Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

649 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 27 november 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gh9b56dz0j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

â.BKii?iiSC8à'Ci.E. s 6.» TrÈlf Êlii Di,ukk#fUltfev«ii' 1?, <uc,(}e Vie* Calais ( Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der week -- n mmma s *„ js&&«t&&uhNiftT 17, ri>« IHortet, CALAIS ÂBOH ^IH^TSîRliZEtl : RPPMT HnHR Uni E rftj \/D/ Ml^ vfc' ,4-. j ««dactlastukken. aieuws, ln tezead<n Rue Mortat, 17 en rue chantilly, 73 Q»U1» Pir masnd i Belgie 1,50 Fronkjr jk «.00 Engelàod'Htliaii^ 3.05 " L/vJvJPïj VliU t.'" VriAINIx AKONHEMKMTEN V00K SùLDATEN i P«r rimeskr 4.00 » 5'5° » » 50 ^ X/OOft RAn PN \/HI F N I ANHI Per *eek (7 dages) 0.2S ) Deze iboumeam dienen met nUn.Un. 10 (Sea scKnjve i « Ons VatSeriasd » lï ru® î?e Vso. Calatl I VUUn UUU Lll VULI\ CLIN LA! f U ! Pep maand MO i amamers meens s»nïma»gd en da^lljlu ui || ■»»•«»»*«• w t het zelfde adres gtzonden te wordin. 1 •. , . . nraiMiiTifirrr r-r^YssSsSi!f^^'àsssss^^ Goede Week Soldaat, mijn vriend. ik weet dat ge dik-wijls, toen ailes stil was rondom u, U hebt gevraagd : « Maar waarom loch al die mi-serie !» Zoo liebt ge gedacht als ge moeder-aiel alleen Istond op du wacht, zoo hebt ge gevraagd als ge slapeloos op uw slrooleger te rusleh laagt, zoo deukl ge als ge door tegen en wind en bitlere koude voor de zooveelsLe maal dezelfde wegen gaat, naaf uw post toe in de loopgrachten. Waarom toch al die miserie ? 't Was zoo goed, waarom moest. dat zoo in«eris veranderen ?... Soms gaat ge verder in uw gedachten. Een makker, een vriend, waarmee ge gisteren nog ter loopgracht gingt; ligt nu daar stille, dood, onder een klein ïieuvelije met een kruis erboven. Eh ge deukt dat morgen het Uw beui't kan zijn... En dan wordt die ^aag zoodringand, zoo prangend. dat ze u de keule prest. « Waarom |al die miserie ? Waarom dit lijden ? Waarom het breken van zoovelo levens ? 't 1s veel eeuwen geleden, negantien goed geleld. Een wonder profeat er wandelde door't laud der Joden. liij zaaida weldaad, waar Hij gin y voorbij ; zîekan gênas Hij mat, esn woord, troost gai Hij aan ieder hart dat leed. De lieveling Hij was va» 't volk en 't volken Ygeluk lag opan, daar voor hem. Maar met eea wijshaid die het aardsche denken overtraft Lie t Hij daar liggen bel geluk an uara h-»t lijdeu voor zijn deel. a Zoo de graankorret uiet fi daat-de catt en er sterft, blijft hij (dleea ; maar cens geslorven, spriagt nieuw leven er uii op en hij draagt vele vruchten. M Zoo spvak Hij eans tôt zijn volgelingen, die hem niet ganseli begrepen. En een L vn tijd la ter, toen t >olk door valsehe I iders legen hem gekaerd was ; werd Hij verraden duor e<*n zijner besta vr end en.S r ij v\ illiggafbijzichgevang®n,liwt aieh onschuldig vaioordeelen. werd beulsch behandeld zpoals g««n' mwnsch behandeld werd, werd wreed geslagan aan een kruis eu gaf er vrij den gaest, na gcu doodstrijd, die meer dan drie lange uren had gecîuurd... oogenachijulijk was zijn tl«ven gèbroken, was zijn leven vernield, zijn werk vernia-tigd, verijdetd al wat Hij had gebouwd.... En toch hij nas geslorven mot het onwan-kelbaar verlrouwnn, met de goddelijke zokerheid dal Zijn dood zijn grootsle over-winning wezen zou. Nog is Hij niet geslorven, nog hangt Hij daar te zielebreken en re. ds trekt kij de zielen lot zijn kruis. Eu van dit oogônblik werd altijd grooterde aantrekking.diokwam van '1 kruis en een voor een ze trok al de volkeren toi Hem, die er to slerven had ge-hangen ; on ganseh de wereld knielt nu voor dit kruis. En elke ziel, die l ware levem voelt in haar, blikt dankbaar op naar den Orekruisigde. Elke ziel, die lijdt en treurt en 't kruise sleepl kijkt op naar Gololha en voell den vrede en de sterkle dalen in haar dieple. De - goddelijUc graankorrei was in den gî'ond gelegd an was er dood gegaan. Maar uit dien dood ontsprong het echte, voile graiieleven, en 't zwol aldaar en altijd door dil leven, zoekend le bereiken, elke ziel en zoekend er le kweeken echle levensvruch-îen. Uii den dood van het lagere, wordt het hooger le;:en geboren. Soldaat, mijn vriend, vat gij die les ? Ze is zoo diep, ze is zoo simpel tevens. Het is de lésse van de Kerke voor deGoede Week. Qhristen, zijl Ge. Eens zijt ge ten doop ge-houden en toen ge werd lerug naar huis gebracht, heeft uw christen moederuont-vangen als iets heiligs. Want men had uw ziel gehouden onder'lRruis en Christibloed was erover heen gevloeid en had er t god-delijk graiieleven doen ontkiemen. ^o.ldaat, mijn vriend, 't is mogelijk datge •ziji vei'gflen al ledikwijls die eerste liefde--volle ombelz-ing van uw kinderziel met den Christus ou het kruis, maar Hij heeft ze niet vergeten. Christen zijt ge, en zoo zijt ge ge-merkt voor ceuwig. Dal moet gij u eerst heiinneren \oorge I anlwoord ge\en wilt aan die vraag, zoo angstvol en zoo dikwijls aan u zelf gesleld. «.Waarom al die miserie? Wasrom al dil lijden ? Waarom misschien k' I knakken \an mijn jeugdig k ven ? » * Mijn Yrieiicf, de Goede Week daar plan ten gaal voor u het Christikruis... 't Kruis, waa.rmee rnoeder u heeft getéek'end, toen ge zijt heengegaan... Al uw miserie, al uw lob-ben, al uw marcheeren, al uw oiï'ers, al uw hartebloeden, al uwangst soms... misschien uw dood : 't is uw kruis, dat u voeren moet tôt het eehte, het onvernielbaar teven. Uw ziel is nog gebolsterd, de kiéinen kunnen zich niet ontplooien... Uw miserie is het mes dat uwe ziel ontbolstert, dat open legt in u al uw reine levenskrachten. Uw miserie is de fîjne vinger, waarmee God het beeld boelseert van uw ôcuwig fwezen. 't Is het snoeimes dal afknipt wat uw groei belem-mert... 't Is zoo dal ge nu de korrel zijt, die wordt vastgedrukt in den bewerklen grond, en latex zult ge voelen het leven, de kracht die deze drukking in u heeft gawekt. Alleen ge moet dit ailes zoo wiïlen, Avillen als vrij, zedelijk man, wetend wat zedelijke groôt-haid er geboren wordt uit het Sacrifîcie. En uw dood misschien?... Durf dit vlak in d'oogen zien,* want morgen, kan 7t de waarheid... Die dood offer ze diep bewust van haar moreele waarde. Ze wordt voor u de,grootste bron vau onverdelgbaar leven... Ze wordt voor 't land de zekerheid der heer-lijkste Verrijsenis. H. Eene Duitsche revolutie Waailijk men zou het spel op den wagen gedacht hebban, wara hei niel dat de Moffeû in ciels maer betrouwd worden. En vverkelijk than'swordt het ookbewezen dat al het geharrewar in den Reichstag eukel een goed opgezet comediéspbl was, dieuende om de tegenstrever in Duitschland n d'en valslrik te lokken. Eene Duilsche reyqlutie is een droom, een lang bereide lis t, dio men ons als Aprilviseh wil opdisschen.. « Figaro ». — Men beeldt zich in dat een Duilsche revolatie thans mogelijk U en dat tuij welhaast tegenover eenehervonndenatie zullen stuan, die wij enkel de huhçL hebben toe te reiken. 't Is altijd het zelfile stelsel dat ons naar hersenschimrnen leidt alsof de gebeurte-nls zeker ware. Hei werd, in den Fransahen Senaat duidelijk genoeg gezegd : Er is hier kwestie ganseh een ras, sterk door zijne inrichting en brutaal in zijrie zeden, te kastijden. De verplettering yan het impérialisme en het militarisme moeten ivij betraehten want beiden zijn even plichtig. Ilet militarisme is het afsehuuielijkste, want het vcrtegenwoordigt de .<ilavelijke gehoorzaamfwid aan den me es 1er die de monsterachtigsieplan-nen nastreefl ; het bevat al çle bargers van het land, zoowel de schijnheilige soeialislen als de anderen. Ind» « Matin » w<V'd,t het uitaengezel dat hot uiterst twijfelaohlig is dat de sociaal-detuoeratie, gedrild en onderworpen aan Belhmann, de minste poging uitvoert tegen den keizer dien zij volgden vau aan 't begin der vijandelijkheden. De Russische revolutie stelt de Duitsche socialisten echter in eene zonderlinge stel-ling.Rekenenwij er dus niet op dat de Duitsche socialisten hunnen keizer en het heizerrijk ver-loochenen. Zij hebben noch het inzicht noch de macht de Russen na le volgen. Maar tegenover de openbare meening van de gansche wereld staan zij in eene zonderlinge positie. Blijven zij eensgezind met den verachten en gevloekten keizer, die den oorlog gewild en sinds lang voorbereid heeft, die zich bekw'aam achtte ganseh de weretd- te beheèrschen en die ver-antwoordelijk is voor al de schelmstakken en de ellende, de pninen en den rouiv die de wereld trejfen ? Het is hen niet meer mogelijk een twijfelachiige houding aan te nemen. Maar het comediespel in den Duitschen Reichslag is een opgemaakt spel dat eerder Duitschland ten goede moest komen. Rappel. — Wanneer Duitschland zich ver-toren zal wanen, dan zal het aan de democraten van Europa vragen den vrede le sluiten met de Duitsche democraten en dit aan yoordèeliger voorwaarden dan aan het Keizerrijk. Het Keizerrijk zou eenigen tijd verdwijnen om aan de socialisten tijd te geven ons een prachtig-en toer te spelen. Maar de Verbondenen hebben het inzicht niet in den appel te bijten. De Rappel ver-volgt : Waag het, slirnme moffen, waag het ? Be-vrijd u van den Keizer, van den Kroopprins, van het militarisme.' Wij stellcn belang in uwe pogingen. U ij geven geene afkorting op de algemeens rekening. Allen le samen hebt gij ons overweldigd en onze vruchtbare slreken in 1 luoestijnen herschapen, wij behoeven waarbor~ gen tegenovei' uwe legerbenden en vergoedin-gen voor de schade cliè gij ons berokkend hebt eu voor de onmenschelijkhcdeu die gij hebt bedreven. De onlusten sehijnen algemoen e worden lu Duitechiaûd. Zurich 3 Aprjl. — J6t is zeer moeilijk de echte waarheid te kfcnnen over de onlusten die gedurende de laatste week in verschei-dene steden van Pruisen en Beieren plaats hadden en niet volkomen onderdrukt schij-nen.Alhoewel de dagbladen doer de censuur belet worden de gebeurtenissen mede te deelen, blijkt Ret steeds duidelijker dat eene ern'stige politieke en economische krisis losgebroken is. Ilet « Volksrecht » doet in zijn laatste nummer beteekenisvolle bekentenissen. Zijne verklaringen doen denken dat de voè-dingskrisis aauleiding geeft tôt onlusten en dat ernstige volksbewegingen en werksta-kingen plaats hebben. Te Ansbaeh hebben de mijnwerkers het werk gestaakl tôt dat het voedingrantsoen verhoogd wordt. Yerscheidene reizigers, zegt de Volksrecht, die uit de Rijnstreken komen, yerklaren dat mônsterwerkstakingen uitgebroken zijn in de'voornaamste centers en dat de politie de orde niet kon herstellen, zoodat de troepen méesten ter hulp geroepen worden, Te Hamburg hebben 35.000 werklieden gestaakt. Hevige betoogingén hadden plaats te Berlijn. Do politie moest schieten op de menigte, Een persoon is teruggekeerd uit Duitch-land omdat hij vreest dat de Pruisen den Keizer het zelfde lot zullen doen ondergaan als de Czaar. Eu de « Volksrecht » besluit : Het is mogelijk dat deze beweringen overdreven worden ; hetis zeker dat zij zullen gelogenstrait worden. Wij zijn echter zeker dat het Duitsche volk aan een ketjrpunt van zijne go schiedenis gekomen is eu dat een besTfsscn'u uur voor den verdrukker aangebrokee is. 40.000 Serviërs in opstand Corfou 2 April (Nota van het persbureau). j Er komen steeds bevesligende beriehten j tqe over den opsland in Oostelijk Servie, vçroorzàakt door de onmenschelijkheden van den Overweldiger. Men bericht uit Salonika dat een Bulgaar-sclie deserleur bijzonderheden heeft'gege-ven, die de beriehten van de vijandige pers eh andere verklaringen van ki-ijgsgevange-nen bevesligen. Deze berichtgevers verkla-ren dat hua commandant op 2 Maart een tclegrain ontving, seinende dat zijne solda-ten in verlof le Nish weerhoaden waren om er den Servischen opsland le beteugelen. De deserteur verklaarl dat de opstand vooral hel gevolg is van de heerschende ellsnde. Toon ik op 11 Maart uit verlof terugkwam van Roustohouk, zegde hij,ver-Qam ik dat al de soldateu die in verlof naar die slad moesteu Irekken, terug geroepen wei'den. Ganseh Oostelijk Servie is in opsland en de mannalijke bevolking is naar de bergen gevlueht. Hij schat het aantal op-tandelingen op 40.000. De opstand breidt zich vooral uit vau Nish naar hel Noorden in de richting van Belgrado en naar het Zuiden tôt aan Kou-nianovo, maar het voôrnaamste tenter is ten N. van Nish. De opstandelingen zijn ge-wapend met geweèren en mitrailleuzen die tijdens den aftocht werden verborgen. Van op den trein waarmee hij reisde, hoorde hij .geAveerschoten in de richting van Lescovatz. Men zegde hem dat de Serviërs het inzicht hadden Nish aan le vallen en vervolgens in den rug van 't Bulgaarsch léger naar Monaslir aftezakken. Hij heeft vernomen dat reeds Bulgaren, gekwétst in den strijd tegen de Serviërs, te Nish aange-komen zijn. Deze beriehten slemmen overeen met de inlichlingen beti'ekkelijk den opstand reeds toegekomen, De Duitsche aftocht Lokal Anzeiger (van zijn corr. vau 't front). — De auto rolt door de voorgeborchten van Ha m en bereikt het veld. Wij richten ons naar het Z.-O. en komen plotselings in de slréek des doods. Ik heb die slreek dikwijls doorreisd, maar nu herkende ik ze niet meer. Groote boomen omzoomden vroeger de wegen ; ze zijn verdwejnen. Van liuizen en hoeven geen spoor meer. Qveral is 't de woestijn waarvan de weg het laatste spoor der beschaving is, maar ook deze zal verdwijnen. Aide wegen zijn ondermijnd, de kruitkamers geladen. Ploegautos rijden de weiden om, met hetdoel die voor de vijandige convooien en artillerie onbruikbaar te maken. Troepen in optocht trekken vporbij met wagens geladen met huisraad en voor-raad. Niets werd in de ontruimdestellingen at'htergelafen. Hetgeen niet kon medegena-men worden, werd veibrijzeld of verbrand. De vereeniging van het Amerikaansch Congres Be boadscbsj «ioo eiadeloes» teejiichioge bej^roet De boodschap vari- M. Wilson overtreft nog helgeen de verbondenen van Amerika verwachtten. Niet alleen immers wordt de staat van oorlog afgekondigd tusschen de Ver. Staten en Duitschland, maar dè voor-zitter heeft daarbij verklaard dat Amerika vobrlaan openlijk met de verbondenen naar het zelfde doel slreeft. Er is geen kweslie van militaire samen-Ave'rking op kleine schaal, maar de verplich-teiide diensstijd komt opeens ingericht te worden, onmiddelijk worden 500.000 man-nen onder de w7apens geroepen e^n Amerika stélt al zijne ônoindige hiJlpbronneri ten dienste der verbondenen. Amerika vervult tijdens dezen oorlog een prachtigen roi. Het treedt niet in den strijd om aan eene overweldigingszucht te vol-dqen, maar uitsluitend voor het recht en de menschheid. Zal het Duitsche volk thans begrijpeu dat het in den ban der beschaafde natiën gesla-gen is ? Zal hel nog langer de hand bieden aan dezen die het naar den afgrond leidt ? Hopelooze strijd ! het pleit is beslist ! Duitschland is veroordeeld. * * * Sedert den middag was de zaal van het Congres bomvol. De gewone plechtigheden begonnen om 7 1J2 ure met de intrede van de congresleden. M. Wilson doet om 8 u. zijne inlrede onder de eindelooze toejuchingen van de aan-wezigen. Als de kalmte is teruggekeerd, begint de voorzitter de lezing van de boodschap, door de gansche wereld met onge-duld verwaeht; vH'auiwêortJftlijkh-id Ba'tseidaad De toejuichingen hernamen nadat de voorzitter, na al de aanvallen der Duitsche ohderzeeërs opgesomd te hebben tegen « de schepen van aile soort, onder aile vaandels en welke ook hun iuhoud, hun bestemming of hun doel was», verklaarde vooreerst niette kunnen gelooven « dat zulke dingen niet mogelijk waren door eene regeerifig die de pratieken der beschaafde natiën bijgetreden was » en aldus besloot : ■ « De tegenwoordige Duitsche onderzeeëroorlog is tegen den handel, is een oorlog tegen de gansche menschheid. » Voortgaande verklaarde de voorzitter : Ik verzoek aan het Congres te verklaren dat het qedrag van de Duitsche regeering in feite niets cinders is dan DE OORLOG TÈGEA DE REGEERING EN HET VOLK DER VER. STA TEN. Zonder den voorzitter te laten uilspreken springen de legenwoordigen recht en breken in oneindige toejuichingen los. De voorzitter moest het einde der toejuichingen afwachten om zijne lezing voort te zetten en aan het Congres te vragen, den staat van oorlogvoerende die Amerika wordt opgedrongen, uitdrukkelijk te aanreerden en maatregelen te nemen, niet atleen om het tand in staat van verdediging te slellen, maar ook aile middels tegebruiken om al de hulpbrorinen van Amerika ten dienste te slellen, ten einde de keizerlijke regeering te doen ontbinden en den oorlog te doen eindigen. Van dezen oogeriblik af wordt iedere zin-snede toegejuichl. Vtltedige sauwiwérklojE met de Verboodenea. Wat zulks beteekent is klaar, ging de Vojprzilter voort : Zulks heduidt de voir strekte samemverking in road en daad, met deïegeeringen tegenwoordig in oorlog met Diïitschland en als gevolg, de breedste fl-nonciecle ondersteuning opdat onze rijk-dsmmen hun zouden ten goede komen. Zulks beduidtde inrichting en de mobili-satie van al de nationale hulpbronnen voor de voor de v,oortbrenkst van oorlogsmate-riaal en om in de gebeurlijke noodwendig-heden in de ruimste en doeltreffendste mate teyoorzien. Zulks beduidt de onmiddelijse en volledige uitrusting van de vloot, vooral met het oog op den strijd? tegen de onder-zeeërs.Zulks beduidt, eene verhooging van het leger van 500,000 mannen, die met het stelsel van den verplichten dienst moeten aang&-worven. Zulks zou ook e£ne voortdurende versterking van het leger moeten beduiden. Zulke ernstige besluiten nemende trachten wij klaar aan de gansche wereld de redens te doen begrijpen, die on3 tôt handelen noopten en het doel dat wij betraehten. Mijn elgen gedacht werd door de gebeurtenissen van de laatste maancen nietgewij-zigd en ik denk dat zij de gedachten van het land niet gewijzigd hebben. Ik heb thans juist dezelfde gedachten als op 23 Januari laatst toen ik mij tôt den Senaal richtte en als op den 3 en 26 Februari in de zelfde gevallen. Ons doel is thans ne princiepen van vrede en rechtvaardigheid vèrdedigen tegen de ikzuchtige ee autocra-tisch'e mogendheden. Bb wirelMe staat ep het spl De onzijdigheid is vooetaan niet meer mogelijk of wenschelijk,-wanneer de vreds der wereld op het spej staat eu te zelfder tijde de vrij hei d van de volkeren en wanneer deze hedreigingen voortkomen va« aulqcratische regeeringen, die den wil van bel volk niet in àeht nemen. Wij hebben hel noodig'geoordeeld het tijdperk vau onzijdigheid te eindigen. Om te sluiten zegt de président : Wij hebben geen ikzuchtig doel na te streven ; wij beoogen geen overweldiging, geen vergoeding voor de opofïeringen die wij ons vrij willig getroosten ; wij zijn enkel kampers voor het recht en de menschheid en wij zullen tevreden zijn wanneer deze rechien verzekerd worden. De lezing van de boodschap wordt te midden de onbeschrijfelijke geestdrift ge-ëindigd. De Franschen veroveren dorpen ten Z. en ten Z.-O. van Saint-Quentin. Laffaux bezet. Paris 4 April 15 u. — Ten N. van de Somme maken onze troepen vooruitgang op ganseh het front dal gisteren aaugevallen werd. Over Dation hebben onze troepen doorgedronge n TOT AAN DE VOORSTEDEN TEN Z. W. VAN SAINT QUENTIN. Ten N. O. van Castres 1 hebben wij de Zui-derkanl van Grugies bereikt. Rechls van onze lijnen werd het dorp NOYON-SUR-OISE bezet. De vijandige artillerie bombardeerde de streek van Essigny. Ten Z, van de Gillette werd de strijd voort-gezet; wij hebben niettegenslaande een kracht-dadig tegenstand LAFFAUX bezet, Ten Z\ vus. Vaavcseny werdën Baitsehe te-gemanvallen afgeslagen. St. Quentin langs hetZ.-O. omtrokken. Patijs 4 April, 23 u. Niettegenstaande de geweldige, sneeuw--slorrnen en het doorweekt terrein drijven onze -troepen den vijand achteruit op ganseh het front van de Somme naar de Oise. Hij werd tôt over de zeer belangrijke beheer-schende stellingen. verdreven omzoomd door de dorpen GRUGIES, URVILLERS EN MOY DIE VEROVERD WORDEN. Ten N. van de hoeve Folie werden de Duitschers gedwongen drie lijnen prikkel-draad af te staan en talrijke dooden. ge-kMelsten en ma,eriaal achter te laten. Drie obusiers van 150 en verscheidene camions vielen in onze macht. Ten Z. van de Ailette geen verandering. Hevige artilleriestrijd in de streek van Margival-Laffaux. DERDE JAARGANG - Nummer 692 • Pri|s ! 5 Cent!emell VRJJDAG 6 APRIL 1W7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes