | nog bezetten In een zeer hacfceHjhe po-, sUIa. Moet men een bewljs zien In hun- [ ne aanstaarde terugtoc'it, door het her- > nsm^n door vprdrat-etid gcschut, van do i bsschiat.in^ v»n de dorpec La Panne en j Adloksr'îe, b^scht'îtlng dl« wederom ! ondar da bursrerbavolfclng verscheîdene \ slac'ntoflsrs naaaktc ? ? Steden en dorpen, de eene na de an- ^ dere word«n bevrljd. Ovsral worden { otaze dappera soldaten met earie onbe-1 schrljfalîiko geest; rîft onthaald. Julstj zooals ta Ropsaîarra zîft mnn d9T?a{ffen \ sïnds vierj .ar aan Imer oog oatrukt' ovfra? wapperan. Ta Iseghem habb?n aich do burgers f dadelljk uit eîgan bewe^Sngter bsschlk-king gesteld yan on?e genle tro?pnn cm hun te helpen in het horsteïlan der bruggen en hun alzco het overbrengen der art!!aria t5; bEspoa iig^n. Alvorei-sh'u ce g.-lwo, soc.^trugtocht, ta b3uliiû«û hebbîn '-:e c.uitschars over- j al mijnan gapkatst în dfi oatruirada : dorpsiti en lan^a de wagen. Hejan selfs, In eere geraeenta dis raeds taertian da- • gen door onze gege%lore»de troepen be : zet was, ïs een dezer mijnea op eer.. kru»3punt oHtploft. Overal geeît z'ch dsn vîjan l al terug- ; trekkendi. aa« dd -wildste V jrwoist'ngea over alzoo tïcuwe wanàadaa blj de lange rer.ks zijsieir îaaghaden vocgsnde. M "su komt te veraaman dat vo ods offans'ef een so!-aat van den Kaiser In de straten van Rosselaaro esne vrouw met haar klnd, dia In da stad achterge-blevcn waren met den kolf van zijn ge-wi er neersioeg. In da mecate dorpea, onder andere te j Iseehem verdsdlgdan de duStschers zich zeîfi In de kelders daar waar de bur-gers versoholen zaten. In een dezer kel-ders wlerpen de geheimde moordenaars nog granaten op den oogenblik zlj ge-dwo^gan werdan tarug te trekken en varwonden alzoo vrouwan en Wndaren. Oe lîjst des'^r m»silad«n wordt mit het l uur langer_en langer, ça net zoudo on-, mogelijk zijn ze alien op ta noeman. 1s hat dan te verwonderen dat de woeëe <\ar beSglsche troepen t6a top stijgt bij het zien dezer wreadheien ea hunnen ;jvar vardubbelt blj het achtervolgen van eanan vijand waaryan de valschhald i allas wat dankbaar Is o'/ertreîten èle de ■ iûwoners verph'cht In de dorpen die Sij | vsrdadigt te blijvea, en hen alzoo mat s maerdere zekerheld aan aile gevaren | bïoot te etcllan. De onfschepiig te OosteHle Vgrslag V8îs onder-admtrss»! Keyes Losden, 19 Okv. Vlcf-aimiraal Roger Keyes geeit als 't voîgt 't verhaal van zijae cntschapinç ; te Oostaade : Gisteran w«9 de krîjgstoestand tus-sche» Nîauwpoort en Oostende zear on» gawlkkeld. Men wlst nist fceel saker of de vijand, zïch van de kugt teruggatrok-ken had. Er ward door het leger geen enkel schot g<sîost, noch uîiMiddelkerke noch uit Oosiande, Eena afdealing destroyers gîng, verga-zelddcor watervlicgtulgan, op verken-ning. Zij kwamen voor 11 u. voor Oostende. Een onzsr vllegers daalde neder ©p het strand waar hoaderdea burtrers stojfrdea. Ik e'ri? aas boord van asnen boot en ontsc'îecpta onder de gapstdriftinstatoeju'chiv'gcn om 11 a. 30. Do vïiacd vuurde c&n met 6ene lichte batterij dia ta D sn Haau opgasteld was en de obus kwamen te recht niet ver van de piaats waar de burgars sameng?pakt stonden. Eene lichte paniek ontïtond. Dan opende een a zware batterij van Zeebrugge het vuur op onze destroyers en daar wij vreesden voor eena hevige baschlating van Oosteeda sluurden..wij tôt beschietiiig oatnemende. Ze scheapte opnisuw in an vaarde tôt aan het O. van Mlddelkerke. Vier onzar nioiorboot6n hlelden wacht iangs de knsten van Oostende. De Koning en de Koningln druktcn den wer.sch uit Oostende te berslken iangs zso of Iangs de lucht. De Belgische vorsten oatsch^epten met de Terg-ament en feegaven zich over aea onbeschrijflijken geestdrlft naar hst stadhuis. De laalste dsgei der Ouifsche bézeUitrg te Oostende Ongaveor 20.000 burgars waren tijdens da Duitschs bezettiEg In Oostende ga-b'.cven. Oostende heefi; gaduraeda deze ^ierjaran nonit geen oorlogsschatttlng | mosten bet&'en, maar hat hoeft ar ordar l't minsta voorwonds:-.! bjstûa geregesd. i De kostbsra mauheîs wer4«n uit da | villas gsroofi en naar Dmischland ge« S vor rd. \ In den laatsten tijd was het levas er s verschrikk?îi]k gewordr.n. Door de tus-' schenhomst van het Amerlkaansch ko-î miteït ward de bavoîking la lev'éa ge-S boud.'n. vlfand hiald cchter de helft I voor hem. Boter kostta er 40 fr. de kilo, j Men krfiey cr 75 gr. vj»-esch an 100 j-r. I slccht brood p. r we«k. G': ur«~;'a «"en \ Wintsr kreegr îader gazln 30 kgr. kolon < par maand. Ds bavoîking koa echtar van s de soldaten aan hooge prijzen het gesto-> len voedsel opkoopsn. 1 Ov'er e^kele dagen werd de mannelîj-| ke bevolkS.sg tusseben 15 an 50 iaren j bljeengeroeparu Ydes varbovgen sieb. | Zes dulzca.d wsrdnn toch moegavoei-u, ■ maar de helft koa ontsaappen en teru^ 1 komen. i Tiisschen Ooslesd? en fkuwpoart . De Viaamscha kusioawo^era dia in ; Frankrîik varblijven, denK:u oagetwij-i feld, dat«ij met het meesta gamak van de wfirald huane dorp.?n2ullfcn bereîk^n j ru dat de vij^ud opjekr.iamd ïs. ; Van N'suwpoort naar Oostende lag j Sœmers ^roe^cr eone prachtige b&an met \ een buartEpoorwcg. Dit. aUes aoort f jo aan het verledea. \ Da zoa iaespo.sit nu gansch de sireek van LomOardxijde zooals in de overoude tljuen. Bij laag water heeft men er waîar to't aan de knleëa, bij hoog water tôt aan den hais als ga in geen obusput tereohl komt. I Eaa officier komt juist eane rog te j vani'ea op 1 Km. van het oude Lombard-aijda dorp. Vaa a.ua Nfeuwpoortj naar St Jorls, Mannekensïere, Wasteade, Leilinghe, tôt aan Mlddelkerke ziet man niet s dan water. Om OstendB te berelken moat men Itngs Par 'y«e gaan waar dulzgnde man-aen de wegen vefmaken. Vari daar over s inalla bru^ jes la da richtîng van hel N. r.&ar Slype. D*ar komt ùs. L j goiJi, T«.Ltlua^40 Lu o« biujï ttirslv.d. ie ÎBTcde lier Fraeschea îe TMeîî De verovering vaa Thielt werd aanzîen aïs eaa der ba'angrijkste phasen van den slr'jd voor ds bevrîjdlng van Vlaan-deran.Da vija?idipfe wederatand werd toch ! door de Franschon overwonnen. De eersta troepenafdeelingen kondan zîct» ;noai5ijk tusschen de dikgepakte meanigta eenea weg banea naar de stad. Da geestdrlft was onbaschrljfelijk. Lave de Franschen ! Lave België ! was het algemeea geroep. U. «ea oogwenk waren alla huisen bovkgd. fdor de heropricl^isg Loadan, 20 Okt. Dr. Addissou, Miaister der Nationale Rerïnrlchtîng haeft gesproken over de toekomstige b.aricrlchticg. Na aerst en vooral gehand*\à te hebban o?ar de middeîan om D«*techland te tastljden, sprsk hij over noodsake» lijfehaid gebruik ta make/s vsu dan eko= nomischan toestord- AUa machîanoji hï|, werden ait Bslgië en Franfefifs aaar Duitschland v^rvoïrd mît het doel danf jverhaid van die twae laaden van de DuHsefea afhan-baîiik ta maken. M a zal Daitschïand balettsn katoen fitt rfon dstoiïan te ontvangan. Sprekon-da ovt-r de ontwapaning zegde hij dat de matrozan,dSe minstverdiend habben, meest bevoorrecht zullen worde- , OC* Ifoeb ioon oj-tvangan. Men zal trachten gosdkoopa en ge-sonde wonlngen op te rlchten. DîJITSeMLHNO Pe al-Buitschers en de vrede Anis'srdr- si, 20 Okt. De « Lokal Aczeiger » zegt dat de be-houdcgezlnde partij van den Relchstag aan den kanssliar eene nota overhan-dlsrd heîft waarïn het b?sv<?arcn opsomt tegaa het aanvaarden van Wi'ssi's nota. ie werkHeiea ■ staken Naar berrichten uit de Rijnatreken hebbon de mannen ea vrouwan hetwerk latan aîaan ia talrijke munitiefabriakon. Man «agt dàt da warkhulzan Kiupp weî-haagt stii nuUen liggoa. Volg*ns dflzelfde berichten zullen de Dultsebfrs bînnen kort gebrek hebben aan m«iaitîë'2. Twëe duîzend vrouwsn batoogden voor het Ksizarlljk palfis. De soldaten die hoa mosstan uUeendr!jv?n maaktsn gemeano zaak. Men hoovt ovaral dat de înliitaire overhedou nog pa^oa de h,op op te bettran en dat een aavîga tegun stand bereidt wordt op de Maas. KiUftiaîm heejf Zurich, — Man seînt uit fîariijn dat de voikuvertagcawoordiger Dittranaa,die tôt vijf jaroa forteres verocriïeld tvas, gonade bokoman heeft. Sîeî v^î.E tegesa * het verstenliuis Zurich. — Da « L >kal Aazelger » solat dat prias August-Willem, vierda zoon vaa'fion Keisar, Posan vertetsn bt^aitten gevolga dar vijandolljke houdlng der bevolklag. Se segesde keeipg mis^ukt Zurich. — Da krijgsgabturtînlssea doaa zoodanïg hst vsrtrouwsn dar in-woners verix^indaran dat de aegsada lee» ning uitgf «teld ward, zoogesegd op aan» ïraan der fieanclars. De fhitsckrs dosa een Spaatrschea baof zkkec Madrid, 20 Okt. Volgen» do « Epro^ » zouden de Dult» schîrs den SpaanscUan boot « Maria » tôt rinken hebben gabracht. Die boot T.:ri .gsrskwîreerd door 't Spaansch bèAiuur tôt het vervoei van Dhos >hata. ONZE TROEPEN BEZETTEM Knessslaere, Jtohr n llrssl ■■»■ —— —— ( fMraiscisii weepsn kmp i@ Lois te Petephem «a —w»v •>-— " DE ENGE.SCHEN OP 3 KILO M: VAN DOORNIJK Bel glscfce Leger ^erscMea vaa 2Ù Ocl^ber Le Rafre, 15 u. Op 20 Okt. hebban troapan de achter» voisine van den vl|and voortg-ezet en d®n vijandiçen wedarstand gebrok^n. Het p^erdevolk is den vijand op da hie-len. flet heeft den vijand mearmaîen gechargeerd, gevangenen en buit ge-nomen.Ten N. bereikten sij overal de Hol-landsche grensen. M or ten Z. bereikten zij eene lijn op over de Ujn Marlakerke, Maldeghem, ! Ursel, Aeltre. Da buit kan nog niet opgesomd worden. Het vsrdragend kanon, dat langen tijd de straek van Duinkorke beschoot, werd langs de knst onbcscnadigd gekaapt. (Officieel.) Na gepoogd te hebben onzenopmarsoh te verhlnderea ten N. van de Lele en langs de vaart van Brugge naar Eecloo en aan de Hollandscha grens, Is da vijand nu overal aan 't wijken. Het Belgisch leger bsrelkt de vaart, Zijn linker vlaugel steunt op de Rol« landsche grens. Knoysenaere, Aeltre, OJeghom, Delen en Ursel zijn veroverd. Het Fransche leger heeft niet alleea dea vijaad over de Lele geworpon, maar de rlvier ovarschreden ea twee brugg-en geworpan tus*chan Grammène an Pete« gbem an te "Wyghesn. De Ë-igelsch-n zïjœ op «ansch het front ovsr de Lsie getrokkon, Het be-rclkta Pack, Doltlgaler , Rolîegham , Vlchte en Wfelsbeke. Sadert 14 October maakte het 6,500 gava«5gen?n on kanpt<5169 kanoanen. Fransche Le^erberichten i van 20 Oetaber 1 15 u. Gisteren avond voarde de vijand twee hevige tegenaajnvallen uit tusschen de Sarre en d© Aisne, de eene ln da streek van Vcrneuïl en de andere ten N. van ^ i Garmasmont. ^ Wij hebbsn die af^eslageri. ) la dea aaoîn, was hat vijaadlg gssshut zeer bodrljvig. 23 u. De Franschen broldda hun terrain uit tusschen de Oise en de Serre. Ten O. vaa Veraeuil trokkea zij over t ds Ch&atrud en vatten vost op de heu-ï vsls ton O. van Gr^t-.diUp. Zij bâhieldea î al. het veroverd tarrs»n. r Tsn O. van Vouzlers bereikten zij Perron en glngen voorult naar Landèves en Falaise Zij kaapten 20 kanonnen. Sjegeische Legerberichten a va» 20 ôktober 15 u. i. In dan vroegen morgan vlelea oaze troopsa de vijandige stulllngen aaa op de iija van de Sehe tea N. van Le Gateau ea trokkan ovar de rbiar. Meerteo O. glngen onio troapan no§ voorult. Zij voUadtgdten do bwtatting vac g Oenaln en beraikten de lijn Haveluy Wandlgnies, Himagea, Brillon, Breuvy De vljandige wederstand verhoogt. 23 u. I Onze troepen trokken over de Sell> )t tusschan La Cat?an an Dpss!o h Zij vestigden zich op da hoogté die d 5. valla; van de îia.ïP-3 t—.ersciU De vijandige wederstand wjs v >nraï hevig te Solesmss en te StJPy ■ ' W'î maakten 2.000 gavangsnfra. ; Tan N. zlja onae trospsn op 31. .i. xn ' Doornijk en I» vo«iiog mi t o"; >;.-t j ten O. van de H.in Dsnaja-Bo's « cclu-? satt"s-L?udas-Monehla<Marqu . S AmeriltaaascU l&gz?ra&r'*cïû v&® 20 Ôclôber l'en W- Maas auurt onze druk- i king voort. j Ton O. van B tbaT'vllla maakt.qfl wûi j vfjand doof ons gaschut zwar« %er.î0* zoo. Wij dwougan den vijand nieu^n '''vi-, sics naar hier te sturan en y^rl'chttaa aldus andere puntan. Servisch legerbericat ¥oorui|aeg op gaoscli het freai Saloalka, 20 Okt. Onze troepen verovordgr Soko s. ïma. j Onze vooruitgang duurt voort op ^ -s on ! h6t front. ... i llenemarkea de lt mïï Slet wig-Hol st.êiii Amsterdam, 20 Oit, Naar een tel9î?ram in dr >'»•* .;>càa < oers zou Denems.rkan naar DuH&cair.j-? esne nota gesiuurd hebben waarip u?t vraagt eenlge kwestles te rep:elan dis sa«-iiert 1860 onop^logt bloven tusschen DnlUehland ea Detiemarken. Het sch»jut dat ln 1867, tosr-S' iws?-Holstsîn en Lausnbour^ aan Prut'-n at-r;estaan werden, eena volks^tsœ^lng b Joofd wer.î die nooit is uitgovoîrd ge-weest.Des toesfasd in Rusîaid Arkaan-^el 19 oct. Ds tors'.a* Bolcheviks is ntat zeer roosk.oor'g. Zij wetan dat enkel de voorfsettiu - v c -.n wareldaorog 'mn vsrval v~rc • Alhocwel lij ds oorlog_ gcwalctig , gchijnca tô uatv>ii vcrlangGii zij a îts ba-ters dan hem ta ziau voortzetij» . Zij brachten zooveel mogelik buit <>p ; ta doen ten einde voor de vlaag ta kun- > non vluchten en eldars op hun gemafe: ta r le^en. , , M'ir' sr.ltst nog tan alien kanfo mooi -- ! i riîen. li Gî.ralio werden 19 JaRdslIaden j gedood. V?Î0 lnwoner# tr&cbten ^ 1 I fand te vluchtea. De Eôichsviks omsmgM icor de Kozikkeai Amsterdam, 20 Okt. ,> Mt>a meldt uit Ktaff dat etu ioger i Kozakkan van den Don en nog and rs s afdealSngea gsslaagd zijn la t omslnge. •. 3 len der Bolohevlks ten N. van dea kau« , 1 kasug en hun achtarruittrekken hebbea balet hebben la de rlchtlngen van Astra< ? kan en Tzvrltzln. 3 - Setoogmgen in Duilscaïand Amstardam, 20 Okt. fa Barli'n srrepen nleuwa betoogln» e g-n piaats. 'Wîrklîo'isn-ea burgers na« man er dael aar.. . ,e Datrospau >f<ven de 1 fm «uuws «raara.,1^* MU, .. îî »« f « : Ti

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes