Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1434 0
31 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 31 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5t3fx74s38/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Belgisch Dagblad met de laastste oorlogsberichten Aile mededeelingen en aankondigingen moeten gezonden worden naar den Drukker-Uitgever. Ongeteekende brieven worden niet aanveerd. Drukker-Uitgever : Duinkerkelaan, DE PANNE. Prijs der aankondigingen yolgens overeenkomst op yoorhand te betalen. Namen van vluchtelingen worden 's Zondag gratis opgenomen. rienden lezers en lezeressen, Rurgers en Soldaten, Wij neraen de eerbiedige vrijheid U vandaag het nieuw daglad " ONS VADERLAND „ aan le bieden. Sedert eenigen tijd reeds vroeg men | langs aile kanten naar Vlaamsche bla- s den. De schrikwekkende oorlog immers heeft het zoover gebracht dat niet een enkel vlaamsch dagblad de nieuwstijdingen aan burgers of soldaten nog kon overbrengen, wel komen er tal van fransche gazetten, masr het grootste gedeelte der bevolking van den onbezetten grond is de fransche taal niet machtig en moet dus van Fier of Jan bijgeval, op de hoogte gesteld worden van de tijdsomstandigheden. Wij neraen dusdenlast op ons, en dit op aandringen van menigvuldigé vrienden en overheden, om onze vlaamsche bevolking nopens het oor-logsnieuws zoo nauwkeurig mogelijk in te lichten. Hier en daar is er een weekblad of vlugschrift in vlaamsche taal aange-troffen maar er is een dagblad noodig om grondig op de hoogte te blijven van dezen zoo wisselvalligen of moordda-digen krijg. "ONS VADERLAND,, vlaamsch dagblad zal daarin voorzien. " ONS VADERLAND „ zal u dage-lijks de wetenswaardigheden van den oorlog vertellen. " ONS VADERLAND „ zal u dage lijks de laatste officieele berichten me- dedeelen. " ONS VADERLAND „ zal u dage- j lijks inlichten over hetgeen men zooal denkt en deelt in den vreemde. " ONS VADERLAND „ zal zich bij-zonder beijveren om nieuws mede te deelen uit de bezette streek. " ONS VADERLAND „ zal u vertellen wat er zooal gebeurt in de streek voor de duitschers ongenaakbaar. " ONS VADERLAND „ in een woord zal u dagelijks komen bezoeken en dat u als goede vriend voor tafel of langs de stoof eenige aangename en nuttige lezing verschaffen. Aan u dus, aan de heldhâftige soldaten die strijdt als leeuwen, de wereld door bewonderd en bezongen. Aan u dragen we " ONS VADERLAEID ,, op in de meening bij u den welgekomene te zijn. Wij beoogen maar een dingen, 't is onze vlaamschsprekende lieden en soldaten nuttig te zijn in deze zoo pijnlij-ke krisis welke ons teergeliefd Yader- ! land moet doorworstelen, maar zal te boven komen spijts ailes en voor ailes. Levé Belgenland ! Leve de Ivonink lijke familie. Een driedubbel hoerrah voor onzen heldenvorst Albert. VOOR GOU EN VADERLAND. Aan de Belgische Soldaten. Talrijke Belgische soldaten, bijzon-derlijk van de ouds klassen laten klachten hooren aangaande de slechte voorwaarden waarin zij zich bevînden Zij zijn âehuisvest in schuren slecht af£emaakt en zonder deksel sfceduren* de den nacht- De krij^soverhesd heeft reeds alîes in het werk gesteld om in dezen toe* stand te verheîpen, maar de taak van de bevoorradingsdienst is hard, want door deoverrompeIin«j van Belgie door de Duitsche barbaren hebben wij gee-ne voorraadsmagazijnen meer zooals Frankrijk en Engeland. Flaar onze brave oude soldaten zijn niet vergeten hun lot is in de bekommernis van onze oversten, doch voor de boven aange-haalde reden moeten zij wat geduldig zijn en denken aan hen die tesjenover den vijand staan en dikwijls meer te beklagen zijn. De overheid heeft ook ten voordeele der oudere klassen vaderiijke beslis-singen Jenomen, onder andere worden zij gebruikt voor het bewaken der ijzerwegen, «Jraven van loopârachten, herstellen der steenwegen, enz. Om de leemten te vullen in de rangen van het veldleger zal er worden be< roep gemaakt op de reservetroepen, tusschen dewelke men zal nemen in de volgende rangorde : Jongelingen, dan de getrouwde mannen zonder kinders. Den heer staatsminister Vandervel-de tôt wien zich vele reservisten â©' richt hebben om hun £eval bloot te leg-gen, isten voile 't akkoord met boven-genoemde schikkinS en hij durft hopen dat eenieder zijn plicht zal doen, want ze£t hij het is âeen vorstenoorlog, maar wel een strijd te£en de barbaarsch-heid voor Recht en Vrijheid. Mijnheer Vandeveide zelf heeft En-geland doorloopen om de ESelgische vluchtelinâen aan te manen het vader- ' land te helpen verdedi^en. Hij houdt zich ook bezig met het verzamelen van hulpgelden ten voordeele der soldaten: aankoop van wollen kleederen, tabak enz. Leest! Yersj)reidt! " ONS VADERLAND „ die dagelijks zal verschijnen met de laatste oorloâsberichten. L. Barzini, de uitstekende en goed bekende oorlogscorrespondent van 't groot Milaansch dagblad -c Corrière Délia Sera » schetst 't volgend wel-sprekend portret van Albert I, held en, Koning van een heldenvolk. Daar waar de steden zeldzamer en de duinen wilder worden, wandelt een man alleen langs 't strand.Hij stapt voor koude onvatbaar, de handen op den rug. Op het hoofddeksel van Belgisch officier glinsteren de kenteekens van generaal. Zijne hooge gestalte is in eene zwarte overjas gehuld waarop geen enkele galon te zien is. Dikwijls rond avondschemering stapt de eenzame wandelaar langs het verla-tene strand. Zijn oog dwaalt over de zee en over den dijk en statige ernst is op zijn aangezicht te lezen. Koning Albert gelijkt slechts weinig meer aan zijn vorig portret. De guur-heden des weders hebben zijn aangezicht gebronsd en 't leed heeft de we-zenstrekken veranderd en hem een kracbtvol afgeteekend gelaat geschon- ken. Het schrikkelijk treurspel van 't Belgische volk weerkaatst zich zou men zeggen op dat wezen. De vloed heeft zich teruggetrokken op het zand komt de wachtronde voorbijgegaan die de schildwachten langs den zeedijk zal versterken. De Koninghoudt zich stil om ze te bekij-ken. Hij bernint zijne soldaten en doet hun al het goed dat hij aan zijn volk niet meer doen kan. — « Goeden dag, kameraden ». — En de mannen antwoorden : Goeden dag Sire ». En eenigen min op de hoogte der hofgebruiken « Goeden dag Koning » of « Mijnheer ». De soldaten aanbidden hem. 't Is voor Hem dat het kleine nagejaagde le-ger van hoogmoed trilt, en in zich de onvernielbare oppermacht voelt, ko-mende van het bewustzijn van 't goede recht. Waarlijk is dit beeld van den Koning op 't eenzame strand niet weerdig van de heldhaftigste tijden ? Officieel Bericht (laatste nur). — ÏJe gemeente St. Jooris is ing'enomen door onze levers die zich daar geyestigd liebben. Een duitsche trein door een vlieg-machien gebombardeerd. Da Daily Exprès ontvangt van zij-nen briefwisselaar vanaande holland-sche grens : ! « Een bode van West-Capelle dorp, niet ver van Zee-Sru^e â6'eâen, ver-kîaaut dat een vlie^er der verbonde-nen Donderdag verscheidene bommen op eenen Duitschen miiitairen trein geworpen heeft. De trein kwam uit Bruâ£e en vervoerde versterkings-troepen voor de marine. Een deel des treins werd vernield, veertiâ soldaten werden gedood en honderd andere £e-kwetst.I j "f In Een aanval met de bajonnet De briefwisselaar van den « Times » J seint uit 'i Noorden van Frankrijk ; Ten gevolge van eenen aanval met J-bajonnet oniangs gedaan in ae streek vat^^M Bixschoote, hebben de Yerbondene le- ! ^ gers zich meester gemaakt van zeven vij-andelijke loopgraehten. Daar zij alleu vol water stonden hebben onze soldaten tôt aan den riem in 't water moeten staan om de wanhopige tegenaanvallen der duitschers af te weeren. De krijgsgevangenen van den yzer zijn in het algemeen afgemat. Een groot deel hebben hun evergegeven zonder den min- sten tegenstand te bieden. Rslgische « landtag » Amsterdam. — De negen belgische pro-vincien zijn door de duitschers verplicht geweest naar Brussel vertegenwoordigers te zenden. Verleden Zaterdag hebben zij eenen « landtag » gehouden. Volgens een snelschrift uit Brussel, ge- ' komen langs Berlijn, heeft de vergadering zich bezig gehouden met de oorlogschat-ting van 480.000.000 fr. Belgie zal deze belasting moeten betalen aan Duitsehland in twaalf maandelijksche w betalingen. De vertegenwoordigers heb «| ben besloten schatkistbons uit te geve V onder de waarborg der negen provincien, 1 een groep banken met de « Société Gêné- ' raie Belge » aan het hoofd, heeft beloofd de vereischte som te verschieten. De algemeene duitsche Gouverneur heeft verklaard dat aile opeischingen sef-fens zullen betaald worden, indien de betalingen regelmatig gedaan worden. . . _ _ 4 Ofticieële Berichten In Belgie — Dinsdag 29 Dec. 15 ureu. — Voonuitgangten westen van Lombartzyde Wij zijn heden aan den voet der duinen op dewelke den vijand zijne verdedigings- J lijn gemaakt heeft. Ten zuiden van Yperen hebben wij eer* loopgracht verloren bij Hollebeke. Dinsdag, om 23 uren, — Gedurende geB heel den dag heeft een hevig tempeest^ de werkingen op het front belet. Men sig- I naleert nogtans eenigen vooruitgang in JÊ Argonne. '1 \ } N4 1 Prijs : 10 Centiemen Donderdag* 31 Decernber 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes