Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1073 0
22 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 22 Oktober. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c24qj78n06/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Belgisch dagbiad verschijaeade al de dagen der week *®<ô*S*iSÊi«ïai^3*XMiS 5 s? ss5»a«!SS Sàtrijl» 8 .ë» ^«'arnteîrJJâ S„e3 g»ç;«Sa»&àf0<ia»»<â $t,&& as* ts^saasSar * 4»©® » gnRâ * y»*:» «œfc*iivi» * -i <8Mb» «r»aîa»*»»S - £ s, ms-j ssa «te» Saisi» Hgçeitf door» .yrij « mak w*w datl 9dlk .a» fenrô . £s«atm«Ç»JUnug. to»WI, Id. -5» *<*»«•■ /*&• SMMk, *•» «*> «*» >5*{* ABOMHXIte2 MYSPIRMZft» VOOa COLOAIK» ï j»<ar w«»k i'ï -''»««*) 9.i,S «■»» ^•■•i«»<sisa*5tisi«i'^«f, . «,.* *«» »»*«. « «« we*?»«a*-»TO> -S % l<(*U|ks w VERLOFPLAATSEN ^ « S «^wnw— *ï»OÇ5P'SÇ^E Welnige aoldaten werden door den rlog ioo diep beprosfd aie daBelgen. j deelen niet alleen de atoffelijke anda, maar ae hebbsn bovendian nog verdnran de zwaarata zeddijkebe-oevingen vaa den oorlog. Hel menachenhart znoht naar liefcie genegenheid, en in !t legsr vinds sa er soo lnttel. Hoa wainig ovaraten a de eeaiaamheid hannar jongaaa jsffan, die bagrijpea dal zij vadar en seder, vrouw en variiefda zooveel ogelijk moeten vervaagea. Hoezeldea isnt msn ovsrataa tegea dis door bna Hioedelijkhaid en geapraaksa&mhaid, ior kommer en sorg de verlatsnhaid »sr jongeaa wsten t« zalvea. ^oor-L«sr gezag balaekant niât dstïa^n siob tverlagenda gemaensaasaheid r.ooh ijiifiohs gtn snheid hts vwwIIïb. ï^r het i* ook gaess sinvarwaat vaa irsobbeid en mefcdoogsalaoehsiâ. BianîsohïUjke hoov&aïdlghsid, o tr >1-iia hoogmaed.dis oader voosw«iîd«el n rang daa SAinderan niet kcR-sa wil voor sijaen broeder, die de ova der atsaàsn di?psr opea aplijt, ijl de Ihîâs toi hel gemasna vaderlaad hartsa moeat aaawes en warmer bij kiader bieagen door den baad van t bloedoffer. De Dmitsehsr acht zieh a « abermecaob ; aï alfa er ook iiehsn oai. Daarota *otaoht de loldaat aaav ysi-t, cmdat hem daarwacht gensgen-îid en liafds.ea madalijdan, eatrooit, i opbsaring. Edelaaoedlga baiten idden de Terlatenbeid van den bal-icbea aoldaaf tar harie genoœan. Oiî iiokooae deagd vaa naailsnli^fda en enteblieveadheid oatlook b®4 wark it oorlcgsmstsri. Maar es bloaisa iesi totaa lond^t dooraea.Yelen feeb-îq aaar aaa psteklad gesoohS siat om et te beBohKrisen, aiat om sr vqqi ta irgsn aïs sea® moedsï, maa? ait ge-ghaoht, tôt <erkidiag,tot voideaeing Rcaei oriften. Qoev aisasija ar réedsaiat met hw;sne etes gstroawd en... ontgooehsld ; osvslea oadethoadsa et iédeloosa Birakkiag^a mae, wafeïo^ss aa thaïs nd@a bloa«a ! Ik weet wel, het ionge-agskaiî laatsiah ssoo Uohtaiaaig mss^ «pan. Wiset daasosa ds« ta bits» op ire koedt ; w«adi n niet toi gslijk Trie n e«s ooflog*ai8t«t taviadss; kaoopt s«a betrakklagsa aaa tnatliobtiiacige itiiiei ; ea waart g« in batsskkiog iet baissa waar ge la v*8d««tijd gaea 9@t zoadt daffea letten, wesat dai ok maageaoeg oiadaarmss aanitoadi ta bi«kea. Aoe^eel oaaooisl&xri sljn «oo al in i val gelcopsa. Ze gaan in vaslof, o;den er wat gaitresld en gevkid, lisoadcr fel» aawetsa dat ge een treffa ik iakosnea hebt^ en na eenige dagen piaekt oni velkje al van troawsa. Z3 ebbea aioh op haa b^ate opgaiohikt n a te vassgen ; s« 8priîk«n van g ld-erdienea alsof de «ohijven bij hasie kkea kwaœen binneBgerdid; m han-ea dea riiks ait ea apvskea gleahia m grootaohea zwier. Maar «9?f ïtelka nlet d&t et ruia baataat ia dafarailie, ft broara ofsaiiteri of naaatbeataandea oh ilaeht gadragsn, dat 't aa n* Tai-ék weer hiîi wat magerder lavea aal )a. Ze gaaa raiiaohiea aaar de kerk 1 pij e* aog i.aar toa gaat om a asn-%aasa ta *ijo ; »aar *8 wetsn mis* kiea vaaGod aoeh gebod.Zij kaaa^u ira taal niât ea gij verataa! *a masr if, zoodat ga ncoit œaer maet peia-a van csar aw ga««lUg0 dorp te gaan ugkseren waar vriandaohsp ea ken-issan «w leven verlaitigan. Ea mst ïlkavroùw wiït ge u galakkig m&«n, ®t hetr ^ilt g« ^iadesea tôt Gods orie opbrersefisî î H<bt toeh nog eaa 'dntie ver»ts.ad oîr ïtilks metsra van * baad te wijs^n. Gaat er tes miast« ait ia veïlef ; wanî ^ia hat ge*aar tekt sal er in va»*#***- Er xija er yelaa die 't gevaar ioak<sn, ofli^ver se ceheppan bahagen in het gavaar, in dierlijke Terbesiting «n walpaeha ontnoht : die gaan liefit nsar Pariji. Mear dan twintig dnix^nd raeda kwajtftsn er van terag mst ggilaoht-siektaa, geknakt naar slel eh aaar liohaam, veroordeeld om in sohande bnone sobald aille botter, iede boepi-tilsn, gedwongen lot verdere onlboa* diag voor gancoh boa leven, tssaij se fcaaaa vsrli^fds ^illen bedd^a die troaw giadi op ben waoht aaar dea dag dsr bavrijdin^ tecsij sa o^gelnk-kiga kiad«ren wiika ^ooïtbreagea die oneehaldfg voor het wgagedrag van hnn^en vader zallen boaten. Kerell van den Ysar, sijt ge dan zoo ïaag gevallen dat da afiohmweiijkat-: ziekt-sn uws drifNa niet meer kaoaea iatoomen ? Zeke? het afsijn daart lang, de bsproa-viag i« hard. Maar d«a ta aoater sal de vren?de stja voor hen die mst opge-heven boofd, met glaazsnd 00g en ; Ironie trote in da ziele haa gelisfden | ombdsan mogea. ' Zosikt niet vooral dan trooat sa ds \ opb^aring waar ze voorbijvliegen als : îece oatgooobeling ; maar soakt hem | ' (garai in da H. Gommania bij Jszat de \ •terkta der zwakkaa. on> voorbaeld ia ï bat Hjden sa de bsproaving, ds eeniga wa?a trooit ia dit traaandal vaa den oor^og. A.1 wat ni@t oader sijne feasds, | volgâna ziiee wat gaiabiadt, bat?! ■bobta wroegiag ea amart. 0 God vaa baroîharUgbeid zle aedar op de held* baftlgbaid der goedan. en ipagr onc I vla^miahe volk vaa verhaaterisg en ■ badeyf. | Eg gij dis ait Gods hssd âaa sob.epîar i swssit ovsr 't bslgisob voîk, weeit s bswust van awa vsraalwoordelijkbsid. iktu a dss pltehS îs wakin ovsr de zonuî die u ^srd m. to«Vf!ïêro*»d, aaa a te ^o?g?3 voor de gsso»dhe!d 15 da ? zjdelijkheid van osa volk. Is 'i nifit 5 ontesread voor het katholieka B !gil Pariji is ssa d« lraasobe vsrlofgaageri ver-bodaa dis es g3sa fa&IUs hebbas wo nea. Hal osa bgsi*a? wsa# d?akn lot da "*«*»>•. stiag vaa essraa m de oatvalkisg vaB osa ïaBd osa itsHs vsor dis werks-liikhdd t Gs ia!} a raiiso^i^^ sffrsges, wiït ga dsà dv t in verlof gaan ? W~ hefebsa t«gh ri#ht ep sea weinig mil- «PSîîniKg. Bs galakkigaten hsbban baa famille aas ds8«î zljda vaa dan Yser; m»n kss niet bjt?r thui» sîjn dan bij vgd>.r en mvsd«r, bij £a*t??a ea bro®rfi. Etkeen varisngt om se w«ar I? ztep. W« wsrea tao.fa goo gaimkkig toea we door bas Mftfila era door haa zorgen omrisgd waren, We aaakken ipisar 't siads der fcoozs soàijnhsiliglsaid en d^r koade baïklooshaid, dia oese vl&amsohè gai haïtîgb^id ?n ongeveinids broîdîîlijk-bdd ffsadt! aoclang vafimsshlea. Ra^r mosdee wildsa we allsn kmenen henea gaaa. Sommigea hebban hier sen tweede mosder gevosdss ef em kommervalîe snatëï Bsxiijdsas^ftardi^ sij» za dia esa gomdaa vîi^aiî'ahJsïJ «utmsstfea ap hoaBiB Hjdsmswsg. BU zalke ed«l-mQi4,'ga eorlog^aa-ttare ia h^îsost tsai ga dêgisa td -«raaea. Dàavtaa kosnsa we terag wift «itgcrante ledaà ça opga-reiffiïd ls.#r8. Ba vc- v degeœsn dîa v®îk!s& siin < î gssm-s vriaadicS'3 voadea naa? hna vlaeruscb e:~ kiiiî -!ijk hri,dat zn gsan usa? h*t wonderiobooïse Leordw, nat ï Oiii aller mredeî Maria. R sda 13 Qfijï k^asen er £¥,llgen Ifoost ea b:ijo8 oatapaanins zo«kea en alha keer»it traisr, Wat is het sohoon in 't preohtige genadeoord van Maria ! Ean frissohs 8^ps»«i»iiheid atrgglt ep alk watena. 't Yerraadt den innigen vrede an het verk*ikk^nd ?i V ??2>~t 't la zoo in-drnkwekke»d schoon 's m^ygeMa dia fconderdso belgifabe soldaten te zisn nederkaieha ara da ommnniabBak oaa door Maria ai te sms«k«n atarkte "il steua ia beproeving en lijden, tfopat en halp voor on*s g«liefden ia B 5gfë, verzoening sa yrede foaaobsr. da volksran. Wat »ea ianiga -reapda vas in vrede t<3 lsvaîs mst Go? ea slin g-*î?e?en. Zé wserspiegelt in d« opgsrnlmde dartel-heid waeria s- na 't ontbijt tea nltstap trekfesa mst dea kiî8p*=»k aaa ds sij da b iirgen ia, of nsar ds batooverenda çrottçn va?? Betbarram,ot ta ap?lavaren oo den laatigen Masahen vijver. De dapen hebben er vlsugels. Nt 't avondmsal trakksn al da Belgen aaar ds grot om gestm^atlifk den rozaskr«a> ta bidden. 't Herinnett aaa oasen vlasasscber. bniskring waar we soo isaig vareeaigd het avoadgebed îszsn rond dsn baa^d. Dan trekt da liohtiloet met de bflgiscbe vlag ia top atatig naar da Rosaakraaakerk wijl In maohtig koor hat Avs Maria gslmi door dis siaimsirênda vallsl. Â.ilaakai«-len &ee? op het pisia rnot dâ kerk sa breiigan hatt laatata lof en daakgebsd aaa Maris Zosîe atllle a^ondatonden ; de saoht-sniiends Gava «cbijat mede h§ar bsda ta pravslsa voor Msria'a trooa Ea dan al siagende naar den geselligen loldatfinheerd, waar gaesoh d<5K a^snd ^st lmstige Un tige lied 00g kUaktis gailîr- «rfendankring. Bîijde hevdehkan a n ta rap varvlogea dagaia. 0 ze (?«nkbara hnide aaa den ijvari-gen aalmoeseni^r. Hit Loardaa komea ^e tssmg friteb naar Hehaam en blij van gesat, met olsawe sterkte en dap-peren mosd. Mooht da beiobermiag die de hess miaistsr de Broqaevilla eertljds ichoak aaa dit achooae wsrk vaa «edaliiks opbenriag, niet liagar e*m lontara eerstltsl blijven. Degeas die sieb. ta Parija wil vsrb«est«m, viadt or wel koilelooss laaaltijdea. Zijn da-re»en dis ta Lcaïdas da kraabt gaaa pattan om da e®r a» dekroon ta blij vaa vaa oaa voîk en de paed zijnars«d*-lifk*3 en Rgt'OKsl'i groothejd, ni^t hoadârdvoad meer waard ? Hier ia edel vadirlandsoh wsrk te verrichten ; aaa den ataat plioht van da bisondere or oîfsriiEg ta akaaen. Bs Bslgan doan ts hoardes onsan n®£fa vssl et* aaa ten aanziaa vaa da YresaddiagiB. Maar es komea es ook mit iomteva nieu^igierigheid ea genot-*mobt. Welvea jeiJ» aist gawsaaeht i?* de© sohaapîtal. Hm se thaï» i« «idars. 3?| er s s 33 headen onze ftam t-s beîs'âdiïn, dat zij het doea w?,ar osz4 aaasa rsad» geaob^advlakl il door hna bnitaïJijDriphsdec. Brave jongîni dis naar Lomrdea komt ter bade^sayt, aohnwt de verkidsrs die Sot iss de bei-igals pka5saa bioneniiaipia. G«at alaebta aaar d« haizan di^ n wordan m<sg«w«Mn. Zoo iu't g d«r. naais Balgen îs Lrsaïdes boog boudsn. BRSI>EL. —:—~— -—» ■ ■ncngawg^ —-—-—~ Amirika H» Aw«ribaa*ae^« k««i®aa l«bl«kke*rl L^nden, 19 Okt. — Vit New-fork aa a de « Tmes » : Df Amerikaastehe regeerlng hfeft esn Duiîsche radio o&tva^gm beriohtê&de dat dr k« t a van Amcrjka, Kanada en. Cuba oorlo is»1r°fk vsrklaard zUn en dat ce osdsrsefë--* bt -l gek> g a h--bh&~ de® oadcrzeeëroorl-g sosder (tenace ce or te drjjres. D "- Am.erikm>isehiregtertng hteff. maairegelen génomes, om ann de narval-Ira (ter Duiische cRderzreërs te weder-siaan.Nog aeen enk< l soldeat, ?se? Atn^rika naar Frankrïfk ovrrçtbraehf, heeft op het leven verb res. Het c«rsi«» M m«rikaaiiseh eebip (|elorpiII«*rd Washington, 18 Okt. — Een Arn<ri-ktiA&ftt.k* daMvtMstr imrd in de Bu?»-peesehe wttïtrs dêor een Buitsche e&der- go MMtfkBMBHMÉMflBMMBMBÉBMMMMiHnBHBBMMnHMm zpf-ë'' Gtlrctfn Alh* 'ml err.atig b* çka-diffd kon ht t sch p cet e h'?, en bariïfr- n. Men telt een d< ode en vijf gekwetsten Obder de bsmansitç. 't Is de eerste me al, s'df-rt Amerika oorlog i*, dat een A erikaatsch oorlog-f ckip getroffen werd. 0tmuitsrijinii!dtÈit8ch;v'«ot N'W Yo?Î! 8 Oo». — Ds 0 E*«:-tag Sa?» a g.-efî bst terhaal d»v mail- rij«n di» hadden ia d daitaohf vlool U W Th irerbav -, op 30 Joli Hat v rfetfei irm: vs î rffloie *, op- i eiattdalLfttf is Z»îî«-^Isad g ^inefet. , H t pl^-fi d** vT-niti-ij w rd 00 ! gsriofct ts Bçrns» d«or pc tnidd^a- , korait'it, dît sen groot aantal zsnde liœgaa *inirde naar Dn!t«ohla»d om ?v ; ia v« fftcbiuenda o«atera «spstacd ta I bffstktn. ; Pi ï ee«i »ehon ? laWilheîmshaveh wae-raan tOOO sa&t?',*en d^el a?mea, : sprsk ^-aa aimirafîl eerse vfcdeïIëBds-ï liav^ada rîda^o riras- ai* en aoodig e de aîatïosfin uH tet jm^fckr?!?» br mm ; va» bat v»d.-*rta»d na dea kefsar E»b» volî dige stilta W8? antwoord op . f!it vari oek. E «t QYïr d»?-; boadisg verras!, I begona»» d* offl^ - ren haane maanen :■ t?? v-rwiit?E} matrozen krsgea bsvsl | siob in kolem t-, ■forman en Ha>r ds ; barakke*x tarnsr t j kessen. Sij g>?ho&r-\ zs m den BUiar gednrands d e » oploohl '• g!a«kte e«n aoidaat. terwijl bij voor da ! tribrana vsn der- admtrasi voorbijtrok, i ean hoosesd* nitroep | Aaastoads kwam ela offioier op d*m I m»?roos af sa gaf hem e a kaaksl&g ;■ zoodat het Mosd hem ait h t geziabî vlo ids. Dit wgs h?! teeken tet ds» opstasd. 8i)00 m"»>ros ^toraadea sis wildsa op hume offldsraû wâtr-aa eea groot aantal gïëood wordsa.Ziab verde^leiMl in varaehaidana gro^psa, ter getalla vaïï 2000, trokksn sij aaar een bartgasr 5a vernieldaa es door h^t vuor viar epptli&â. E ît? «sd^ra gro rpbsmaob-llfrôn dan dra?.diona«a telegraaf, ver ni*Hs s en en brgoi5«îîivda esn ander. Ytrvolgssa begonnen ds maltara da apcorwegaa ts yeraielaa an asn fort ta bemaohUgan. Hsl naodasin werd ga-gevea en and are f.>rt«a rpsaden bat vmnr «p da mnitara D-ae katitaa b^ bas!dea bij 't b 4;in h il voordui. doeb mc-p tss b= f •-uaï stak"E bij teb?ek aan muniti«3 Ds braad b«raikte da dokksa w&ite tairijka ontpioffiwgea p'aata bad-d?n ^ias- g»"oo8â oorlogash^pen ssiju oatploft, a?gt mea Ysfïteràlîigeû «er dea baaatig asegab'-fec; t eu d» mnit r» opdergiiïgea zwara voriiez^a. D^ bevolklng kesdu a fcsr iater de Wêarheid waal de overbsdaa haddan baar wijagemaakt dal de tsenoaîîiîda voostitwam vaa aeawsdsîrijd taigohsa de &rilUîria ta jaada ea dssa op a<se. * .^^.,,5,5) Rusland D« Daitscke?» vertf«rei *f t>il»id Ainsi: sddm 19 Ool. ~~ ôedmrsade de krijesbewarfeîagaa ia da golf van Riga tftMm 20 ruiaiaahe oorlogieb^pwn «obthrnitgedrevaa lot ia fia ieeë <gt? râa Mooa ea ds « Slavs » wtrd toi Sï' ».k -n gebr ;obt. De dnUasba dreadnongia hebben Oîk da mas'sicbç bal5arijess aaa dan isgaag ran d-- zsîingta -? * a Msor Teraiftigd aa vciïvolser;sS fesi oiiaad aa;f b?zat. PHîttegeEatsiauds da vljaudiga ov«r-asae -.l ^erdaiigd a d? rniaiao'ao troe-p.a k '-.g dan doorgavig der aeaiagts, mà«f dt : tt -.il di t dr?aâsongbî« dresf haa lot dsn gftoohl. G.daiâiids dea sf*ijd àetft haï «'aa? dsr V«sfbatt--?ljaa daitieba lofpiHsan tflESpffiid. la Sanoiaa î fflaiasla b lisht a ms'den D ils»'-b ?s daî sij op b^t (jilasd Ofliat 10.000 g«va g-mit te- 50 h ï-ïô&a, g iwaysf» ■ a oo^*m«lirii«i :»ait h«b-fcan gamaskl. E-j** g«!î>-- U' aa ; a%u % maabt" a droogea los «an zo'^eUJt k» dor»* g»ag d 31 z? ëafct- frû Mwa, «c^ar 20 Yijandlge aon^pe» lot ô^n ait obt ^e-dwangs « ««rd. c. Nabij Woï, op bel . ilv^d M en caittij W e ■ i «e hebbaa dv raesiscfea knâtfeaV''trija.--. niât ge^nmrd. Bnltaei* «cpe»t 1» Fi«l»n»4i h' p rïtsâg' ï», 19 Ô —Dmilacb rs> d*:* «ë's br-bbea meera-al a * apena ea m* îî?tesl af*a«av»n asn Fi-'bad achs aobepea. Mas is ov rtnig < dat Finlimd »?^s- ««a wtpaabergphata ba-«ohikt11 | Bij dan vijanil lift vtediif ikFisis la Otstcirijk j Amsterc.»--is <9 Ool. — De « Workera i Gazetta » yr#p Ws-saan d«»ki dal men î-« Ooïtersrfjk d bsvoo®rgdliDg vsa •ar-'-app '-m sa' ^aasen ver.'e^et^n, raasritî We/- sa ro« d® voonraad voor d<-»- H «ter nilgvpnt zija. Ir We«n?n ko'iden ve-?l bvoBtn ïl.ch d'? Iw- j'sc- dsn p rw,«| t.i f ean> 'Oîu-STa», figswij p -'gonea ta! d *cor-st<.d>a gaan aard• pp-slf.n ia dris^rk^n-Yolgeua à> « iEeit » {# <5® vnediagz- |î--8t9fîd i - B >brm n Z'sar dreig^ad. «■!•* i• »*rliia Lor.fv r> i8 Oct — Volgg&g eea au«l-I car!ohî ait Amst< rdem ia Baîow 00 ; t onver^-acbts S» B^riija aasgakomen. rfltn dr x>kt d© kç{2gip heî3) $<18 op-volg S- vaa Micbeëlia ssl aaaetellen. Dakçizer komt maandag Sii^Bsrlijn. D « Str&esbargVi Po«i » Terkîaast : s$t h 'S OHasaaemeiijk la det ds kasse- iler boopt aan 'i bewind le blijvea. j P*' partira Tjaa ds tnserdsfbeid l^g-| gan co laatate gegcMîlea in dsa Rijka d?g S «a sljns» Jait^. intm rffis» Vransch front Pari (s, 20 Oc<v 15 a. Op h t Aisnefr&nt tarnelijk favige ar-ttUeriestr j > in den sektor vas, de h»eve Uenneian. Sierke duitscke rondes die pootden 014* Hfaen te noerrompel n in deze streek werdenafg slagen Da vijand onderging gevosHçe verltezeu en liet çemngenen in OBZfl handen. ft ehts van de Maas -'i>as de artill=rie-strifd zeer kevig ten N. van BcZonvawb en het bois des C^Urières. Ver der s niets te seines. Parijn, 20 Oct., 23 u. Artillenebedrijvii heid op ket Aime.' treni. Verras ende aaixvallen werdea af~ geslagen feu Z. vaa Gorbeai en ia Ar-gonve.R '.chtt tas de Maas bracht orze artillerie de vijmdige batterijea tôt ztuijgeu. £ng«lsch front Lojouïes 20 Oc3,15 a. G?ooîa brdtii?igb-*!d d?r dtdtsche de tea N -aA Lbs8 an 00 het f?o&t ■■■in Tnw«r-H»cal' % îie&r ijaar-wee- Yp-psit Roassniera. Di rtil!î«r?« loonds sioh v»» woisra-k*nlea ze^r bedrijvig t®n N. 0. van Ypvirsn. . Loudes 20 Oct, 23 a. E a vijandigs v^frasasiade aanvai werd aigaslsgea ten W. v«a Lana- Aï-îilîarlïbedrijvighsid t@n N.-O. van Yp«?. O ïze ylieg^rg bouibardesrdan ves-sohLUenda paotsr-, opdsskg de b$l«m- EÛMïfsg »SB hat ffPlio^t. Gîs® Inohtgevcoktan. T^eavljandige vllegtuigen boven Londen ' M^a 9fii>t dat 1^90 daitsohs vlisg-f fu-g~;i esaîgo bpmm^n gpworo^n heb* bs? îù ■** oni'gs^i g vaa Lofcdan. Dri^ Zeppelins neerg«sGhoterr Pariji 20 Oot — Gedarsade ds laslate S n^a Vfiadf^naoht hebban venohai-; ia" . zspp %Si?ïa ds co§l -?kosl Ofervîc» ! gra. ; E- îs |g f s Rijnbsfïille*î ia vle-tnman | nedfrgedaald. | Offloisel. — Do a-ippalin werd 'a ran»-I g 'as om 7 a. dcor dis a.ïî'iliferie nadsr-geaehot^H in da« omtrek vga Ssiat-G émertt. Nog ts-.-® aadcriâ sipptdiss wardea verfeiald. Een vltrii* l«ppelia g~fc*apt Sa tw*e « pxliî », ç:«dwo»gen aaar ta d.-:l-«, «f^ïrtar, -<oor d*? bassaaning^n la V-riad g^atokan S n mo jisderdaiao s sbij B ,ai''totiE?'? s B Da. î» maseirg rd g^vsggnr g maakt D% s pp lia *»8 or.hf. gehadi d " MIJH VLAÂNDEREN HOt LANG NOG " VaderHndsche melodlj vaa C. HODISTER en E. MARTÛKY Te bavragai G. HIDfôTBR, A 323,1. L. 883 ^rliii i eiatlettii maandaq 22 jctohu hit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes