Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

443 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 18 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 15 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1r6n010c6w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IfUrde fssssr $satî> — Mun&ms* K)5D PEIJS : 10 CENTIEMES ONS VADERLAND ICHTERS : h Bs8Qke?!andt «a k. Tom^ii f. 1 * . . h ] , r> c ? >0 h ~ < '3 ■',.. . ? b?>i^if?c,h dssJTI)*$.&• v^-fscliiiB6î.'Î • O'^us -' sssSïl 98 Sshs^r : i. ëâi!SK£t.AH91 17, ru* Slorîet, CALAIS A BOISfiSSSftKKWimW l?r mmaxuâ Ss«Sgfl« *.'*«6 IHWinftHII: SS^S SA'!5> ■a* 4r4ar.®»î«w « 56.SRO » #>S0 » ?»e»is® ">.e« 'fertew » « Ois* *► if» ras Morte*. CwlaSi» EecM door. wij m* wt ■ foar C?od ea;* £** %?£•£ ^kBMTiksyukkkm. f=«KwW« -r« y*wwiw-»i «mes <•* e*» «vf eMfi,rnui.v •»» A.'ÔOî¥JSrS0BM®î«,SeHîilKWa5l5af ¥GC?a £•«8» W€?#« 5^ . f. J> 4 0 NUlKMCftS SM»«MO AANSÏVKM«B BM »l.vUUIJKf K5,<S38a KSMtSMAS' ?•»"*" ,v,« MSTxt^ jtorss ct(r;xo?»ra*w >"« ,1 EENSGEZIND D A Maart zal een onvergetelijke igblijveoi': de annalen derViaatn-;he bewegiug ». Zoo sohrijft « Vri; elgie » in zijn ze^r ltzenswaarc animer van 8 Maart, — en om ver îbillende redenen mag deze zins. >de onderschrevsn wosden. De «Nation Eelge», bij wie de erfe jke kwaal vaa céXXe Siècle» stelti< iet verzwakt is do.>r het toevoegei an een paar Neuray's uit het onder le schuifje, noemt Van Cauwelaert'i rtikel een «chfc.> tage». Dat is hee aluurlïjk, De kracbt vam Vlaanderei ttlle.n naast hetreeht van Vlaande en in een tijd dat kracht en reçh llders kwalijk huishouden is te ver lufîeôd voor al degenen die he [tof van de oud-belgische p^adje iset uit de Meeren ver mochien t ichudden. Wij laten ze janken. «Ons Vaderland », of liover ee inedtwerker van « Ons Vaderland i^tde leeuwenvlagwaaienen speèJd [ijne zoeiste melo iedjf s over al he iwheugende rbd h "A bewuste nuir mer van «Vrij Bel^ie» meêbracht. In aile vrankhpid zou ik te deze propoôfcte f6n paar zak^n wilien i ha lioht bYengen die velen met m ienken in dezestcfriden van Viaamsc irjiwei & i «rinrit-M znftk Belargrijker dan het arti' el van Frans Van Oauwelaert over het. proie,-t van Vlaamsche vereenigingen tegen den Raad van Vlaanderen, is htl ver si» g over den landdag van het Vlaamsch-Belgisch Yer'ootd rnei de rede door Van Caiiwelaert te dezer gel?g oh sd uijgesproken. H t Vlaamsch-B'-lgisch -erbond is het werk van Frans Van Cauwelaert; het is verheugend te mogeh zif.n dat fin Nederland zoo'n krachtige kern Icon gevor den -tvorden rond een programma van Vlaamsche aktie. si raocht dez ■ aktie vt onl nog le weinig in hft. teeken slaan van doortasteud radi alisme. Heel z;ker, het feit dat Van Puy^elde en e?n paar and. re nïijnheeren wier leven een aa een--cliaseling van keerpunteu nog te weinig oavoorwaaruelijiht id vondeo fin het nieuw geetichin oiganisme, heeft ">ns vertrouwe.i gjster&t, maar toch kurmen wij, fi ontjongens van het durvende en sîrij Jende Via nd^re , !niet zonderee paarkantleekenif aerr het jaarfaflst, van hat Vlaamsch-Del-gisch verbond laten voorbijg an. Het karakteristieke van het VI.-P>. verbo d aanstippeh is tev^ns de kanteekeningen make^ o trde pe-dragslijn van zija voorzitter. Dit gebeure dan met de verzekering van de achtit g die aile Vlaamsche front-[ jongens koesteren voor de hoogge-[waardeerde persoonlijkheid van de-jzsn zoo verdienstelijken Vlaamschen Ivoorman. Heeft een energiek g«voerd Vlaarr;sche strijd die zijn wfg yr slaan iiaar de uiterste konsekwentie in dezen ti d wel behoefte aan rech vaardiging? Was téger I werking noodig en franskiljoniscir; grootspraak om een luiden c-isc voor h t Vlaamsche levensrecht wettigen ? Het schvint wel dat onze vriend? uit «Vrij Belgie en het Vlaamscl BelgisCh <erbond een Vlaamsct aktus wilien verschoonen. Wij hebbc allemaal min of me_r geleden as beteuvel uer en * was een tijd dat het een Viaamsc huismiddel was het ietwatslungetij argument. Wij zijn met bego me aan het lioofd van bl onze niteenze hngen le plaatsen. In de ecrs koorts van den tijd was dit verg^ lijk, — maar het wekt eeo indruk vt onvastheiJ en vreesacatigneid d op den dag vaa 'nedan te ko m on n« |ialen. Uit den treure werd dit gezorgen ^Vl en op A Maart v^n het jaar 1918 nog- Df maals plechtig herhaald : « in zoo- IiÉ vtrre de taalsirijd ever<wel veroor-loofd is hebben de Vlamingen hem se zelfs niet opgeroepen »... « Het is p' ons recht, ja onze heiiige plicht ons as te verweren tegen de aanvallen waar- VI aan we blooi sta*--n ». B-îwijst het wel in ons voordeel z, aïs W'j door den vijand van wat voor aj ons, Vlaming d, hiet eerste recht en V| de eerste plicht moeî eîden, geiokt, z| zijn op eea terrein waar wij met y( vreugde h^ t harnas van den goeden w strijd dragen ? p lk mean niet dat één enkele Vlaam- d sche fronljorjgeii nu, op den dag van heden, een oogentlik a^rzeleu zal d om zooder aan i n van mer.schelijk s opzicht en arttficieel in leven g»hou- d dent- opvaUicgen tj. bevestigiffn d it v onze strijd ni t lou'ter afwerend in h zijn oorsprong diende te zijn. Het is d nu de tijd van Viaandt ren, -waarop o wij tôt enkele aa, sporir g de zaivere v\ en algeh"ele aa-ischouwing moeten voor oogen houdèn van een sultuur die nog tota^l te vorinen, van een slag die nog totaal te winnen is. En 0 wij aa»'Zien het als te nédcrig, aïs te 0 zwak, de aktie uii,-in dezen wording- n strijd wordt g-'vo- rd goed tejyilleii j praten met i en bsroep op anti- ,, vlaamfech gekak( l, \\ ij ?ij , het onz r v zaak verschuldigd haar t pijts ailes te r ' dur.veï. belijd- n en de verantwo r- t deli kheid die zi] o s ophgt onver- ^ 1 fl/uiwH f t* dr.'-iff ïi En d< >r is oo!i wel iets g beard op den Landdag dat de mijnheer van de keen u den wel vreemd zal hebben 1 ten op^ien. En niet lit en de mijnh^er van de keer j, un en. Vij m en hier op ee terrein dat spv*ciaal door h t Viaa sch-Belgiscù vefjsor.d woi'dt be*reden, waar spe-ciaa n> f rla ïsch> toes'anden wor d îi op.het oog geln aden. Na aan de or mid 'i keïnwiîljgin^ van ■ R f ri g i vt r la rnschi ^ d r Uni'- rsiUrit, î1 u not ra« n 'vaï da kornmissi?; de reoi'ganisatie var: het l'-?:er en het fwe/en van anti VI" msfh te htboen voorge- legd d ri gt d IV ddi g ook aan of de i-tofï' li: ■ vtroei ring vaa de ge *0' d-- sol -de ,vân i gézinn n dei militai n- n v m ae g ïiterneerden. Wij knnn- n hier niv-t berekener in h-evi-rre deza w« nscuen propa anda nul in N derla d kunnen op leveren. Wii widen ze enkel boetser a^o de op -alli g over de Vlsamschi s tri] Us b -,-k /-oo^ls die aan deze zijd' va>. d- n Y«er he. rschend-: is. Ma^ ik hier in 't korf, herhalen wa reeds elders werd gez^ii n^ar aan leidiog van 't, eeen Van Pnyveld< destijds uit, Verms-vlen's kritiek de Vh amsche bev/egirg had h rkauwd De Vi;'H sche slrjd is in zija diepste grond een kultuiirstrtjd in d-' • zin dat het een pijnlijk worstèlen is orn de eleme ten t veroveri' waarvan het b- zitten d mogelijkheid openatelt om eige •r ulturèele wegen op te gaan. M a tôt op lit oogenblik, dat de mijlpat wezen zal tusschen taalsirijd en kn! tureelè ontwiâkeli g, hebben w geen a kra^hten ter over om te schri ven op een gebied waarop d« eerst niet re chtstreeks beweegt Hier i het7 niet uit het o< g te verliezen ht '! onderseheid tusschen de breede ni . I zichten d i ï voor Vlaanderen kunne s | open komen na de=se pij'dijke o e: , \ gar-g^periode en den onmiddeljjk o ■ ! te kiimmen weg Des te rneer dat s een zijsprong van dezen aard e> ■ aanleiding tôt verder in,' ijpen va i niet specifi k Vlaamsche b.komme t issen worden kan, en zoo de mon - zaam verkregen eenheid over h llaamsche strijdprogr-mma do soor'gelijke aangélegenheden ver-troebelen- Het enkele overpeinzen van de uitsluitend Vlaamsche belan-gen in het leger en de Ij e dargri^-p t de opvattingen over deze on^e-wenschte opeobarirtg va a het staats-bestaan is op zichzelf reeds b=tee-kenisvol.Heel zeker, een machti.aQ Vtzam-[ sche partij zou in haar programma ; plaats moeten ruimen aan andere i aangelegenheden dan de louter . Vlaamsche taalkwçsde, en dit ui» den aard zelf van haren parlementairen arbeid. Ook heeft het niet eens ge-z-'gd dat, een zalkdanig organisme als d ' broo van Vlaanderen's nieuwë ' vreugde door ons zou worden aange-| zien. En als het Vlaamsche-Belgi> ch| \ ver ond wel degelijk naai- de ver-1 w-zealijking er»aii s'reefr, zou het programma als een pro l'neming in - dit n zin kunpen worden voorgest dd. i Maar zoolirg mets te kennen geeft I dat het wat anders is dan e în Vlaam-k sche grosf.eering zo >der rnesr, vin- - den wij h'-d — zjdfs met inachtneming t van de spéciale tos standen in Neder-n land — een betreurenswaardig f it s dat de vaste lijn van den taalstrijd p ook maar een oogerblik verlaten e werd. « Zij (d1- eensg 'zindhcid) is, raar vo onze vaste Oyertuigirtg, h tr.-n zege ee over den voor :aams:en wf-erstand kf nabij », schreef Frans Van Ganwela rt w ii, b doelde nurnmer van « Vrij Bel- kl «de », — al ; een i-d wat, voorzichtiger m v niante ('P wat hij in zijn redevoe-ring vau A M art had gezegd : « Wij !:, staan eo^sg-'ind met de Vlami- gea yf-van den Yzer en met de a. g passie- yj ver> in het bezette gebied. Wij ook verkeeren in de blijdë jn meening dat Volledig akkoord tôt s, i - Ifs op detailkwestie in een ze^v na-b;je toekomst te ber-iken is Maai |( daartoe is voiledige ktaarh id vaa f| inzich? en wederzijdsch b g- ijpen d( d ailernoodzakelijkste vereischtôi Van v on?f n kantis die niet uitgebkven in f c| zoo -er de eenheid hetgedoogen wilde v na «r de luirnegÉ van den dag. Wat zijn ih» ?/g. passieven uit het - y bezette gebied ? t; Wij hebben onzehondingtege- over j-, de actmtiste'.a die in-'tki I«og van ij acootscheepsche duitsche politiek zijn v. r^( ild geraakt, bondig maar doideiijk te kennen g-geven. - ij hebben wanhoopsdaden betreurd en g de auiverheid der inteniies tôt iater n oordtïel verwezen. Wat Vlaa n- c sche frontbladen aan iyrie over de t ' w= ftie door een afzonderlijken re- "N dardVur ten beste gaven komt niet voor onze rekening z Wij hebben altijd :;ezegd — en de g tijdhoeft onzemeeningnietgewijïigd t — dat in elk midden te werk^n viel, buiîen aile verkeerde opportunisme z De verschilleride om-shindighedf- n v van 't bezette g bied, vanNederlan t, r vaa het front moaste® de vlaamsche r arb id ze ère respectievelijke scha 1 eeringen bijzetten In deloopgraven» ; s ton den wii met het waped de duif- i i sche b "d eigifig te |eer enwij'onden î het niet, noodig een ander brevet van patriotisme at te pleiten. In Neder- i land wàs er sprekensvrijheid > en tegen ] ' de roekëïooze onbedachtzaamheid > van ex! remis ten. i : 10 lijfîss g«o?nsureerJ ! Wij kunnen eehter met aannf met) ; dat. over zooveel warkzarne flami;'- - gauten uit het bezette gebied, in één i ad em, zonde.r o .derscheid met Raad t van Vlaanderen en con^oorten,onder t, het gezamenlijke etiki't van«activist» - den staf worde gebrok n. i Wij, joogens van hetfroîit, hebban - drie j a a r ver wa ch (en dge 1 uis t-- r d naar d i het vrije Ned rland of eindelijk daar r j de schare der ongimuilbaade Vla-i i-'nogen hetkl.^re. ^toute woord '<on i don sprekën. Wij hebben, in al di1 j ren wanrover wij nu nog al onze -/pijn niet mogen uitspreken'het at,ve-1 t ren le flamingantisme in Nederland )r aan de beurt gehoord met woorden - i die eenerzijds van in haar oorsprong . 5 lijnen g£cer>suteerd Zeker, nu schijnt ook daar de «on-voorwaardelijkhtid» voor fcoed over boord gegooid, vooral sedert men er den indruk be1 wamdat deVlaamsche stiijt nitt aileen een rechtsvraag bleef maar fevens een krachtsvraag | geworden was. Maar nog hebben wij | niet naast onzsa klaar uitgesproken éiseh , een soort- 1 gelijke, onomworden bslijdenis ver-1 "omon, een belijdenis die T iet werd ^ goed gepraet, door de g -draaingen l van tegeïisïrevers, niet w»rd gëboren 5 uit ander overwegingen dan loufeV ^ vlaamsche. Te veal angstvalligheid ' heerschte er, naar de^e meening, T om door een ve.'spillen van energie tegen het activisme de meesté s van 1 deda t overtuigenvairdezumrrjeid onzr-ï cig jfi inzichten, in plaats van na een boudweg bepaalde uitspraa den koenen weg te gian g 4 iijnaa ggoensaraerd Het zal na den oorlog licht te be- 1 ijzen vallen dat de bes.te tactiek ten otte nog deze is welke h' ren steun ioral zoekt. in de i Seëele kracht van it stelsei zelf zonder, al wara 'fc mtiar ] )orloopig, door een compromis ; ;nig deel uit het program te scha- , ■len. Geen opportunisme blijkt de , asrde te hebben van een s'tonte, -are vertrouwen in de sch ppende lacht van de gecla ;hte. In twaë tegjnovergestelde richiin :j i ziin wij door het opportunisme ,'rzwaiït. geworden i n onze geestelijke la h m.sche ee heid. la Belgie door h^n die, wanhopend x het trag-' doordringen der Vlaam-eba g :dachte, stuteo steun zochten buitenwaârtsche omstandigh den ot op het opgenb'ik dat de omstan-.igheden hua over het hoofd groei-Lsneh de vervooriing van een zui-T-r via rnsche bew-gi: g tôt een oa-ierdeel van het pang, rmanisme on-ermijdelijk maakten. Io N derlanddoor hsn die bevreesd roor de kortsekwensies van een door-astende vlaamsche aclje, b-'ng dat v>t fiamingantisme ais staatsgevaar-jjk zou uitgeroepon worden, 6 lljnei gscensurcerd D ' e rstenzijn voor ons verloren jeloopen,- — de tweeden zijn ont i a htyrd weergekeer :S. Wij verheu aen >ns dfigelijks meVr om hnn wassende iracht, om hun kraniger optreden. Wij wachten vol vertrouwen. Dat onze vrienien uit Nederland sich tocl* niet gel .gen laten aan 't geblaf van landgenooten die bet patriotisme op zijn maîst als een wi îst-gev; ode exporatie waaraanzien L'aten zij niet, Verontwkardigd zijn bij de v rdachtinakii.gen van e n paar ge-naturalis-erden en ex-lëerlingfn uit de Antwv rpsche Deuîsche Schule, — laten zij d^n komieksn Terwagëe met zijn helpersean — zooveel — fer—-a.rtikel dank zij officieuse ondersteu-nin,! in het bezit. blij^en van hun «zaakie# ; iaten zij M met, en andere monetaire p- rsonnages hun zeden uit de joienpers o- gehi derd be houden. Wat zijn deze nu ? Wat zijn wij morgen ? L at die afwerende politiek de scherpgedivven rechtstreeksche ae-tie iiiet ©verschaduw -n. Onze borst, onze j ugd, o s bloed roop n luider van uit de loopgraven dan het g kras uit Pàrijs. Le Havre, Der- Haag ot Amste dam. En st at onz- liefde en onze kracht niet boig voo. u ? Wij bwlëven nu dager rli» vcoi Vlaanderen besUsse» d kunnen zijn. Zij dij de veraî'twoovdelijko drag î'g zijn van dé vh-am-che gedachte we-<%.ui eraan hcrinner l d. t de minstt awrzeling op den w -g van het Vlaam sche radicalisme onvergeeflijk wez i zou. Z>) vrug n arb 'ider- in de vast overtuigi g dat geen steun hun ont brekeu zal. F. D. P. Belg sch îeger J Luitcnant-CScneraal Giîlair hoofd van den algcm«cnen n oppcr-sîaf | Op zijn aanvraçen werd luitenac'- j 1 gea raal Rucquoy ontheven vanzijuej^ b^dienengvan hoofd vanden algemeenen opper-staf. Hij herneemt hst bevel over 1 de 5 legerafdeeîing, waar bij luiter.ant-generaal vervangt, die hoofd van den opperstaf wordt. De liritenant-generaal Détail, onder-ovsrste van den opperstaf is benoemd , tôt commanda it ven de 8 brigade en , vervangen door kolonel Delobbe. Bericht aan ds op|«roep«îîen Bij het oproopen van d<" 53 groep wordt den bianengeroepeneu herinnerci dat dez ï die iamilie hebben in het de-partement d"!r Seine dat zij er aile voordeel bij hebben eenige dagen voor hun vertrek met hutrhe bursfclïjke en militaire papierèn bij het Franco Bslgisch mid ^en Comiteit zich aan te bieden. Dit comitt'U, {i-elegen 4 rue Edouard VU, Paris (9) houdt zich liézîg met de hulp-geiden en inlichtingen. i Oprcsp van den Vijfden groep J, Een besluit wet deelt mede dat do 1 maanèn van den vijfden jrroep werkelij-3 keo dian»t zulten nemsn ia het leger - den 1 J uni 1918 De 5de groep bevat. de 3 get.rouwden geboren na den 30 Junî , 1881 en voor den 1 Juli 1886. 3 Iederzal ontvangen : a) een orier vau oproepi.'i? met de plaats w-»sr hij zich moet begeven ; 0 b) een kostelooze vervoerkaart. 3 Deze die van verblijf zouden verah-derd hebban moeten huri nieuw adres, 7 zoohaast mogelijk kenbaar maken aan L j den cummaniarit van het onderrichti ngs kamp ho 4, Auvour, (Sarthe) of ia het n oabêzelte deei van West-Viaanderen. n m î- Czernin geeft si j a onislag ;d p® Kelzsr aanvasrdt het a1- Baie, lli Apriî. ■ L'- K6n oi't'ici^e 1 bsncht uit vVôodch meldt dat graaf Czernin zijn ontslag aangeboden heeft en dat de K.eiser het aanvaard heeft. 1 Me» verwachîte heî eKtsIag i!! Berne, 16 April. 16 Men v/eet niet hoe het ontsîag van Czernin aanvaard werd in de hoot'dste-den maar niettegenstaande de bespre-îd kingen in de pers, niemand twijfelde aat. deo verren drcichtvan de officieele logenstrafling, Clemenceau beschuldi-' gende den tptst van denbrief vervalscht ~ te hebban dien de keizer zond aan f;n Priïis van Bourbon. île' e_ Nieuw snelberichî Tan ^ ICarel I et Bj-le, 16 April. Kri - er Karel zorid aan den keizer van 11- Du-U,ehland volgend saelb. richt, ,n De besohuldigingen van M. Clemen-rp ceau teg'enover nùj zijn xoo laag dat ik inzic'nt heb aile andere besprekir.gen daarover met Frankrijk te staken. ^ Mijne kanonnén in het Westenzuilen j^ mijne volgende autwoorden zijn, de Clemenceau «sî de zaa'k ?e- ©pfceMeren st, 1er Parijs, 16 April. 'as Men voorziet dàt M. Clemenceau heî dossier van de po'litiek met Czernin vol p-, -ledig zal bekend maken voor de Coin-missarisstn van buitenlandscbe zakeî en van het leger en z-Ifs voor de kamer 3OP indien deza in geheirne zittiug verga jn. deren. ' '■s we- De Kwcsiie isi d® h< ste kasrer m- i>. Londp'i, 16 Ap- il. M. Outh^aits vroeg ifl de kam°rve tçadering of, ten tijde van de wei-< rîr \Ste ^.in jjgt gritsche gouver iamet van ( nnt- vredesond?rhandeiingen in aanmerkn te nemen (verleden jaar) vooral de von P steilen van 't Russisch gouverneiner l Keroosky wist dat Poincaré den brie j vaa Kei*er Karel kétule. î M. Batfour antwoordde : Wij onderzochtea dezevraag en kwa-men tôt het besluit dat het voor het oc gei.blik atthans nutteloos was dez. kwestie in de kamtrs te bespreken ; il ben overtuigd dat niemand op deze vra' gv,n zal aamiringen. Keizer Karel zcckt uiSvluchtsels Baie, 16 April-Men meldt uit Weenen. M?n deelt officiëel mede dat den brie: van Zij ne Majestéit door den voorûttei van Frankrijks mia'jsterf'aad den i' April bekend gemaakt. vervalscht is.^ De persoon, die ver boven den miois-ter van Buitenl&ndsche Zaken staat, ei die in de, iente van 1917 een vredetracht te te bakomen, niet zijoe Majesteit i naar de prins Siscers van Buurbon. He was hij die de vijandige staten tôt eeu1 verzoenir.g wilde brengeri. Daaibij de persooiilijke brief van dej keizer aati prios Sixtus, brief door Clc mence&ù kecbaar gamaakt, was een zui ver pers tonlijk schrijveii datgeenbevf gaf aau Prias Sixtus vredesonderhande litïgen aao teknoopen. Deze hri'^f ten andereraaktegeenszic het herstel en de schadevercoedicg va België en aangaande den Elzas-Lothi ringen werd gezegd : lk zou door persoonlijken Snvloed het mogelijke doen om de aanppraa van Frankrijk op het bezit van Elza Lotharingen* te doen gelden, waxe dpi aanspraak wettelijk, maar zij is h( niet. Opmerkens waardig is bet dat d tweede brief van den keizer niet aaDgi raaktnochgeloochenstraft wordt,waari zijn Majesteit verklaarde : Dat zij te voile eens was met hareti minister. De oorlog met Turkye Eugelsche overwinning In palestina raiestma Londen, 16 April. De «War Office» deelt volgende mede: Uen 10 April heeft de vijand na een korten hevige beschietiog ons front tegen de kust aangevallen. Het gevecht duurde dei gehoelen dag. De vijand die tôt in onze loopgraven gekomen was in de richtingvan Borekin en Ëi-Kesr "werd door tegenaanvallen terug gedreven en wij brachten onVe iijn op verschillige pîaatsen vocruit. De vijand had groote veriiezen en wij na-men eenige krijgsgevangeuen. Den 11 April werd een vijandelijke aanval gebrokon langs de boorden van den Jordaan in den omtri k van EbG!)o-raniych. Onze ruiterij achteivolgde den vijand tôt op een korten afstand van Shîis. l'^ea andere aanval tegen onze stel-lingen-op den weg van Jéricho naar Naplouse ten W. van den Jordaan werd ook terug gesla e i. ©P ZÊE Aanval op de Vlaamsche kus! Amsterdam,, 16 April. Niiar esa officier! s elbericht ui B.riijn hebban de Eagelsche monitori ea torpedojagers alsmede vliegtoestel len een aanval ^edaan op de Vlaainschî kust in den nacht van 11 April. Oostende werd beschoten door zwart kanonnen en Zeebrugge door vliegtui gen. De aanval werd afgeweerd door onzi baiterijen. Er was geen groote militaïri schade veroorzaakt. I!-n Bntomobielbootje dat Oostendi naderde werd in bratul geschoteii, d bemanaing werd krijgsgevangen geiio men. De britsche verslagr-n melden ook he t verlies van een mêtorboot. ■ ÏÎÛLLANû i ' Voedingskrisis Den Flaag, 16 Apiiî. Het gouvernement heeft een voorate ter st- UBiijg aangeboden waardoor d burg^rs binne* gero par- worden gedu rei dj oen tegonwoordige moeiiijk-.' tôt stai d. H < wctsvooEst 1 ziil aan ai de 11 o g lauders to passeHjkjdj die ongthuve e en zondep kinders zijv. - r, denouderdo g gibbon van 1,7 tôt 60 jaar, en die ni r- tôt h- î feyer, de vloot of eenig ande t, uitzouderlijke bedieniueon behooren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes