Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

976 0
05 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/db7vm43m3t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND ■■ ..^ ^■*. - - . , ~ - ^ _ »raklreii>>Uit6evep ^ TIPPERE-BUïU ^err»LJX r\f\r\mwr*. » «-*, ,8 ' iHnMMra»TCM euinfe«fk«l^», *t, DE PAMME <B@tai«) Pi LU H S DOOR VRj EN VRâî^K -4k- -**• I ABOBBMMTHI ^ , ^ VoorFniM^iii* », hm «a Vie, CMUUS * " C-1^ » n »JlI\ ^T" 1 Helgie FrankrsSfe Engelaod en HolkMâ CPSTEL . J. B/lCKELfKDT, roe Mortel, 17, CALAIS. ^ -*fc- VOOB GOD EN VOISC FN I A M PM 1 **00 ,r par 5.00 fr. per trimestor 8,00 fp, per trim. ' '— " * ÏWfc.JX L.I ' Un IM U ! il Man sohrtift la : ■»«. rua ObuMllv a< ht. »„» o. »... - a Weer Thuis ! Weer thuis I Datdroomen wij ailen sotns als v ij op wacht staan, of zitten te koeke-loeren in onzen abri, ot liggen te wer.telen in OftS strooi ! Dat dit hondenleven voorbij is, dat Joopgraven, zaksker.s, vlooien ea lmzen, ke^eis shrapneLs, obussen, bom-men en torpillen niet mf,cr bestaan, aat vloekende en sskkerende m kers, bedre;-geade es /.weerende oadereffi ;ierca weer bunnen ,*ang gaan verre van ons, dat ailes korat op als eene zoetigftid op de t#r>g ea îmek d« n krop in onz« keel cm de ellende van ons 1 indig levea. T uis 1 De oorlog is ver^eten ; %ij hebban weer een bed ®tn in te si p n, tel aJren obi uit le eten, wij zijn weer vrij in mo-en gaan en keeren naar willektur. Erf bijzonder, wij z'jn weer om-ringd an eriegenheid en liefde. Want dat is net voornaamste puat. Lichamelijse ost-beringen ver^uren wij nog gemai?kelijk, maar dat wedernatuur ijk alieen-staan maar dis keude onverschi.ligheid, die killige een-zaamheid drukt ons netr, bedroeft en «nt-moedigt ©ns. Moeder moet bij ons zijn, of orzs. vrouw of onze gdiefde 1 Moeder en het stil e genot van «ien fanailiekring, de ge-liekeen de veorspraak van htt geluk in den te stic^ten haard, de vrouw es de kal-me rust tussehen de b kommerisgen van ©t:s voile leven Hoe hu k.ren v ij naar net veder/ien ! Wij /uilen laet kunnen geloo-ven als men o s zeggea jal cat v?ij weer raarha;s m:>gen taan ! « lk Lroop gaarne op mijn bjeote kni ë *, met den ?ansel op Tn^iw>r.-nrg7 rraar Tir^ T» rei Uc eene. « voot mij is het plafond t uis te laag : ik sprhg er tegfin vanbiijdscbap » zei de tweed® «Vv^ij ^yorden sai de vrede niet meer ge«oon, 'tzalle schooa zijn », z«i doria. En • ieder spreekt ©pzj i msni r e ovcraaaat ; zijr.er gehoopte vreugie uit I Er zijner ongelu- ki.Jijk, diie zieh ette telâurstellirïg voorberc iden. Er z jn er voor wieB i>et eerste er n n door schâamte zal ver^ald -orden, voor wien het »a ee^i- • gen ti d raet mef-r zal uii te heu en sijn b j moeder, voor wien h t eczslschsp van isun-ne vr. u aile innigkeid al ve-rl ezen, v©or wien het ortmoeiea , u n;'r geli-ide ^roe-ging en v anhoop zal ver ekke . Zij ules niit weerkeeren ze© ls zij vertrokken zijn en mer- îalhen niet herke/ nsn. De reiak id die in hurme oegea blo^k, toen zij voor het afsckeii beloofden braaf ea ^etreH'* t?. blij^en, 2al weg zijn ; de opeshartigfeeid • wa&rnir de zij vroegor h1.'" gemoed uitboe- [ zemden, zal verslage* zi'xi ; de vreugde zal | verd -enen z'jn van hun gelaat, dat reod ; zal wprden van schaamte in plaats van hél- } der te blinken onaler een telijden glimlach. ; En de doorzi«'htige vrou-'en zuliea er de j oorzaak van ontdekken, zij radea juist in j zulke zaken ! Zij zù'len v eten dat vij ons . verlaagd hebben, dat wi j or s be uild enbe-Sm t fi bbe ! Hel leed dat zij daarover zuilen gevoelen, /al vlijmea en schrij en -door haar hart ; zij zu len rr om weene* urea lang en zuilen da smart mededr. gen in hare dood i$î. Mis chien zelfs zulhn zij ; zeggen, — niet hsrdop, mtar stille in hu* eigen — : « 'k Ha 1 lie /er dat hij ge al en . was, dan dat hij mij zoomo^siteiugkomen» j Moeder .alons waarschijnlijk niet van haar t weiïStooten, maar bij iederen kus die wij haar zuliea ge\en, u 1 zij gewaar wor^ den dat onze lippen door een onkui-sefeen raondbezoedeli werden ; onze vroaw \ zal ons waarschijnîijk haar hart niet sluiten, maar zij ia er zich on *illekeurig aan herin-iieren, dat wij het onze voor eene in-dringster hebben openg zet Datzalst^eds eene «olkzijn aan o zen l.emel, eene klool tussehen haar en ons. Stellrn v. ij ons in hare p'aats. Wij htb-ben gehoord over jongens die uit Belgie vernomen hebben dat, wie zij al$ levensge-zellin gekozen ha den, met een Duitsch 'r omgaa^. Die jongens zijn ortreSiderd, zij | v.eten niet meer wat z:j dosn. De eene 2,* eren blosdige wra: k, de andere v. erpen zich roekeloos voOr de kogels om een ein-di te stellen aan hun voortaan armzalig leven. Çn wij verstaan dat, alhoewel wij het î ; moeten afkeuren als e en iaf vvijken v©or bet . lijden. Maar het is toch zoo aatuurlijk ! | Hetzelfde geldt voor ©rize vrou«en ! Met welke gevoelens moeten zij ons-ontvangen, met welk minachten, welkeri walg. In hare goedh#id zuilen zij missehien trâchten onzen val te vergeven, — lietde vergeeft ailes — hem vergetea kunnen zij niet; achter-docht blijft bestsan, en argwaan «n inaig-heid wonea niet samen 1 Ons geluk is en-dermijnd ; onze haardstee ontheiligd. Ge-hu den boeten hsnr.en naissîap hua leven langl Jonge mannea ©ok, op hunne wijze. Wie onzer heeft zoozeer den ee bied voor sich 1 en verloren dat hij tôt vrsuw zou wiHen kiezen een schepsel dat zicii aan ywaar misgrijpets heeft schuidig gemaa).t. Wij zouden ons cekrenkt achten, moest z j ons om onze liefde \e foeken. Nu, let naei*je waarop wij aaa den o/erkant var» den Yz«r, onze zinntn htbber gezet is van on- geschorden vlaamschen aard. Zij bez t een edel karakter en kan de schadu* vaa ee< e moreele bekladding &iet c ulden. Zij is fier ©p haar ©«besproken gedrag, fier op haar onyerdeeld hart,dat zij uitsiuitelijk voor ons bewaart, En zij eischt onvoorwaardelijk het zelfde van ons, Zij wil dat wij ook mannea ^ an eer, mannen van ééne liefde wezen, d e ha^rhait waardeeren met haar het onze | gansch te Schenken.Wij zouden in haarbe- drogen zijn moest zij dat ni?t vergen, zij zou ons tegenvalbn moes'.en w'jondervir.den dat zij niet j doersch is op on?e wederliefde ; ftij zouden ontgcocheld zijn moesien wij bemerken dat zij ons ljs. vroe^er bemint, al hebben wii ons m t ontuchtige vrouy?en ingtlaien ! Z'j zijn fi; ïçnzeuœi is'es. zij ziin >-kiatnug t Met nerheid en kracht ^aenren | zij 1 aar den dag dat wij zuilen teiugkeeren; ; getrouw zitt *n zij ons te verb^iden omdat j zi) overtuigd zijn dat wij niet zuilen wanke-[ len ! Met open armen aullen zij ons komen I loegeloopen obî ons met hua ga'u ci e wezen ! te beloonen. Maar bemerken zij ons • bewolkt gelaat eat ^ij oes haar on- aardig hebbfn ^.em»akr, oan is\ in baateen we.r-zin opborrelen, die hare vroe^ere genegen-heid ^ai versmor» n en hare liefde m mis-prijzen omzetten Veto twaardigd en te-1 urgesteid, zulitn z j ©ns den ruç toekee-r n. Het mag haar moe te kosten, haar hart taag breken, maaf ^ij zuilen ens ver-laten omd»t sij deugd en trouw tôt Yc©r-ï-airien van kua hu*elijk vergen, omdat zij haar geluk ea dat van hare kinderea niet wil wajen met een karai:terloo:e echt-genoot te kiezen t I Oh, er zulUn drainas plaais grijpen na I den oorlog, het buiselijk wee zal hoog op-gestapeld worden tôt he.t uitste«kt boven ! kruisen, bo en de puinçn. Het zal des : le reeder zijn dasr het niet berokkendwerd ■ door Duitscher of Ooster.rijt er, naar het werk ts onzer handen, het werk van onzen vrijen wil! Willen wij «r van bevri d blij en willenwij dat het wederzienweze wat wij bet drQo®en> dat moeder in oas niet bedroefd weze, dat on'ie vrou v van ons niet icwijne, 1 dat onze ver oefie van ons niet v.ar.hopig afbre-.e, blij en ^ij dan getrouw, eerbaar, sterk zooals zij. — Kijkje rond 't oorlogsveld ^fdert eea paar dagen is de bedrijvig-> heid op bet fro: t van de Somme her-notaen. Nog eens hebben de Franschea eene kleine vorderipg gem-<akt, die on-t^ijfjld de voorbode is va» meer belang-rijke krijgsbewerking-n. De vij^nd z(»u zich riet'weiriig bedriegen, motst hij l denken dat het offensief op de Somme niet zal voortgezet -aorden. Da Engelschen ook blijven niet werke-| loos, maar het terrein en het slecht ; weder laat hun niet toe, aanzienlij e ' krijgsbe^erkingen uit te voeren. • a © Het vijaadig offensief tegen Roemenie schijnt geëindigd te ?ijn met eene volle-dige rrislukKing. Duitschland had inder-daad de rijke graanzolders en de petro- ~ -v. liebronnen van Roemenie in 't oog en dacht, larigs Ros metiie, den Russischen iinkfervleugel om te trekken en door het welgelukken van dit driedubbel doel het nioraal der Duitscho bevolking ou te wekken. Bit plan is mislukt. In de vallei van de Oltu is devijand naâ wel:en strijden, en tea koste van groote verliezen, nauwelijks tôt op 20 km. ten Z. van den bergpas den « Reoden Toren » doorgedrongen. Nu moet hij vooruitgaan in eene vlakte oa-zoomd door bergen van 1500 tôt 4700 m. hoogte. Van hunaen kaathebben de Roe-iiienen sterke stellingen gekozen. De toe-komst is voor den aanvaller in deze streok dus niet Uoosklt urg. Op bet front v^n Moldavie is het offensif f vaa Falitftnhaya vulkomen geëindigd Dagelijlis komen Russi^che verstersin-gt-n aan, ziaodat de vjjand er nif»t meer most aandesk^n in de vallei vsn Sereth de Russische en Roemeensche légers v^a elkander te scheiden. In Dobroudja staat de vijand thans voer heuvelen die eene hoogte van 260 tot390meters bereike». Hij is is dus in de bergachtige streek gekomen, v- aar onze vrlenden hem gemakkelij^ in toom zuilen noudeii. Eindelijkia de vailei van Jiul is de vijand gedwongen zijue kar te keeren eu gevangenen en aiateriaal achter te la ten. Waren wij zeker dat Roemenie muni-tien en vooral zware artillerie ontvangen heeft, dan z< u de onrust over het lot van onzen jongsten bondgenoot verzwonden zijn. _ Het slecht weder is echter gunstig aan de verbendenen, die aldus tijd hebben voorLien. * * * Op het frontvan Macedonie kan het er ook i og al door. De Engelschen htbben het dorp Barakii D^ouma, dnt sterk door de Bulgaren bezet was, vero/erd, tersijl de Serviers laagzaam maar z vser v >oruit-^ang ma'^en in da b )cht van den Cerna, in de- richting van Monastir 't Zijn taaie ker-Is de Ssrviers. Ze zuilen de Bulgiren in 'tkoite nog wel eene pere stoven. n « « Het beste nieu^s komtechter van het Italiaansch front. Onze verbendenen steken een nieuw pluim]»j« op den hoed. Wat baat h<t voor de Oostearij!i.ers in berger en bergpassen t« nestelen, zij worden er uitgedrevea als de ratten ait hunne heleu, en altijd verder op, in de richting van Triest dat naar de verlossing enaacht. Gisteren reeds vernaaaen wij dat de Italiauen h?t. front bombardeerden op de lija Vleiti, Kribsch, Precinfea, Lo^viea, Hudilog 1 dat versteritt was gewordea door Ooste rijkscha troepen op asdere punten en dépôts bijeengetrommeld.Zelfs verusm me» dat de toestand xeo'den vijand oarust-ekkend ge*. arden «as en dat genenal B©crovic in der haast ver-sterkingen vroeg. Dit nieuws w»« onget^ijfeld niet ©Vf»r-drevenwant tba « seiat mendatYleiki en Kribach, de heuvel S76 en de berg Mecieka in de macht onzer vrienden ge-vallen zijn. Nog een stap zijn die de Adriatische zee geDaderd. Wie weet of Oostenrijk niet opnieu^ troepen uit Transylvanie mo«'t ter hulp roep^n. Die overwinning za! vooral in Roemenie m?t vreusde begroet worden. Zien wij geerae belaagrijke ver» ideringon in den wareldo©rlog, wij bestatigen toc^ dat de verbondenen de sterkste ïijn en d«n ov<?rweldiger ©veral in toom houden, of hem, stuk voor stuk en ten aSlen kante zijn pro i ontrakken. J. B. IbMMtrt o op < ONS umim » ^rlr.gsilcht s» uitgsb %îd. . - - -- — -n m m, — an " T1VEE LE T T IK it Z ET X ÏK S* S AAN>T0NDS evraacd ter d'uVkertj « ONS VA-dERLANO » A TEMPERE, 17, tue de Vie, Calais. Go d loon f*n standv^stig v e k. Dh drukker zal zich gelasten met het nooiig* verblijfbewijs. 4t Os diMers hefabn h t fort van faux ontruiid «telliag vu onitaadbaar Parij» 3 Nav. — Bs Fraaacfaen feebbea het fort ?aa Vaua beiet. dat door de Daifs«hsrs ©t èruimii weid. Ë* vijand heeft de liewap©-aiageR ran feet fort vsraield en vand het ge-wasgd gr&ete opoffdriagea te doeâ, voir eeaa atelliug die gee» kslang meer heeft. De Italiaaasche overwinning neemt u tbreidiog 3 ««.-aaronder 116 ofllcie&'era Roese 3 No7. — Officieel bericht. — Na eea bardn<-kii^ gevfeiit bereikien wij aar» da i.oor-dergrets ran des Carso de bcla^^rijka lija *an dea bîrg F^ite, de haurels 319 «a 229 op 700 m. tisu W. vaa Cistagaovizzo. Wij naoaea 3 498 gevaagaasa waarande1" 116 offieieren. Luedaaa sloor d® Itâlianen b «*«4 Gsnf vs 3 Nov. — Beriehten' uit Weeaea seiaen, dat de Italia^en na een hardnekk'g ga- vecbt Lucm:a bezet hebben in dan sector vaa ! Goruia. ! BUSSISCH FRONT Eea effîsa wo»rl»9r«iding : Londen, 2 Nov. — U.t Petrograd aan de Mor ning Post : De gevechten dis op het front van Broussiloff Detiee'-schen thans den loop vaa de Na-reiowka en den w-îg van Halicj naar Brzeza-cy. De duitschers h- bben teHaliicz hunne keur-troepen aan^ebracbt, maar liait genstaande dit om'-ingelen de Russen steeds nader en cader de verdedi^ingsstellingen van de stad. Dj Russen mieken 0 k voeruit^ang in de streek van Vladim r-Volynski waar dj sterk verdedijjde loepg aven v^roverd n ten Z. van Swiniucbi. De algemeene indruk is, ^at men vaa weerzij-den «en root cff jiîsi f bereiif, dat de Russen zelfs op het puct zijn tr m de te be^inaen, maar dat de Duitschm ook bereid zijn tôt da' verdediging. I Men b-statigt ook meer bedri.-vigheid van wege i den vijai d in andt re sectors, vooral ia dfzevan Riga. Mr-n be^rijpt niât wel v.'at de duitschers met die bddrijvigheid ia't scaild vo rea, maar allés schîjat sau e duiden dat de Russen op allefuntea de O'trmaeht h bben. s."se ^aiuen baceitaa veff»«it»eiîî«»e ptanica Pctrograd j Nov. — He-iige gevechtea ep ders, Stoekhod. Wij verovardan ï®opgravac op dei. Westslijken oever. Wii TeiérevêH dea tijand op verschsideae puntea vaa dea Zleta-Lipa. Wij (.am*n eece •oaapagBi» gavangea op de gistritxa. In de Balkans' iS»'|p©i«?!©?a«paa vere^efea het «dorp t. iïsas«9 Pirijs 8 Nov. — Op den linkeroever vaa dea Strouma hebben de Eogelsehea hetderp Alit-sa inger-otnen. Bombardemômzonder infanteriebewa?king«a —v J —' — De «orlog in Koumanie Oiia» VffieasdeHi bi®dsa «rd-i'a'a'a^.d • Bakarest 3 Nov. — Wij hebben in de vallai van Buteli den borg Servil-Zatatounnio bezet. Wii scisken vordering lot baiten de vallei va P ahovo, in de richting van Talabutzi. In de vallei ?an Jiul zetten wis de aeaiervot-volgiis« toort en mieken 4 kanennea en veel rnateriaal suit. Nog over de veraieling van de " Marina " Met tt© Bes-H|«a Naw-Yoïk 1 Nov. — M. Wilson sehijat ia de kwestie *an de « Marina » rapper tezallea haa-delea â»a saeB,verwsicht had. Hij he ;ft asa M. La.ssi*g bevel gege.-ea, «aaaiddelijk ultleg t« vrage* «a* 8erlij«, zelfs zoader des uitslsf af ta waektea raa het onderzoek vaa Amerika. Hij eohter g«ea besluit aemea voar da kie-zibg vaa Bitsiag. »- ^ " — - — • f Officielle modedeelinaen | t Pari|a, S ?Vav. 15 m. T Ten Z. v*n de S«mme was de artilleriestriji lêmdijk hemg in de featws I ! van Lihêns en Ckailly. r . .. 1 ! Een verrassende avivai van mze troepm tm W. van Lancourt is volko- I î men oelukt. Op den reehter oever van de M ms belrekkeUjk kalm», mdbt. I I Gisteren heeft de vijand ond«r een lanqdurig en hevig kanonvuur en tan- i i der den Mnvnl der infanterie af te wachten httfort van Vum . i l In den namiddng hoorde mm he\n$e orUploffingenin het fort. In den nacbt I î heeft onze infanterie, die zeer dieht genaderd was, h°.t bdcmgrijk fort zonr I der verliezen bezst. ,. , De fortenomheining van Verdun is thins volkomen hersteld en door onze î troepen sterk btzet. r.Hjj*, 3 ^T«v , *3 a | "a de bezetting van het fort van Vaux drong onze infanterie vooruit tôt i aan d,e qrenzen van't dorp. i Ten IV. van den vijver hebben wii een heuviel bezet die het dorp belieersGht. Londen 3 Nov. 11 u. — Ten 0. van Gueudecourt hebben wij eene loop- : °} aGeduZndTdèn nacht hebben wij met welgelnkken, een verrassenden aan- val uilqenoerd teqen de Duitschs hjnen nabij Arras. Londen, 3 Noo. 21 u. - Wij sloegen een tegenaanval af ten O. van : Gueudecourt. t s rit»-*"' » Njjiamay Prijs r Oentiem^n Zondag 5 Novembar 1910.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes