Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

827 0
23 augustus 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 23 Augustus. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h707w68f1h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

V : j......a\û — sur:,:?. t. 75 vmi : 10 cemtieisien aoensdag, 23 augustus fsia | ONS VADERLAND stichters : j. ba.ckeiandt en a. tempere Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der week SlfgSI 0psl9' \\?ue6NlJïe!'cAuisKELANDT INSCIIBMVIlSGESr er rnaand lieïgie i.ï» Frankrijk 3.Ï5 Eng-clantl-IIoIlaiitl 3.50 èr triniester » 5.00 » C.50 » lO.OO EICHT DOÛE, VEIJ EBî VEÂMK voor god m vole m im * <9 A » i I A #?, -TT **3™ r— f - —" .1. .■ll.,roiwn.l..««»K II l«Jj i IIVSCiaRIJYmGEN VOOR SOLDATES Per WCek vy CÎtîfii'CBl} Oi35 deze insokrijvingen dienen met minstens nfô * m -lO NUMMERS INEENS AANGEVRAAGD EN DAGELIJLC * lllijt£llu a. AAN HETZELFDE ADREL GEZONDEN TE WORDEN PERSOVERZICHT De îusscknkômsl van de Verbondenen in Euilaed « LA VICTOIRE » ,0-ee/Z m zijn Naan-'iagnummer een lezenswaard artiksl over 'de Russische omwenteling. In den klaren Islijt die Hervé eigen is, toont hij aan waarom de omwenteling zoo heel anders 'afioopt dan de Fransche 0mioenteling •van b0. Wij nemen alleen zijn besluit Wer : Da Monjik heeft met al de overblijf-! sels van de oude Russische maatschappij jafgebroken, ais eea kind, dat het uur-werif, waarvan het getiktak zija onge-iduldof zijn nleuwsgîerigheid opwekt, jia een oogeablik van woada of weetgie-■rig stuk maakt. I Oedea doat hij uit dea vreemde de I uurwerkmaker komen, die het gebrokoa ■luig waer zal in orde brangen. De Duit- ■ sciie uurwerkmaker zou zich daar graag ■ nies bezïg houdec, maar sedert de Marine ta do Somme, sedert de verloopen Itaaand, vïndt hij maar waicig vertrou-I wea meer en het oatbreefct hem aan tijd I en mlddelen. I Aileen de uurwerkmaker der verbon-Idensa beschikt over die middelea. I Hij ontscheept talrijke plosgea te ■Arïhangoï en Vladivostok. ; Je restauratie, de heropleving van den Russisehen staat is op goeda baan. L,HOMME LIBRE volledigt de schels van den Russischen toestand en verrecht• vaardigt dus nog beter de tusschenkomst der verbondenen. Hjtverraad der Bolcheviks is niet alleen ia 't oog vallend, het is verblindend en alieen, zieade biinden merken het nist op. l)a verbondsnea hebbsn dan ook nsetveel verdiensten het vastgestoid Îte hebben. Door maatregelen te nemen om et de gevolgea van tegen ta gaan, h:bbea x\j terzelfder tijd zich zeif en hiujand eea grootea dlonst bewezea. Itusland worât van het Duitsche juk anïrust, het wordt in staat gesteld zich uenn te richton, ia céawoord het wordt gsred. Ooor die huîp niet te verleenen had-den zij een misslagbegaau, die de groot-ita gevolgen had kunnen hebben voor m heii der verbondenen. Ue Russische locialisten mogen gerust zijn. Die m's-Mlagwerdniet begaan. Uen is het dus algemeen eens dat er Vioet gewerhtivorden, maar hoe ? Daar* îft.r wordt in de bagbladen erg gestre-"■ De eenen willeri en rëpubliek, de mderen een vorstenhuis en elk tracht te I M-ijzen dat de Russische bevolkini? Wenï zooals hij. Os Dmfsck a/tachf WP gansefe 't Eagelsch front 4 i/uilsebe legsrMôrpssii eaa heî lertagï-reEMea ■ Loadec, 20 Oogst. I *Vally ^xpress» : I;,, ,'f.T ^-ische legers op vijf zijn thans ■ 'ttoeiit onder het vuur onzerkanon-Bi ' "et N. gebeurt die aftocht in ■ aanderen. Het zesde Duitsch léger aiiss verloren wat overblïef van ■eerïte?en tenein dat de Lsi® bc" ■ 2^70od.en bera-kten de Bourre. ItltJ n ^Uitscli ïeRer Blond ook terreia ■ ' Al Vau Atrecllt ea verliet Fenchy. H r,r, a e,n..^83 legers zija sterk aange-R. f Qe lija Peronne-Roye. De bezet-Boni fr ,°^ten van Outersteene was Biurt' ^"i^ûd eene grojte verrassing Heu 3 eu duitsch leger ondergia-Hsliin»! zwai-a naderlaag. De Duitsche »U08-Va? Merïill8 en listaires zijn 5 oedrelgd. ■ttezp^ra?otur!er Zeituag » schrijft : ■!t'i en 3 nlet voor OES front- iiet is d°anSf^tn^baa^ Gaat dB vijiand ■'i2lgdis at cns P^an Se* |J der Esgelschca ceemî ■ferr' p° °.08st. ■tit,. • -uter op hetEngelsch front Befirutem'l?,uVOer,ea eene aanhouden-I^UuitAu °P.d6R viia^d. HrHoree; Kers ziJa seer ongerust. De-Cy, EÎaJo0? zi-'he?1ë den wag M Mtt lm n emeene> maar viQ- hoat-finV t,0£P8u d}e zich ont. "■en tog aan iiet darde la D"P,r I 1 n de* DAILY CHR0MCLE » Jean riien daarover van de hand van Harold Willemans het volgende lezen dat met : het g&zond verstand schijnt overeen te komen en dat ook wel de meening van ' \\ ils on zijn zal. f * De voornaamste moeilijkheden waar« mede wij zullea af te rekenen hebbea ■ zijn meer vaa staatkuadigea dan vaa krijgskuadigea aard. Da Bolcheviks val-ien erg &f alhoewel hef nïeuws van de viucht vaa Lenïna ea Trotsky naar Kroonstad erg onwaarschijalijk is.Masr hua vai zal ons tegeaover verwiskelia-gea st6llea die van de verbondenen "veeî tact zuliea eischan. In da hoofdsteden dar verbondanon laten de vertegenwoor-digers der verschillenda Russische par-tîjen ea grospan huaae waaschen hoo-ren, zoodai de Franschea, Amerlkanea en Eageischea die met do Russische ioestanden welnigbakead zîjc, niet we-tea wat te deaken ea door al die uiteea-loopande raadgevlagaa wat het hoofd , vêriiezen. Onze taak is echter klaar. Het werk i van onze troepen is Rusland van Du!tsch« laad afheipen en hst volk zija vrijheid vaa handalea terug schenken. Maar v/ij mogea ea kuaneu Ruslandgeen richticg opdringea, noch ons vereenzelvigen met gelijk welke factle, noch iets doen | dat de vrije heropbouw van Rusland zou kunaen verhinderea. De tegeaover elkaar staande partljen zijn ertoe gebracht elkander voor Duitschgeziad ta doan doorgaaa. Da varboadenen zouden den bal missîaaa door daar gehoor aan te gevan. Er zijn zoowel repubiiek» ais vorstgeziaden on-der da voorstaaaders der verboadenen, die ailes gedaaa hebben cm den Duit-schon invioed te varijdelen. In diea twist mogen de verbonden dus door gaen verkiarlag nog mia door een han-deliag tusscheiikomen. Hat sou gevaarlijk zijn moest de mee-aiag oatstaan, dat wij door oas militait en economisch optreden een der richtingen bevoordeeligen. Het ware even gevaarlijk moesten de verbondenen tôt da ovartuîging komen, dat de eens richtingDuitsch. en de andere Er.teat-ge-zind is. Oaza eealge richtsaoer moat oasijdigheid zija. De proclamatia der verbondenèa spreekt oyerigeas ia dien zin. Wij hebbaa alleen uitstaans mot Rusland en zuliea aileea daa eene poli-tieke overwianiag behalea als wij aile ! Eateatgoziade grospec, van wslkekleur ' ook, kunnea verecalgan tôt de groote taak is afgeloopen. Frassehe voôriiîf|aog Ten Z. vaa ce Avre hebbea de Fraa-schen zica meester gemaakt vaa Beu-caignes, na een erg gevecht. Gsdureado hun ^oruitgang, glsterea, tusschea Maiz on de Oise, hebasu zij 500 gevan-geaen gemaakt. ïea 0. vaa de Oise heb-b&n zSj de Duitsche lijaea aaagevailea op eea front van geraiddeld 25 koi., van af de streek vaa Bailly tôt aaa do Aisne. Oadanks dea hevigen tegeastaad der Duitschers hebbea de Fraaschea op hua îiakcrkaat de oosterlijka zijde vaa hst bosch van Ourscamp bezet ea tôt de on. middellijko aabijheid gekomea vaa Car-lepont ea Caisnss. In't ceater veroverden zij Cambray-j Biéraccourdeile en bezettea de hoog-! viskta tea N. van Vassens. Op hua rech- f terkant namen zij de dorp2û Ve^apaaia, | i artiers, Cuisy ea-AImaat, en Osly. | Courtil is. De gemidàelda vooruitgaag ! was \ier kîlometsrs en bracht mser daii 8000 gevaagaaea op. 't fotaal krijgsgevargenen, door de r raaechea gemaakt sedert 18 Oogst, tus-sch$n de Oise en do Aisne, overschrijdt tien dulzsnd. Op mia casa 10 kiîometers vaa Noyôa ParîjS, 10 Ot>gst. _ Ma&rjchalk Foch valt voortdurig don vijar d aau. De laatste aaaval vka het 10a iegsr, waar^an Mingia aan 't hoofd staat, aracht ons tôt op 10 Ken. ten Z. vaa Noyoa, dis nu steeds wordt bescho-ten door onze zware stukken. Bc kolsîtslrsek vsn Caîônne vrijg^maalit | Parljs, 20 Oogst. Da vooruitgaog der Engelschea !n de 6 becht der Leie, maakt ganseb do koiaa- p Si 1. A t>, lr ( a i .» «1 f. imi ^ De bijeenkomsl der 2 Keizers Met â3uifsch-©<ss5enrijkscfe verbcsîd fesdreigd Zurich, 20 Oogst. Daags aa de terugkomst van keizar Karel te Weeaen heeft de Duitsche pers eea heel anderen toon aangeslagen. Do dagbiaden betwijfeien grootelijks het « versterkte verbond » met Oostsn-rljk, dat zij sedert maanden aan hua le» zers bsloofden ea waaryan 't eerste voordeal was het bakomea van Oosten-rijkseha soldaten. Da « Gazette vaa Francfort » zegt dat een nauwer verbond aiat Oostonrijk voortaan oamogelijk is. Het is zcker, zagt het blad, dat de besiuîtea die wij wanschtea niet genomea werden. Maar het dagblad getroosî zîch verder als het schrijft : « ïndiaa de algemeane vreda dea voîkereaboad moet teweeg-breagea, dan is dit sterker verbond ovsr-tollig. • Ourian sou ûju osfslag geveo Eea kwasie ambtalijk saelberlcht aan de « Stuttgarter Noues Tageblatt » doet da ontslaggeving vaa Burian voorzien. Da Duitsche regeering aanziet den graaf aïs veraatwoordelijk voor de oneen!g« heid dla onistaan is nopens de Poolscha kwestie. Keiz?r Kareî I sou alîe militaire liulp geweigeri hebbea De Weensche pers schrijft duidelijkar dan de Duitsche. Zij geeft te verstaan dat Karel 1 zou gewaigerd hebbsa eea miiltaire hulp te zeadea naar het Westarfroat oader voor» weadsel dat de opsnbare meeaiag in Oostenrijk er vijandig aan is. Waeaoa ea Barlija zija dus verre van 't akkoord ta zijn, zelf over politieke zakea. iiUKBfea- ... Amcriita Om deo oorlog le winuea Naw-York, 20 Oog3t. Bij de voorlagging vaa da nieuwa bill voor den oprosp der militairea, he6ft geaeraai March verklaard dat door die wst het mogeiljk zal wazen dea oorlog te wiaaen binaen de twaalf maaadea. lk ben ovetuigd, zegde ganeraal Marsch, dat de strljdlust der Amerika-nea da iegars der Verboadenoa die reeds vier jaar vechtea aieuwca moed ea hoop zal iaboezemaa. t Is het Am&risaansch leger dat de beslissoade slagen moet tosbrengea. Engeland en Fraakrijk mo3ton huane lsgers op da tageawoordige sterkta be* houian, maar ia Juii aaastaaade zal ons léger van 3 200.000 man, de Duit-schers verjagen waar hst v/i!. De zege-praai kaa niet langer uitbiijven. Volgens hat Amcrlkaansch programma werdea in September 200.000 maa opgeroepon ; 150 000 ia Oktobor, No-vember en Decambar ; 100.000 ia Janua-ri ; 200 000 in Februari : on sedert Maart 300.000 per maaad. "T~"' ,| i, Be verliezen der Casadéezesf Londea, 19 Oogst. U t Toronto wordt aan de « Times » geseiaa : Het tataal dsr Canadsesche verliezen sedert het begin van dea oorlog overtreft eea v/einig 100.000 man. Bij dit getai zija gereksad de gedoo-dea, da gestor»eneu tan gavolga vaa kwetsur3a of ziaktea, de gekwetstea die ongeschikt werden voor dsa dienst. -—™———■— .. lié duur îeven m Japaa LoadeD, 19 Ojj;st. Eea sl elbîricht, uit Tokio a&a do agei:cie R^utrr gezoadeu, z'gt dat be» toogiagen p-aats gi-î'p-n ta Tokfd, ten geyolge vaû het duur iaveD, voorai het stijgen vaa den prijs der rijist. Eeuîge honderdea betoogers doorlie-pea de stratea ea fcraken de îuiten van do voadselmagazijaeu. dj policie hstfc teae streage bewa- LAATSTE UUR 0® laatste berichfen geven feijzôoderlajk g©sd meuws Parijs, 21 Oogst, 11 u. 5. Da laatste berîchtaa zijn bijzonder goed, de krijgsbewegingan duron voort la de beste voorwaarden. Lussigfôy» KoyôM ©n Eoye op 't punt vasa te vsllsa Parijs, 21 Oogst, 14 u. 15. Terwijl het 10e leger van geaeraal Humbert met het 3e leger ten Zuiden der hoogviakte vaa Lassigny, met 't doel van Noyoa te omsïngelea waarvan onze voorpostsn slechts 7 km. zijn verwij-derd.Oaae troepea doen huane drukking steeds op Roye gevoelen wiens statie zij bezetten. lésa schoône buiï Parijs, 21 Oogst, 11 u. 5. Oader de 8000 gavangen6a beviadon zich vale officierea. Zeer vele kaaonaen en een overgroot deel materlaal werd ook buîtgemaakt. (Havas.) dspperhci d d@r Frasisclisfii Parijs, 21 Oogst, 14 u. 15. Door deze aiauwo aaavai mag man deaken dat Marschalk Foch boslotea is den vijand geen oogenblik rust meer te laten. Dit laatsta offaasief bawijst aog-maals de dapparheid onzer soldaten. Hat veroverd terrsia is bijzonder belangrijk op strategïsch oogpuat. Da saelheid Wàaraisde de Fraaschea zija vooruïtga-gaaa is te maer merkbaar, daar zij over" grootte moailijkheden moestan overwia-nen.De lasîsîe v®rdedi^@rs van Mgrvill® Parijs, 20 Oogst. Waanaer de Engelsbhsn Merville bia-nendrongea vondaa zij er een vijftigtal kloeke kerels als achterwacht. Zij ba-hoorden tôt de 2e Wacht reserva. De toestand der stad is droevlg. Ailes is er bijna verwoest. De meeste huizea zijn verwoest of geplunderd. Mr Clemeaceiu op 't frosî Parijs, 21 Oogst, Mr Clemenceau kwarn gisteren avond terug van 't front en verklaarde zich bijzonder tevredan over de toestand. Verfrek vaaa Ciimeesche Iroepso ns-ar VSadivosîock Londea.— Mon seiat uit Ti&n^Tsin, dat da eerste Chineesche troepen voor Siberië, Pékin hebben verlaten voor Yladivcstock. Esa Dsiilsch Isaialjosa w@ig@rî ©ess legcna^a^sl wiS te voeren Parijs, 21 Oogst. A!s bswijs dat 't moreel der Duit-schers ferm aaa 't zakkea is, vertelt mon het geval vaa eea Duitsch bataljoa dat, alhoawel het de ordsrs had gekre-gaa om een tagenaaaval uit ta voaraa ta Palsieux, seinde aan hua overste dat zij weigerdaa. Men verplichtte hen eiadelijk door de macht, Zij doden het mat tegengoesting en verloreu varschrikkôiijk vaei man. Kéiiisg Ferdinand op stervêË Eu!|grlë sow de repubiiek uitroepea Parijs, 21 Oogst. Londea. — Da * Libéral » oatving hat nïeuv^s vaa eene zeker<sbron,âatkoaïag Ferdiaaad vaa Buigartë tagaawoordig te Frankfort verbiijft, waarzijae familia zich aaa zijn startbaa schaart. M.*a ver-wacht zija afstcriren. Zija vertrok uit Saiii moet eerder worden toagsschravan aaa erge wanor-ders, dia er plaats grepaa. Man mag zich binnea eaksia dagoa aau zij a aood vsrwachten aisook aaa tuitrospan vanda repubiiek in ButgRiië. Mieuwe a*nkt»mst vaa-^meriksaasche Iro psn îs Vludlvostdck Parijs, 21 Oogst. Vier aieuwe traasporten mat Ameri-j'aansche troepsa zijn aangekoman in DE ENGELSCHËN VALLEN AAN tea noorden van de' Ancre ! M ZIJ MARES! AANZIENLIJKE VOKDEBESG i— X —— de âmbtel1jke meoe©eele^©eh . -srtt-H TrvT-mTvreïfir» a il e i- e j a a d 3 i s e t i 1 l 1 s 1 i » » r r \-1t 1 i i i i i fransche legerberichten van 21 oogst 16 u. Gedureade dea aacht is or geene ver-andarlag bijgôkomaa tusschan da Oise en de Aisne. Da Duitschers dedea geenea tegen-aanval.Dezen morgen lorderdan de Fran-schen steeds op hot gaascho front. Carlepoat en Curts vlelen in onze haaden- Zij woaaen ook veld na hevig vechtea tea W. van Lassigny ea sloagen ver-scheideae verrasseade aaavallen met goed geiuk af. LASSIGNY GE¥ALLE1* 23 u. Tusschoa de Matz en de Oise hebben da Duitschers oadanks hunnen tegon» stand moaten wijken oader de sterke drukking onzer trospea. Lassigny is gevallea. Meer ten Zuidea aamea we voet op de Plemoat, verover-dea 't bosch van Orval ea brachtea oaze lijnen tôt nabij Chiry-Ourscamp. Tea O. van do Oise hebbea da Fraaschea hun» nen vooruitgaag voortgezst. Op den iin-kerkant vie! 't bosch van Carîepont ia onze haaden. Wij bezetten de Oise ten O. van Noyoa tusschea Ssmpigny en Pontoîse. Nog meer ten O. hebben wij don weg van Noyon naar Courcy lo Chateau over-schreden en bezetten Gamelin-le-Fresne Clerancourt en geraakten tôt nabij St-Aubin.Sadert gisteren hernamen wij eea twiatigtal dorpea ea maaktoa een voor-uitgang van 8 km. op verschillenda pun-ten.efêgel^che legercerichten van 21 oogst 15 u. Dezen morgan om 4 u. 55 vîelea wij op een breed froat aaa ten N. van de Ancre. Men saiat dat onze troepea voldoende vooruitgaan» Gisteren aamlddag slosgea wij hevige vijandige aaavallea af ondersteunddoor eea machtige beschieting. Rond Fampoux verbeterden wij lich-tjss onze stelliagea en maakten gevan-geaea.In dea aacht brachtea wij ook onze lijn vooruit tusschea Festubert en de_ L'awe. Wij bezetten Le Toupet. In den vroegea morgea voerdea da Eageischea een plaatselijkoa aaavai uit in het vak vaa Locre, op een froat van eene mijl en bereikten al de beoogde puntea. 23 u. ■ Do aaavai door oas uitgevosrd op een front vaa gemiideîd 15 km. van de Ancre tôt nabij Toyeamerlla is goed gelukt. Op gansch dit front hebbbea onze troepen grooten vooruitgang gemaakt en eea zeksr getal krijgsgevangenen ge-nomen.Ia'tbîgln vaa dea aaavai veroverdea onze troep3a — Engoïschen en Neo-Za-ianders — de eerste lijaea en asmea de clorpsn Baaucourt sur Ancre, Pui3-au-mont, Bucquanoy, Ablainzcviiia en Muyannaviila in.Zïjwaren voorafgegaan ioor kunstmatiga rookwolkea on gevolgd ?aa tanks. Hua vooruitgang varmaerde-rend garaakt^n zij tôt de nabijhsid van pan dea Jjzjraaweg Alb3rt-Arras ea nain aa ook nog Archiet-lc-Petii, het bosch ✓aa Logeast ea Bourcellcs-Comte. Het gevecht was bijzonder erg op ver-schîileade puatea geîegen laugs den ijzaionwag en ten W. vaa Achlet-le-Graad. Eea sterke tegeaaanval werd afgeslagea. Op den oostelijken oevar van de Ancre fiebban onze verkenaers den vijand ferm aaagevallen voor Thiepval ea tea N. h:bben zij oaze lijaea ia de nabijheïd gebracht van La Touvet, tan O. vaa Paradis en tusschen Merville en Outter-steane. . Krijgsgevangenen werden gemaakt. Dezen morgen namen we be^uidea de L-.oro 13S uevaRgeneiat Londen, 21 Oogst, 7 u. In den vroegea morgen hebben ver. scheidene groepen her, vliegpleia van Phalempin tea Z. van Rijsel, met goed gevolg gebombardeerd. Vels bommea werdea geworpsa van kleiae hoogta ea de machiaegeware» dedea allerbest werk op ailerlei werkea, verscheideae hangars zijn gatrofien ga-worden aa groote branden barsttea uit.1; Duitsche vliegers die de onze aanvie* lea, moestsn wijkea Geea enksl van onze vliegers bleef achter. De dokken vaa Brugge, spoorwegea en vele stapslplaatsen werdea erg ba-stookt.Eea totaal van 15 lj2 toa werd er ge« worpea. Oaze vliegers dedea ook vele erken-aingstochtea ea aamea zeer vele zïchten. 13 Duitsche vliegers werden neerge» haald en zes anderen zagea zich ver«'/ plicht te daloa. Eea aader werd neerge« schotea door geweergeschut. la de sektor vaa Mervilla schoot eçn eakel vlieger vier ballons in braad. Zevea onzer vliegers kwamaa aiefc tarug. Het bombardeeren der bij^onderste vijassdelijkë ptssiîen Engelsch bericht. Tusschea 15 ea 18 Oogst hebbea oazs vliegers ta samen met die dar zoe de volgende puaten weest bombardeeron : ' De werkhuizan Solvay, Zeebrugge, de dokken vaa Brugge,batterijen van West» eade, de Oostendsche dokken, 't kanaal { van Zeebrugge, L'ffipghe, Brugge en ' vijaadalijke schepea. 15 tôt 16 toa werdea er geworpea met goed gavoîg. Wij vervolgdea oaze verkenalngs-dienst zoowel te laade als ter zee voor de onderzeeërs en aamea vola zichten. Nagea vliegers werden aeergehaald ea acht zagaa zich yerpUcht te dalan. s Vier der onzea kwamea aiet terug, wasrvan een in Hollaad aanlaadde. De drîe officierea werdea gekwetst. Te zelfder tijde gïngea onze water» vliegtuigen den strljd aan tegen de on* derzee-ërs en p-trooljeurs. Da onderzee- ; ers werden onidekt ea aaagevallea an de mijaea veraield. : Eea der oazen blaef achter. Eea vijaiâdig vhegtuîg aeergehaald. Loaden, 21 Oogst, officieal. Wij schotea eea vljaadig vllegiuig aedeT. Eea der oazen is vermist. De mist belette aile waarnemlag8n. Eea Fransche kruiser voor Viadivostock Eea Fransche krulser is de verboade* ae oorïogsvioot gaaa varsterken voor Viadivostock. Ûpsîaideiî ia Petrôgrad Amsterdam, 21 Oogst. Groote onlusten braken uit in Petro-i grad. Werklieden doorliepen desîraten roa« paado : weg met Duitschland, weg met Kremlin ! Esa ger6geld gevecht oatstond tegen de wachten. Vaa weerskantea warea hoaderden dooden en veie gekwetstea. Werkliedeflkweging îe Essea Amsterdaai, 21 Oogst. De werklieden te Essan hebben ver» rnînderiag van werkuren gevraagd. Dit wçi'd geweigerd. Da « Werklieden gazette » zfct de v/er» kers s.a:i zich te vercenifea en stand te houdou te^ca de palroois.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes