Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

676 0
23 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 September. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5q4rj49d9x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NuiMior 526 Prijs : S Gentiemen m m TWEEDE UITGAVE AtN^ ATVkl\AM 4 û A ^ ONS VADERLAND DrukkerA. TCMPERE-MOYLE puinfe*rkafc»»i., B8, OE PANNE <»«!««*) Vuor Fraflkcilk < 17g ru* dt ViOi liALAISi OPSTEL EN BEHEER ■ 73, Rn d* Chantilly, CALAIS. r—I. .1.1 .11», .11,. .I...I,-—.. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK A jt. «nno cnn cm \/ni v cm i ami-» IABONNEMENTEN i Belgie Frankrijk Engeland an Holland I.SO fr. pai* maand 1.80 f c. par maand 2.70 fr. par maand 4-00 fr per trimnataP 5.00 fr. par trimeatar 8.00 fr. pep tpim. Onze Vlaamsche Studentenbeweging Kweekschool van heldenmoed Ik herinner mij aeg zoo goed hoe in vredestijd er zoo dikvijls werd afgegeven ©ver onze Vlaamsche studenten bewegirig. Meestal lieten die ktitieken ons vreese-lijb koud omdat ze g< zegd werden door menschen, die zich niet t.ens de moeite haddciî_gegeven van nadlVbij die bewe-ging onzer jongens te studeeren. Was de geest vin onaftianktlijiiheid, van yerzet uiet sterk genoeg aan 't werken in de samenieving ! Waarom dan aan jongens gaan spreken van vereeniging. Als ze samen zijn meenen ze niet dat ze tôt plicbt hebben zich schram te zetten te-ge'nover oeerheid ? Gekheid is 't dat jong volkje nu al te gaan spreken van een vohsîdeaal, van een eigen roepirg onder dat volk. En als ons blijde jeugd op hare jubeldagen dan geestdriftig door de ; Vlaamsche steden stapte, al helmend 't vrije Vlaamsche lied, dan zuchtte er fmenig oude heer, een too' bseld van ver-steend co servatisme en ZAL4G ALLES-LATE -GAAN. Zoo sprak men en zoo deed men. En toch di« jeugd en ?ij, die ze leidden, ze gingen hun weg. Ze zagen niet naar links ûocb naar rechts en glimglachend luis-terden zij naar de toch zoo voorzichtige fpreeken van ouderen, wierziel koud was of va»jongeren, wier zielreeds aile warm-te had verîoren. En ons katholiek Ylaamsch studeoteuvolk het had gelijk zijn weg te gaan zonder om te zien na^r die as ermonden, want laster was het en niets anders, Laster dat hun beweging al vroe<3 een k * eeken was van geest van verz«t en al te groote lo^heid. Zij, de leiders en zij, de jongens ze wisten beter. Ze wisten dat l.un volk leed al lange jaren en ze voelden dat dit lijden moest gaan ophouden. Ze wisten dat stand en fortuin en geleerdheid geen voorrecht waren, waarvan ze ili'uchtig mochten snoepen, zonder te d«nkf*n aan hun broeders, ron-d®m hen Ze wisten dat opde ALLIREER-STE plaats fortuin en geléeirdheid plich-ten, Kware pUchten baarden, die »a had-den te volbrengen teg^nover hun minder gelukkig volk. Z« wisten dat ze eens de leiders gingen word^n van dat volk en dat ze» dan bested^n moesten al hun kracbt en i vloed om hun volk beter, g«iukl'iger te ma en.Ditkondan z-e niet ZONDER MANNENTE ZIJN, KRACHT-VOLBEWUSTEMANNEN. Z« MOÈSTEN DliS MANNEN VAN KARAKTER WOR-DEN, raannen met Uaar inaien van hun plichtea en met gr< ota werk- en darf-kracht om ze te vervullen. Die * hool d«?r eeht« vort«ing tôt dit karakter-zijn bood hen Vlaamsche katholiekô studenten-beweging.Jàdi waa het ideaal van die beweging. En de leiders wiaten en de jongens wisten dat m goed deden met dit ideaal na te streven De lwid^rs M*Un dat ze goed deden de jongens te helpen hun zelf te laten v-orden langs dti Daan van eig^n Itaal en eigan Vlaamsche beschaving. Dè jongens wisten dat ze zoo stsrk zouden •worden, dat za zoo in staat zouden ziju hun volk t« helpen en te begrijpen. Ze worden gtîvsrmd en gekweekt gelijk hun volk. De volksziel en de hunce klonken eender. ' En bleef het niet bij louter gedachten? Werd h^t ideaal wel gedegen werkelij -heid. I; hat het antwoord aan allen die hebben mogen werken aan die jongens->zielen. Ze ^eten wat een rijk gedachten-ieven er werkte en stuwde in de koppen onzer studenten. Ze weten wat een ernst er kwam in hun levtn door dit bewustzijn der verantwoordelijkheid die wpg°n ging op hun gewet'en. Zij weten wat macht van studie er werd v< r*erkt DAAROM ; zij weten wat, reinheid en jongelingsadel er «erd geboren en ont'i keld door 't oevoel van echte fierheid, dat «e ont-wikKelden in h?n Ze weten hoe groot de zelfeerbied bij ozze jongens was. Ze weten dat de gedurige wilsvorming, de grootere arbeisSsiust van hen kapa ters maakten, waarop men ste^inen kon. Bki elkeen wist, zoo hij iets wist, dat zoovelen onzer voormaanen, onzér har- Officieele Berichten " 1 1 m ■ 8 Belgittth offloieel berioht. Le Havre 10 Sapt. Artilleriestrljd op vefsthillende puoten van het Belgisch fror t, zoowelin den omtrek Tan , Nieuwpoort als in destreek van Boesinghe. Franvehc offl«i«ele beriehtea „ Parijs 20 Sept. 23 u. T«u N. van da Somma dadan da Duitschers vandaag pogingen, om ons ait te stellingen te n ve*drijven die wij laatst veroverden. ï- De strijd begoa om 9 u. 's morgens «a eindi(?da bij 't vallea van den nacht. )- Op eea front vaa *ijf ka». ?aa af de hoeve Lapriez tôt aan de hoeve van het bosch Labbé, »r kwam de vijaad, na aene micluige artillerie*oorbereidiug, ten stormloop. e Or,ze troepen vrederstoadea prac<htig aan dezen stroom vaa aanrallers en sloegen den tegenstre*er af door een kruisvnur van mitrailleuzdn en artillerie. e Oserai behielien wij ooze stellingen. I>e strijd was bijzonder harig rond de haeva Lepriez en in de streek van Bouehavesnes. ' Voor de koeve Lepriez werdea vier opeenvolgende stormloopen ongenadig door ons vuur J verbrijzeld. Men zag de Duitschar» in wanorde achter een heuvel vluchteo, terwijl het terrain mat e dooden orerdekt was. 't In den seetor van Boachave»nes gelukten de Duitschers na verscheidene bloedige neder- i- lagen er in, voet te vattan in het N. Oostergsdealte van het dorp, maar zij werden gedurende g een oawddaralaanbarea te^enaanval met de baionet teruggedreven. n 50 gevangenea waarender verscheidene offlcieren bleven ia onze handen. ir Volgacs eifen bastatiging en verhalen van de geyangenen, moet de vijand aanzlenlijke e verliezsn ondergaan hebben. Gewonc kanonnade op het overige van het front. d K£atg«lftehe d»ffloieel« beriehtea. r Londen 90 Sept. 1; u. > Ten Z. van de Ancre sloegen wij, gedurende den nacht, verscheidene tegenaanvallen af, j_ Tarnielden twae stellingen voor kanonnen an eene munitiebergplaats. Ten Z. »aa Arras veegdan wij 200 m. vijandige loopgraven schoon Gisteren namiddag: deed de vijand eene mijn springen «onder schade te veroorzaken. Wij bezettan dan naasten boord van <len trechter. Londen 20 Sept. îi u. 45. s Ten gevolge van den geweldigen regen bleef de toestand onveranderd. l- Groote artillariebedrijvigheid bij den vijand ten Z. v»n de Arcre. :e Maer dan iOO gevangenen werden gedurende de laats^e 46 u. aangebracht. IS j. Rnstiseh ofll»ie«l berichi. u Petrograd aO Sept. Het Weatalijk froat en het front van Caucasie ondergingen geene verandering. r Italiaansebe offleieel« beriebten. n Rome ÎO Sept. Wij aloegen'varscheidene aanvallen af in de omstrekes van Caserasebio, aan de bergengt* _n van Sangiovanni en op d« Nooiderheuvels van de C Jibricon. ■ In de vallei van den Brenta veroverden wij op den linkeroever van den Mase de heuvel 69, ten W, van Ghisi. ^ Op dea Garso «atten wij onze verdedigingswerken voort. m Froat vaa Maeedonie. in Salonika 20 Sept. 3 Op dan S rouma t«t aan de straektan W. van den Vardar gewone kanonnade en ontmoe ^ tirge^i tusschen vooiposten. ^ Ten O van deGerna ze'.ten da Serviers hunnen vooruitgang voort, vielen den heuve à 2.&ââ da hoogite top vaa dan Kajmachlar aan door den vijand verscbaast. Na eea kardaetkigen strijd blaef de Ser^ische infanteiie meester van de stelling. De Bulgaren hsbban groote verliezan ondergaaa en lieten enkel 50 gevangenen in osz 1- haaden. îr Tan O van Flarina, in de streek vaa de rivier Brod, werd een Bulgaarsche tegenaanval le onderstrand doar de Cavalerie, daor onze afgaslagan en koa de Servische lijuan niet be ,n raïkan. n ®p orZîn lix;kervleugel waerstaat de vijand nog op de hoogten ten N. van Pisoderi en he r kloos'ar van San Marco. I I.» Florina zuiverden wij eenige huizen waar da Bulgaren nog hopeloozen weerstand boden _ Wij nsatn ^adurenda daza krijg-bewerklog aan honderdtal gevangenen. B^ne luahtvlaot wisrp bommaa teMonasiir. ^ Sa'onika ao Seot. V I<î den macht vaa 18 Sept, vrarden onze p^trouillen ten O. van de brug van Orljak, aan a gevaslan door den vijaad dia afCAslsgen werd. f- la dan zelfdan naeht ^ard tut vijandig kamp van Presenik door onze vliegers zichtbaa ;r met eosd gevolç gebombardaerd. (j Geena krijgsbewerkingan op het front van Doiran, j_ Rome 2o Sept. Belangrijke Balgaar ahe troepenmachten vielen onze kleine "voorposten aan. Wii hieldan dan vijaadigea aanval tegen en ontplooiden oits op den ijzerenweg Doiran !• Demir-Hiasar. a Bonmaanieh offleieel berieht. d Bucarest 2o Sept. e Noord, Naorl-Westerfront : Wtj staakten onzen aftocht t»n versterkten ons voor Petroielj ' la Dobrou ija : Hevige strijd. Wij sloegen aile aanvallen en tegenaanvallen af. Vijandige vliegers bombardeerden Goastantza en Piatiwd zonder schade te vevoorzakec ^ Bucarest 2o Sept. Men saint eene Roemeensche oyerwinning in Dobroudja inde streek van Enigea op ^o kœ |n ten Z. van den îjï^rweg Conaiant'a Carnavola. -e De strijd wordt in de2« streek voortgezet. in 1 de soaiale werlers, onzer beste, mee t volksg«liefde priesters, onze<r moedigste missionfiariasen, kinderen zijn onzer VI. kath. studentenbeweging. : Die beweging was qpd school van de zuiverste karakter ormin? in vredestijd. De oorlog is gekomen. En de oorlog heeft getoond dat ze haar stuwkracht niet heeft verloren, zij is geworden een I school van heldenmoed, van trouw aan ' militaire tucht. Van de eerste dagen der mobilisatie af hebben onze studenten, gedrevrn door 'tgevoel van fisrh;id en van re<iht dat wein h^n ontwikkeld had-den, zich met honderden vrij willig in het leger ing^lijfd en voor geen offer zijn ze terug gegaan. K^istig hebben ze hun jong bloed vergoten niet zoozeer voor 't Belgie dat bestbnd maar rooral ^va«r 't Belgie dat ze hoopten, dat w@rden zoa, ten koste van hun bloed. Dat weet ! ieder die onder onze troepen heefÇ ge-leefd. Hadden >e plaats hoeveel namen zouden we hier neerscbrijven ? om maar te denken aaft de allerlaatsten ; wie kent niet Gust. Van Cauwelaert en hoe hij werd bemVnd door zijn jongens en hoe hij voor ;ieder is een voorbeeld van mannelij'ien moed 1 Wie van Leuven en de VlaapLderen denkt niet metweemoeden met fit» rheid aan onzen vriend Firmin Depre/, ; di« nooit anders kende dan den plicbt , Hij was een kind der studenten-•bond en.... En zooveel anderen, die aile vrie'nden onzer beweging kennen — De oor lo^ kwam en aan ons is hij komen g^'een die grotte les dat we waren op de Pf )ede baan ; cEat we begrepen hadden wat v/laanderens rijke jeugd behoefde ; dat ij ons werk van vorming hunner ziele» be-} stand was tegfern aile stormen.... Die les be ^aren we en dragen we mee ||| correspoadanten. Duitsche tegenaanvallen worden op de Somme met sroote verlifzen afeeslasen. 1 n Parijs, 20 Sept. — Gisteren heeft de vijani hopeloozî pogiagen gedam on d& stellingei dcor de Franschen veroverd, terug te winnen e Zonder naar de verliezen om te zien wer een stroom van vijandea verscheidene ma!e op or ze verbondenen afgezonden. Niet eei i enkel koa het doel bereiken. Onder het kruisvuur vin mitrailleuzen ei n ariillerie genomen, we:den d« Duitschers al koren weggemaaid, t«rwijl de O'erlevendei hun heil moeten zoeken in een ordelooz vlucht. ir De sttijd begon om 9 u. 's morgens en "ein digde enkel bij 't vallen van den nacht. He slagveld was met Dui sche lijkea o?erdekt. Eens te meer moet de vijand zijne o^mach c. bekennen. e Schrikkelijlie Buikche verliezen ,e Londen, ao Sept. — De correspondent vai i Wat /ooral de laatste gevachten kanmerkt i is het greot verlies van mannen, door da Duitschers ondergaan. i Hat is buiten twijfel dat de Duitsche verlie-1 zen hun toppunt bereikt hebben, gedurende 1 dezen strijd. Wij hebben loopgraven gezien die met lij-1 ken gevuld waren. s * 8 Duitschers vallen tegen 1 Engelsehman t Londen, 20 Sept. — E venais op het Fransch f ont, is het slagreld waar de Engelschen strij-t den met Duiische lijken overdekt Tolgens statistieken ter plaats opgemaakt, telde men achi Duitsche Jijken voor een ge-daode Jiagelsjhmin. i de Agence Keuter schrijit op 17 sept. terug in ons bevrijde land om gesterkt f door haar te scharen rondom ons, nog ' slerker en nog inniger de katholieke, geestdriftige jeugd van net herwordend gelijk berechtigd Vlaanderen in een Vrij Belgie. s A. DE GROEVE. Abonneirt u op « ONS VADERLAND 1 heringericht en uifgtbieid. «« «t «» »» »» M *» •> »*-•> »> «* **'" te Tvtsdyerven en Kralglas Ik zit hier kommerloos, na den sien-1er der gewone dagen, mijnpijp te roo-ken. 't Komt er een vliegsken me plagen herhaaldelijk, tôt ik ineens, met "eer ,e" bruusk gebaar mijn hollandsche pij} rel aan stukken zie vallen. Dat is er tocf 't yemak van : die moet men niet mee i 2e oprapen En zoo denkt men aan potscherven er krabglas... ,e* Potten 00k verslijten niet en 't glai iet hoeft toch eens, vroeg oflaat, gebrqken. Maar potscherven, als ze tôt fijne, n' blinkende stukjes zijn vergruisd, die dt kinderen zoo graag opvisschen om hun mozaiek indespeelkamer te leggen, zij* D" nog niet bij machte een regenplassen U ar stûiten op de zompe zandige strater rond ende omme Kales, en 't krabglas, dat het broodje helpt winnen van 't zi 00k welk schoenlappertje uit een achter in" buurt, is een verduivelsch vijandjevar pneu en gummiwiel. Daar heeft men zou men wanen, hier in Frankrijk. Itoch een handje van weg, krabglas oj den rijweg te zaaien.... !D'- Potscherven en krabglas— ligt ei m. niet menig hoekje in ons Vlaamsche zon negouwen dat al niet meer weerd is dai potscherven en krabglas..? Velen zul len er komen, om die brokkelingen, al ~~ groote kinderen, op te rapen als eet *e- kostbare relikwie van betere dagen, ei en 't krabglas zalmisschien wel dienenon aij den franschen of duilschen blaai vele [fii af te schrabben... Maar ons in-vlaamsch karakter kai an niet stukgeslagen. 't lsvog als een klei ii en de handen van den potbakker, wordem *D tôt een schooner vorm gekneed, en mog en 't eens, verglmsd met vrijheidskleure sn- tôt een echte schoonheid gedijen... Via Ile minqen daar slrijdt ge voor ! De y JoB. ien Komt er voldoende steun en belanj ^ stelling voor ons blad, dan verschij* het weldra op VIER bladzijden. In de Balkans <Bk A. V*V MUiittMUW D.» strijd rond Florina Amsterdam 19 Sept. — De hevigheid van den strijd neemt van uur tôt uur tee rond Flo-, rina. De Bulgaren hebben in der haast ver-steiklngen gezonden van Mooastir om den af-1 tocht tegen te houden. Sedert twee dagen woedt een bijzônder hevige strijd ?oor de stad Oai het bombardement van Florina te beletten dat onder vuur van den vijand is, hebben de verbondeten stellingea genomen op ao* van de stad. Gisteren werd een vijandige werkers-groep dosr de verboadene artillerie getien-deeld.De loestmd vaa den vijand is ernstig en de verbondenen zija meester van den toestand. Wanr eer de Bul«raarsche te&'enstand cebroken is zuilen zij nieu^en vooruitgang maken. Ile Serviers dringen l in haaœ groadgebied Na een hevig gevecht hebben de Serviers t den hoegsten top van den Kalmakcahn bezet. 't Is het hoo6ste punt van den bergketen langs de grens. en de Bulgaren haddea voor taak deze tôt dan laatsten mm te verdedigen. t De tegenaanvallen werden toch allen afge-slagen. Door deze bezetting lijn de Serviers voor de eerste maal op eigen groodgebied ge- Hrnrcr<»n D De loestasd in Qriekenlaad Dringende nota , j aan Duitschland ■ f j He refeerieg vraagt de in vrij-heidatïHing vau de troepen t« r | Cawalla gevangen genomen. " | Londen, 20 Sept. — De Agence Reuterseint }, : dat Griekenlaad aan Duitschland eene drin-i gecde nota ges uurd heeft, die de onmidde-' lijke tnvrijheidstelling vraagt *an de troepen te Cavalla gevaagen genomen. Athenen, 20 Sept. — Volgens berichten uit goede broa, zou de Grieksche regeering aan Bulgarie de invrijheidsteilirg vragen van de gevangen genomen Grieken : deze van gene-ranl Hadjopoulis en deze die vroeger genomen ^ werden. Colonel lladjopoulos heeit s gehavdeld tegen de be reles l van de regeering Parijs, 20 Sïpt. — Uit Athenen : t Volgens de tele^rammen ge wisseld tusschen r de Engelsche admiraal en de Grieksche minif-ter van oorlog, zou Colonel Hadjopoulos uit eigen beweging en tegen de bavelen van de 1 erin* het vierde Grieksch leserkorps over- l geleverd hebben. i Wat Hadjopoulos aan de e Buigaren overleverde ^ Salouika, 20 Sep'. — Volgens inlichtingen uit goede bron heeft Colonel Hadjopoulos aan de Bulgaren overgele?erd : 5000 mannen, 55 Veldkanons, drie gioepen bergartillerie, verscheidene zware stuks en veldartillerle en al de ariillerie die de foàeo bevatre, 7000 gewe-ren, al de trekiieren van het vierde legerkoiçs f- al de cavalerie verders de muilezels diemtig ' ^ voor de bergartillerie en een machtigen voor-raad levensmiddelen en munitien. Men kent het lot niet van het 16e infanterie-^ regiment.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes