Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

75543 0
01 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Augustus. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bv79s1mb2x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND ... -, lustrât!». *. tempere Belrisch daçbl *d ^erseMmeMe ml de d&ge* der week R«*»ctia. j. «aeckelanb- «T. <*» Vie, ©ALAIS © ? © ■ • "«• *•*•«, CALAI* " == ABONHEIWEWTSPRWZEK > ^6«d. Belgle I -50 |FrankrlJk 2.00 Engeland-Hoiland S.OO iTlW»e.t.r . 4.00 . »-80 » 8.B0 ftlen «chrljve I « On# Vaderland > 17, ru* de Vie, Calala || Rechf door, vrij en vrank j voor God en volk en land Redaettrxttikken, nteuw», t» <• xwtidcs Bu» Mortel, i7 as rt»e hantUiy. 11 alata ABONNElWENTSPRIdZEN VOOR SOLDATEN I Per week <7 dagen) O.SS Dm» abonssrc entes dises*) met œinuteu» 10 nom-par ««and I IO «art ineess aaogevraagd en dagelljki sas t- »P maano l. I o hat «.IWc adr«« rasoada» ta wordan Vlaanderens redding a Italie is Tan nature geneif d tôt ■Hadde ze geen natnarlijke nei-ïji toe, ons Yiaanderan en atond i iJag niet meer op de Europeeaehe iSrt, waarvan Ierlaad iou worden Aabt zaoala Polen het werd. En le de vroagere lijdenssohakeliag lee doodateek niât gageven, de hui ootlogiveeSm hadden 't sterveude onvermijdaUjk den laatatan adam latdea. Dat voalt hij die de gesohie-(iau VJaanderen eaa weinig van foij doorachouwde, R Doch olV had nogdeels zijnnatuurkraoht iJd, 't had in zijn wezan nof de ?i* die de groote volkeraii ken-tt do taaia warkrucht, de oobaat-ws trouw a<*n Toor*aderlijke ge-tar in godsdianat en zaden,kortom l|i02 siio godadienst en zijn zeden air «in ta sebitteren getoond, rnid-fcjét lastige werk. Zulk "olk nn voelt ijn lijien sdjne kraohtan wakker sten, zijn verdmkte gadachtsn zeif olrtbrangatsr van kraoht groeien : tr»dmkt« g^daobt* wordt. na wei-lijiMmmer en altiji,vopribreng> •*& kractit. e| heeft ot?s volk achitterande pesa doorïesfd, wanneer hat bojren ht op zijn rijkdom en macht, doeb, t die achitterperiodsn, heeft het l|jd«n«perioden, zleltogend aoraa, TffiHteld. Toen G*nt en zijngilden, |IaVsn Artevalden, de wrreldsche hïea deden baven waa het ona ajï jhe Yolk dst aohter h?n atond, jija ijîaren koppigheid ; toan rae, m»t zijDBrsydel enDeCsninck, ipa dos* hasr fi rhaid Tarbaaadp, hit noffCQ 'ala dsV'aaosache volka-ih| dia haar beiielde; aaa die lscgere période van ge-3ht -z(fa missoMan dw overtollig-lojdige Terdraagzaamhaid y an ooa - wijten ? Mogelijk -wel. Jefhaeft dan ona Vlaamache volk laefd» nu tooh ioo*ele Tolkerea in doodakall daalden, wainigen tijd et toppnnt hmmer macht. 't Duakt iithat bahoul moat toagoachre^an de hoogergenoemde ra«dengdan : •Ilika werkznoht, zaiverheid van dienit en teden. De werkzncht van rolk li de wereld door gekend, en iie dezen oorlog een weinig mee-ie met «îjn feiten, wset dat ona volk liommige, miaaohien droevige 'jïlletlea, zijn bovenmacht in werk-it, uitboatan mocht ; ook weet hii, 8en wainig reed» de Enropeeache 'w doorreitde, dat de Vlaamache ■an enzijnwerkinoht, aoma wroe-Kshaaten, rnag opwegsn tagan Le bnitanlandaohe ook. Door zijn ||ocht wordt hij aen w»lstslland . 'erroag eane geionde fateilie op l«n, zijn aedan, znoala 'i aen voor-H noan paat, Toori te ieven, zijn godadienat gelateu na te komen : die j drie zijn zoo dicht aan elkaar verbon-I den dat hij,dia de eerate aohakel breekt, ds ketting totaal vernielt... Immera, door zij n warkzuoht tôt deftig man op-geklommen, vindt hij den tijd zijn godadienatplichten atipt te vervullen, blijft vrij Tan elken omgang met aard-ache bedorrenheid en laag ganoegan, zorkt zijn grootste voldoening in h»t kwijten zijner zedelijka plichtsn : hij wordt aen prachtmenaoh in Goda oogen. De godadienst ia zijntrooat,de hefboom om dit harde leven, met geduld, te dra-gen, zijn werkznoht ia de machtige halper om hst, in geduldige naderig-heid, door te drijvan, eind^lijk zijn zijne zuteere zaden de noodige voor-waarde om h^t met eohte vreugde te bezielen. Het laven van den eenling van 't Yiaamaoberaa waa gesteund en Raatnwd door die drie soo maehtige faktoren xoodat het bijna onmogelijk zijn eigen graf vermochtte delven.Nochtass haeft dit volk zoo achoon gebouwd, soo edsl bagaafd, Valen zijofcet eicdalijk gaan voalen, en h@bb@n, met vaate hand, dan baroaaten ploeg in dan braakliggenden akkar ingssat, waar ze nu prachtige voren aan 't breksn gin-gan ala laatate voorberaiding toi het wïjdach bezaaiea vau dan Viasmacben akker. Gaat dan uU zaaiera, za^it kwia-tig het zaad, suit nw saaiaehoot tôt Bohaurena to«, want veel znl er niât eana opaohietan, ander zal op den akker uit-taeren, auder nog, in zijn prilate jeugd, geknakt worden, en 't meeate nog miaaohien, ia den rijpenden zomartijd, verwelken... Zoo de zaaiara talrijk uitea&n, en het laad kwlatig gaworpaa wordt, dan ia «r nog hoop dat ons volk nog ala natie s*l ataan en roemrijk miaaohien, d«or da eauwen heen, zijn eigen leven zal voortleven... K. EEKE. De koning en het buette land Rio-de-Janairo 27 Juli.—Ten gevolge van p'raoonlijke* voctatappnn vanonzpn koning bij M. Wencastao Braz, voor-sitter van da republiek, haaft M. Nilo P^canha, miniater van buitealandacbe zakeo, na de coodige waarborgen Tan ^ Duitaohiand ontvangen te habbea, de beatuurdera der zeevaartiaaataohappij « Braziliaanaohe Lloyd », de emmer-oiale aaaociatie, de iandbonwvereani-ging en de baatuurdera drr dagbkden ] bijeengeroapan en fe*a het gadaebt uitaengezft naar B»lgia een achip met 1 leTenamiddelen te aturan ala bawija van genagerbf id Tan Braziiie aan hat held-haftitre B îffie. Dit initiatiatiff w«rd met de grootate geeatdrift ontbaald «n es ne kommiasie ingeateld om de giften te Terxamalen. Oc noeilijklHÉi! in Ouitschlaad UadbtDw, »îjv®rh«id ei h««4«l IIR |*Tur Volgana de « Volkafreund a heeft baron K^reklm, Toorseitter fan de laad-liedpngroap van Weatfalen, he^ig het wetaontwsrp bekuibkfli. atrakkende s om een gedealte der p^ra«onlijka for-. tuin aan ta slaao met hat do«l da oor-lo^viaatan ta dakkan. Hij varklaart zioh tfg«m deian araatragel voor wat de goederen der landbouwera aangaat. Da landbouw heeft sadert drie jarcn veel ta lijder», z^t hij , door hîjt gebrek aan nifatatcffen. ! .D* *e.rtj -id heeft zija« grondatoifan nitg pmt en ds haadel beachikt niet meer o^er du noodige koopwsxen. De gebouwea Talien in puio,demsohi$Ben zijn veraîetsn, de wegen in alecbt'sn ataat en het Tervoermateri&al sal wel-haaat onbruikbaar worden. Na dan oorlog zal man ail s moetan hernieuwan. Daarvoor sal zeer veelgeld noodig zijn. Ean gadaeltelijke epei-aohing van da fortuinen zou hat ver-piaataen vaa kapitalen, en te diea gevolge de Termindarag van voortbrengat Teroorzaken. Hat Duitiehe volk mag ala vergelding voor zijn opofferin»:en niât geplunderd worden Om dit geva«r af ta wanden ia eane groote vergoeditig Toiatrekt noodig. Het levea wtrdt iairder e» durèsr Te lande worden groenaala en fruit geatolen, bij zooTarre dat de landbou-wera en groeneeliera gewapende pa-troaljes hebban moetan inricbtan om htinne aigendomman ta beachermen. Volgena de « Vorwarta » oatbreekt nog oan ZQggene idieta op de marktan van Barlijn maar allaa ia aebrikkalijk duur. Perzikken kf atan 3 fr tO 't atuk, paerdoinTlcaaoh 10 fr. hat pond, w4oa nen 8 fr. 75 het atuk, worteleo 1 fr. 25 het pond. Tien Hoteisehs schepen vemielil Parijs, 30 Juli — Men seint uit Amsterdam dat een Duitsche enderzetër op •28 Jali vijf Hollondsche visseherstoepen vernielie iussckeiSch°.veningie en Ymui-den. Volgens de verlilarinçen vau visschers werden tien schepen vernield. Wm wmrmmitwrmmrAigimg ia d» pmwm Men seint uitLonden dot deHollandstht pers, ais gevoig van het verlies vaa. Hol-tandsshe schepen, de vernietifin§ vraagi van de toelating visch naar Daitschlaad uit te voereu. ^i-m ItaliaaEseh front Rome. 80 Juli. Gisteren tamHVk groote geveehtsbedrij-vigneid op het front van den Trcutiao en kieine voordcekge schermutselhgen. Wif oamen gtcangenen, Vliegbedrijvigheid in de Juliaansoht Alpen. Een vtjandig vlkgtuig werd ne- \ de g tchoten. i. Op het Hussisch-Roemeensch front Op het Russiseh front blijft de toestand omirent de zelfde. Het schijnt toch dat de Duitsehers laag s weertiiden van Tar-nopol niet meer zoo ras vooruit komen en 't is denkelijk den wedersiaad der Ruisen die daarvan de oorzaak is In aile ge»al seinen de Russen in hunne berichten dat zij bij hua aftocht du wegen en ailes wat devijand kao g°.bruiken vsrrielen. Spiitig dat het R >eme nsch * ff nsief juist voornalt op zulke ongeichikte gele,-genheid Generaai Averes-'.o heeft waar schijnlijk aan de wereld willen toonea waartoe zijne I g rs nos in. state zijn. Enn offenntf doo d i ven in e tegen-woordtge omstandigheden en zoo lang de toethnd der Russen niet bestendig is op de P/ uth en den Ûonaa, mag als gevaar-lijk aanzien worden. Het vooruitrukk'nd Duitseh.\ leger in Galicie is eene ernstige bedr içinç waar-mede generaai Avereseo m et afrek?nen. Waarschtjnlijk zuilen onzeverbondenen zic.h met de huidige kriigsbewerkingen moeten beperken en z-^rgmldigde gebeur-tenissen nagaan it Galictz en Bukovine. Ailes hangt af van de houding die de Russen aannemen. Enkel de tucht kan de toestand redden. D* Daitaeh* l«(erbariaht«a I Oosteliik front : In Ocstelijk Galicie f ontplooien de Rusuen zi h tonçs weerzij den van Hudeatyn. Longs de grens hebbm onze troepen Zbucz bereixt. Andere korp-; sen naderen de m onding van de nonrde-| lijke Seretk in de Dniester Tusscken den f Dniester en den Pruth hebben de Russir aehterhoeden den strijd aangegaan ten Z O. van Herodenka Door hevige aan-vallen hebben wij hun trgenstani verbrij-zeld. Wij achtervolgen < en vijand voort op de oevers van den D 'ies'er. Aartsherlo:? Joseph : la de vaVei van Czerem-»s w?riK uly bezet. Wij trekken over de ri'HC Inde beg drtfven onze troppen ten vijand acrU ru t op den weg fÇwatt baackicti^g x«wd«r w»«»$raaiad» De Duitsehers vreezen voor het Westelijk front Alhoewal de Engelaohe berichten weinig gtmag makan OTer de gebarrta-niaian op hat Iront Tan Ylasaderea, trekken de Duitschera intagandael de asind^cht op de bfldrijTigheid op dit oorlogatooneel. Da Duitaobe radio'a aeinen dat de artillari^atrijd woedt in Frankriik, ten Z.van Dikainuida en knea wearakanten vaa Holiabeke Da Enjîaiacha vioot, uit licbta eenheden aamengeateld, ia voor de kust Tarachenen. Op 28 Juii had een echt trom?nelTUur plaata tuaaohen Mer-ok«-m en Houthem. De keizer zeif, die in Galicie da krijga-b^werkingan bij^oont, achijat in het Waaten aanzieniijke geb> urteniaaen te Terwacbten. Zi^hier bet telagram dat hij aan Hin-burg komt ta richtan : * Van de al?g»eldan van Galicie, waar ouzo troepan nieuwa lauweren plukkan en bijval op bij val bahaleo, gaan mi'ca ged&chtan vol erkentalijkheid naar mijne levers in h t Waaten, die met eeae heldhaftige taaihdd den vijand at«la3n en waarvan 't legarbericht Tan giater«n het aanTa'avermogîa biwijat. « Vooral gaan âi na«r de dappere troepen in Vkanderen, die ainds weken aàn eene heTi?e beaohietmg onderwor-pan liin en o>ibaaobroomd de to^kom-■tige geveohtea sfwaohtan. Mijn ver trouwen ruat op hen evenala dit van het gansoha v»derland, wiens grenzan zij t^Ren eene wereld van vijanden verdedigen. » Men saint Terder ult Baie : « Offieieal meldt man uit Berlijn dat de keizer zijn troepen Trijdag op bet westelijk front in oogensobouw heeft ganomen Hij riohtte tôt h^n een korte aanaprsak wasrinhij hen geluk wenach-te over da voordeelen behaald op het Raasisoh leger, maar zijne aanapraak getuigt ook van eene groote onruat b itrekkîilijk de gevecbten welke de Duitschera op hetweatelijk front zul!^n moeten onderataan, want hij voegde er bij dat zij in 't korta moeilijke dagen zoudan beie^en. n Eiod^lijk saint h t Dultach offici al berioht : « Ira Viaaoderen wo?dde de artiil< ri strijd zondar ophoudan van af • 29 Jali in den rnorsen tôt laat in den I naoht 't la de grootate betohieting van dan oorlog. » Men ziet du» dat de Duitaohera alla* behalve op hun gemak zijn en dat j | Schzp' th-Poldava-Sulitmia. Opdenboven i Putna zetten wij de bewegingen voort door ons eergisteren begonnen. Front van Mackensen : Op dezen btrg tijn de vijandige aanwdlen mitlukt. In 4* vlakte van Roemenie liehte artilleriebe-drijoigheid.Roemeanacb front 30 Juli. Artilleriebedrij vigbeid en geweervuu* in verschaidan« saotors. la de b«r«rstreek tuaach^n de Tallaien van den Gatin en dan Putna poopda da ■ Tijand t"cranaan'»llan uit te Toeren, ] m»nr werd OTeral afgeslagen. Gevscht n zijn aan gan«r voor de i basuttiog d^r hooete M -cu'a Gaainulin. : Op den Putna en d- n Surath bombar" I d mant *an weerazijden. m RVSiiÂNO ■ Het «ndineak irir ia «ilaglti 3 Petrograd, 27 Juli. — Het onierzoek betrekkelijk de bloedige onlusten die in de dagen van van i € tôt 20 Juli plaats had î den en een grooten d en t bawezen aan ; Duitsrhland wordt kracht ia^ig vanrgezet | onder de lei iing van den prr rwew van het beroepshof van Petrograd. De rech-terlijke ovt rheden nemen de noodige maatregelen om al dezen die de beweoing inrich'en of aan de a oputand tegen de re-geering deel namen "nsehotenop d« troepen en de bevolkbg te ™tdekken, aan te houden en t'reeht ta stellen. Ile «■<É*3,W«rpî»g t«i Cr«m«tad4 Petrograd 28 Jali. — Da B'urasrazet •eint dat 7i 1 den van de werkîiedars sn aoldat ^vere^riîginfir van Groaatadt zich volladisr e-n de voorloopige r-igee-ring ondTWOtp n h bb^n Zij Iniden a*B de voornaamate plicb-♦ifff n de si ■e"TO-di«i n aan «an hat e rat-> régiment mitraill urs va - P tro-grad, t^genwooroit o .tbouden en oat wapend. i groote geb^urteniaaen naderen met raase achreden. Uatsts effiÉsh hmrirtM Belgi8ch front Le Havre, 30 Juli. Getiu ende den nocht had eene ontmoe-ting plaats tuxschea ronien ten Z.| van Diksmuide. In den dag gematigde artille-beinjvigheid. Wij beschoten 29 Duits»he batterijen. Fransch front Parijs 30 Juli, 15 u. Tameli/k hevige artilleriebewerkingen in densector vanBraye-en-LQonnais, Che-vrijny, in de. stre*k van het monument van Hurtebise en op beide Muosoevers. Verrassende vijandige aanvallen mis-lukten op verscheidene punten van het front. Parijs, 30 Juli, 23 u. De arti leriestnjd duurie aansch den dag aan op het front van de Aime van af Chevigny tôt aan het 0. van de vlakte vau Californie, in Champagne, in de streek van A nberive en op beide Maasoevers. Verders niets te seinen. Engelsch front Londen 30 Juli, 15 u. Gean beia'sgrijke «ebaurtaniaien aan te atippon op het Eapelsch front. Eenig« ontmoetiagen tn«schan ron-dao haiden plaats om Buileoourt en Aehaville. Londe» 30 Joli, 23 u. Eau on?er d tache menten heeft in den naoht aen verra^aende aanval ult-g voird op d^Dniische losp^raven van Lomba?dsijda. Da Dnitiohe artillerie toonde ziah rond A-"mets tiers bedrij^igsr dan naar gewoonta Orîza Tliepers bombardesrden in den naoht van 28 tôt 29 een vlies-plain, twee atatiëc ru een muaitiedepot waar bran-den uitbraken en ontploffi»gan waar-genomen worden. De vliagb 'drij'righaid bleaf saar havig tôt 10 ure. Dan brak er storoi los. Ean | proot aantal vliegers w?rden verraat. | Visr djn niât tarnggek^erd. * vijaadiga vliegtnigen werd?n n«der-I geaohote» en 2 verplicht te dalan • der onzan, inbegrepen de*e door den storm Terrast, keerden niet terug. O* vroawaa»aaMa<aa Tien Trouwen en jODga meiajea, deel | makande van het bataillon van Mme Boutohkareva, die op het front Smor-eon-Krevo gskwetat werden, sijn te Petrograd aangekomen. Mme Strydlof, lultenant in dit bataillon, wslke ook gekwetst werd, ia aangekomen ts Vitebak. Het bataiiion teit 20 dooden en 8 ga-V8nganen. Vijftigr vrouwan op de 200 zijn ongekwetat uit den atrijd gekomen. AaMh«u4iB^ waa aatar-el»iateBDe acbt<'.r*olglng der aaarchiatan wordt TOGrte*z«t in da wijkea Tan i Petrograd. Hst msarendeel werd aan-gehouden.Hat HnHaeha |«a4 Petrogrsd 28 Juli. — Men Tarneemt - uit go^de bron dat een extremiat, onder de beaoherœiog Tan Lenitio gapiaatat, vaa DuitacHl^ad eene ond^rat«uaing ^an o q miliioen roebels ontvangen heeft. Eaa «proap waa laitoaaat Lab«i<ilaf Pftrograd. — D<?n t^genwooriigen topata^d b^aprek^nde «chrijft luitenant Lebedipf in da « VoUa Naroda » : Wia tegen^oordig aile persoonlijka g?daclit?n niet van kaat zst ea zich enke1 b^kommert met het u bluaaohen van het vuur » ia sen verrader. Ds tijd d*r redevo ring«in is voorbij, de dag van da^en is aangebroken. Auders zlja wij Terloren. Caavaowiia oairaizad Volcn# Dnlt*cha en Ooster>»ijk«ehe corr *pon^pi»ten ootrnimen de Rnaa^n C» rno-i'ch, ati^bten er V-rarden en Tarnielen voorraad en munitiëa. "g JAAR3ANG ■- Wnmtaer 80* | | ^^^VVOlNSiDAGlOOGST 18*T

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes