Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

404 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 23 Maart. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fx73t9f143/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND HfHfefiCii»llile8VttF : «fc. TlbeMJkb'lbVU bitwÉirkaisMe II, DE PMIE (itlai«) W»*i FmkPijk • «*, rut (Se «i*! CALAIS OPSTEL i J. HftEOianeUT, ree Marte», », CALME, RECHT DOOR, vfelj EN VRÂNK ♦ ^ -#- «fr VOOR GOD EN VQLX EN LâND ! «ttaHMEMEMTEE Bttipis l>*»fcrfjfc lt|«iatlH K*H»atf '•** ,f* *mr "***". i ?, ï' »■*»»• t.}C I». |t»t KKfell 4.00 fc par mmacter B.CC Ir. M> «ri» ««(«p t.CD «p, ptf trie* M«» xztmii' <*.- ** *».«. { • »Bl ii>j ïs Klk. ,fce (,_ fc»i» - s.j- si erse _k________ ««fW^HI'ttl.t. ' Âan de V'aamschg orwikkelden ; 8 Rfted» verscheideue malen werd in » Oos Yaderland » de aandacht getrofcken op het groote ar&eidsvald dit onze ©nt-wikkeldeo op»n ligt, — en waarvan een al te groot gedeelie blijft braak liggen — mettagenstaaude, het voor de kleiust® Yiaming, kl&ar is, dat er dient gewerkt te wordfen, dat hethoogstnoodigis, ja dat ztdfs meer dau ooit, nu gsduraude dezs groota « wereldcrisis » dia mea ©orlog cô&mt, aile krachten moetea 8aman-spa nea om ous volk te doen herwordeu, om ons Vlaamsche zeden, en ïaal |en gwwoonten te zieu harleven, om ~eêrom een eigen lev$n te hubbeu. 't Is bizonder aan de Vlacaingea die jjtegeawooraig onder de wapens zijn dat die noodfcreet wordt (oegeroepen, datai hunne fcrachten en goeden wil wordea g^vraâgd, ia naam van Land, Yolfc, Taal en God. Veel, zeer veel is er reeds gadaan, maar nog meer is er g«peinsd, yant tegenwoordig zeg ik, mognti we om « «njgskunelige nidan » niet altijd de plaats aanduideu waar de k waal ziten de reieas opgevea die tôt de k^aal aanleiding geven. Wij, V.Jainingen, studenten of ex-stu-deaten, inostan de mannen zijn die onze broeders tgrzijda staaa — die hnn too-nen wat ze zijn — die h un zeggen wat ze worden *unnen. Wij moeten ons volfc leeren. Toeu ik btj 't Lsger k vam, heb ik altijd voor gewoonte aangenomen met mijn maKiifers Nederlandsch ta spreken — mat al aegenen die ik op mijn weg ontmoôtte sprak ik mijn taal iij« het be-Uamde, en overal, en van iedersen, wiard ik aanzi^n als een beschaafd man. En dkwjjls zult ge bemerkep dat, als ge n.et een volbsjongen apreekt. die enkel zijn gewcstspraak machtig is, duwijls zult ge bïmersen dat hij mosite zal doen om « op de ietter » te spreken zooals bij zegt, en u ïonder iets te zeggen, te toonen <iat bij toch kan bescaaafd spreken als hij wil. 't Is dat, bijzonder dat *e zouden moeten doen, ^ij Vlaamsch ontwi k^lden, dat is, onze taal doen hoogïchten, ze do&n b -minnen van den soldaat, ze «oen etsrbiedigen ; en als al d« Yi^mingen die tegenwoordig onder de wapans zijn het zoo deden, durf ik verzekeren dat een groot»: stap voorult zou g-idaan jsijn voor onze zaak. Er zijn nog te veel Vlaamsch ontfikieelden die daar onverschillig aan zijn, die zullen Onreeht roepen, omdat hun kapitein niet vloeiend genoeg Neder-landsch spreekt, doeb die zich zelf niet schamen, bizond«r de gegradeerden, in 't opsnbaar, in offieie^le taal aan de man-nsn te spreken, in hunn,® boertige gew«st-spraak.YUamsche Makkers I h^bt ge !u"« taal lief? E-rbiedig ze dan, en toon aan de Yreemdlen, dat onza tasl Uhnst wonderzaet, Yoov die haar sçeeu gewelden doet. toon aan u*e g^zel'en de acboonbeid van hun spra^e, gij bizondar, Offlcieren en gegraJe»rflen die aan onze jongens dik-«ijls offlciael spreekt ! Gedenk wat Gezelle eenmaal scbre»f : 0 Landeketi, g'e" ziH, maar kleen, Niet trroo'er Tou 'is U «-eern Maar 'k lie U. zuU en is er geen, Ki ?* zie BT tooh zoo geem 1 Mij'i Vl«a"d«ren spr»ekt een eigen tial, God gif elk ltcd de ziine, E i laat ze ri-kzij . la*t je kîil.J V Is VUam««ti en %' ls de mi ne. NORRE. Onlusten in Duitschland BaricUten te Parijs aangekomen m»ar tôt du toe n«3 onmogelijt te controleeiren, melden dit ernatige onlmten losgebrokeu aijn in Ter-sc'aeideue Duitscfte stedec. Men s>ûnt nameliik Esscn en Be lijn. Het zou het «ooiuitdeht deier onlusten zijn geweest.dieden kanselierBçthmarsnplots^li gi bewogen heeft, woeosdag liatst voor de Prai-sische Kamers op 't onverwachts defn?cr»ti-sche yerklirit^ea >,f te Isjtgeu M«*r de bericb» ten uit Ruslaad zouden toch den storm zijn voorsfiregajn. IGr '»lt du no? bevestiging van deze feiten te oatranges, want de vijand is bekvraaa dit , ùieuwg net opgezetten wil uit te streoien. De Fransche-Engelsche (roepen veroveren nog ^0 dorpen 4 s i len Fransche vlieger daalde i^der lt> T*«r de iutrede van de treepca | - ; Da Franschen gaan zoo rap voorult dat het on- i à mogelljk ls ia ieder dorp stil te houden om er de j t | heschrijrlng van te gëven. t J Allen zijn even *eel v«!rnleld. 3 Neslfl ls eeu dorp «an 130# inwoners. De Pran-^ sch8 cavakirla trad er onder de toejutchlug der < befolkicg binnen om 1# ure 's morgeos. De S900 j overgebleven inwoners waren in de straten verza-^ meld. r Yoor de intrede der Fransohe troepen em lt u. - 's morge s, zageen vllegçr die de streek overvloeg t . op de daken der hui^en talrljke ptraoaen die Fran- 1 scbe vaandels wapperden. Hij daalde aanstonds 1 neder. De laatste Duitschers waren vertrokken. r , r Rssyw Het is moelltjï om dit dorp blonen te tredei. ^ De watren bestaan r let meer. ûleps putten door de 3 ontploflag van aljnen veroorzaakt, gaten van 19 meters die pie schelden de kwartleren als eilanden van elitander. 5 De Avre (rlvler) drong la eenige dezer g*ten en - herschlep die in «roote vljvers. Hier oo« was de i plunderlng stelselmatlg ultgevoerd op Duttscbe i v?lize Hulsgerief, lijnwaad, meubeis, de klelnste c voorwerpan we^den samengepakt en caar Dultsch-1 land geveerd Yale meubeis werden half verkoold 1 ln de loopgraven terug ge <ondeo. Aan leder lnwoner had men e jkel een hed, eene I tafsl en een stoel over gelaten. Roye heeft nog l een ta nellik ultzlcht daar de huiten voar het m= e-t rendeel recht bleven. i ln de kerk «peelde het orgel. î Onmogelijk de vreugde der Inwoners te be-1 schrljven. Ztj drusten de bezoekers d# hand en > handelden als klnderen iot van blijdscbap. Teien ? dachten noolt bet leger te ?.len blnaentreden ' ôp 17 Febr. werden 100 p»rsonen gedwongen het dorp te verlsten. I-der 6Q verw/.chtte zlch aan het zeifde be el. De inwoners zija al^emeen van oordecl dat de Duuschers niet zoo rap de Franschèn ^erwachttiii. In verscheldeae dorpen wordt de hevolllug van andere gemeeuten samen geirokken. Te Moyenne-court waren aldus 1100 personen bljeengebracht. ln den omtrek van Roye waren al de boomen tôt den grond af{ezaagd. De barbaren hadden den tljd niet ailes mede te nemen want de boomen liggen rondgezaald. De appelaars van Roye en Champion onderglngen hetzelfde lot als de prachtige boomen die den weg van Rolgllsse omzoomen. De telefoonstaken versperren de wegen. ûpjsommige . plasiseu zijn de wegen doar ontplofflcgen onder-broken.^ Geen enkel molen, geen buadel stroo ls aan de Duitschers ontsaapt. j K*é>ros»»e De correspondent van de Agença Ha vas sein* dat hij op IS Maart ln den mergen Péronne binnen trad en dat ftij «een enkel hurger ontmoetta. i De vernlelde bulien atonden nog op versahel-i d«ne plaa sen in brand. HIJ k'om op den b^rg Saint Quentin. Bij lederen 1 t stap stootte bij op prlkteldraad die de dlepe loop grave u besthermde. De trultboomen waren afge-zaagd.Sapaame Lausanne, lt Maart. — De « Post » schrljft : Bet Fransch berlcbt meldt dat wli Bapaum» ge plunderd hebben Men /.ou om beter dankbaar zijn de voorwerpen «an waarde ln velMgheld gebraatit te hebbjn. Wsl de Daitsch^rs we han aftscbl wet^n te verte ten De Dultsche bladen bespreken natuurlllk de ge-beurtenlssen op het Westell;k front, maar even t uatuurUj« en volgens gewoonte komen hunne be t rlahten utt den opperstaf. Zlj bewetea op dsn natuurlijksten toon van de ; wereld dat zlj op een front van 140 ko», dat op sommlge punten 81 km. dlepte berelkte, vrljwililg ! in aftocht gaan en dat de verbondenen daar voor » i nlets in tusschen komen. ZeJfs zeggen zlj dat de troep°n van prlns Ru- i brrcbt van Bele^eo aan de F anschen hardnekkl ^ | gen wederstind gebod^n hebben. t ! Wat valsche tonen In den Dult-cben zang 1 En- « kel zeer fclelae gevechten hsddea plaats, de snel-heli van den vooruît<an« bewijst het ten andere o I: an overal dreef da Fransche en Engelsche «avale- I rit den vljand «p de vlaekt. ti Een nieuwe leugen als de Duitschers beweren dat zlj «an de Inwoners voedsel ge*even hebben om het vijf dajen ult !e houiea, Ds vt;r"o£tî ba-vohlcg had nlets ont«angen en had zelfa geen dak om er onder te scbullen. Al wat maar eenlge waarde had was naar 't m^ffenrljk overgebracbt. En toch zullen zlj daarmee de ledlge iraag niet kunnen tôt bsdaren brengen. Ue feitiiwe O&itsrkn liju De Dultache aftocbt ls ongetwljfeld nog niet gelir.dlgd. De Franache voorposten hebben nog maar enkel met de vljaadlge acbterboede te Kam-prn gebad. let gros van het Dultsche le§8 ' moet on^etwlifeid cabij de nlea ^e lljn s*mangetrokken zijn Waar zou die lijn nu geves'l^d zijn t Het Bleuie front dcor Hludenburg gekosen, moet oa-getwijfeld afzakken van Rissel naar Douwaal, Cambrai, St Quentin, La^re, Saint Gobaln, Men zlet dat de Duitschers het lnilcbt hebben ten K van Arras stll te houden. Het front scMint daar geene wljilglng ondergaa.i te hebben. Maar 't zal even*el voar de Duitschers moellijk *ezen daar stand te hoa len en 't ls om die reden dat tlj voorjeker op de lljn Rfjsel Dowaal zullen ont ploolen. Binnen eenlge dagen zullen wij daarover lngellcht we;en. Maar merkt wel op dat tusseaen het huidlg front en de lljn Rljsel Dowaaide salin streefe van Lens gelegen Is. De Duitschers zullen die maar ontrulmen ln geval van ulterste nood-zakeiljkheld.Be Daitsfhe aftocht en de pers <t Munchner Neuste Nachrlchten » : Men moet Hlçdenburg laten handeien zooals hij wil en hem het grootste vertrouwen scheoken Welnl» scheelt het ons dat de vljand hethoofd breekt betrekkelljk onze plannen.Wlj moeten hem gerustlat..n begaan en hem de troepen laten achterult of voorult brengen naar bi-ll-fte Het zal ongetwijfeld de over-wlnnlng zijn Hlndenbuf« maj: uitvoerer wat bl *11 hij ial voort ons *ertroa> en genteteD. « Koelnlsch1 Zeltit'g » : Indien Hlndenhurg een min of mt>er aan ier lijk ter^eln afstaat, laten wij hem begaan zonder naar de redens te zotken vaa zljne handelwlj e. « Metzer Kathollsches Volksblatt » : Dat het wa-ter stijit tôt aan onzen hais of dat wli ln het wa ter verzlnken toi aan dsn hais, de ultslag 1» de zeifde want ln belde gevallen s;aan wij op het punt te verdrlnken. De duurte van het laven, zledaar dea worm die on» knaagt van 's morgens tôt 's avenda, zelfs gedurende den nacht. Wat verrlcht f Ken enkel ultweg : zoo rap mogelljk dea oorlog gedaan ma-ken, ja ;.oo rap mogelljk. Journal.—'t ls eece zegepraal, eene echte groo-te regepraal die de Fransch Bngelsehe troepen komen te behalen Zij hebben meer gedaan dan een vljandlg ofenslef verbi ltzeld of h»m ln een krscbtlgen stormloop eenl«e lo'pgrachten ont roofd; ~lj bebben den vljand door hunne aanh u dende^poglngen behet:rsobt; «ijn tegens'and g1 broken, h; m tôt luchten gedwongen op een froi t van meer dan 100 km., zlj vermoellljkten den aftocht, zti acbiervolïdpn bem. B paume, Peronne, R ye Lasslyny, Noyon, al dete steden en dorpen waar de vljand zlcb sedert t^ee iaren versterkt en die wli met eroote vreug-de hem een voor een hadden vslU«n ontrukken, hebben zlj al en in eens ln min dan drle dagen veroverd. D« tegenstre «er <?aat sneller e-1 sceller op de >lucbt verlaat de ;racbtl*rste staUQpunten, voer raad en muoltle of vernielt wat hij • l^t on mee-nemen. Hij v- r!aat ijce prscfctjge stellln^en om op een andere lijn een betere h-sthu tog te zoe-ken.Ge^ecbteB tes 0 vai Ram eo teo K. vao Stissess Schermutselipgen hadden plsstsop den wsg vaa H^m r.a»r St~Quer.tin. Tcq O. van Ham werd het o'orp Jussy, gelegen op dea top van dea hoek gavormd door den weg komende *an Tf.rgaier, riet-tegrenstaatde een hevigen tege/stand ver-overd.Tua N. en ten N O van Soissois Tiaaktcn o-ze troepnn vorderinsr ia cie »i« tiug van Laon. Rechts en links van den weg werden eea tiental doipen verovard. Laatste officietls Mta Parijs, Il Maart, IS u, Op den weg van Ham naar Saint Quentin scher-mutsellneen tusschen orne cavalerie en de vljan dl.-e acbtprhoede. Ten Oi van Ham hebben once troepen in den avond het feaatael S "vriennoie an het dopp Juasy niettegenata nnda een kracht-dadlgan teganatand, «epovard. Ten Z. *an Cbauny beietten wij de al«emeene loop an de Atlette Al de veraverde stelllngen wprdfln inuerlcht. Tan N- an ten M.Oi «an SoiaaonB hebben wij gedurende den xaoht «alangrijka vor ■ dering garaaakt en varoverden aan tiantal dorpen. Rech's van de Maas drongen wij ten N van de hoe e des Cbaœbrettes ln eene Dultsche loop-«racht en «ond^n er talrljke lliken. KMne vliandlee aanvallsn on on»e Hetne pos-ten ten Z. O van Tabule, bet bosch AlJly es ln de streek van Llmey werden af^eslagea. Parlis, tl Maart. #1 u. Ten N van Ham ls de toestand zonder verande-ring Onre cavalerie blljft ln voellng mes den vljand tusschen Rnupy eD Sf Quentin. Ten O. van Ham overmpesterden wij op t™ee punjen denovergan? van het kana»l -an de Somme en ('it nfotteg«rgtaande een Vracbtdadifen teeen-stand De krligsbe^erklng leidde tôt de ontzettlng van de Noorder en Ooster oever van bet kanaal. De vl'and «erd tôt aan Cbastres en Montescourt teruircedreven. De vljand heeft deze streek onder onder water gezet, Wij maken voorultgang- ten N. van Tergnler. De vlisnd die met aanzlpnlljiie troepenm»chteu de vaart van Cro at en de Ailette bezet bombar-deerde he»lgonze lljnen. In de streek ten N. van Solsson» mleVen wij ernstlsren vooruitgaDg en leverden ver^cheldene he^lgc ge 'echten. D» Engelscheo verlossi>D 40 dorpn. L^nden si Ma»rt 20 u. ?o'. Wl? n>i»kr.r< sne'le or*ieri,-jr gednr'r'-'e je i ats e ?4 uren 1er Z. fn e O v*^ Pe oine. Wi} bf>r ikien punt oop ii koa- vap P*ronae g«!'g n Veertig nieuwe dvrptn vielcn in on%e macht. De l)and besint h vi«en wederstand te bie-den tusschen Murlu en Arras. Zijre acht»rboed"n worden niet min uit al hu^ne steilirgen gedreven. Wij nieken nog i vooreitgang. Kleine aanvallen werden door onze troapsn uitgevoerd (en O. •«an Ar as ea ren N O van Neuville- Saint-Vaaat. In Amerika De veraieling van de drie Amerik^ansche stoomscbfpeo. Washington ÎO Maart. — De vernlellng van de drle Amerlk»aneche koopvaardljscbepsn en dit zonder »oor»f#aande ver lttUli^r en met verlles van 34 mecscheDle^enF heeft te Wnsh'niton eene zeer groote ontroerinwr verwekt De > fficleeie persone en ar dere ?ljn ^an oor deel dat dere feiten dul elijke gevallen zijn van op nlljfee vljandelljkhfden met Dultschland. Ganscb de p^rs ls van het nlf ie oordeel. W ike h uding zal de Voorzitter thaus aaune-mei ! Of^el bet Consrreajbljesnroepen voor dr-n gegtel-den datum op 10 Aprli. en met «ljne goedkeurlng den orrlog verkla en aan Dult c iland, of wel be-stattgen dat bij v;>)doende noscht bescMkt om te *er*l»ren dat de oor o^stopstand m^t Duit^chland best at en aile maa reg lf>n n men ter «-prdpdi-k'ln«- tôt op den da«« d*> h 't C «rpa ol «enkomt. I 't efrst* gpval ou M. ^tls n met de goad keuri tr va h tc>n,rps îa d l>n De voorbe elainj? ti»t d n oorlog wordt h^astlg doorwedreven. l!e Dult-che t aunel«ijze bad ^oor onmtddelli*. doel de lnUudsche moeljijkherfen te vemlfit gen en de bedrelfclng van de werastaklng der ljzerwegen weg te nemen. De Voorzitter heeft >oor haar de handen vrlj. 50.000 mannes van de landswacht ender de wapens g^hondeR. Ne* York S0 Maart.— 't I* dank aan de *-ader-landsllefde van al de Amerl-ant-n dat M Wilson er ln reluit t ls de sta lng der ljterwe^bedlenden te vermljdpn. Den ernstlger! toestand ln aarm r ingnemende h'bbe' dp af«evaarrl deu be lcfct dat all^ gevaar voor st^klt'jr verz* O'-flen ls. M n bûschcuwt 00k aïs betpe»er lsvol ^at50 000 mannen van de landswacht die ult Mex co geko mes zijn niet ontbondea maar onder de wapens gebouaen werdea . i . < De vert.niwaardiging io de pers. Oerlajf xoitder ooHogsverklarioK. Washington J0 Maart. — lie Ne^'-York Times Door zîjne her^aaldep aanvallep bestaat den oor-loRSKtaat tusschen Duitscbland en Amerlia. fioene verîlarlng ls «ooraffesaaD. De daden^anOultsch-lan 1 moeen niet en?el aau'len wordeu alâ eene ultdagins: tôt den oorlog Zij zijn een *eràellj-ken oorlog No« e kel d« wettige hennis or-tbreekt om het bestaan van den oorlog te besta lsen, «Le World.» — D« feiten moeten aangpnom n wotden voor wat sij zijn. Zonder oorlo sverkla-rlng voert Dulisc lsrd oorh e tepen Amerita. Een ^ijandige daad vol^t onrelddflljfe e n vl an-dlge daa l. Er ls geen t*ljf 1 meer da de l uitsche onderzeeeri,' al de koopvaardlischepen zullen er-nletlgen die ln ^un berelk komen. Uit*endig behouden de. Amerikanen de onzlj-dlghel l terwljl hunne scbepen dag°lljks aan de aanvailen van oorlogschepen onderworpen zijn. 't ls de oorlog. «La Tribune 11 —Duitfchland is fcofd bewust van zijn daden * anveer bet 0* 7e inop*a rdljfcbep^n aanval ; het voert dea oorlog tegen Amerika Het bad den lo lcht den oorlotr te ver^laren toen het de blokkadps r^ek bepaalde. Het bande-1 thans alsof ^e oorloe bestond Het eerste werk van het congres ?al ïljn den oorlof te ver laren. Zulke band lwlîze ïou enkel den bestaanden -oestand herKennen. M. Wilsaii mçadert het Congres Washington 21 — M. Wiison heeft het Goitres in b<uter>(«ware zittwg b jwngzro«l>»n \Q*r 2 Âpril Er zal een b*luit w rcie: kwestie stuat vtn oorlog. Zeppelin en Zeppelins 1 . Op 8 Msaft 1.1. ©Terined in eer sar<atorium van Charlotts-:bu'g bij Berlijrf, die oude frraaf Zeppelin wi«ns herinnrriDg e»uwig ge- hechi z.al bl jven aan de luchige a*-iier. van di»'n naam, G;?af Z*»pp«-lir werd g^borer Constance (Zi*i s. rlar.d) 1 1838. »am op^olgerd deel Ban derVr'jh'-id oo-log' der Ve>renifiri'ie Stalen van Noord Amerika, sîreed la 1866 tegen Prulseo. In 1870 ïiftn wij hem als ruiterlj officier oprukïen voir Ptuisen. Later werd hij de uitvinder der luchiichepen waaraan hij zijn naam hechtte en waarvan de feitelijka proefoemingen begonnen in 1897. Ziet. wij ?,u de bijzonderheden v«n het zoo dikwjjts geooemd Zeppeiin-luchtschip. Het bijiocderste wat aan re merken is aan genoemde luchïschepec is hua biisonderesa vorm en hun wijz ; »an sams atelling. Voordien bestonden wel de bolrormige ballons die tbans, als een verouderd iets, ver-dweDen sehljr en. Zeppelin was de «este die het wagen dor*t zij e ballons een langwerpigen vorm te geven Gezien zijuc bedotli ïg, zijn iuchtschlp « bestuutbaa'- » te maken, werd cii orm in den bsginue heel wat bsst eden. De over-groote lengte zou ^olsre s zijns bekampîrs, 00>zaak- zij» van hecl wat mtsr. keîungen gezien bet zij -las met de Jecgte vergrpo't en dernal e de »ind er meer »ai zou op hebben. Deze thesis was niet he«-l ea al te mtssen en (wij ïullea verder zlen wasrom), maar grsaf Z pp«liD, dis voirai koppig was en een eens geBomen besluit niet gemakkeliik iiet varen, hield z ch aan eijn pian en vergrootte ztifs nog *!jn schip. ' at aansaat hunne rouww»j*e, deze 00k w»< gt*be«l 1 lruw. E'.rst b >uwdei bi] een gestel in aluminium stulen. vormand alzoo e«n gersamtî nawit eens fea .ucbt cbip Wo ; er. z<,u. Navolgecs plaatste hij daarln verscbillende balloos en o*ertrok heî g«heel nj«t een zijden omslag. Dat die eigenaatdige eu geheel nieuwe bouwtrant heel wat best ijders had, ho?ft niet ge/esd en het heeft dan ooi een v^et-bij stek-heudend man hoeven te siju om het plan tôt werkt-lijkbeid te c'c-n gf.worden. Zlea wij nu in afjoûderhjse bespr<klt"gen de verscailiende ODdefdfel«n. HET GERAAMTE Dit deel bestaat uit overgroote metaien ringen, welke onderlicg aan eJkaar jehecht zijn door waierpadeopende vergaarstangen. Derdo jaargiuig « Ht «80 Prii# : gj (Mhm Vrijda* 28 Maart lftl?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes