Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1055 0
19 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 19 Februari. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 16 april 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9z90863z63/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ÛFufck*a«-Uitue«éF : ift. TËiCtKE-lUYLE 3uiiah«i'is«iHa»i S*» OE PAUME <Beîgî«) Frttssferijh t <î& mih» il» Wie» calais ©FSÏEL t i- BKEdKliiMitlT, fit» Êtortmt, il, CALAI». RECHT DOOR, VRU EN VR&NK ■# ■» * VOOR QOD EN VOLSC EN LAND I •Omiiiwri—«IIIIO .. ..u-. .»«r..Ti «« « Titc-Muren: .vm» , , ,,,mf - — r — —i-- «nn.Tr. rn-i - r-i- à&OilEl8EiTEM Frankrijh Moifaaé i.39 r. pw maesâ i.80 t*. par mh« *70 fr< par Muai 4.00 II* p«r Sriifcaat»* 5.00 fr, ptr trimutcr 9,00 fr. par iriw M «S *«fey»tt i*. •?#, MUS f'î*t--*iiîi5; »i ci», nui Ht. Denis, C»^»# sk M| «1 ««sa S.K.V.H. *917 Talrijkw brieï€>u vau da eenvoudigste jongetis kwamen aan cU hoogstudenten-werkins? bswijzen dat da strijd *elke zij aaaviog tegen het zsdebeàeif tôt in taet hart van de mefest verlatenen, vnn de meest wauhopigen was doorgedrongen en oserai nieuwen strijdiast voor bet goede had opgewekt. Mat de inrichting d@r wetemchappeUjke leenboek&rijm van de hoegatudentenwer-king de bane van de volksontwikkeling en verh&ffmiî verd&r opgaan. Heeft zij op dit gebied iets daadzakîlijk bereikt ? Stellig ls het dat vele intsllaktueelen der voorlime in da w«taB»chapp«lljke leanboakisrij van S.K.Y.H. een uiteretwel-gekomen hutp vonden. Menigeen van de ingescarevenen ontleenen sedert ma&n-den ieder week of aile tien dagen een an-der wsrk. En menig schoon beek werd, spijtig genoeg van eenen kant, reeds in de loop'grachten buiten sisg gasteld ! Talrijii zijn zij die bij het ontleenen van boak«n aan S KV H veri aasd ston-den voor de toaarde van de nederlandiehe wetemehapfelijk» littérateur, toowel in wijsbegeerte als in staatkunde, in natuur-wetenscb&ppen eigeneeakunde en voor-al in vaKkunde. Het is van nu af zeker dat honderden met dazen rijkdom be-kend zijn geraafct door tusscbenkomst van S K.V.H. en na den oorlog daze vruchtbare landerijen verder zullen doen gadijen. $.K T H. heeft aan talrijke eenvoudige jongeas vakkundiga boeken leerea ken-nen en het he-ft hun gatoond ^elke ont-ïaglij «e schat van puike nederlandsehe vakboeken bsstaat. Nie»*?® horizotten zijo veor velen, zeer velea* aan den ge-zichteinder opgekocaen. Daze jongens hêbban een lust tôt studio in zieh voe-lan ontkiemea, een ont^a^ing ! Bij het kennisnemen der ned«rlandsc'ae werken werden zy. iu hunns volksfierhftidl geprik-keld; zs zàaa en ze voelen dat si? eok, in hunne taal, al het noodige bezittan om de baoe van verdaro verstandelijke ontwik- kelin^ op te gaan en *ij willen maar vele kunnenniet omdat de dorre stijl van hat wetensehaDpelijs ondêiricht voor hua ru^en g^est OQverteerbaar is, omdat zij in da boeken op verkortiog: n, formu-16n, bareKetiiijgen stuiten weLke zij niet verstaan, omdat zij afbeeldingan, dcor-sneder, projscties eataaoeten die hun de $tudie zouden mo»t©n vergemakkelijken en welke op zich alle»n, voop ban een studia worden; het njn de droevlgft ge-voljjen ^an bunjaeaefcterlij^heid, van t>en gebra^" ann g^es*-esleDigb^i(i. eiv« zii ope«? s bawnst werd^s. Op dit besligsmd eoye&blik moet een van &ns, ontmkkeldm, dmar <ijn om te beletten dat em op*amende hraeht in vruehteloQxe pogingen verkwijne, om aan ta moedigen, om te hslpen, om te « âienen » an zeîfs em in name van koeg >re belanj eu t© gebieden. #ok onze jongens zullen voor ons volk werken ; ook voor hsn is het eeae plieht tegen-over ons, o ;t*nkkelden, zichîelf-omhoog te wer-ien ^anneer hun daarto« hulp en 3t«uo verleand wordan H«t mag r iet zijn dat de ont^ik^elden zich langer over h^n moaten schaman. Eu hier ai^esr erkent fa, vriandan, den machtigan invloed, de ooge bediedenis van de kleinste sti^die-groapjes der voorlinie. Tan af het ooganblik dat de boogstu- l danten^erkirg der voorlinie door het in- f richtan van zijn vakboekarijsn tôt dasd- | zakelijk» sociale werkingoverging, kwam j haar van aile kante?> dai- breedsten steun \ te gemoet; zij genoot de eere en het ge-noegen van hartelijk geluk^enscht en mi'd ondersteund te worden door een Nederlandsehe groep van oud-hoogstu-denten.Dat ailes heeft een diepe beteekenis in J zich. Het ?al in de toekomst een der schoon- i sta werken blijven van den hoogstuden- f tengroep der voorlinie, makVers en vrien- * den te hebben aa^ gezet tôt de recht- | stceeksche opvoedintï van onze jongens, f en deze welke reeds de zegansrijke bane ■ van konkrete sociale werking varan in- \ geslaan doelniatig te hebben geholpen. \ Was het niât juist deze werkzaamheid \ die aan ons studentenkorps in vredestijd ; ontbrak? En is zij niât in wonderschoone ? overeenstemnoing met de plichten van alie vlaamsche studenten en hoogstuden-ten tegenover hun volk ? 2al dejp^i werkieg met hat eiade van ~ den oorlog uftstew»» ? Prof. Dr. FRÀKS DABLS | De toestand in Duitschland Voedingstoestand - Aanwahkering lot den strijd De laatste kaart De t Berner T*gewacht » (socialii ) «cbrijft: De toestind rau Dui«cblaud is hepeioos. j M t h kemerkt dageiijks beier dat de midden- | rijkea yeroordeela zijn om fia fcoeger om te s komen. Br is cog een entel mil.«tel en de*e \ ramp te voorkomen, 't is binuen eenigewcken, \ eecige maanden ten hoogste, den viede te j sluiten ten allen pri:»ô. Natuurlijk witlen de ! politieke ea militaire o erhedon vi.n dese | oplossiag nlei weten. Het volstaat h*u de ! soldsten op 't front voldoende beTo«?r*ad te zien. Maar het ls zeker dat Duitschland op eene ramp sf gaat en dat het met den o der-ïeeécoorlog zijn laatsten ttosf ultspeelt. Saarijvende o«er de eUende, segt de « Tor-w&erts » : De kltchten betrekkehjk de le hte iûiichting der folssseukens stijgen meer en m«er. Dikwids sijn de eetzakn op hetgesielde uur tjiet gereed. Er is met zeldesi voedsel te kort. Talriik ïiju degenen die met ledsge masg caar hun wçrk mogeu tetugseeren. VeJe fami-lien ontvitsgen hus middagmaai bij het vallen vin des nacht. DikWiJls ontTiugen kleine isinderen, van veirc gekomen, riets. Deze fsiten mogen niet ten lsste geiegd worden van koude en sneeuw. Zij zijn erikel en aileen te wijten aan de aiecbte luriehting der be»oor-radieg. Zulk» moet eindigen. Het volk is uitgehonferd. ©•sed en wel maar de militaire pa.tij ont- s wapent niet, zegt de « Bsrnsr Tage«racfet » en zooals hooger «agden, beweerî ron Kluck dat de 'fijand in voile hert moet getrolfen worden. Met al dat, trelfen de verbondersen den Mof reeds aan de ma*g en van daar naar het hert is maar een stsp. Bn dits weg is zoo v^j niet als deze naar Tipperary. De strijd t«t het eiade Bô wclgering der vredesvoorsteilen door de verbondenen heeft den haat tegeti Eagslsnd, dat als ?erantw*ordelijk gêsteld wordt, nog aar.gFwaka.eru. De c "eigêîirg heeft len ar* deren atn bet volk de noo lzak«,lijf.heid aan-teîoond «an den «orlog oort te zeiten. De îegeering herf open spel om het gedacat «5 verspr«id#n dat «e rerbo»-;dene» maar met de volledigî vernielicg van Duitsshiacd zallen te»redeu zijn. De berolkhsg tel den slrijd aaugewakkerd G-eseraal *on Vorisch richt zich in de vol-gei ds îermen ln de « Èokal A^aîsiger » tôt het Daitiche volk : Wij wiUen,wijmoeteiï enzullea over^lnnen. Wij zuïlen «verwinnen omdat het oazen onbuigbaren wil is. Wij zullen ©vcrwinneE omdat Duitschland o* overwicbaar is Wij moeten overwinnen omdat cr voor or s ^aderlaod kwestie is van te bestaan of te verdwijoen: ▼on Kluck verkuart ver^olgens : De ontfl*mmende w^orden va.t! den keizer, is actwoord ^sa de tijandige staatsosannen, hebben de geroeiens, waarœede het Duitsche volk m Oogst 1914 bezield was, herep doen flikkerea. ?t Is thans de suijd zoeder genade die aa^vangt. De strijd die al onre kra«hten vergt, die aan de da«r van ieder hais ailes bedelt wat mrgelijk ys voor dan oorlog ; het volk moet zich slaehiofferen voor zijn koning: 't is het lot en de wet vaa de wereld, Sl«chtige golvsn ?an woede verspreiden zi«rb. bij den vijand, die geleid is door Jeagen, kster en ikzi cht. 't Is met vreagde dat onze kîijgfcrs ©p hei front, gedaretde hun reuzen-gevechteu, den kreet ait het h ai» vercomen hebben. Wjj willen voor ohs land ailes geven onzen degen, kanonue», wooraen, daden, onsleven. Ken land dat niet ailes geeft voor zijne eer, is onweerdig te bestaan. fiteen fiaawhertigheden meer, maar gevechlen en sr.egepralea voor onze grenzelocze opofffricger. Ben vijand in het hart ireffen is ons doel. ROND DEN OORLOG Be Eegelschea géiraiken nienwe ebosseï Esn jfesehreven ve^slsg van een conimari-dant Tan het r«K i fasteri&ut Duitscha di> i4e zegt betrekkelijk d^ gëbeurle^issen ta» N *arj &e Arcre : Kie>s houdt stand vac- o? ?c îoopgra'en. De vi!»»d schljnt gehruik te m»kea ran een cieuw model van kanennen eu oouss.se. Mea siet eene roada vlara, maar m en kae hst gerucht van hat kason niet wasiuemen. Ds obus ontploft met eese kracht die wij aan deze van eene mijn kunnen vergelijke», en îijn veMielingsrayors is zeer groot. Ëogelasd hefft dtelmafig? œaatre^lea §t*iaaien tegen de «uderze ë* s Lcnden 14 Fab. — Da kwesûe van den ODderïeeôroorlojç werd opgewoîpeu door admiraal Bereafoid die, na op de erostigheid van het gevaar gedrukt te hebbec, aan de regeeririg ge^raajçd he^ft of nieuwe planceso opgemaskt werden om aan de Duttscbe ze«-sehulroevs het boofd se bieden. Di sprefeer d'ukt de boop ui <iet bet wel zoo zijn zal, om reden V»n de tfgenwoor igbe)d, in de admi raliteit, van m»n' «n als Jeilicoe, die door ondervindmg bekWaam zijn do«lmatig de nieuwe bedreiging te bestrijden. Lord Lytfon, in naam van de admiraliteit heeft den spi]t ultgecrukt aan de Kamers en aan het land geen iniichtiogen te kunnen verstrekken, daar de vijs»d verceujfd zou zijn die ook te kennec, maar hij bevestigt dat de overheden tal van nieuwe vernielingstuigen uitgeronden hebben waaro?er zij zeer tevreden zijn. Het land, zegt hij. mag vertrouwen hebben in de toekomsf. De Engelscbe vioot zal op de hoogte zijn barer taak. Zonder in bijzonder heden te treden kan ik verzekcren, al'aoewel de nteuwe veldtccht niet begonnen is, dat ssdert 14 dagen maatregelen genomen «ijn, cie sar zienlijfce aitsSagen op^veren. Lord Curzon ^oegde er bij dat admiraal Jeliitoe en zijae collegas *alle redess Hebben om tevreden te zijn over hun werk gedurende de laatste ï4dsgea en over het aiBtal oeder- ■ zseSrs aooit mee«- nair Duisschlasd zulien » terug keeren. , | D' ïs uiss'ag. zegt hij moet, o* s voile <mr-tror.wen sc^aoke» voor de toekomst. Dsitschland z*l deu oaîe zeecroorleg (!»ordrijv«u Duitsefcland hee<t er aan gehouses roGr de laatste maal de onzijdigen te verwifatigen dat het niet afzîet van de» onderseelroorlog. De nota laidt aie volgt : Volgens olficieele berichten uit Berlijs I denkt men in hetbuitenland dat om rçden van ioegemjreft a4D Àmeriki ef andere reder.s d« baner d«r onderzetë s es mijncn rotsd K g'-land verminderd werd ef zou verminderd worden, Wij kuonen da 023iijdigen niet uitdrûkke-lijker meer verwittigen dat de oorlog zonder beperkiiog san voiler* gacgis op de b^paelde zeestrekeiî en dat bij in geec $e*ai *sl worden ] »erzîcht, Verdprs richt dw co resporadect *aT; de « Gblc*fîo Daï'!y News» sas. zijn bai e«n r-dio zeg-ge de aat de romma dsrten vat- de a Orléans » en d? « Roches er », dte Uj de streeb van den bl o s ïU le» varen, eene nu-reloosàsid bedrij en Hij "vosgt etbtj dat de Amerikacen geen belar g schijnen ie hechîen aan het gevaar. Deze mededeelisg schiint te b&wiizen d&t Duitschland voor nieis zal ach*eruit deit zen. Aile ooge 3 Zïja rp de a Orlea&s s en de ■ « Rochester » garient. On^et^Jjfeid zuller op | Buitscheis niets do a om deze schepen te t sparsr, wel integendcei. Het oogdcblik Ss l «rcstlg. \ Het Ameiikaansch eousulaat geslfrteo te Brusbel i Washington 15 Feb. — De offioieele be^es- t tigieg dat de Dtai'sche overheden in het ? ministerie van de Vereet i^îde S .atfn te B'us- ' I sel het A^merikiansch vaatdel hebben doen fie&rhalen,veioorzaaktdiepe ¥erofltwefâ'digi? g ^ in de efficieele middets. j Dit feit doat de spanci^g tusschea Duitsch- 5 hnd en Am<;rika stijger. lift effectief vsn eene Rnssisehe klas Partis, 14 Feb — Een snelberich' uit Petrograd I meldt dat de Was 1198 (19181) omtrenx een 11)1 oen œanaen zal le^eren. De •orlogmrwoestiigen in Fn*laRd i In 4e dlstrUten van Doubno, Loutg'. en Kr^œa-netz werden meer dan 100 409 halzeo, tOO 000 andere gebouwer», llfi kertan, lOOscholen tljdena de vijandelljkheden vernleld. In bet 0sdeelte van het distrlkt Vlaoimir-Vol-byosky door den vijand ferlaten waren 11 dorpen op 18 volle iig en 11 half veroield. S ciorpen ble-venoDbeschadlgd.de veldan zijn ciet meer be-bouwbaar ten gevolge »an de putten van obussen. Ovaral ls grebrek aan levensmlddelsn De ln»o-ners die er nog overb;ljven leven er als ten tijde van de oude geschiedenls in hatten ol barakken, Mf Wilsan eisfht de iBvrijfa^idstelling der bemanning val de i l'arrowd le ». Washington, i4 Febr —*Eeie nieuwe nota, betrefckclijk de bemancir g vaw de « Yarrow-| dale », werd door bemiddeling vai? en Zwit-! serschen minister naar Di.i'schland frsstuurd. Ba cota zou de mvrijh.eidstelJiDg van die : bemauning vragen. De Reemeansche $enepaal Sorek was Dttiheber vau eersprong. Bukarest, 14 Febr. De Roemeensche generaaî Socek, die door den kûigsraad tôt I viif iaren dwaogarbeid en degradatie veroor-\ dîeld w^rd is geen Rcemeen wel een : ga^atu^aliseerd Duitscfcer. Zii« Vider vesiigde rich i« Reemenie in 1870 Hij kwam van Oostenrijk en was Duit-soher van oorsproeg. ; De oorlog in Azie I . ' De voemitgaug der Ingelschen voor Kul-el-Amara. tonden, I4 Febr. — De militaire middens h«bben met geesldrift bet nieuws or.thaaid va« dea «ooruitrang der E geîschen ia de bocht *at>. den Tigiis, îe Kut «1-Amara, waar de vijand omsingeld is. Een Bogelsche officier van den opperstaf ■ * deed daarover de volgsnde verklariisg : Het laatste voordeel det Eirgelsehen is van uiiers' groot beJaojr, nies slleen omdat de ! presûft? der verbor,deren er door »erbo"?t in Pi-rzie - n K!?ii:<-A?ia, maar ook omdat bii *eei Turk»eke iroepan i Me opotam e wearhoudt. Se Tarken zijn goede toldatcn en »ijn er niet ta slechter om sedert zij orsder Dù tsche bevelen staan. i De vooruitgang der Eagelscken in de bocht j van den Tigris heeft de ?ijandige plannsn ] overboop geworpen, want een aa? zisnlijk Turksch leger stond cp bet punt op het front | vau Roecnenie en zelfs Riga ^erzonden te word n. Deze worden hier dus opgehouden. Dearbii mogen wg in 'tkorte rog belangrij* nieuws verwachtâB van deze zijde. WiSt ibIS »lm é» booifte pis?»».»* » UIT ITALIE Vijandig aanvallen afgeMagen Rnmt iSFab — Ii de stre^k vtn Gorizia vospreidden >---ij een vijandig detaChement en mieien e.enige vt>rken' ers gevangec. Wsi verij Jelden een aanval Babij Soler en Vertoiba. Verders art Ileriestrijd. EEN Eli A RIDER Belçische "olksïert>?genwoordiger» en sena-;ors tegeewoordig te Parijs, hebben op 1y Fsbr. in huane ma»ndedjksche vergadering Dp het1* "er»lajr st^uoende van dezen die op liet front geweest zijn, met algemeenheid beslist bij de re^eerirg aan'te dri'eei.'. om *oor de so'd«tfin op bet front een daselijkscl» i?erhf>og van 3o c te b?>komen. om de reis-kosteD per ijzerwejr voor d« soldsten in verlof Len las*e te lez^en v>n den staat, om in groote i:oude de soldaten verstekende dranken toe te diersen en om een vervoerdienst in te rich-ten die de soldaten zoo dicht mogelijk bij bunne loograven brengt, * « * ln de F'ï^scbe b'aden v»n 16 Februan : M Gsrard is #anj?ekomen te Pîtijs. De keiz«r is naar Berlhn vertrobk^n. De « Bun^ » seint de aankomst te Berre *an M Thpotokis, Grieksche minister te B«rlij't, M. Bissolati te Parijs. « u y D« Dsiitschers mtken va^ aile bout pijîen. Dr Kurt Thr melin, -an Breslau, heeft het gedjcht gektegen de zinneioozen te bezigen in den hulpdie? st. « Die Zukutïst » sebrijft op 10 Feb. : Er is kwestie werkhuizen in te riohten waar de sinneloozen zouden arbeiden oatîer de waakîsamheid van wak;rs en geneesheeren. Wanaeer de zincelooze in goeden staat is, «ou men hem doen werkeu^'t ware uitstekend voor zijrsc ge.zondheid. Aldus zouden geaae krachtets, geer; tljd verlor^n gaan. Zeker 1 mu; 'i moet daarom wel nijpon. 't ls 't teeken dat het vel afgaat. • • • De burgerl jke mobllisatie is vol op aan gang in FranVrij'i'en Eneelacd. Deze is ecMerclet op Dnitscbp Ipest gescboeld Niet a'N kv>nnen zich aan 't cartel g»wenneu tonals de Duitschers. En-gelsch^n en Franschen worden vriendeli k ultee-noodigd zich vrij willî.f ten dt^nste van bft vader-land te stellen. Op de?e zou de maatregel zooweinig mogelijk Gmwentdiftgenîbrenpen in het soeiaal ieven. 't Is te hopen dat deze oproep zal beantwooid, worden • • De Franschen zim zonderlinge kerels. Verleden jaar waren îij de laatste onder de strijàende mo-gfindh°den om . het Zomeruur ln te st?lien. Dit jaar wlllen zij de eers e zijn. Maar er worden voor de vaststelllng v?n den datum zooveel woorden den nekïê gebroken, dat er weer te vree^en valt dat zii do >r anderen julien voeruit gestoken worden. Reeds *erd geseied d>t het ZonfP uur op 15 Febr. t. t z. in voilen wioter zou lngeb'acht ge«e<st'ijn Die <iî>fum <s vorrblj M"n spreekt r.u van 1 Maart maar apdereD milieu 't op een | B«l«ti«ch lesarbamoM T t Le Havre 16 Feb. — 6a'sch den dag urtilieriebednjviihnid. i PaHJa. 16 Ftbr . 19 «r> i l Een khine aanva- op nrze poster van Fwqutscourt is voIkomeît mislukt. Zeer J f havie bombardement op ons front van Uesnil er Maisons ujt à ♦ Begunstitd door de o»tpi' ff n$ van een^e mtjner bereikten dta duitschers een ui t i sprong ten W . van Maisons de Champagne, De aan Allers 0ndsrprgen groote verhezen t j Pariffi 16 Febr,, «*m, T f Vtrsbhnidsre kleine aanvallen zijn geed gelukt in de s reek van B^rry-au-B-c en in ^ t Arèonne. Wij mieken een dartigtal gevargeren. a t Ton W. van Maisons de Champagne artilleriestnjd. In Lorreiren \*erd eere vijan- . $ dige verktnnmg uituengedrevtn. * f Eaiseleeh lcr$erberiebl i ? Londen. 16 Febr. 20 u. 45 ~ Wij drongen ,n de duitscha locpgwen ten 0. van t î Bouchez en mieken II gev»n$enen. Een viitrdig d«tach«mert dat ten N -O. van Ar-1 t mertiers onze lijran kareikte werd afgesfcgen. f i Artilloriebçdrijvigheid rabij Saillisel ten Z.-W. van Argoni a. | f>H|* ; 18 en Maaiidag: 19 Febrnari 1917 II S F II M l c n »• is

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes