Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

430 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 Maart. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1n7xk85663/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

U«is&8 684 S$ '. fcljê-: Jgj» « 1 fkf\hkar * <s «>i§ H; Weeaedag 26 Msart l»i"i ONS VADERLAND -"*- - ->vr'- •♦^■g, - — — - - — -vt.:: . . . . ^Ë'anikk«.lir'»||s^tSË\»«Ë^ - % V4.&- *-kfc'fc*ÉÉSlH'l,.fc, fcsskifek»*-fe®Sj»»(ti, fcït lift #•/»&«& ilSiat%i*) *««.»• ^Hftis&pSfii s iï* ê»»» dit W»«ï &§»®TfciU • J- B*KfcKKlJUM»ir. ru» SMmwmm» *f, &MUKK» RECHT SOOR, VRIJ ËN VRÂNKi •#- * ♦ *»• VOOR QOD EN mtX EH LâNO ! I «uiaai«eacMTi€c Kil««t> ^ukrijl ft«H»H '•®î' '• ^ »***& iMi «». ?**■ mmmmrn IJ6 p*r »»km 4.00 *«• p»*> ts»tar»«te» §»BI* f*. g>RF tHnestar B.fip 8»» Irtie®. S*«y fifctos*!** s?v 'v& '-°!-ç- fc&*s*$r *S S>*a *'«.* »t r»»».*s £um*>s* «Afif »> *>»*< DUITSCHE PLANNEN Va» nieave «ae^t jaagt door Eoropa. Tôt h; dea wâ» het hoofdpaat voor aile gespre*k»n, de dnizeïidvoud herhaaide vraag : Hoel&ig aeg ? Zoader dat deze vraag, iets van hare aetuâlitwit verloren heeft, i« zij sedert Êiètsige dagen toch op het t^aede plange-sahaven en m t en aieowe spanaing vraagt men ztch af "*at Duitschla&d heden wel m &*t schild voert. fadert t*ee ea half jaar heeft het zijoe légers v^stg antc^rd op h«t, éoogenofcinde West^rfrout, wiens bochteo en «eadiag gsîjôtig^b kend aijn. Nutteloos deze t$ b^schrijvsn. Tôt over «enige dagen nog werden Bapauma, P^ronne en andere burchten nog ïoo hàrdnekkig verdedigd als aange valiaa. Wel «-as hat voordeal van den strljd aaa opzq zijde doc-n niets deed verondor-stâlien wat onmiddeiijk ea plats volgen 20u : feet achteruittmtslen der eetslrale legers. Juist dat pa^t is dao ook het onder-warp ge^orden van elk g-»pr»fe, eu elk tra«ùt hat « ?aarom » di r krijgsbeweging te doorgroaden. De» dygblader< zeïf nja het niet eaes over du, osder erp «n d^ze die huss b*st doew, om dit ailes te doea voorsom»n nls ©«s verplichtiog voor Dui'sc^land ten g«volgs de laatste Ef!gel»che-Fran-sche druk i»g, laten zeii tua twijfel door-scûijnfcn.Wat. is nu de ware oorzaak ? Oui der wààrheid : dat waet «iamand ten ij deze die hsjt vsrklappen zw^len. I& geloof «ehter in het gehesl niât, dat dit wijkwn ©nzsr vijandea, het gevolg is m ne? ;.felkdaeige drukài.g. W-1 is het waar dat Eogelacd veoral, de lsatsteu tijd sterk gebeukt hsfitop d® Duitsche lija Maar ©f dat «el de ©or-%z»..K ia vao aen zoo groote als bresde (130 m.) t'fugtrekkicg, dat blijft zeer sterk te Oetwi falea. Nog • or H er gasegd dat het plaa Fal-keahaià, h.v.t.z. de r-cht/a^king van het froat., e^*a begia vm uitvo ring ontva^-gîjn^hevft.vHo ê v^tbaar dis be - ering ook is op on-iagewijde g«vsten, ?ij g-at t^cht -r r-is kreup-«l '^anneer men ae i«ts wat berade-jue^rt.In feite : rechttr^kking of vèrminde-ring van de fro^tlengte he^ft voor de middenrijfcan ta veel nadeeleo en te wei-Dig voordeelen. V*roaderstell«n wij die îaas als ^r-kelijk.Het korten v m h«t front ïon aan na-deeldit ma ebr ngen : 1® raoraal verli.'s é bi) d- tro*-p éa tj de b«vo! in^ç, ôo bij d^o ; 2® mog li] heid o u tjj s!» oe v*>rpla<t-tt g op zoodaoige wijîw bestoo*t t - wor-Je-, dat het b-^z tten van eeu nieu«» aa^gedaide lija onmog-i-lijk ?oa worden. He» voor i«^l j«rvar< «ara : i* frootver-&©rii! g : raa<r d^t zou voor d» v^rbon-den*« hatz-Jf voord-»«l bijbrengen ; 2° in resem sts-lling ?an et*D 1 g*rmactat, wi r st rkte zou aftiangeo van de kiloœe-irieke varkorting : maar wegr zouden wij een ev«ngroote troep^nbesparing doan. Ik b^-slult dus, dat e#n eenvoudig-» ver-korsiag der vuuriija «en zie< plan zou zija. Nu, «lkeen weet dat de Duitscha staf wel raissiogeo béguin heeft, (aoowel als ieder^en) m*ar dat hij nit-t zoo dom is,, een zoo w ioig voordeeibrengenda be e-giog te doen uitvoeren. Mijos dunkeos vare het wel eens ver-standig de tegen^oordig» acbter«»aart-sche b*f eging in een g<^h«el nkuwen zin te bespreken en eeas fijû het voor en tegen tewikken en te wegen. Als ik zeg t geheel nieu -en zin » dan beduid ik « in de gazeften » ant ik weet dat « in meer bevo»gde sfeeren » die be-sprekiog of bescheu^ing reeds eenige aanhacgers heeft. Di« beschouwicg komt hier op neer : Duitschland is kapot en het ^eet dat zijn eeï,sda8gsche zegetocht niets me»r is of -*orden kan dan « een zoeta droom *it lang vervlogen dagen 1 # Het is gekooid en zal aooit el nooit den bnitenwand zijner k«oi meer zien 1 : Dat ^eet Dnitschland ook. Zijn leven rekken en feopen op een ef r ander mirakel, is veer hem thans heofd-zaak.Yolgens die gtg«vens handelt CNrmania en Cie reeds sedert h«el wat. Toen verledea jaar de verboadenen fluuterdm : « Î4iaez-roas. Mtflez-vous » m^ar over daken en toréas riepen : An printemps : offeasive générale ! », dan waren onze tegenstrevers zoo goed op de | hoogte van wat &otaen zou, als wij zelve 1 | San algenaeeae aanval was oms plan, | maar dat pl«n mont verijdeld worden ten allen prijze en .. Dnitschland begon zaif een offensief op Verdun I Wel riep men dat hnnne bewarkiag doodliep m ar eï -«as aog iets anders dat iUp ea dat was... de tijd ! Ea toen de wiaterman ©pdaagde, de ! blaren van de beomen schudde en de < velden en wegen dekte met sneeuw en ; ija.... dan was nog ailes al* het jaar te | vorea : er was niets gebaurd l Midder^ijl werkte Barnsdorf en ande-rea ea toan de Amerisaaasche fabrieken torenhooge vaurtoag^a naar dan hemel zonden ea overladen vrachtscbepan naar de verbondeaea, dan zag Wilson dat men naar *ea fljn bersskend plan ga^ oopt had.. een J«p%a»sch Am*ri&aangchen oorlog te doea ontketea«n 1 Ea wie zal mij zeggen dst Duitschland vreemi in aaa de Russisehe omwenteliagf Waat eok dat had andere g«volgen kun-ne î hebben ! Na st&an wij veor een nieu*® strijdpe-riode oagetwijf«ld mag de mof langs hier wat nieuws ver*achtea, weer vdlgens een algemeen aanvalsplan. î Maar dit plan moet weer verijdeld wor- ; den ? En %iet op h<«t oogenblik dat men de st.oot wil beginn«n.... is de vegel gaan l vliwgsn 1 80 à 35 km. aehternit bezet hij nieu*e , sterse stelliagsu. Wij integs-ndeel, wij ! korneu op een ëû»iw terraiu en zijn 35 km. ver van ooze munitedepots «er-wijderd! Hat vervo«r v«n dit» munitiëa en van or«s z^aar geschut, moet gaan langs ongen%akb*r* w -g*e, wijl zij — de Duit-i-cbers — heel g^makkelijK al orne v*r-plaatsiegea kuacen bfl^mnu rec, zitten wij voor aile œoeiljkheden van den nieu-wen tsestand ! Ea Dnitschland — dat nu al roept : «<ver een paar maaadeu zult gij ons be-grijpan l — dat zal misschien geen veld-slag gewonnen hebben maar toch*.. tijdl En zal die « tijd » het mirakel niet m^debreagen hetwelk Duitschland ver-wacht ? , Wie-weet ! ? Er lo< paa v issehlen nog B *rnsdorf# lo-., die oe noiast van d»t mirakel *el zouden kunnen bespoedigea t C H0D1STER. . Belglsch lig«tb richt Le Havre, 30 Maart. » In de» oaebt dron^ een onzer deUchementen le de duitsche loepgraven ▼an Steenstrae e. Ni den *l!asd *erlle?en toeeebracht en na zline »erster&11ng<wer< en bfgchidUd te tiebbec fceerde hei In onie lijn'n terug met vergcoeldene ge»nn-gen°nVandaag he»ige artt!l»rifbew<îrktng In de rieh? tfng van Dlk»muide en Steenstr^ete. RUSSISCH FRONT Petragrad 26 Msa't. la de rtchting van Khanekia hebbea wij de ?craterkicgfln van Kala Cbaking bezet. De Turkeu houdec stand op de hcogteo vas M»lsgo. Oe Ba<sen in het district van Mosaenl Panjs 26 Mfla;t- — De Russen zija in het , district van Mossottl getraden en xefeter?elgen de lurken. Nieuwe vooruitgang der verbondenen Wat de iiveafrs ?«■ Tergeier ei laoejr te verdirea hadôei De kemmandataui van Targeier e» Ch>u; y jtaf aatt gar.se h de befolking bevel zich voor het vertrek te bereideje. H«t wts die oagelak-kig«n verbodea meer da». 3#0 frasken in geid ««de te nemen. Gcaien vo« »erptB, Duiiscu a*ld e« r#q*i3sti#boas, waa mt de de «ijand zijne op«is«niagea b^taalde, maesten achrer-gelatsn werëen. Garsch die bevolkiag 3 ooo tôt é eoo psFUoner, werd aa*r Brouag», eme voomadi vas Cteaa y overgeb^aetii, kb 1-jed vecei aa» kou e en h«n^et .Zii werd iimeK-gepsht in «en kwartier dat la gewoee tijden œasr 509 p«rso*en kon barg-'n. Zonder vuur en voor het mestendeel iconder vosdsel, wsrdsn tiea, twiftig persone* m een ef twee plaatsen geateken. De komroan'lan'uar £af op 38 Febraari aan al de bewoacjs vaa he^ feamp ?an Breuap beval in de vcorna^mSte str iât bijees te k»men om geteld en oaderzocht te worden. 't Was een ellesdige stoet ?an aitgepuûe liedea. De sîerksten dro«gen de «wakken, 't zij cp draag-bare», op s'o^len e«ï, Het uur van het onder-zoak om 6 u-en gesteld. Men liet de onge-lukkigan vijf ursn wtchten os der ecne fcoude vas 1B# Dric persoEsn atieiven tsr plaatse en eea dortigtal aoderea kort nadlea ten gevolge Tia lengonîatekiKg. De Duitsetiers feadden aile geneesheeren med»ges«man, ttUgocemen een oude man, die in de noodwendijhedeîs niet kon vooriie». Tsaaehen 2S F^bruafi eu den dag der verlosslng stierven 150 perso.;«n die londer doodskist ic een hoek vaa het dorp begravan werden. De laatste naefet ia Han De Doitsehers hebben Ham ostrnimd ia des saeht van zondag ?ot maandag. Zij dachtec niet zoa f roeg te vertrekicen zood*t de voorbe-reidselen niet volledig waren. Dew zsterdag kregeu «1 de ausnec bo en de zeslisu jaren bevsl 's anderefidaags oaj 9 u. in de kerk bijeen te kame? met Toedssl voor eenen dag. 0 getwijfeld dachten sij die mede te voeren. Toea de persor en zieh ssnboden werdeo zi> deor den «ommtndant na en kwartier ter us-gezondea. Er «a8een tejeî!bevel gekomen, Ir tijd hadden zi} bsv*l geïreg^Q fusschsr i»i dsg en vier «r« lr< het ceoter der stad t# verziMirles. Op di?n oo«renblik zouden het I fessieel, de kerk en de bruggen ver? ieîd wor-dea. De inwarers ontrulniden dus oomiddel-lijk den omtrek vaw bedoelde pu» ten e» ??achtten gar sch den nsmiddag het oogenblik der oatptoffi' g af. D-e gebewrsie niet. Ben niauw tegesbevel »as gwkossea. Niemand mooht voortaan na 6 u. zijn huis verlaten. Romand ifi'g siaps». Menwist dat het vertrek ï-ek«-'<i was. De tel foo^draden ^erdi*fB reed» I ••egjre^o^ier P oïseli f», tu^sebes' esr< endne urea i (It xn » jr*f tsoorae men ci-ne s#?m* ke î]ke oa ploffn g 't Wa*. het k*st«el dat vri-nlsld «erd. ledereen d*cbt dit zijn ei^en feuis iî stortte. K >rt radisa wag^n hrt eeoijfHB t aar buitee t»s ïi'?n De k« £ lig* io putt. en. Welîjas s; "was al het vclx t p de beee, meo «e* foelde zich vij Verder 2I de huise^ verrield. Pl^tselm^s *en gero k »aa »lx«sr u<ge». 't Zij» Fraraehes die m laag wliegecd met de ha a der. teek<£S does. B^-n zefekreet vroid door ket »olk ea geheven. De *erlofsiag i? vol-trokken. De dittsche afUciit in de pers. « Il Secc<lo ». — Welïe ook d* plan-en *an Hi deaburg moge» t j« hi) xal vooret-st moe-te<i detsken a*nhe; Westeliik front eo aan net m^chtig1 iflfîRsief dat hem bedr<ij<t. Men onet nog niet deuken dat de rec ttrekkiisg ' au het Daitsch front su^schen Ams eu deOiîeîlle pe*aar »an een F'acsch SogeUche aanval, die ••idert maaoéen m«t een o*er»loed v*n vo«">r-rtad is «oor ereid, wegneenit. Hi de-îhu"g heeft dit ofTsnsi^-f missebien ve daagd, maar het waredwa^s te denk^o d?t -ie »erbo oieueo er van hebbec. %tge-ien. Ook ma« men de v«ro"de stelliBf ni t uitatuiten dat die ain-*1 ik eer ardrre; richtitig iffBchiece. Indien mes oai verschîl ende re'rpn* een *1» val or.- ofrllik deokt op het front van M»c donie danblijven no? hetRus«isch ea hetltaliaansch froat. Hîpden^argr «ou kunnen geeevgd lijn au de bianenlar dscbe moeielijkheden in Rus land gehruik te mak«n, m*«r de krmbewer ktng dringt zich siet op. Biijft dus lia! & t Corrlere delsa Serra » — Al de krltlekers zijn 't akkeord om te beweren nat d vljand zich zal terugtrek^en op de lljn Cambrai St Quentin-La Fere Lsod. Hnt ls z»ker dat het nleuw front sterk verdedigd ls en bezet door friaschs troepen. Zulks legt de redea ult waarom de verbondenen roo voorzlchtlg handelen en buane cavalerie niet wil hn blootstellea aan de strlkk^n door den viiand gespsnnen. Zij maken er enkes g°brut» van om ver^ennlngen te do^n. Reeds bledt de vljand een kardnesklgen wederstand. Een aftoe^t die niet met ze'tere wlhkraoht on-derstcunci wordt, al ware 't maar ttjdelljk. zou ge-vaar loopen in vlucht te ontiardeo. De (reneralen zullen al het mogellj e doen om die orde t* bewa-ren maar zullen Franseben en Engelsche het hun toelateaT In de Dnitsehe pers M Kaiksehmidi, corraspondeat van de « Galette van Frackfort » op het wesîelijk front, gtseft eene beteekeuiavolle beschrijving vau dea toestaad d«r sïreek door het Duitsehe léger ontruimd. « Oas kommandemest heeft ee- terreia SasahapeQ mat het 00g op de aaeataaode Sjeveehtea ; het ls eeae breïde stre^p waar ailes «'olledlg verwoest is. <» « Bioeiende dorpea tôt su toe beyoond, fe*bouwde vsldeiî, œoestuinen, zij?j »i«ts meer da» rookessde puinea. Overal hebik pioersiers ^e^ien die de laatste band aaa het werk s!oe-geo. Prachtige boomstammen lagen teu g-o •• de, in stukken gezaasçd, om op het laatste ofscblik a!s hinderpalen op den weggebruikt worden. « De b ug^en, k^ al^n, s'uizea wa ren o > dftmijnd. t In d« grootste kalmte bewogen zieh la gs de wejea koloanen vaa alla soort : zv^ear geschut, raunmewage£&, automobielen m ■ t ailerhaude oorlogstuig geiadeis. « De vijand zal ro,eh stroohalmpie, noch booibundel, ceoh spaden, noeb htonnen vin-deo. Hij zal er geane kanonne» noeb gewee-ea o rd^kkec. De ve den hnp? da vegs>ï! zij • n-eïeerd jeweest, opdat do s.rtl lerie die de w*g»n z<l ernield viïsdea niet d« velden beujiea de baa« zou kuanen g<-bruikeB. « Waaîgchijali £ ïijn de p rgorses van î5 toi éo jaren, bek^aatn tôt arbî-ides, eatraimd gewerden ea ûjn sl"cb;s vrouweo en kinder n daar gtblevÉC. « Péronae en Bapaume zij;i «ot al verpield «e «or en ; teu aadera er bleef niet vecl meer o»er De 'e'ni-li «r heeft voor dod<ien -?ijand geen d» mias e scbuilpiaats t* laten. De Franschen bezetten Folembray en La Feuillée De EngelscUen Lagnicourt Parijs, Î6 M <art, 18 u. ; Tusscften d-" S trame en de Oise he -bsa de dult jehers verscheldene malen huane aan*allen ver aleawd op het front van Essl^ny Bensy Al hunne poglngen werden doot onze teçeaa*a-rallen afg«slagen. De vljar<d onderglog ernstlge rerllezea, Wij behlelden al ouze sielllngen Ten Z. van de Oise hebben wij onzen voorait« fang voorigezet. Nlettegecstaande den slechten staat der wegen en het slecht weder drongen onze troepen tôt o~?er Folembray ten Z. van het kosch ?an Couey. Ten N. van Reims deden wij een vijandlg mu-litledepoï sprln^en. Parijs, 16 Maart, 93 u Geene verauderirg ten N. van de Somme lassobea de Somme ea de Oise versprelddea r>ij vijandige troepea tesaohen Benayen Orvillen. » Ten Z. van de Oise mieien wii b'.lanqrijke soorui gang in het ber.ede» bosch van Coucy eu du nl<îtt «eBStaar-de ardn Vk pn derstaud. Onietto'pen hebben ook Folembr g en La Feuillè bexet Ten N. van Solssoas m ken - lj ook vooruitgang la da s reak an Vregny. Londea 26 Msart, 20 u 30. Wij varorerden deîea morgend Lagnicourt ten N. wjb dea weg "'an Bapaum^ D»ar Cambrai. Wij Bimen eene mitrailleuse ea de;tig gevaagenea. In den uamiddag wardea hAvi^e tegenaaavallea afgeslagea. Tea N van Beaumets-les Cambrai werd ook een ^scbt^li'keaan al m^tgraraten af^eshjea. Vijandi/e deîacb^œeBte die s'ac^'teB onze 1 opttra-eB *e bereikeu t? Fat quissart en ten N. van Tperen, werden afg slagen. Groote artillerlebedrijvigheid tea O aa Keuviile-St-Yaa»t en Armeatières. In den Duitschen Reiehstag ( De Kfizer beeft de daed <au ouilliaeiea ««Idaten ap h t gewetea i Lausanue, U M» rt. — Gisteren werden ln den Reiehstag veraeheldene schoolk estien be proïen. De y0! ksvertegpn ^ oordi ,er Kuckhoss vroeg de vaststelilng van een plan, met het 00g op de militaire opl*idlng vaa de ieu^d. M Kunert sprak ver voiler s een buttergewoon hevl^e redsvoerlny ult te^eo den K izer en de reyeerlne. Hii schllierde »ooreert den gezond-heldstoestand af ln een zeer zwart dagllcht. Hij drukt-1 op de *ermindering der gebowrteB aïs ge-volg vaa den hongerstood en den pezondheidstoe-staad die van lanjs om bedenkelljker wordt. Deze tllendige staat van tahen is te wijttn, Zegds hij aan den Kei^er en den Kansetier dit daarbij nog de dood van millioen soldaten op hun çexveten hebben. (?eer groote opgeworden-heid.)M. i*umm, bestuurder van het gesondheldsofflçe bevestlet dat de toesUnd niet roo bedenkelljk ls als M Kunert hem afsebildert en bij verzoekt dezen zijn <*oorden ln te trekken. Kunert ant* oordt : 1k trek niets in, want voor toi j ne redevoering uit te spreken heb ik er gewetentvol ai de ter• men van o^erwogen. M. H i fferich, staatssekretaris neeint het woord en zegt : Deze dte de toestand van Rusland vergelljkt met dezen van Dultscbland besmeurt zlm vaderland en zulks laat aan de radisalen en sociahsten toe bun «erk voort te mettes ln den zln zooais M.Kunert het omt te doen. De volksvertegen ^oordlger Df .tmann doet op-merken : Men kan toch niet betwisten dat de hongers-nood heerscht onder de werkende Masse. Wie het tegenovergestelde beweert heeft geene tt/erU lieden çien in onmacht vaiien langs de stratea. Men mag den totstand niet mien onder een blauwe sluier maar zooais hij werkelijk /*. Neemt maatregelen om den hongersnood te ver-wiideren en dat onçe regeering onmiddelijk den vrede vrage M. Bumm antwoordt : Ik zie den toestand niet onder een blautven sluier, maar ik protesteer tegen de overdreven-heid van Kunert. Deze laatste a^ twoordt op zljnebeu^t : Ik ^o« fier zijn indien wij den zelfden vooruitgang konden maken als het Russisehe volk. * Het Dirts^he volk dscht hervormiagen Zuric , 24 Maart. — Schnjvende ove* de kle-! zing an Mehrlu^r die dsn zetel van Llebknecht ; bekieedt bestatigt de « Voksrecàt » dst de kle/lng c&!e schtttereiide zegepr ai is bshaald door do wfrk'iedenparti' te Berliin. Ztj ls ook het bewlig dat h t Du t'Cb"? vol* dlepe berv^rmij^gen tlfcht ln dea vorm ^aa h t hul i- b s uu% De « bt m van het «'olk » vin L ip 1* scb-1 ft dat bet groot tijd ls »oor DutiBcblan-i, h t huidlg regeerlngstelaelaf te sch ff ne' de grond^et van bet K >lzerrijv te demonratis^eren. Ble»(i!$ieo lusten t«K clan Hamburg 67 deeden Geneve 84 M^a t. — Men s lot aan het dagblad « La Suiss-î » dat de pia^azijnen van plultn«e-dterts ^ppluiderd ■r-frden te Himturg. De soldaten welsrerden de ra-a!.-.ta te c^argeeren. Men moest de hulp i >roepe« v~n de logerichte po'itle» korpsen die het bevel ultvoerden. Te Klel bad een fchte opstand plaats die het le-Ten kos t aan 67 personer. monder de gekwetsten te resesen. D jeizlptrs worden op afstand van K uleu ge bou ten De staat *an beletç ls daar ulUeroepen. M n vreest voor dea weerklank vaa de Russisehe revolutie. De regeering ls zoo bewust vaa het ge-vaar dat zij de politie van geweren en mltrallleu-zen voor ien heeft. Het breodï'antsoeu vsn ec vierëe Yermiaderd. Amsterdam aj M*srt. — Duifschla»d zal het b!ood si îs tBvao 25 0 0 v«rmind°rea. D-: ï Volksgaif.t vai K-'aten » schri t : Deze tiitiuwe bep<-tkl '8 " tu h«t broodr^ tsoen is eeue groote op ffering, maar het oik hefft voile vertrouwea dat dane -elhsast door eea regepralenden vrede zal benoeaid wordoa.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes