Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1571 0
29 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 29 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dn3zs2m28n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ons Vaderland Belgisch dagblad verschijnènde aile dagen der week INSCHR1JVINGEN RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Voor een termsjn van 3 maanden ... 6 fr. 50 ' . „ » > » » 6 » ... 12 fr. 50 VOOR GOD EN VOEK.F1N LAND Gpstel en Beheer : Huurdochterstràat, 8, uent », v 0 » > > ■ ■ ■ 224 fl*■ DE JUNKER'S VAN VLAANDEREN De Entente verheugt zich niet aileen in %et bereiken van hare krijgsdoeleinden maar ojk in het vërwezenlijkt n harfr staatkundige wenschen. Verbrokkeld is Oostenrijk-Hongarije. Geslagen is in Duitschland het Pruisendom, in Pruisen het Junkertum. Hetoude brons der slandbeelden smelt weg in de ziedende lava van losgewoelde verbittering, en wordt vervangen door pot-aarden en leemen gedenkteekens voor een dag. De afgoden waaraanmen leven en goed had opgeofferd, waarvoor men had gedansl in duizelingwekkende dronkenheid liggen verbrijzeld als rinkelend glas. In slijk en bloed zonk weg de zegezon var Sadowa en Sedan. Boven haar graf spoker fakkèls, glimmen wormen, dansen stallich-ten, vunst petroleumlicht. Neergehaald is de viag die wapperdé boven de hoofdstcder van veroverde koninkiijktn. Rood, als de lucht wanneer stormen aangieren, is he doek dat brand en moord voorspelt. De kaiwats werd uit des Junker's hanc geslagen ; nu heerschen de hamer, hel houwelsen, in de plaals van de dwingelan-den uit de kasteelen, de champagne drin-kend uit kristalen schalen, treden op d< dwingenlanden uit de kroegen, dronken vai schnapps, breed-gelongd, ruw-gemuild hunre toekomstdroomen uit-orakelend me bézetenengebaren, zingend niet meer d< liederen van « treu und fest », maar brul lend van omslaan en verwoesten. Of Duitschland en de wereld aan die onwenteling veel vreugd zu len beleven leer ons de toekomst, doch uit het verledei kunnen wij vermoeden dat deze revolutii zooals bijna aile andere zal zijn : eei plompe heelmeester, die wel het ongezonde uitsnijdt maar tevens in het gezonde kerft die de bederfwerendc middclcn niet aan wendt en zijn zieke zooveel bloedverlie; veroorzaakt, dat hij uitseput neervalt ei smeekt on een geneesheer die wel krachtige maar kundige handen heeft en met he ontleedmes werkt in plaats van met de bij! In de vernedering van het Jun\ertun echter kan ieder zich verheugen en daarorr wensch ik als Vlaming dat hier bij ons, te lande, insgçlijks aan de overheersching vai het Junkertum een einde mocht gestelc worden. De Frankiljons zijn Vlaandereni Junkers even vervuld van verachting voo hun volk als de Pruisische, ev~n terug-getrokken en afgesloten in de vereenzaming niet van middeleeuwsche burchten, maai van de arisÇocratische voornaam eid hunnei rijke-menschtaal, even trotsch en misprijzenc voor wat maar een kiel of een werkmansjaf draagt en Vlaamsch spreekt, even gehech aan hunne taalvoorrechten als de Pruis aar zijn oiid evea Uuîtcu Cé'xj i* tijc staande als de leenroerigheidsmummie welke Jurçkes heette, even wars van gemeen zamen omgang met hen van wie hij leeft even ondankbaar iegenover het volk. , Junker-Franskiljon, verliestgij dan uit he oog- dat, zoo gij u verzadigen kunt, dat te danken is aan het feit dat iiwe werklieder lang honger Ieden, dat uw feestwijn me den dorst der kleinen betaald werd, en da uwe salons met goudleder behangen zijn omdat het er in de hutten zoo naakt uitzie en de kleederen zoo dun zijn, waarmede menige arme moeder haar kind kleeden kan In uwe fabrieken verspilde de stoere Vlaâmsche werkman de kracht zijne! spieren en de aandacht van zijn geest; daa verslensten de Vlaamsche vrouwen, lani voor dat de tijd hunner lente ten einde was en leerden onze Vlaamsche kinderen vloe-kèn en vuile taal spreken, pas nadat zij getooid met het blanke kleedje hunnei onschuld, in de kerk, met hunne over hei eergebogen engelen samen, het c'ankgebec hunner eerste Communie hadden gepreveld Junker, uwe gro9theid hebt gij te danken, stel ig aan de taaie werkkracnt van veler onder U, mildbcgaafde nijverheidslieden, knappe cijferaars, handige kooplieden, maai toch in ontzaglijke mate aan de tucht, he geduld, aan de werkzaamheid, aan de se-dweeheic|en kundigheid van uwe Vlaamsche arbeiders en landbouwers die met kleine loonen voldaan u zulke ontzaglijke dividen-den lieten uitreiken en zich tevreden stelden met nu en dan één frank op hun spaarboekje te dragen, terwijl gij brandkasten kocht en daar gojid en zilver wegbergen mocht. Hoe hebt gii, Junker-Franskiljon, het Vlaamsche voile daarvoor beloond? Gij nebt zijn taal en daardoor het volk, dat zich daarin weerspiegelde, vernederd, verlaagd ( . en Zoudt het willen stikken, en gij zijt vreeselijk-machtig. Gij bezit de fabriek eii dwingt bedienden tôt Franschgezindheid, steekt geld in de handen van uwe werklieden, om Vlaamsche betoogingen uiteen te s'aan, leeuwen^aan-dels te scheuren, ruiten uit te gooien in de huizen van Vlaamschgezinden. Gij bezit de mijnen, en beschikt morgen — de gedachte is ijselijk treurig — over de mijnen van Limburg. Gij zijt de meesters van vervoer; verzeke-ringswezen en oefent zoo b. v. in buutt-spoorwegen, in tram- en stoombootmaat-schappijen uwen invloed op duizenden i werklieden uit. Gij hebt het bank- en credielwezçn in i handen, broodrooft bedienden, . die de i Vlaamsche vertoogen teekenen, snijdt, wan-: neer gij wilt, het crediet af van klein-: industrieelen, kleinhandelaars, indien zij hel wàgen durven werkdadig als Vlamingen op te treden. Gii richt naar beliefte bladen op, waarin dobr u b.ezoldigde schrijvers het Vlaamsche volk bespotten, zijne verdedigers bezwad-: deren, de meeningen vergiftigen, de waar-i heid verdraaien. Gij kunt alleen de verkiezingen betalen, t zijt daardoor meester, in katho ieken krinc, : Loge en zelfs in Sociale Cooperatieve. Gij regelt de candidaturen naar uw zin en maakt het leven onmoge'i k voor wie radikaal , Vlaamsch doordenken zou ; Ministers dw ngl ; gij voor u neer te buigen. Zonder u ver-, kwijnen de werken van liefdadigheid. Gij zijt lid van de kerkraden en maakt van dil ailes gebruik, om in de geestelijkheid den geest van liefde tôt het Vlaamsche volk te dooden of teri minste niet tôt uiting te laten Itomen. Zij îmmere, die naar uw zin mei zouden handelen, konden weldra geen aal-moezen meer f even en zouden door ju bi; den bisschop a^ngeklaagd worden, want, t het even tôt welke partij men behoort, overal dringt gij a's meesler binnen. Uw t geest is zeer sluw en uw tong draait meest r | lijk. Uwe manieren zijn voornaam en uwe kleedij,is steeds oriberispelijk. | (Slot volgt.) Oe Wapenstilsfandsvoorwaardsn De Fransche af .ev^ardigden hebben aan de Kommissie van den wapenstilstand, bij 1 de behandeling van de ekonomische kwes-i ties, de levering geëischt van cokes aan de : hoogovens van Elzas-Lotharingen en omge-i ving. I FVi u.nJ - ci. viv.. 3^5,000 ufgvcôaau : worden. De mijnen aan de rechter Rijnoevers , moeten per maand 15,000 ton steenkolen leveren aan de bezettingstroepen.Ook moet t Duitschland maandehjks 9,000 ton manga-: nesium, of 1,125,000 ton erts leveren. De verzendingen moeten dadelijk aanvangen en voortduren tôt nader bericht. i Ook wordt toézichl gevergd over een • fabriek die voorname bestellingen had voor : bewerkte produkten, mijn-, eleklrisch- in : spoorwegmateriaal. Binnen de acht dagen moeten, op bedrei-: ging met dwang, die bepalingen aanvaard ■ worden. De Duitscheis hebben er zich toe ver-; bonden die vragen te bespreken en hebben de dwaasheid begaan « wederkeerigheid » te gewagen. De Fransche generaal Mercier heeft opgemerkt dat een dergelijk antwoord ■ gelijk staat met een weigering en heeft Spa i verlaten. 1 Het vsrblijf des Duitschen keizers Amerongen, 24 December. De onge-steldheid van tien Duitschen gewezen : keizer en de gewezen keizerin duurt nog : steeds voort, beiden moeten nog het bed houden. De toestand is echter wel vooruit-gaande. Men beweert, dat de ziekie een lichte aanval van de Spaansche griep zou zijn ; een andere meening is echter, dat de reactie is ingetred.n en beider zenuwgestel geschokt is. Omtrent het geneeskundig advies kunnen ze.fs de hu:sgenooten niets mededeelen. De keizer moet echter wel in zich zelf gekeerd zijri. StiaatgevechteR te Berlijn. De tweede ilag der gevechten. Nog bloediger Tooneelen. Uit Berlijn, hecienmorgen 24 December, om 8 uur hébben bij het slot en de hofstal-len, die door ma-inesoldaten bezetwaren: verbitierde staatsgevechten plaats gehad. De garde-kavalerie-divisie viel het slol aan en nam de gebouwen ook onder vuur. Even na elf uur trokken de matrozen, op grond van een toc stand gekomen vergelijk, af met een verlies van 68 man ae^n dooden gewonden. Uit Berlijn : De « Berl. Zeitung a. Mittag >: schrijft naar aanleiding van de gevechten. die hedenmorgen bij , het paleis en d< koninklijke stallen pleats vonden, dat des morgens om 10 uur het geheele paleis, d« stallen en de Lustga:ten door artillerie er wel docr tioepen v»n het 3de regimen veldartillerie van de garde te Postdair omsingeld waren., • Op dattijdstip werd er op de stallen eer hevig miirailleurvuur îjgegeveq. Htt fraaie gebouw heeft reeds a nzienlijk geleden. De geheele voorgevel is totaal stukgeschuten, Het paleis wordt voortdurend hevig dooi artillerie beschoten. legen half elf werder 200 matrozen naar hethoofdbureel van poli tie gebracht. De stedelijke commandanl Wels wordt, volgens iet blàd, nog in hel gebouw der koninklijke stallen vastgehou-den.Korten tijd daania werd het vuren ge-staakt en begonnen de onderhandelinger tusschen artillerie en malrozen, die een gunstig verloop schijnen te hebjjen. Toi dusverre zijn er 12 dooden. Een officieel rapport is nog niet bekenfl gemaakt. Uit Berlin : Eenige minuten voor elf uui werd uit de hofstallen eea afvaardiging var matrozen met de witte vlas afgevaardigd orr met den bevelhebber der troepen te onder-handelen. De onderhandelingen hadden to: uitslag, dat enkele minuten over elf de matrozen, eerst man voor man, daarna in kleine troepen, aftro'îken. Nadat de kapitu'atie had plaats gehad kon het geschut weer uitrukken. In het Buitanianfl Dreigbrief aan de Koningin var Nederland. Eenige dagen geleden ontving de particu lière sekretans der Koningin een biief var uen vuigcnuen innuua : « Als de Duitsche keizer over; acht dagei het land niet verlaten heeft, wordt er aan-slag op uw leven gepkegd. » Het briefje dat gericht was aan e^e koningin bestond uit een gewone enveloppe en een vrij ordinair velletje postpapier. Hei schrift was slecht en de inhoud was niet on-derteekend.De eenige aanwijzing was, dat de brief, volgens den poststempel, te Amsterdam op de post was gedaan. De termijn van achl dagen zou met Kerstmis overschreden zijn, De brief werd gefotografeerd en a le kom-missarissen en afdeelingschefs van politie te Amsterdam kregen gisteren èen fotografie, De zaak wordt zeer geheimgehouden. Natuurlijk is er niet het minste spoor. Genève huldigt Ador Havas meldt uit Genève : Na de zege vierende ontvangst, welke GenèveZaterdas aan den nieuwen président van den Zwit 'serschen Statenbond bereid heeft, had eer groote volksvfergadering plaats in het ver-kiezingsgebouw, Gignoax, président van den Staatsrqad, en tal van Geneveesche autoriteiten, namen het woord, Ador ant-wobrdde in een welsprekende rede,.waarir - hij, na het volk van Géniève en zijn ma-gistraten voor de hem bewf zen eer bedank te hebben, de dageraad begroette van eér nieuwen tijd, van de ove,winning van rech en gerechtigheid. Een Braziliaansche militaire missie. Havas me'dt uit Rio de Janeiro : De Braziliaansche Kamer heeft met 90 teger 12 stemmen het wetsontwerp goedgekeurd, waarbij de regeering gemachtigd wordt eer militaire missie naar Frankrijk te zenden. Amerîka's hulde aan generaals. Havas meldt uitParijs : Generaal Pershing heeft de médaillé voor « Dislinguishes services », wegens aan het Amerikaansche expeditiekorps verieende diensten, uitge-reikt aan de generaals Castelnau, Franchret d'Esperay, Fayolle, Maistre, Hirschauer, Gourand, Dégoutté, Roissondi, Mangin, Gérard, Berthelot, Guillaumat Humbert, Weygand en Buat. Spartacus en de çnafhankelijken Uit Berlijn : De Spartacus-groep eischt van het bestuur der onafhankelijken, dat het uiterlijk tegen einde December een partijdag bijeen roept, die tôt ds volkomen afsçhei-ding van de onafhankelijken van de meer-derheidssocialisten en tôt de uittreding der volksgemachtigden en ministers uit de regeering moet leiden. Tegelijk wordt den volks-gevolmachtigde Barth ieder verder vertrou-wen ontzegd en van zijn poatiek en persoon-lijk optreden ten strengste veroordeeld. Tegelijk roept ook 4e Spartacus-bond een rijksconferentie op, die den 30en December ! moet beginnen. De rnijnwerkersstakingen in Duitschland Uit Berlijn : Het « Berl. Tageblatt » ver-neenat, dat in de Iaatste dagen in de mijnen van Opper-Si ezië afgevaardigden der Lieb-knechtgroep verschenen, di;; vaft de mijn-werkers verlangden, dat zij ondanks hun contracten opnieuw zouden staken. De mijnwerkers stelden daarop een nieuwe serie eisch^n cp en wenschten ontniddellijke inwill ging. Toen hieraan niet kon worden voldaan, gingen zij tôt de staking over. Vereeniging van Bessarabie met Roemenië Reuter meldt uit Jassy : De Bessara-bische vergadering, die onder voorbehoud van een u tgebieide autonomie gestemd heeft voor de vereeniging van Bessarabië 1 met Roemenië, heèft thans zonder voorbehoud çestemd voor een d finitieve unie, in de overteiging, dat in groot-Roemenië een zuiver democratische'regime voor de ! toekomst verzekerd zijn. Bern. Te Tsjernowitz heeft een nationa-■ liteitencongres plaats gehad, waaraan Roe-meensche, Poolsche en Duitsche veTtegen-woordigers deelnamen. Met algemeene stemmen werd een nnotie ten gunste van aansluiting der Boekowina bij Roemenië aangenomen. De Hongaarsche Verkiezingen Boedapest, 22 December. — In eeii ' hedennacht gehouden zitting van den mini-sterraad werd besloten tôt het uitschrijven der verkiezingen, welke in de tweede helfl van d * maand Januari zullen gehouden, wor-! d.en De verkiezingen 7uilen in de stooie kiesknngen, -waarm het land verdeeld ' wordt, zoodanig plaats hebben, dat op ver-schillende kandidaten tegelijk gestemd kar worden., Holland wil zich van den Keizei ontmaken De korrespond. van de « Daily Express » te Amsterdam meldt dat Berlijn en Den Haag in onderhandelingen zijn nopens den Keizer, zonder tôt çene beslissing te komen. Holland na de ontvangst van de nota dei Verbondenen, zou willen dat de keizer zoo , gauw mogelijk het HoUan^sc^ grondgebiec verlaat maar Duitschland wil hem ook niei ontvangen. De ziekte van.de Keizerin zou slechts 'komedie zijn; het is een voorweneïsel om het medeùjden van de Verbondenen vooi de Hohenzollerns op te wekken. ; De keizer is naar Holland gevlucht daai de revolutie te Spa uitbrak en hij gevaar liep i door zijne soldaten vermoord te worden. De « Vindictive » , Men voorziet dat het oorlogschip « Vindictive » en de andere schepen, welke de , Engelschen in den grond hebben geboorc met het doel de havens van Oostende en t Zeebrugge te blokkeéren in het begin var , 't aanstaande jaar weder zullen kunnen ge-t licht worden. De « Vindictive » .zal mel greote vlaggenparade in de Theems worder geleid en voor de Westm'nsterbrug vastge-meerd liggen. Président Wilson door Koningin Wilhelmina uitgenoodigd De Koningin van Holland heeft Presi-i dent Wilson uitgenoodigd naar Holland te komen, tijdens zijn verblijf in Europa. VolksvertagenwoGrdigsrs Van Cauwelaert en Van île Perre aan hel woord. In de groote zaal van den Burgerkring te Antwerpen waien Dondeidas talrijke belang- , hebbenden, waaronder vele soldaten en Dames, saamgekomen, omdeheeren volks-vertegenwoordigers Van Cauwelaert en Van de Perre te hooren spreken. 'Hulde brengend aan hetBelgisch vorsten-paar opende Dr Nuyens de vergadering, waarria hij onder toejuichingen, de beide sprekers voorslelde : Dr Van de Perre, de man die bevoegd is in zaken van handel, scheepvaart en nijverheid en Dr Frans Van Cauwelaert, de kampvechter v<tn het Vlaamsche recht. f rans Van- Cauwelaert kwam het eerêt aan de beurt. Zoon van Brabant werd ik naar Antwerpen geroepen, zegt spreker, om vôôr den oorlog met u den Vlaamschen strijd te voereij. Ik denk aan het leiden van de vier afgeloopen jaren en nu voel ik mij weer hier zoo thuis. Wij verlangen geen almoezen, wij willen de vrijheid om door eigen krachten onze vrijheid op te bouwen. De Onafhankelijkheid In beginsel verklaarik mij bereid de onzij-digheid te laten varen, uit eigen belang, want de groote mogendheden handelen nooit dah uit eigen belang. Wij willen niet zijn politieke satelliete n, wijs willen een politiek van zelf-stapdigheid, geg ondvest op eigen nationaal bestaan, onbevooroorde ld.geen politiek van afhankelijkheid, van welke groote mogend-heid ook. Geen gedwongen, maar vrijwillige nçutraliteit. Nederland en België Indien er een land is dat politiek met ons land verbonden is, wiens lot aan ons ver-bonden is, dan is het Nederland. Geen twee landen, die door hunne aardrij'iskundige ligging, door hun belangen zoo dicht bij elkander zijn. Deze twee kleine landen zijn de sleutel van den vrede van Westelijk Europa. Er zijn z'aken in orde te brengen tusschen de twee landen en vooral in 't belang van Antwerpen. Eens en voor altijd moet etn ' einde gesteld worden aan den druk op onze Schelde. De Schelde, vrij en onbelemme;rd, zonder te raken aan de territoriale integriteit van Nederland. Het Taalvraagstuk in België Onze Regeering en Kamers zelf verkla-ren, wat de grondslag moet zijn van het Vlaamsche beginsel: de volledige gelijkhtid van beide landstalen. De Koning, terugkee-rend uit het bloedland van den IJzer, ver-fclaàrt de rechtvaardigheid van ons beginsel, en nu gaat men r.iet over tôt de toepassing! Op dit uur, na de gefcrachte off rs, op dit uur, hebben wij den plicht recht te eischen voor ons Vlaamsche volk, De waarheid is, dat de Vlamingen, die 4/5 van het legeruilmaken, nà den vrede het eenige volk zouden zijn, die geen recht van leven hebben. En waarom ? omdat er aktivisten zijn ? Ik heb oriverzoenlijk het aktivism bestreden. Ik zal niemand den steen toewerpen maar het aktivismewas een verderfelijke politiek, on-vereenigbaar met mijn gevoel van eer. k Op dit oogenblii is eene nieuwe taak te vervullen: hetVlaamsche volk moet zijnrecht krijgen en ciit niet weigeren. omdat er akti- ' visten geweest zijn. Dç Walen zijn onze ware tegenstanders niet, maar wel de frans-kiljons uit Brussel, Antwerpen en Gent. * * * v De Franskiljons stellen hun voorrechten boven de rechten vah ons volk. Men vaagt ons : Is het nu de tijd? Kan er nog niet gewacht worden? Neen! Het is een noodzaak. Erisgeen ontwikkeling.geen stoffeiijke welvaart mogelijk:, zoolahg het volk niet opgeleid en bestuurd wordt in zijn taal, z jolang in het leger de Vlamingen in hun eigen taal niet«onderricht en aangevoerd worden. Ik verklaar hierrechtuit : liever verlaat ik de Kamer en aile politiek, dan de last op mijn geweten te leggen van een transaktie. Wanneer ons volk zal weten, wat onze -Vlaamsche jon:erfs is aangedaan in het leger, dan zal er etn ommekeer gebeuien. En ons volk zal weten ! Slechts een geval wil ik citeeren : een geestelijke, ziekendrager, gedurende jaren een vooibeeld van plichtsbetr^chting, een Prijs : 10 centiemen Vierde Jaargang -- Nummer 1281 (Avonduitgave) Zonriag 29 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes