Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

561 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 Maart. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fb4wh2fj57/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Viirdc j8iif|8jig <-« NuMUîr 1019 Pri)s i _S ce&tiemsisi Vrijd&g 15 Maart 3IÎ8 ONS VADERRLAND STICHTERS : I. Baeokelandt en fl. Tempsre -#• Belglsch d&gfalftd YefSChîjnendô Op ni d© dag6St d&T W@8k -#• ®?Sîê! l"; rl-e ILtW' CAU!SKELAHQT ABOWWISMBKSWEÏB I ' " a» . # „ ' ,4 « i ê MSMTiMrumisMc iinwwa TS :>HNH sut KORTET 17 >N nui OMAKTIUV 7» s»U Fer nmand Belgle *.** Vr»nkn|)k!££9 bgebu^MMkadSM #**@CIIÏ &J&ÛÎ'9 V3PIJ Cil WTM' fi M | I ABOjSHEfaBSïSfBIOTîï VOOEISOLBATRN ei* «*«» «9* «< « * ^ ** à®<©® <gr1|pP I K=.£a-tto.j6ra 4TL>%^f 4^9% «Stffeff* #££*"-.; s week c? diagesi 9.35 BKZ* ««oknmïktiin BIENIN mit MIMOTKNS Men *«kr(tve t « On* Vkdwfauid » W, ra* Mortel* Oalata Yw» lS?CS5fi f^IS 4«3»S-"44 | ' S»#r ■«■«»■«> ' «,5® «"a wor»»»' DE BESCHERMING VAN ONS RAS Het Gezamenlijk Verzetschrift der z Ylaamsehe vereenigingen • in België is v krachtdadig opgetreden tegen het be- drijf der fanatiekers die buiten de Bel- d gische regeering om, en met medebulp n ▼an Duitschland, de leefbaarheid van ti Vlaanderen waanden te waarborgen- d Ditzelfde protest biijft daar echter h geenszins bjj. Met flinke bewoordingen o herinnert het er aan, dat de vervlaam- s sching der Gentsche Hoogeschool de eisch is van elle Ylamingen ; dat wij willen « een Vlaamsch bestuur, een Ylaamsch gereoht; de ontwikkeling van v gansch het Ylaamsch volksleven door g eigen taal ; en « last not least ». T De bescherming v&n ons ras. h We mochten het verwachten dat de g Franco-Belgische pers die met onge- ti wonen ijver het Waalsch activismé doodzwijgt, met het 00g op bedoeld a ▼erzetschrift alweer eens noar eigen g sprongen haar vaderlandscherij zou k luchtgeven. h De moed vaa een Yliebergh, een n Vermeylea, eën Sabbe, om bloedeigen z broeders an zielevrienden, terwille van h hun Terblindheid, te laken, was in al t zijn zelfverlooehening en smart en spijt niet vôldoende, om hcn die met ^ mo^dwil anze edele zaak verschoppen, ^ tôt betere gevoelens te brengen, Die lui n hebben inditwaardig enrechteisehend j, verzetsahrift niets anders in aanm'er- ^ kiog kannen nemen, dan hetgeen in t hnn kraam te pas kwam, ni. de brand- v ffierking van het samenwerken met de Duitschers. Met zonder welgevallen ^ fijden ze daarop stokpaardje, op een j) wijze die ans, Vlamiagen, tergt, omdat s ze onze heilige zaak aan de openbare j, Fransehe meening prijs geeft, als een g zaak die uitteraard zelf door Duitsche v invloeden vrordt bestookt, als een zaak die roor België is, een gevaar en een r vloek ! ç] Ze hebben ereen handjc van weg om , door allerhande Teralgemeeniûgen, j rerdachtmakiiigen en loensehe wen- E ken, Ylaanderen's harwoFâing als Bel-^ 1 gië's verwording voor te stellen. E h * * * We aehtea het danig gelegeo, eer biedig de aandaeht van onze regeering er op te vestigsn, dat een samenloop t ▼an omatandigheden de Vlaamsche fj kwestie in al haar ganschheid op den o voorgrond heeft geworpen en dat dien- tengevolge * De Daad » zich opdringt. s j^iet zoozeer. men gere acht !, niet zoozeer het afzonderlijk YlaamsGh be- ^ langdanwel het algeheal Belgisch be- L lang vergt het stellen van daden. Want u het is voor niemand geen geheim meer ®1 dat in weerwil yaa al bet betreurenJl- V| waardig gebeurde,de Ylaaïûsche kracht a tijdans dien oorlog allenthenen ge- vi ^eldig naar roren i» gedrongen,en dat n de Ylamingen thans mansgenoeg zijn . om hïin zelfstandigheid «it te werken ^ en te rerzeteren. d, Indien wij juist nu van regeerings- Wege daden vergen, dan ia het osadat oj wij aiet alleen Ylamingen willen wor- D den in den eehtiten zin van het woord maar omdat wij 00k Belgen begeeren te blijven. We zien klaar en duidelijk in, dat zoo het de regeering niet mocht behagen tôt hetstiôhten van eene Yl. commissie dadelijk over te gaan, en aile pogingen aan te wenden om de pi Ylaamsehe waardigheid bij het leger k' tôt haar voile reaht te laten komen met Ylaamsehe eenheden in te richten, zij de Belgische eendraeht, ontegen- n Zeggelijk een bedenkelijken ondienst g, s * zou bewijzen, De regeering moet hier van ten voile bewust zijn. Zij moet niet handslen zoozeer om de Ylamingen naar waarde te beloo-nen, niet zoozeer om ons aangenaam te zijn, maar eerst en vooral omdat de drang der omstandigheden waardoor hetalgemeen Belgisch belang wordt omlijndzulks eischt, als het onuit- stelbare, als het onontwijkbare. * # * We mochten ef ons in verheugen te vememen dat aile buiten het bezefte gebied verblijvende volksvertegen-woordigers door de regeering worden bijeengeroepen. Aile Belgen zien het gaarne gebeuren; de Ylamingen echter, dolgaarn ! We hopen dat waar het Ylaamsehe aangelegenhedengeldt het ophun ver-gaderingen niet zai blijven bij een krachtdadigeverzetaanteekening tegen het Koninkrijk Ylaanderen en dies-meer; en we zijn zoo vrij eerbiedig te zeggen dat wij onze verwachtiagen heel wat hooger spaunen. We Wach-ten op de lang verbeide daden. En bij het stellen van die daden dient de eisch der ooderteekenaarsvan bovenvermeld rerzetschrift in acht ge-nomen. De geest welie diegenen hoeft te beaielsn die Sslgie tea bate onver-wijld de Vlamiugen recht moeten laten wedervaren weze ; de bescherming van ons rasjj 1 Laten we nog herhalen dat meer taalmaatregeltjes met feet 00g op die bescherming niet andeis dan als een spot keadan worden onthaald, en dat het heil d.i. het algaheele belang van Belgie een alomvattend ingrijpen vergt in de Vlaamsehe wantoestanden. We veflrouwen stsllig dat de regeering de brandkwestie met zooveel doorsickt en reehtvaardigheidszin zal 1 Weten te beslechten, dat zij die met ' hua bloed borg staan voor de bescherming van han land, eindelijk het zul-len mogea voelen. dat de Regeering met haar daden borg staat voor de bescherming van han ras. TV/1 T T Belgie h onmishaar aan Duitschland Graaf Heventlow verklaart in de Deutscha Zeit*ng » dat een « Midden uropa » niet mogelijk is zonder de 'erkeersching van Belgie. D*jts«hl&nd, zegt hij, heeft de groot-e vrijhcid op de zee noodig, vrijheid sgrondvest op de duitsche naacht, aar niet op internrtionale v rdragen, e rtiorgea nietig kunnen zijn of ver-md door toegevingen aan andere ogendheden. De rraaar der bijzonder-g grondstoffen, die Daitsehland na h oorlog zal moeten iaveerea omeene ordeelige iiaadedingiug op de wereld-irkt te hsbben, k niet alleenîijk le-nszaak vo«r den daitachen handel, aar eok v®or hst dtaR$che keizerrijk. Qeze, ieTeaszaak kaa «dot voldaaa zijn dieu Dsit«chland de àoogo hand op Ylaa®«ake kasten niet fflag behou-n.Selgie sehijnt heden na de OoStef-lossing œeer dan ooit onipisbaar aan liischlaad. Rdervragisg over het ims-sisch verdrsg De « Weser Zeiting » verklaart dat de rtijen der meerderheid in de duitsche mer volledige opheîderingen zullep ichen over den staat der oude Russx-be grenzen, De ondarvraging zal gebeuren wan-er het vredegverdrag volledig zal ed gckeurd zijn. 0£ IEFSCHE TOESTÂND De Iersche toestand verandert besten-dig. Zoo komt een nieuwe factor zich bij de vorige voegen. De Iersche natio-naiistische leider, John lledmcnd îs dood, Hij overleed ten gevolge eener heelkundige bewerking den 6 Maart. Allerwegen' werden bewonderenda woorden gehnori om zij a loop'jaan te schetsen. Maar lojh is er zoe xets dat ontbreekt. Allerwegen spreekt er diepe eerbied uit de ofBcieele lofbetui-gingen, inaar nergens hoort mea den hartekreet van diepe vèreering, als wa-re hij de uitstraling van het hcogste ideaal van zijn volk. Als rechtstreeksche voortzetter der leiding van Painell, had hij zijn partij door min storpiige tijden te voeren. Hij wss meer de kalme berekenaar die schikkingen in der mmne treft. J^mmeï dat hij wel'iicht meer dan eens al te in-schikkelijk bleek, en in geschillen met de ecgelsche regeering zijn angîo-nor-mandische bloed hem te veel genegen-heid voor hen inboèzemde tegenover de belangen van zijn land. Zijn grooUte daad was het doorvoe-ren van de Homë Rule wet tôt op het Statute book. Ze werd het uitgangspunt van de huidige omstandigheden en ge-beurtenissen, waarin John Redmond een zeer gematigd aandeel narcu Ee kit s-ampagne voor Waterford ismi weldra open. De ieider dergartij wordt tnogeliik Mr Diilon of Devlin of mis-schien Mr Clanzy. — Ds SinD Feiners stellen Dr M. Casrtan als candidaat. De uitslag wordt met vecl belangsteiling te gemoet gezien, als een sterktetoels voor de komende gebeurtenissen. Engeland zou wel een revolutie te meer in Ieiland -willen. De bladen zijn vol beangsligende lilaaken. Uit ze ere bron wetendalliiei' de wensch va'dér der gedachte is.. Ierland is kalm en wacht beraden op zijn recht. êp het land en in de lueht De vijand schijntzijne proefnemings->peratien van het Enge'sch front naar let Fransshfront te willen verplaatsen. Zondag decd hij twee sterke aanvai-en, in Ghampagne, op den weg van St. Silarius naar St. Souplet, alsook in den iektor van den » mort homme ». Beide lanvallen zijq totaal afgesïagen, maar ie bedrijvlgheid vanhetgeschut schijnt n kracht toe te nemen, dat beteekent. ajisschien, dat andere gebeurtenissen :ich voorbereiden. In aile geval de aanvallen hebben het :elfde karakter dan de voorgaande, hun ot is 00k hetzelfde geweest. Dat wil :eggen dat zij zieh niet meer voordoen :ooals ondernemingen van voorgaande seteekenis vooreen algemeen optreden. Gedurende dion tijd ontwikkelt zich le luchtbediij/igheid, de vijand zal veldra begrijpsn dat zijne luchtritten ip Parijs en Londen, niet zullen onge-itraft blijven. Engelsche vliegers zijn >ver Stuttgart gaan zvyeven waar zij de j îerwegstatie en een auton.obielfa-)riek vernield hebben. Een andere groep heeft ten N. van St. Quentin âtapelplaatseu van munitien [ebombardeerd, kantonnementen e» 'liegpleinen worden regelmatigbezocht. ien ander eskadriel heeft de troepen angs den weg leelijk onder vuur gen®-nee. Twintig vijanden werden neerge-ehoten, terv»ijl wij er drie verloren. Langs onze zijde is er 00k tamelijk ;oed w ik geslaan. la vler dagen heb->en o z« vliegers 23 vijanden naar den ,aH>- .ilsm gestuard, 24 000 kgr. boni-aen heeft men op vijandelijke gebou-ven geworpen. Een duifsch schip ûp eene mijn geîoopea Londen^ 12 Maart. Voigeus een snelbericht uit Kopen-hae. lien, zou het duitsch sehip « Hin-denburg » op eene mijae geloopen ce gezonken zijn. Het grootste gedeelte der bemanning werd gèred. De ramp gebeurde ten Zuiden van de Alandeilandon. 0e Âmerikaansche Mkisler vais Oorlog in Frankrijk De Amerikaansche minister is in eene liaven van Frankrijk ontscheept. Giste-ren is hij te Parijs aangekomen. De minister heeft de reis aan boord van een krniser gedaan, deel makeede van een gansch konvooî, 10.000 man Amerika-nen aan boord hebbeode. De minister heeft dus de reis gedaan te midden ziiaer soldaten. De overvaart is zeer be-wogen geweest daar het konvooi twee-maal door een onderzeeër is aangeval-len, doch zonder gevolg. Fransehe vliegers waren het konvooi zeer ver in zee te gemoet gevïogen. »r««gxaaKaajfeg^^lW.yi —— Hermasi Wendel verklaart d@ia val ^ass ssjne psrtij Berne, 12 Maart. — Herman Wendel, socialisten volksvertegenwoordiger, is een der meest invloedhebbende .leden der partij van Scheideman. Hij komt in de « Yolkstem van Frankfort » een zeer belangrijk artikei af te kondigen, Wendel verklaart, dat tengevolge van de tegenwoordige gebeurtenissen, het politiek bankroet zijuorparij zekeris. Na dien vrede metRusland, welkede onderhandeling met Petrograd aan-geteekend hebben de oogen slui-tende; na het vredesverdrag met Roe-menie, afgerukt met het mes op de keel van die ongelukkigen, die bezwijken. Verzoeningsvrede ! Wat biijft er over van al die woorien van het recht der volkeren om over hun zelven te beslis-s^n ? Ontwapenining ! Verbond der na-tien ! Wat biijft ervan over ? Een ijdel gerncht en een weinig rook. Nieuwe krisis in China & Londen, 12 Maart. Men meldt uit Tien-Sien aan de Mor-ning Post : Een nieuwe politieke krisis is onver-mijdelijk. De voorzitt.er moet ontslag nemen. China is in vier partijen verdeeld : het zuiden vraagt de bijeenroeping der kamers. Hetmidden eeneovereenkomst. Het noorden wil het zuiden bevechten. Eindelijk Mandchourie wil het keizer-rijk herstellen. In deze voorwaarden schijnt de meder vverking van Ghina met Japan heel on-waarschijnlijk.Heî schandaal der îeveringen in Duitschland Baie, 11 Maart. De debatten der kommissie van den [lijksdag over de zaak der motoorfa-briek « Daimler » te Stuttgart, toonen iat men in tegeawoordigheid is van een groot schandaal van militaire be-noodlgheden, gekenmerkt door de over-^roote winst der bestuurders van de fabrieken " Daimler " zoo wel als door le overgroote verdraagzaamheid van sekere krijgsoverheden. De fabrick heeft 15.000 mark doen aetalen voor terugkomende motoren lan 5000 mark, hetgeen voor dien en-telen artikei eene zuivere jaarlijksche «rinst vertegenwoordigt van 4S milli-)8n marki De bestuurder eischte nog eene ver-îooging van 50 ojo, indien men wei-yerde d"reigde hij met werkstaking. 't Is deze laatste bedreiging die de ' jverheid doën besluiten heeft te han-ielen- De socialistische volksvertegenwoordiger Noski verwondert zich over ie traagheid der legeroverheden. Hij î aevestigt dat deze zaSk niet eenig is, ] De volksvertegenwooediger Erzberger 1 irerklaart 00k gansch verwondert te Hn over het geduld van het ministerie îlJn oarlog. Hij heeft bekend gemaakt '.a. Groenel voor zijn vertrek an i^et oorlogsbureel, een menjoran-V!a".„ had oDsrestsît, betrekkelijk groote ^itsche handelshuizen. Men heeft op-emerkt dat ditdokument aan de kommissie niet is besteîd geweest. | Het onfslag van Trotsky Berne, 12 Maart. Hat Fremdenblatt van 10 Maart be-preekt het ontslag van Trotsky aïs olgt: De hoofden dcrRussische revolutie, unnen zich houden aan hetgeen uit» oerbaar is. Zij hebben het russisch oîk nog eens in het gevecht willen du-ren, uitgeput en reeds in staat van ntbinding. Zij hebben den floosd niet ehad uit de zaken de noodige gevolgen s trekken. Zoo is Trotsky, zoowel als ^erensky een ongeluk voor zijn land eworden en deze twee namen, zullen la droevige feiten in de geschiedenis an Rusland geprent blijven. De « Berliner Tageblatt# vjndt dat len geheel onrechtveerdig geweest is egenover Trotski : Al degenen die Trotski van nabij ennen zijn verwonderd geweest ove-* ijne wetense,hap en zijn sprekersgaven. [et is spijtig dat een man met een zoo root talent zijne vermogens ten dienste esteld heeft eener zoo slechte zaak. De « Berliner Tageblatt » denkt niet !at Trotski voor altijd van het tooneel erdwenen is ; men zal hem den eenen f den auderen dag zien terug verschij-en. Vc-or den oogenblik is hij buiten-ecijferd, want de Russische voorvallen ullen in lang nog niet voordeelig zijn an de gedachten die Trotski heeft willen verdedigen. Over de mogelijke gevolgen van rotski's verdwijning, schrijft de « Ga-ette de Vos » aile slagvan voorbehou-ingen : Het kan zijn dat hij geen voorstander eweest is de vredesvoorwaarden der liddenrijken te aanvaarden ; maar aar heeft de zaak nog geen belang ; et kan niet belangrijk wezen zich af te ragen of tegenwoordig eene meerder-.eid bestaat of niet ten voordeele van e aanvaarding. }e mnmerkmgen der « Vorwaerts 9 Baal, 11 Maart. — De « Vorwaerts » egt over het ontslag van Trotski : De loopbaan van Troski is eene ver-'ittiging voor de socialistcn van aile mden. Hij toont dat het socialisme, jolang er geen « ligua des Nations » estaat, eene macht moet uitmaken ekwaam om de ware belangen vac|het >lk, 00k tegen het buitenland, te ver-edigen.Ee» Froîest der afgevaardigdess van de rondwettelijke vergadermg Stockholm, 11 Maart. De afgevaardig-an der verschiilende afdeelingen der eerderheid van de grondwettelijke irgadering, onlangs ontbonden,komen et volgende protest te kennis te bren-în aan de Konsuls der verbondene ogendheden te Moskowa : De vrede gesloten door de afgevaar-igden van het volk verplicht de volke-m van Rusland niet, Alleen ;kunnen irplichtende macht hebben voor deze jlkeren de vredesvoorwaarden aange-}men door constituante, aan wien 00k et recht toebehoort te besiuiten over •ede en oorlog. De gemeene afvaardi-!ng der constituante doet een beroep i al de Russen, ten einde al hunne •achten in te spannen om de vrijheid •n het land, zijne eer, zijn vaderlands-efde te verdedigen en om met ëer uit m droevigen toestand te geraken aarin het land nû verkeert. iet liâslmirvan Finlasxd be-esit de Dtiilschers gereepeiî te hebben Het bestuur van Finland von Vasca seft een bericht uitgesproken _ waarin j uitlegt, dat wauneer de Duitschers itscheept hebben dit met zijne toe-emming gebeurd is. Daar Finland apens gakregen heeft, had het met gen macht kunnen strijden maar de Irijke begane heuveldaden, de groote ongersnood en de aankomst van ge-eele benden maximaîisten vanRusland amende hebben het bestuur verplicht i doen op de hulp rekenen van een lachtigen^vriend. De verfegenweordiging der hoiîdgenoolen in Ëusland Zullen de bondgenooten zonder di >lomatieke vertegenwoordigers blijvei n Rusland ? llet is een vraagstuk wa.arvai men di >elangrijkheid niet genoeg kan onder ijnen. Deverbonden regeeringen kunnen e liet aan denken het Russisch volk aai luitsch-oostenrijksche ondernemingei çeheel over te laten, waarvan dit vol! fansch omringd is. Langs Finland, di ^altische provincien en Ukranie traçh , en de duitsche invloeden door te drin I ren, zelfs tôt in de midden levensader: r an het groote Rusiand. Het is voor on: ;en overgroot gevaar dien tegen toe stand zonder tegengewicht te laten )nze tegenstrevers zullen onze afwezig i îeid gebruiken om noodlottig nieuw i ?ond te zenden, onze werking te ontze auwen en onze politiek aan slecntei ' wil toesohrijven. De inlichtingen die heden van Rus and komen zin tegenstrijdig. Geruch ;en van de meest onwaarschijnlijke on: ! ;ang doen de ronde in dit groote lan> waar aile geesten voor dadelijk en ge sond kritiek niet vatbaar zijn. Wij heb sen onderhandelingen te vervolgen ?erbintenissen aan te knoopen, steun >tfnten te zoeken en te maken. Ganscl : ;en werk van propaganda te herbegin îen die anders in de handen vai I luitschland en Oostenrijk zullen val en. De gezanten der verbondenen hebber 'etrograd verlaten waar het veiblijfze Ler gevaarlijk geworden w&s door d< îadering der duitschers. Maar Petrograd is gansch Ruslanc i )iet ! daar is Moskowa, daar zijn noj, mdere Russische steden. Zelcer de diplomatieke korpsen waar ,'an de snelberichten traag en onvolle iigd overgeseint werden waren om zoe ;e zeggen van het overige Europa afge meden, zij hadden redens te doen gelf Jen maar die waren misschien niet vol' îoende aangezien het overgroot belang 1er te vrijwaren zedelijke belangen. Wij willen hier geene kritieken doei jelden, maar zorgen voor de toekomst let is niet mogelijk dat de verbonde , lenen zonder vertegenwoordiging blijo en in een groot land dat uit de gei chiedenis nog niet gebannen is er vaarover onze vijanden te vroeg hunne i aeesterschap hebben uitgeroepen. i t 1 De Ëoemeensche onderhandelingen Baie, 12 Maart. I Men meldt uit Bukarest ; Eene officieele bijeenkomst heeft A'rijdag op het kasteel van Getrogeni plaats gehad, onder voorzitterschap van den eersten bulgaarschen afgevaardig-de M. Tontschef. Deze drukte den1 den wsnsch uit de onderhandelingen1 te bespoedigen. | De eerste roemeensche afgevaardig-de sloot zich bij dezen wensch aan en om rekening te kunnen houden van het algemeen verlangen, heeft hij voorge-steld hem zoohaast mogelijkalles schrif-5 telij î mede te deelen aangaande def de opnjerkingen der middenrijken omdat hij ailes persoonlijk aan zijne re-' geering zou konnen blootleggen. Bijzondere mededeelingen zijn hem vandaag gedaan geweest en deneersten11 reemeenschea afgevaardigde is naar Jassy vertrokken. Hij wordt donderdagE terpg verwacht. v .< ^^lamiîigesî abonneerî ©g 1 « Ons V&dcrland a , Kaaimachienen a SINGER " ' vsrkrijgfcasr bij P. HOUEAU, Vewriî®

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes