Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

254 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 22 Mei. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 12 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0z70v8b53b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DEBDK JAARGANG — Waaameï 737 DINSDAG 22 MEI 1M7 ONS VADERLAND »»iiiw«»t(iu, «*«»i Belgisch Hagbkd Yerf.eiîrtaeadfi a) de daffen der week aaaaarn » <. umiuin Bru^ter-W^ve- «-», s ue de Vie, Cala#* O D .J O *?, r.«<> IMortet, CALAIS «■BWWWWME6iBllg»i>fr«jBMP^ I 11 II ■■■■■■■HIM>lMWWMM»|>MMIMMpWMMtMMMMM————JHIBWi ABOOHEKIMTSPRIJZEH ■ Pep maaiiE) i Betgîe S, SCS Frankpijk S.00 Ents^tid«Kellin» 4.0-Pop irimssiep s 4.00 » 5.50 » 8.60 K»s*s schrijï« i « Oas Vstfterianâ » 17 pu» cte Vie. 0«Ss<6» RECHT D00R, VRIJ EN VRANK -*- ♦ * -f VOOR GOD EN VOLK EN LAND! EedaoiiS8tukJx«i> ileuw*. ta t* xandeo s«« M or n iT m ru- ObJUBiUUy ■»» Coiol* ABONNEMENTEM VOOR SOLDATEN • PeP «&eek (7 SS*g*riS 0.85 ) *>•>*► «oonnemeiiteii aieueu mal minutant 10 Per iwand MO ï * ^'.«ÎS?®56®! ««ageTraagd en «u »S»"W ' s>rtT«s ItOZOSdOO *0 *r,- ^a». erechtwijzing en dankbetuiging Sinds eenigen tijd had de Belgiscbe pers over 't algemeen, zoowel de Fransche als de Vlaamsche. de... netelige Vlaamsche kwestie links laten liggen en volgde zij eene een-drachtige zuiver Belgiscbe politiek. Het vuurken, vroager door XX° en consoorten aangesfoken, was uitgebrand... De » Union sacrée » was hersteld en elkeen dacht dat de Fransche B pers, wijzer geworden na de domme misslagen die ze beging, Jnu het auivar niilien&al è!î-. .;dpunt ni-1 meer bijster zou worden .. Edoch ! we hadden zonder den waardge-rekend. « Een ezel stoot zich geen tweemaal aan den zelfden steen ». zegt een Vlaamsch spreekwoord. De XX* Siècle wel. Zij breekt plotseliiig den wapenstilstand, verstoort opeens den vrede overal aangenomen ; nog nooit gebeurde dit zoo klaarblijkend als wel dezen keer. Opnieuw drijft de XX* S. in opeenvol-gende nummers den spot iuet onze leiders, zelfs met onzen beminden alhoewel beza-digden Frans Yan Cauwelaert... Opnieuw beweert zij dat onze hoofdmannen als para-sieten leefden van de grieven van het VI. Volk, als er zoovelen en onder anderen Frans Van Cauwelaert eene echte marteling onderstaan hebben om hun Flamingant-zijn, opnieuw zaaien hare dubbelzinnige ^ezegden o. m. aangaande eene VI. Hooge-school, twist en tweedracht in de rangen van het leger. Opnieuw beweert de XX" S. dat er geen Belg is, die « ooit » in zij ne be-langen of zijne vrijheid geleden heeft voor 2ijne verkleefdheid aan de VI. taal : 't is nochtans zoo « heel » lang nog niet geleden dat Goethais en Goucke die geen fransch kenden, ontschuldig ter dood verwezen werden door Vlaamschonkundige rechters, Eu nu nog in 't leger, wordt meer dan cens een kaakslag gegeven aan hem, die met daden toont dat hij zijne taal bemiut, wordt straf gegeven aan hem die 't woordje « aan-wezig» in 't Franschniet kan vertalen...'tls wel de gelegenheid om voor de XX" Siècle het spreehwoord aan te halen : « Wat baten kaar3 en bril, als d'uil niet zien en wil ? » Opnieuw stoort de XX° S. zand in de oogen harer lezers door vooruit te zetten dat het Vlaamsche « Volk » zelve moet be-sîissen over de Vlaamsche zaak, over zijn eigen belangen : laat men soms in 't leger de eenvoudige piotten baas spelen, en uit raaken hoe het leger het best ingericht zijn en het best den vijand zal weerstaan ?,.. 't Is al te dom, Met krokodillentranen scbijnt de XX6 S. te weenen dat het meest vetbetaalde staats-fcedienden en gedecoreerden waren, man-nen, door den Belgischen Staat met aile slach van gunsten overladen, die « verra-ders » zijn geworden, niettegenstaande al de voordeelen die ze in 't vrije België genoten... Volgens de XX" S. zouden die mannen dus den Belgischen Staat hebben moeten trouw blijven, alléén omdat zij erzooveelstoffelijk en persoonlijk voordeel bij hadden...0, XX° Siècle, niet eens het begrip van vaderlands-liefde machtig ! De bewering van de XX* Siècle dat zijn Ylaamsch evenbeeld op het front « méér verspreid wordt » dan de echt Vlaamsche bladen..., strijden wij niet af, j a het wordt meer veripreid, meer kosteloos verspreid omdat het minder verkocht wordt, en juist opdat het meer aanhangers zou vinden en meer verkocht zou worden. . Wij denken dat we met dit artikel weer veel in de rechte plooi gebracht hebben dat eruit was. Toch blijft er ons nog iets op de maag liggen. Wij zouden « als Belgen » willen een beroep doen op de bevoegde overheid opdat zij te goeder ure vredeschennissen belette, zooals de XX* S. zich die ten aanhoore der Vlamingen veroorlooft, vredeschennissen die in de gansche pers hetjVl. vraagstuk weer op den voorgrond brengen. Niet als Vlamingen doen we dat beroep : want wat ook de gevolgen wezen van de schennis der « Union sacrée » door de XX' S., eene zaak staat vast : hoe meer de XX* S schrijft over de VI. kwestie, hoe meer er in 't leger over l gesproken wordt, hoe meer er spontané j propagande Yoor de VI. zaak iegen de XX* S gemaakt wordt. Wij herinneren ons — 't is nog niet-lang geleden —, dat na laf aange-vallen geweest te zijn « Yrij België » de XX* S. oprecht bedankte, om het groot getal nieuwe abonnenten door dien aanval aan het weekbiad bezorgd. Wij ook, als « Vlamingen », wij bedanken de XX* Siècle omdat ze propagande maakt voor onze zaak... en die dank is welgemeend. L. EVAN 's Avonds 's Avonds in mijn sponde Yermoeid en afgemat ; Vaak denk ik aan de stonde Toen « Zij » bij mij nog zat. Wij leefden zoo tevreden. We minden ons zoo ieer ; Droomzoet was het leven : Ons « LEVEN » van weeleer! s De Toekomst loech ons tegen, Zij straalde in 't verschiet ; Na zonneschijn komt regen ; Luidt zoo een spreekwoord niet ! Zoo was het met ons beiden Na blijheid kwam verdriet, De Oorlog deed ons scheiden ; Zooals hier is geschied / 's Avonds zingt mijn harte Een treurig minnelied ; 't Is dat der Lief desmarte : En anders.., anders niet ! Dan zweven mijn gedachten Al op een huisje neer, Waar « Zij » misschien blijft wachten : Tôt dat ik wederkeer ... Zou, nog haar herte branden ? Geljk het mijne doet. . Van lief de en verlangen ; Wat ware het toch zoet !... 0 mocht ik haar verbeiden, Omhelzen nu terstond ; Vcr^'ten ware 't lijden : Op dezen avondstond ! 's Avonds in mijn sponde Aan haar denk ik alleen, Ook « Gij »..., op deze stonde : « Vergeet mij niet » Ireen ! DUMOLEYN, Een Bulgaarsch regiment in opstand Geneve 18 Mei. — De « Gazette de Lau-ï sanne » schrijft dat eene muiterij uitgebro-1 ken is in het 21° Bulgaarsch regiment De officieren werden door de soldaten gedood. De opsland werd door de Duitschers bloedig beteugeld. 8oo soldaten werden tôt zware straffen veroordeeldj; j Hit Italiaaisch offeatief ? Het gevecht Maandag begonnen op het front van Tolmino tôt aan de zee duurt met ! geweld voort. De vijand, die groote ver-I sterkingen ontvangen heeft per bijzondere : f treinen, heeft getracht onze bondarenooten ! tebeletten hunne stellingen te verslerken en het verloren terrein terug- in te nemen voor het zou kunnen dienen als basis tôt eene nieuwe italiaansche offensief. Het geweld gebruikt om zich terug mees-ter te maken van d > Yodice, hoogte van 592 meters, die den berg Kuk van de Monte Santo scheidt toont de waarde aan van deze stelling. Het feit dat onze bondgenooten er overal in gelukt zijn hunne stellingen te behou-den, niettegenstaande het geweldig Oosten-rijksch geschut, mag als een bijval aanzien worden voor de toekomenden bewerkingen. De Oostenrijkers trachten bijzonderlijk de Italiaansche eenheden, die zich gevestigd hebben op het brughoofd van Bodrez, en die door eene vooruitgang ten noorden van de Canale zouden kunnen de brigaden van den sector van Plava vervoegen, aan den anderen oever van den Isonzo te werpen. Gorizia is tegenwoordig het slachtoflfer van den vijand die gedurig schiet op deze stad zonder militaire belang en alleenlijk met het doel te vernielen. Op den Carso zijn de gevechten hevig. De herhaalde Oostenrijksche aanvallen werden door het Italiaansch geschut afgeslagen. Hetinbezit nemen van de Monte Kuk laat onze bondgenooten toe de vijandelijke verster-kingen gedurig te bestoken. Het getal krijgs-gevangen vermeerdert gedurig en is gestegen tôt 6.400. Op de steile hellingen van de Isonzo, lijden de soldaten veel dorst. Het is er stikkend heet en in het gebergte is de bevoorrading van water uiterst moeilijk. Ee- e l!aiiaa®sche officiease sets Rome 18 Mei. — Een officieuse nota çeeft de volgende bifzonderheden over het zcegeveeht op 15 Mei. Drie Oostenrijksche kruisers, model Novara, van 3.500 ton voorzien van 9 kanonnenvan 100 en loopende met eene swlheid van 27 knoopen, vergezeld van lorpedoweerders hebben een Ilaliaansche torpedoboot aangevallen die een transportschip verçezelde dat kwam troepen en levensmiddelen te ontschepen op de Albaneesche kusten. Vooraleer te zinken kon de Italiaansche torpilleur hulp in roepen die door Fransche torpilleurs opgevangen werd. Deze vervoegden onmiddelijk de Engel-sche en Italiaansche vlool. De strijd duurde gansch den nacht. Een lbr.{k ios«. u-^jrd van eendervijandige kruisers. Londen 18 Mei (officieel). — Volgens de verslagen van den onder-admiraal, bevel-hebber van het Eogeïscb eskader in de AdriatischeZee, volledigd door 't Italiaansch îegerbericht, blijkt bet dat op 15 Mei in den rnorgend eene Oostenrijksche zeemacht. be~ staande uit lichte kruisers versterkt door torpedoweerders in de Adriatische Zee eene iijn stoomschepen aanviel, 14 Engelsche in den grond boorde en 72 gevangenen nam. De Engelsche oorlogschepen Bristol en Darmouth, ditlaatstê met den Italiaanschen admiraal aan boord, geholpen door da Fransche en Italiaansche torpedoweerders, begonnen onmiddellijk de jacht op den vijand, hem onder een hevig vuur achter-volgend tôt nabij Cattaro. Maar de Oostenrijksche pantsersebepen kwamen de kruisers ter hulp zoodat wij ons moesten terug-trekken.Italiaansche vliegers vielen na een hevig luchtgevecht de Oostenrijksche oorlogschepen aan. Zij verzekeren dat een Oostenrijksche kruiser erg b<=schadigd en op 't puot van te zinken naar Cattaro overgebracht werd. De Ensrelsche admiraal beweert dat een andere Oostenrijksche kruiser ernstig werd besebadigd, Bij den teruekeer werd de Darmouth door een Oostfnrijkschen torpédo getrofl'en. Er waren drie dooden, 8 gekwetsten en 4 ver-misten. E«i Engtlsch vtrvotrselifp li dis g ond gtboord 140 al«ehtofi«ir> Londen 19 Mei, Het Engelsch vervoerschip » Catneronia » met troepen aan boord, is den 15 Mei in de Middellandsclie zee tôt zinken gebracht door eenen vijandelifken onderzeeër. Een officier en 128 soldaten, 2 officieren en 9 mannen van het personeel zijn waarschijn-lijk verdronken. De Cameronia behoort toe aan de Anchor Line en meet 10.963 ton. Het werd Zondag, 15 Mei. in den avond door eene torpédo getmffen, die ontplofte in de kamer n° 3. Eenige soldaten die met de kaart speel-den werden gedood of gekwetst. Weldra werden de. reddingsbooten in zee gelaten. De destroyers die het schip vergezel-den namen zooveel mogelijk soldaten aan boord en vroegen per telegraaf zonder draad om hulp. D°n ganse ken nacht vaar <ien ze rond de plants van het. ongelak. Hulpbooten kwamen 's anderdaaas 'e morgens 1er plaats gevaren. De Cameronia zonk in 45 miauten. De kapi-tein van het sc.hip, M. David Bon", lakte erin zich te redden na gewaakt te hebben op de ont-voering van al dezen die zich aan boord be-vonden.Het eerste redding shoot je zonk en de eerste officier, M. Burnie, verloor het leven met een soldaat te willen redden. Kalmte 't Is volop zomer nu in de loopgraven en hoe aangenaam. Door de lucht vjaren allerlei geneuglijke geuren, en 't gonst een leven ommedomme van gevlerkte beestjens... kleine insecktjens die men nauw ontwaren kan... vliegjens, bijen en wespen ; lxoog zurkeît de leeuuerk zijn liedje ; meeuwen wieken blank door de blauwijle hicht... 't ls kalmte op het front in de loopgraven... geen schot en ver-gaat er, 't is de middagure. En't doet zoo een deugd na den gurenwinter en de ruwe bombardementen te mogen genie-ten zoo van Gods schoone natuur. En 't wemelt en wentelt een leven ommedomme in de warme meiezonne. 'k Zitte met den rug naar denvijand gekeerd, naast mijn abri in de loopgraven. Voor mij op 'il 400 meters ligt een gansch vernield dorp verbrokkeld... Verder rechts puilen de puinen van een onzer sleden de lucht in, verwoest... dichter bij op 'n 20 meters liggen nog ver-strompeld eenige overblijfsels van een pacht-hof. t Is oorlog nog. En naast mij zoo ik schrijve, komen gestadig langs mij afgevlogen, 't deurke van mijn abri in, twee lieve zwaluwtjens, vinnige vogeltjens in feestkleedij, en zw'verig zwenken zij door de l luchfe, potsierlijk zetten zij zich neder voor mij op de loopplank; goudgroen is hun rugge-■ manteltje, wit is hun borslje, bruin hun kapke en vinnig pinkelen de zwarte oogjens. In hun bekje dragen zij leem en stroo aan want zij bouwen hun nestje in mijn abri. 0 lieve vogeltjens, schepseltjens Gi>ds,vlijtigevroetertjens... gestadig aan werken zij voorts. Voor mij strekken zich uit Vlaanderens vlakten verwoest, en 'k peinze op na den oorlog... Dan zal er te werken vallen om ailes herop te bouwen en 't zijn niet alleenlijk de haizen, de hoeven, de landerijen .. 't is een ■volk, de ziJle van ons volk. Veel valt er dan te werken. En 'k hoore de woorden van haat en strijd, van breken, verwoesten, vernielen rond-om mij ; klassenstrijd, rassenhaat... Niet met haat bouwt men op maar met liefde, onthoudt wel die lesse vanden Meester en stelze in prak-tijk. Dan rijpt de oogst. En naast m<j wroeten de zwaluwtjens altijd voorts, grstadig met hun tweeëri, aan hun nestje in liefde. MAURITS. * | m RUSLAND ; geseraien vertrekkeM Haar het front j Petrograd 18 Mei. — Generalen Â.lexeief, \ Broesilof, Gourko, Dragamirofen Tcherba-tchef hadden eene nieuwe vergadering met de vonrloopige regeering, tijdens dewelke de miniat "r van landbouw, M. Chingareff, de kwestie van munitiën en bevoorrading uiteenzette Uit dit onderhoud blijkt dat dô toestand veel verbeterd is. Gisteren avond verlieten de generalen Petrograd voor het front. Db Russischa repris aenveM gM ontslngan in M oppartwelhebbfschip i Parijs 19 Mei. — M. Kerensky, de nieuwe f minister van oorlog, komt in het leger een ' dagorde te verspreid n, verklarende dat, \ gesien het vaderlan verkeert, geen ontsia \ gen meer zullen aanveerd worden in het bevelhebberschap. Hij noodigt de déserteurs van leger en vloot uit de rangen te vervoegen voor28Mei. Oceaa wr*d« xoaiair i«§«>praal Petrograd 18 Maart. — M. Alexei f heeft S in een onderhoud met de «Betch» verklaard f dat een vrede als gevolg eener conferentie Ieene hersenschim is. Wij zullen geen vrede hebben zonder ov^rwinning, zegdehij. eri nog moet die overwinning beslissend zijn. In een interview met de « Gazette de la Bourse » verklaarde hij : Indien de regeering klaar en duidelijk spreekt en indien de niet-verantwoordelij ken zich met het ministerie van oorlog niet | bemoeien, dan gaat ons leger weldra herin-t gerichtzijn. Wanneer het leger zijne krachtesi heeft : herwonnen, zullen wij van den gunstigen strategischen. toestand gebruik maken. Het onderzoek dervredesvoorstellen komt aan de regeering toe. Acht gevangenen levend verbrand s Londen 17 Mei. — De Agence Beutergeeft het verhaal van Spaansohe matrozen over hunne gevangneming door een Duitschen onderzepër en hunne gevangenschap in Dnitschland, Die acht matrozen maakten deel van de bemanning van het stoomschip «Gravina ». I Gedurende ons verblijf op den onder-zeeërs, vertelden zij, war«n wij verplicht de torpédos in de buizen te plaatsen. Binst de 12 dagen dat wij <iaar verbleven, werden ! vijf schepen in den grond geboord. ! In Duitschland bracht men ons over in ; een kamp nabij Berlijn. j Wij waren er enkel drie dagen, toen wij op zekeren morgend door hulpkreten ge-wekt werden. Het vuur had zich verklaard in eene alleenstaande barak, dienend voor tuchtlokaal en waarin dien dag zes Bussen, een Franschman en een Engelschman op-gesloten waren. De gevangenen smeekten vruchteloos dat men de deuren zou openen. De Engelschman verbrijzelde dan een klein venster, in de hoop langs daar te ont-snappen, maar de schildwacht die hem over de opening zag bukken, gaf hem een bajon-netsteek in voile borsi. De Engelschman plofte achterover op den grond. Maar het afstootend tooneel was nog niet geëindigd : de andera opgeslotenen tracht-ten ook te ontsnappen.dochde schildwacht aarzelde niet die ook te doorsteken en de lijken werd door hetvuur totaschverbrand ] De verontwaardiging was in het kamp : zoo groot dat men een oogenblik voor eene ! ernstige muiterij vreesde ; maar verster-kir.gstroepen kwamen toe, zoodat iederen opstand onmogelijk werd. S * Rond de pers > The Daily Telegraph. — Het werd in ' Duitschland meermaals veraekerd dat de I Dmtsche zeeschuîmerij rou zegevieren voor dat Amerika in sSaat is tusschen te komen. Heden zi^n de Amerikaaîische schepen in de oui , ://swafcr£ n waar. zij jacht maken op (le onderzeeërs. Het tijdperk van gevaar is met voorbij en nog mogen wij niet volko-men gerust zijn, masr de einduitslag is niet meer twijfeiachtigv De onderzeeërs gebruikt in tegen strijd met de wetten der mensche-l'Jkheid zullen niet geeepralen. Bij hunne overwinning zou de doodsklok luiden der Deschavmg. Il M ssagero. — 't Is de zesde en grootste slag van den Carso. -Hij ig ten anderen niet bepaald door sterke boogvlakten, maar hij stnkt zich uit van Gorizia tôt aan den Isonzo, van den berg Pelée tôt aan Plava en lolmino. De onderneming is moeilijk want de vijand is bereid tôt eenen hopeloozen wederstand ; ook wordt bij begunstigd door de Kalmte op het Bussisch front en in Gahcie. In Duitschland Wgelige toonedei in de laatMa zittiug vas den Reich«tag Zurich 17 Mei. — De laatste zitting van den Reichstag ging eepaard met buiten-gewoon hevige geschillen. De zitting eindigde te midden eene onbe-schrijflijke wanorde. Daar de socialisten der minderiieid, door den mond van Cohn, de regeering en de pangermanisten beschul-digd hadden van de verantwoordelijkheid van den oorlog, grepen bevige tooneelen plaats tijdens dewelke de socialisten van de minderheid, ondersteund door eenige leden der meerderheid, kracotdadig antwoordden op de smaadwnorden hunner tegentrevers. De wanorde steeg ten top toen Cohn verklaarde dat de militaire overheden in het bezette gebied handelden als plunderaars en bandieten der groote wegen. De zelfde woordvoorder zegde dat de kei-zerlijke regeering verantwoordelijk was voor den hongersnood in 't bezette gebied. Degenen die ons tôt den oorlog uitlokten, sprak Cohn, hadden best pedaan hem beter voor te bereiden, aldus hadde men den hongersnood niet moeten vreezen. De minister van oorlog, generaal Stein, sprak vervolgens tegen den Reichstag eene hevige redevoering uit waarin bij hem be-schuldigde den keizer te krenken in zijne voorrechten en verklaarde zich aan de ondersoekskommissie niet te onderwerpen, daar hij alleenlijk en rechtstreeks afhing van den keizer. De socialisten. radikalen en vele nationale liberalen vormden blok tegen de rechter zijde en de regeering. Nooit werden meer smaadwoorden uitgekraamd. Men hoorde niets dan : « Verraders 1 Lafaards ! Verkoch-ten ! Agenten van Engeland ! Anarchisten !» Fraisai» liitsta bariahiaa Parijs, 20 Mei, 15 u. In de streek van den Damenweg groote artil-leriebedrijvigheid.Wij vroverden eenige loopgraven ten N. van Lcrff'ux. In Champagne werden twee ver rassende aanvallen afgeslagen ten N. van Mesnil-les-Hurlus Parijs. 20 Mei, 23 u. Zeer hevige en sUjqende artilleriebedrijvig-heid op den Damenweg. Van af het 0. van Hurtebise tôt aan het N. van S 'ncy richtten de Dudschers een hevig trcmimliniur met houwitsers van groot kaliber en verstikkende projectielen. Maar onder de drukking van onze voorbereiding kon deedgt-meene vijondige stormloop geen plaats hebben. De Dudsehe aanvaUtro'pen konden op het grootste deel op het grootste deel van het front hunne loofgraven niet verlaten. Op andere puntenbereikten zij onze lijnen en een ernstig gevecht greep plants. De vijand ond^rging zware verliezen en kon enkel voet vatten in onze eerste lijnen ten N. 0. van Cerny op een front van 200 m. Eagalssha laatsta beriehtea Een asebtelijke aanval afgeslagen Londen 20 Mei, 12 u. 30. Een Duitscbe aanval op onze voorposten ten Z.-O. van Epehy werd afgeslaeren. Dezen morgend namen wij eenige.gevan-genen in den omtrek van Fauquissart. Da vijand enriergaat zware verliezen Londen 20 Mei, 21 u. Ten gevolge van een aanval dezen morgend uitgevoerd, vestigden de Engelschen zich op een nieuw gedeelte der Hindenburg-linie op een front van 1500 meters tusschen Fontaine les Croisilles en Bullecourt. De vijand trachtte verecheidene malen vruchteloos de ontnomen stellingen te her-overen. Een felle strijd had plaats heel den

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes