Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

480102 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 11 Juli. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3n20c4t79v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I pFJlftE JàARGANG — Nomme» Î84 Frift i 5 ce«ilemeB WOENSDAG 11 JUU 1911 ONS VADERLAND I [Administrât!* s A. TEMPERE |pr«kkwUlt(iv*r, 17, rwo d® Vie, OALAIS Belgiscb dagbkd verschijuende de d&gezs der week Radactla i J. BAECKELANDT I T. rue Mortel, OALAIS ■ Il .. -x I ABONNEMENT6PRIJZEN 3 |p«r maantfi Belfli* I.BO Frankrijk 2.00 Ensaland-Hollantf 3.00 K>*r trlmutar » 4.00 » S.50 » 8.80 M*n ochrljvo I « On» VatUrland » ■ 7, rue de Vie, Calais Recht door, vrij en vrank voor God en volk en land Kedectlestukken. oteuws. la te cenden Bue Mort et, 17 en rue bsntlily, 7Z alalfl ABONNEMENTSPftldZEN VOOR 80LDATEN l Per week (7 flaaen) 0.25 Deio ebonnemeuteB dle&en u «tmluttess lu nuni- _ . * « i n noere lneens aengevreefd en dsgelijk» «»n Per maana I. I u het zelfd* tdret getonden te worden FEEST DER GULDEN SPOREN S-fWaer il daar onze groote Viaamsehe fceestdag. En nef is niet gebeurd wat we yirleden jaar zoo vurig hadden gehoopt Îaî onze ieeuwenvanen xoadan wappe-«a in de zegssîoeten, die vieren zouden 4e bevrijdiuf van ons Vlaandariand, de terlossing van gansch Belgie na een gforierijke vietorie. Neen, de zagenrijke Kede is nog niet daar en zelfs zien we ne^ gean vredezonne dagen aan den Tkiren eiader. Toch is weer het faest des.' GHldsn Sporen van de grootste jjbteekeais. Eerstent voor aile Belgen, Wmdat er sonder da z?ge van Groeningha tooit spraak wara gaweezt van een on-ffbankelijk Blgie Tweedens en vooral %oor de Viaaaingen. Dit feezt ioeh is Viiaaei»«eid d-r ontambara m on-verdelgbare Ylaamsehe volkskracht. J/Voïijn niet veranderd. Dezelfde vrij jlisidszin, dis onze vaderen dergemeen-|ên bezielde, bezielt oaa nog. Getuiga bus leger van den Yzer, dat we zonder fcrerdrijvingeen Vlaaraschlegar mogen àoenen. De verhouding onzer Waai-Tehe broeders op de vuurlinie is als leze der ztrijders van Jan van Nam an lot de giîdetroepea der gemesntea. Nog Itaat het Vlaamsohe heir pal, daar t Iriotten of daar 't sterven zal. Winnen >©f sterven voor 't éene Balgia, maar ment en vooral voor 't schooner vrijar flaandereu in een sahoaner Baigi« iVie kan ons dat kwalijk nemen T We ijn uiet veranderd Nog staan we voor asefde toestaodan. Een deeL een Bvloedrijk deel vaa ons volk dat zijn >roeders oiet begrijpt en dat tan slotta al moetan inzien boa rein, hoe edal, usa vaderlanësob bat warkan dier mis-ande broedars was. We sijn niet ver iad«rd. D-zeifde iiefde voor esa grootsoh il veldoend ideaal beiieit ons nog en lis hetvast en onuitrnkbaar geloof aan >as ideaal dat oas de zekerheid g>?eft 1er vsrwerkelijking en de grootmoe-ligheïd tôt bat offer. Nog is het niât iielaas hat groote feest 1er Guldtn Sp ren : het f««*st van vrij Plasadsreu in herbavrijd en inniger rereeaî^d Bsigir. Maar taseh het daghet ,n hat Ylaaœsche Oastan. Wis meet den rooraitgang, dion het Ylaamsoh zelf )awaatzijn bseft gdmaakt in dezaa oor-og i En te«h use wiiden we ons volt iffeeflfaa, ver^dolan en meer bàiw»st aakea van ïijn volnittkingsmogelijk ïadea, 309 dit volk niet eerst en vooral isstrispî dat het gevallan is, dat iijs sataur weri verwrongen es miskend, oa het zijn eig«n sterkta, zijià eig^u iraehîen, zijn sigan «chaonhaid, siin ligea ganoegzaaoi zijn ni't keni ? Wat rallan ^laacnsche wetten batan, rioh tins yan de Sevensaktivitait yan het Tlaamsohe voik, zoo het volk wiatveelt dat het dia wetten nosdig haeft, dat se nieta aadsrs sijn dan een rachtvaardig jfe^anbîar arkaauen vsn de vereischtan ider bssîaans en ontwikkeiingsmidde \m zij^ar zoo edale en zoo rijk bedaelda nstuor ; — dat za niets andera zijn dan een reehtv&.udig en verplicht ter hulp koman van dtv'® beelsn Staat, daar wsar de poiiitiïeE etî naiddalen der enkelen aiet zoudan volcan. Welnu dit staia i«wu3ttijn, dat zos denkan doet, was te iifp ingaslapen en wie zal ontkennen iathet niathsorSijk is vakkargewordan, voaral bij aase Yzerjongflns. Dit taeken isTerblijdand voor slken waren vader-landar, 't zij Vlaming of Waal. Want niet var strekken nioet da blik van hem die niet belder inziet dat felke groei van zelfbewnstzijn, van aigan kunnen, van •ÎRen sterk en sohoon zijn bij dan Vla-ming ig een groei aan antwikkelings mogelijknaid voor 't gansche volk. Ons f>e«t van hedan zal ditbawnstzijn nag dieper maken, ons zoo waer beter voorbsfeiden tôt hat werk van harop-boawan «ji heropvoeden dat ons wacht. Oas feest san hadan moet in ons ver-levendigen de Iiefde voar Belgie — onze vaderen, Yiamingen en Wsien legdan vandaag den grondsiag zijner eenheid te Groenicghe —, de Iiefde voor Vlaan-deren voaral, voor ons hat schoonste land ep aarde omdat het is het orne, dat onze zielea heeft gevormd, dat is vergroeid met ailes uuat we denken en beminnen. Oas feeit moet ookzljn eene bede. Meer dan ooit rnst onza toekomst in Gods handen. Daarom sturan we van dug tôt God dit sohoon gebed voor Vlaandaren, wat elke reina, Vlaamsob ▼oelende ziel bijna weenen doet : zoo «preekt het tôt ons barte : « Mifn God, qelijk moeders in vaders 'huis, zûo bemin ik Vlaanderen in Belsie ; daar is 't mij warmst en best ; daar kent nen, begrijpt men, bpmint m*n mij fuel ; daar toonen de menschen, Hifi leven zooats ik Itef, me* de nude gebruiken, gewoonten en zeden die de mijne zifn ; daar spreeki ih'h mijn zoete moed"Ptaal ; daar voel ik mi heékmaai thuis; 4aar*taat mil a huis, liai mtfn dorp ta miaden de nuizen en dorpen van mijn vrienden en mage n; daar ligt mijn arbeidsveld ; daar bouw ik een-maal mijn eigen huis, utaar mifn kinder-kens mij toeûehen ; daar zijn de graven van mifn vooroudf.rs ; daar voel ik 'i ver-leden van mijn bloed en zijn voortzetting in de toekomst... Hcere, dit is 't land van mijn hart, en 't gebed dat ik voor Vlaanderen star t. komf, ik gevoel het, mit hrt innigste hoekje van mijn hart op : spaar het, verloê het, herstel het, looa en zegen het. a Het deed zijn plieht sooals niemand meer en 'i bloedt om 't kwijten van zijn pheht : het staat volpuinen, ligt vol lijken, krirlt van legers, en dag na dag verwoest de slag het immer meer. . — Spaar, ffeer, wat overbliift : de lieve haizen en dorpen, de schoone steden, de goede menschen vooral; — herstel wat verumsst werd : onze oude kerken, praalgebouwen, huizen langs veld en straat; — zegen Vlaanderens heropleven ; zegen 't werk van zijn werk-lieden, landbouwers, handelaars, met wel-stand, zegen zijn huisgezinnm met vele klceke en gezonde kindercn, vgen zijn geleerden, kanstenaars, priesters, al die werken voor zijn grest en ziel, met ooer-vloedige vrueht ; zegen 't v&lk met tijn oude deugden, zijn gadsdiensiigheid, zijn eenvoadig geloof, tijn zcdelijkheid ; herstel de puinen van de zedeljkheid en genees de verwildering door den aorlog vnorteebraeht ; geef het zijn oetd, eenvoadig maar zoo di'p geltxkkig leven. weer : — btloon Ylaanderen voor zijn trouwe, geef h*.t devrucht van iijn bloed;. . boven ailes, zijn eigen Vlaamseh leven volgens eigen aard, in eigen taal, 't leven dat ait hem kiml en dus hoogst het voert, tijn eenig waar en waaraig leven en zijn haogtte recht. Geef het dit ioon, o Gnd, die een ëod riit van rerhtmardigheid en waarheid. Weer dit ontieil van Vlaanderen af, dat h t tôt zifn eig n kndgenaoten zou rrioeten uwen kreet herhalen : Welk nul is er geweest in 't storten van mijn bloed f (Gabed^nboek v. d. vl&amschen «oldaat bldz 174 > A. D. 0, taitste tffM krlehten Fransch front UfFrauicheii heracmeu bel greotatc frdeclte van het ontnomeu terrain Parijs, 9 Juli, 15 u. In de streek tes. Z. van Filain is de ar~ tillerieslrijd buiteagewoon hevig. In den nacht voerden de duitsehers een aan val uit op de Panthéon die schitterend afgeslagen iverd. Tuê<chen Bavette en de Ep ne mn Ghe-vig- y voerden de Franschen een iegenaan-val uit op de vijandige loopgraven ons gisteren ontnomen. Na een hardnekkig ge-vecht verbrij :elden onze troeprn den hardr nekkigen wederstand en wierp de vifand op een front van 1500 meters op zijne eerste lijn terug. Het meerendeel van het terrein door den vijand veroverd is aldus opnieuw in de hand°n der Franschen gek.om.en Volgens Badere bijzonderheden wrd deze aanval uitgevoerd door elementen loebehoorende aan drie versehillende af-deelingen versterkt doorbifzortdere storm-troepen en vlammenwerpers op een totaal van een dozijn versehe bataillons. De duitsehers hebben, volgens het zeg-gen hunner gemngenen groote verliezen onderçaan. In Champagne werd een verrassenden aanval op een onzer kHne pnsten op den wea Saint Hilaire Souplet afgeslagen. Links van de Maas sloegen wij pogin-gen af op denuitsprong door ont veroverd ten W. van Mort-Homme. Onlmoetingen van ronden in het boseh van Purray. Wif namen gevongeaen. Parijs, 9 Juli, 23 u. Artilleriebedrijvigheid ten Z. van Filain en in de streek van den heuvel 304. In den Elzas is een vijandige verrassen-de aanval mislukt. Verders niets te seinen. BelgJschi front Le Havre, 9 Juli. Gisteren avondwerd een vijandige po ging tegen onze stellingen in de streek van Diksmu de en voorafgegaan door een he-vige beschieting door ons spctmw afgeslagen.Zvjakke vlfandigeartilleriebedrijvigheid \ in de streek van Steenstraete. Engelsch front Londen 9 Juli, 15 u. Een verrassende aanval werd met welgplukkan uitgevoerd ten Z. 0. van Arglconrt. Wij namen 35 ga*ansrinen. E^n Duitsohe raid werd afgeslagen ten Z.-O. van Loos. Gulden sporen ! /. 11 JULI1302 Toen roffelden tremmen aan 't Na&rdzee- [strand en kleptea de klokken in V/aanderiand : rommedeblom ! riml baml bom ! Toen grepen onz' vadren fier en trots naar boog en naar pijl en naar spies en rommedeblom ! [fcno/s rim / bam ! bom l Toen dreigde gevaar maar 't gallemde klaar, ver uit boven 'tdreunendeknjgsgesehreeuw Vlaanderen t Vlaanderen t Vlaandren den Leeuw l Uè 4 QOGST 19IU Weer faagt door de gouwen van 't vade [rengaed een nevelmist zwanger van drukking of [bloed, en xmijgende waehtend, besloten en fier, zoo seharen we ons samen naast 't oude [baniert Plots dreunt door de velden wear 't koren [nog rijpt de stem van den Koning die ■ 't icapen nu [grijpt : « Te wapen l Te wapen/ Gedenken wij de [eeuw toen ailes moest wijken voor Vlaanderens [Leeuw / » En pas kiinkt Zijn' stem of daar roffelt de [trom en xenden de klokken hun' klanken alom en duizenden snellen, bij 't oorhgsge- [sehreeaw, te wapen, bif 't dreunende « Vlaandren [den Leeuw l » U JVLI 1917 Nog hangt een ziearte nacht op 't land, op 't land van Leye en Schelde, en drukt een loome zware hand het volk der A rteveldcn... Nog kleurl het reinste bloed dien grond, — zoo r/jk aan he.ldengraven, — waar voor, van af en vroesten stand, onz' vadren 't leven gave n! teeh staan dakende onhevreesd nog steeds naast hu-incn Koningt en zweeft door Vlaandren nog den geest van Breidel en De Coninck ! * • • Viert hoogtif! Huilt uw « Gott mïtt anal » Verheft uw' dorre stemmen ! het einddoel is en blijft aan ons : Nooit zult gij Vkandrea temmen ! C. H0D1STER, 1 ch. d'art. Londen 0 Juli, 23 u. Yijandige detachementen droogen dezen nscht in een onzer voorposten ten W. van Waastan en in onse loopgraven len 0, van Laventie. Vier onzer mannen zijn verdwenen. Duitscha artilleriebedriivighaid nabij Puilezjcourt, Yper en Nieuwpoort. Onze vliegers waren niet b'drijvig ten gavolge van den enist. Het ïurksch kabinet geeft zijn ontslag Parijs, 9 Juli. — Een telegram uit Lausanne zegt. dat het jong Turkseh kabinet in blok zifn ontslag gegeven heeft, D« revoluti» in China Hit Imurlijk paleis <ïa«r eea rêpabli-keii«ek«i viieger gebsnbartatri Een vliegenier van 't repnbllkeinsch leger heeft h-t keizarlijk paleis gabom-bardeerd.Een kontingent van 250 Amc-rikanan, Japonerzen en Ancamiatan, besoher-men de Europeanen. D« keiier staat dti treai af Parijs 9 Juli.—Denienw3 Chiaessche keizer heoft den troon ffgastaaa. : De kii*erl'ik«i 4e* aftocht afg«sii«de* Perljs 9 Juli. — Men rerneamt mt Pekia dat d« imparialisten zich terug-getrokken hebbau naar Song Taï an dat da toastand *aa den g-meraa! hopeloos is daar zijn purtijgansrer* hem verlatan habb»a. Da trouwe troepen zijn den weg afgesaeden. .H@"t IRtissiscli ofïensief De vijandige lijn ingebeukt ten W. van Stanislau Het peerdenvolk achtervolgt den vijand 7000 gevangenen, 48 kanonnen De bedrifvigfeeid op'tirent vaa Miga Petrograd S Juli. — De dagbladen bestatigen dat het Noorderfront, name-lijk den xactor van Biga meer en meer ia bedrijvigheid komt, De vijandige vliegers voeren verkenningen nit en de zware artillerie toont zich van langsom werkzamar en stuurt duizenden en duizenden obussen op de Bussische lijnen. Man besluit daaruit dat de Duitsehers op dit front eea krachtdadig offensief bereiden. Meer ten Z. dienen ook de gebeurte nissen aandaehtig gade geslagan te word?n in den seotor van Pinsk waar het oud Bussisch leger van het center verblijft. Dit front wordt doordeBusien genoemd westelijk front. Verleden jaar nam generaal Evert daar rond dezen tijd ook het ofifensief om Broesilof te onderst-unen, maar bij kon de vijsndigs lijn niet doen wijken. Pinsk bieef in banden der Duitsehers. Dit jaar zai'tmissshien beter gaan want du Bussen zijn vael beter bevoorraad dan vroeger. Verwaehten wij daarbij nog eene uit-braiding van het offensief op het Boe» meenscb front. Het gareijt«eai vaa JP*>tro-fiiaer het freatt De bevelhebber van het garnizoen van Petrograd haeft zich a&ngeboden bij de eerste kompanie van een regi-menl en zagda dat de minister hnn bevel gaf naar het front te trekken. De bevelhebber vro-g de mannen die be-reid waren aan dit bovei te geboorza-men zioh links te plaslsen, da anderen reehts. Allen kosen dan linker kan t. De vijfde, zesde en zevende kompa-nieu d« den het z^lfde. Men denkt dat de anderen dit voorbesld zullen navolgen. Met efffeseief ia de perai Vorwarts (koloiiel Gaedke). — Onze dacbladen zijn vol va* artikels die een dro8viff daglieht werpen over da faoht in het Bussiseh leger, maar wij zouden wel doen bij die iazing uiterstvoorzich-tig te zijn.* De dagen van 30 Juni en 1 Juli hebben getoond dat het aanvats-vermogen van het Bussisch leger ni^t veel verminderd is ; men mag niet beweren dat het republikeinsch leger slechter g streden hetft dan de troepen van den tsar. Het artiilerievuur valt niet te boknibbelen ; er zijn talrijke batte-rijen en een avervloed van munities. Frankfurter Zeilung. — Noeh onze offîcieren noch onze soldaten ontkennen de dapperheid van het Bussische leger Men heeft tangen tijd bij oos be-toond dit t de verdealde en ontmoedigde legers van Busland onbekwaam waren hp>t off £! s i f ta nemen. Da feiten der laatsta dagen hebben bewezen dat de Bussische soldaten hunne bevelhebbers gehoorzamen en dat na da altijd ver-niauwda aaavailers cen talrijke artillerie oprukt. De atrijd ia de Karpathea en de freas vaa 2H«lda>ie Het Oostenrijksoh lagerbaricht van 7 Juii gebijntaan te duiden dat de strijd in de Karpatben uitbreiding z»l nemen tôt op hat Boetneansch front Het zegt : In ▼erschillsode seotors vaa het front der Karpsthan is de artillirieb"rfrijvig-beid gestegen In de streek van Dorna-Vatra en Kirlibaba alsook lansrs waers-zijden van den bergpas Jablonica is de arti'leriestiijd buitf-nsrewoon hevig ge-worden. Ooze artillerie haeft doelmatig geantwoord. Nabij Kirlibaba werden de aanvallers j teruggeslagen. (Jablonica ligt in Galioia aan de Hon- ' gaarsche grens op de Pruth Daze berg-pas gaeft toegar-g tôt da vail»i van Mar maros. Dorna-Votra ligt in Bukovine. Moestfn daze tv/ee bargpissen valbn, da Hong»ar cha ïlakta zou opaieuw bedraigd zijn.) De »lr»jd tôt het Petrograd 9 Juli. — H^t Vongr^s der « Soviet» » heeft be»lot^n al de reserven naar het front te sturen. Het lager vaa Ktraileff b«x»t de vijtadige stelliagca Petrogr., 8 Juli. — (Offtcleel ) Men seint dat het leger van Kornilotfd* vijandige stellinhen inbeukte op het front van Janitza ten W. van Stanislau. Verscheine dorpen werden bezet. Het peerdevolk achtervolgt den vijand en bereikte de Lemnitza. De Russen namen. 131 offîcieren en 7.000 soldaten gevangen. Zij namen h8 kanonnen buitwaarvan 12 van groot kali-ber en talrijke machiengeweren. De Daitsehers beke*a?a Geneve, 9 Juli. — De Duitsehe berichten seinen dat de Russen nabij Stanislau ter-rein gewonnen hebben. De mannen van 17 jaren onder de wapens Parijs, 9 Juli. — Men seint uit Amsterdam dai de Duitsehe jongens geboren in Mei 1900 onder de wapens "geroepen worden. Samenzweerisg in Amerika Parijs 9 Juli. — 98 vreemdelingen itaan te S(*n Francisco ter^cbt voor •amenzweering tegan de Engelsche regaering. De gnwezen Duitsehe konsuls te Chicago, Honoculu, Manille en San Francisco alsmede de Duitseha militaire gezabten te Washington zijn onder de beschuldigden. Ûpket Westelijk front lie aaavallea ep het Fraauk freatt Het il oinbetwi?tbaar dat de Duitsehers pogen het Franseh front te door-boren. Misschien wil de kroonprins de misiukking van Verdun goed maken, maar het vijandig offensief is vooral het gevolg dat men Frankrijk ep zijn uiter-ste denkt en onmaahtig aan een krachtdadig offensief te wederstaan. Maar 't is den eersten keer niet dat de vijand zich over Frankrijk misgrijpt. Natuurlijk heeft Frankrijk in even-redigheid de grootste verliezen onder-gaan, daar het den grootsten schok doorstond en maanden op dit front alleen den oorlogslast te dragen h&d, want Eogeland's leger was in vormlng. Aldus begrijpt men waarop de kroonprins rekent. Maar tegenwoordig itaaa de Franschen . niet meer alleen : de Engelschen bezettan een aanzienlijk front en de vijasd wnet dat hij er znede zal af te rekenen hebben en waarsabijn-lijk in 't korte. Een Duitsehe torpilleur gezonken Parijs, 9 Juli. — Een Duitsehe torpilleur is op eene mijn geloopen ta gezonken voor Terschelling. Rond den oorlog Eea Etwgdeehe gaaeraal gadoad en eeat Mieieter gakwetat Londen 7 JulL — Gedurende een be-zoek in een kalmen seetor ontplofte een obus op eenige m. van M. Holman eerste > Minister van Nieuw Zuid Galles. M. Holman werd liekljes gekwetst j maar generaal Holmes werd gedood door een obussch-rf. *£et Rn*«is«k gpaaa veor de Raaaea Elnde 1916 stand de Bussische regee-ring aan F-ankriik en Engeland graan af dat in 1917 moast galeverd worden. B"kening Houdende van de moéflijk-b^daa waarin Ru^land v?rkeert, hebben FTanirijk m Eoge!and asn hun recht verzsakt. I.'it bewijs van g<>negenheid werd door Busland zeer g«ed oathaald.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie