Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1105 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8c9r20sz55/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I f isrds $aargaug — 1055 PRUS: 10 CSNTIEMEM Woensd&g 24 April Î918 ONS VADERLAND I ST1SKTEKS : J. Bïesksîaadî ®s A.ïempsi* Belgïsch ctagM&d ?arsc?îilÎBfe^6 $'p -l 'un ièg& i dét week Qpefe! es i?hesr : J. MECHWSJ't 17, r«« SSortal, 8*1 WS ^NIHSDSnTIII f«r Maad SëeSgîe t.vg, JPB**t>:ScriljSt S6.W5 SS.S© fer Ês*îas2e*t«Jr <sj &«©© s» 6«50 s. ae.C© Bfimia w«fc**IJ<«re s <s On» ^sasSer'ïsasKH » fit, rajSrMortet, «1«S®Ï« in ii ni in .-,^<«Kg»-*-A«cy»«»g»- y-,^*g*a»wni. '.iipiosgvrgJWiatm— i i 111 t.uma.*-,^w^-^«-^v-,a»^wwcii»jTgwyvrCTa»»?!ag\-ffaà'g - - , . l jg*. 4^ ftecht door, wif en wasm jj ^8r iSF vms* Gail «il wlte » fc&d ars^aCTC^-^fp l«- td irvaftrvjt^-ty- ^'!iM-MBXitTgga'.-u«M*B tu 'inm i,,r^'itauJ.aj : i - xr^nhaL.^, cd a > - ~ ». .^«BMW&'Vssa'i'âiftiSKMi UIIKWWS fi î£!reM!j3Eïs* aws «■wwTeir SEK RVST <-'^AHTIIAV y» c-^î fe-?'- X:~^îh 0b% ! AB©WlVBnWBKTOPrflisB!îB VO<»t S01.0AWBW £ - p<sv week C* «SsUf«ffl> ©iSR oasm oiknhm «kt hmmjwi» •v" ^-.<*«-<3 ' « 9z.&} <0«wmmkiw w3iï.nffi aan«avkaa9» bf' ï "ki .. 4mp t - «wïtf ft&ss ae9!rjr?js ®m3krj«h te wîïk'ïr^ LASTER Sedert eenigcn tijd heeft onze ultra-S nationale Fransch-Belgisehe pers de Vlamingen met wat mst gelaten. Zelfs I las men over eenige dagen in een blad I dat op't front voor zijne anti-Vlaam-I sche drijverij getosnd is, een verbazend I artiekel waar men zekere heer die v at I te ver giag met zijne latiniseerde weïk-I zaamheden, er aan herinnerde dat de j Beigen voor de oplossing van het taal-I vraagïtuk geen enkele uitheemsche inmenging zullen dulden... Datis een goed punt. En telkens onze tegenstreveiS iets goeds zeggen of doen, mogen z' er op tellen dat we dat gereede-[ lijk zullen herkennen : Onze zaak siaat zoover boven menschen dat wij er geen beenen in vinden recht te laten weder-yaren aan wien recht toekomt. We zijn dus uiterst verheugd te vernemen dat we op dat eene punt ten minste reeds I 't akkoord gaan : de Beigen zullen zon-I der vreemde inmenging het taalvraagstuk «plossen. 't Is uit hoofde van dat prin-j ciep dat we allen de aktivisten, die met I den Duitsch heulen, veroordeeld hjb-beD. Spijtig genoeghad datzelfde blad ■ er eenige dagen te voren zelf nog de I Verbondenen, te pas of ten oapas heeft [ bijgebracht.Niet dat men beweerde dat I de Verbondenen direkt zouden ingrij-I pen, maar sien drukte erop dat de I oplossing van het taalvraagstuk zoo I moest uitgewerkt worden dat zij er ■ îoulen over tevreden zijn. Er werd dus 1 eene onrechtstreeksche inmenging in-1 getoepen. 0ns inzie.' s hoeven we hier ■ io\îtrektgceD rckeuiug mede te nouden I .eu hebben we alleen nationiale voor- deelen te beoogen; immers onze Ver-I iondenen kunnen het oas niet kwalijk I aemen iodien we cerst voor ons zelven I wrgen. Men blijve dus niet tusschen twee I waters zwennen en men gewenne zich van nu af aan .'t gedacht, dat de Vla-mingen, in geen enkel geval, zich laten I bù'nvloeden door buitenstaanders. îe zullen noch rechtstreeksche noch I onrecht&treekscho inmenging dulden. Dat is «en. * * * ■ $ t ' f ■- J008T KA.PPERS. IOJpcieelc mededeeling Da Belgische Regeering heeft beslo ten eene school voor Vlaamsche offl cieren onmiodelijk op te richten. D voortaal van het onderricht in di schocl gegeven zal Vlaamsch zijn. i Tegaiijkertijd zal er op den zelfdei ! voet eene school voor Vlaamsche on der-officieren opgericht worden. De Regeering heeft ook het beslui genomen, een officieel toezicht kom teit te benoemen, samengesteld uit dri hoogere ofBeieren, die zwllen ge!as zijn de toepassing der wet ep het g< bruik van het Vlaamseh in het legf en van de laatste ministerieele on zendbrieven nate gaan. Mevrouw Emie! Hullckôéck 1 In » Vrïj België» van over erikeln we-ken, stond een artikel vaD onze gioote oorlogsmeter uit Nederland, Mevrouw f Emiel Hullebrosck. ■» • « 8 Op enkele maandenisdiedoordrijven- ^ de vrouw erin geslaagd vau aan ruim ^ 6000 Vlaamsche IJzerjongens, een oor- , logsmetertje te bezorgen. \ Of die meters hier welkom zijn, heeft f zeker geen betoog. Ons jongens vinden ef een echt ver- 1 maak in, van in eigen taai te briefwis- a selen met een juffer of een mevr'iuwuit z Holland. c Ge moet ze gelezenhebbendiebrieVen van overzee om u een gsdacht te geven f van het genoegen en de tevredenheid 5 onzer jongens ! -< In hun mooie taal schrijven ze ons < over allerlei onderwerpen, ze brengen ! er veel toe bij om oas jongens hun eigen 1 taal betsr te Jeeren schrijven en makcn kennis met den stijl en schrijftrant od- i zer Noorderbroeders. Buiten het pakje Hollandschen tabak het kistje cigaren of de cigaretten, die ze van hun metertj* outvangen, krijgen ze weleens een Vlaamsch lees- of val-boek, of een abonnement op VrijBelgi^. Jammer maar dat de boekencrzoosleclit. j doorkomen. 1 Mevrouw Huilebvoeck is roetoEeindig 1 veel takt, een grenzelooze toewijdin^;, alsook met een uitnemer.de voorzich 1 tigheid, eringeslaagdnagenoegiederee|i te voldoen. ] Ik zeg nagenoeg, want honderden, ; misschien dubîenden wachten nog op 1 Vlaamsche oorlog^msters en voorzeker i zal Mivroua^Hullebroeck, midden hare taîrijke b^zigheden, nog eën oogenblikje tijd vinden om nog verder te zoek^n. We kunnen dan dejrrcuw van onzen gevierden kunst*Angf<»v, di« ^ixsr *-~rv va-rig op het front verlangd wordt. niet genoeg bedanken om hare grenzelooze offervaardigheid voor ons Vlaamsche jongens. Wees ervan verzekerd datwe uwnasin niet vergeten zullen en dat ons hari steeds jube't als we danken op die door Vlaamsche Mevrouw. Iîa ! verzuchten ons Vlaamsche IJzer-soldaten waren al de Vlaamsche Yrou-wen en fr^ulen haar gelijk hoe zeker zou de Vlaamsche toekomst zijn en hoe schoon. Want Vlaamsche freulen, Vlaamsche Moedcrs, Vlaamsche Vrouwen, Vlaamsche kinderen ViaamschkroostVlaamsch Vlaanderen is verzekerd, jongen prach-tig.Zoo er ne g piotjes aan den IJzer zijn die geen Vlaamsche oorlogsmeter heb-ben, ze kuanen er eene verkrijgen van : Mevrouw Emiel Hullebrouck, Hôtel Wiltebrug, Den Haag, (Nederland) Maar waar blijven ovs Vlaamsche oorlogsmeters uit FrankrijkenEngeland of Amerika. Ware ergeen middel om een Vlaamsche freule of Mevrouw te vinden in Eogeland of Frankrijk die zich daarmede bszig houdt. Wit naam der Vlaamsche oorlogsmeters begferende piotten en soldaten vau den IJzer. P1ET YANDOL. EN GELAIS D Zeegeveclil bij Religola&d Londen, 21 April, De Engelschs lichte oorlogschepen die ha: delend opdaagden in den baai van Helifioland den 20 April kwamen in aanraking met de duitsche lichte " oorlogschepen clie gedwongen werden - zich te verschuilen achter mijnveiden. » Eenige kanousehoten giiwisseld en " een duitsche torpsdo-weerder werd ge-3 tr ffen. Al pftze schepen kwamen on- beschadigd terug. 1 . . ^— • " BuUsc'çlatad zou willeia de t viaanders aanhechten. : Zurich, 21 April. De duitsche bladen hechten groot be-e lanp over de redevoering van den nati st on aie leider Shescraan onlangste Hano-ver uitgesproken. De liberale leider vefklaar le dat men r in politleke duitsche middens de aaa-l" echtirig van de Vlaamsche provinciën aan Duitschland voorzag. 5S88!HaR»52n«rî5œa3C<3iS»VH^13aK^«CSJW^ le eerslkomecde nieuwe aanva! De vooruitsprong van Ieper is voor fiuwig beroemd in 't Engelsch leger. ; Is daar dat de Eogelsche voor de eer-te maal het hoofd boden aan het leger an von Kluck in 1914, Maar nu is clie ooruitsprong zoo groot dat b.et behoud an de stad zeer moeilljk zal wezen. ïoor den oogenblik is het gevaar nog te mtwijken, wij kunnen onze lijn west-vaards opschuiven, Geheel waarschijn-ijk zijn de duitschers aan 't bepeizen vaar zîj nu moeten aanvallen. Mogelijk al dit zijn ten N -O. van Ëethune, en en ander te It peren. De trapsgev.ijze versterking van het ront der verbondenen door Amerikaan-cbe en ltaliaansche troepen heefi. vaarschijnlijk de veriiezen vergroot De luitsch'ers spreken niet meervan krijgs-çevangfinen en materialen voor degoede •eden dat zij er geen meer nemen. Zeer zware veriiezen heeft de vijand îndergaan te Givenscy en Festubert. Dnze borstwering daar is het meest jntwikkeld. Bijna drie jaar hebhen de Engelseben besteed aan het versterken iezar streek. Het ware zeker ongalukkig moesten le duitschers dien grond niet bekosti-ïen met duizenden lijken. Willen de luitschers Bathxine innemen hstzal hun ;en geheel leger kosten; Men verwacht aile dagen een aanval en Z. van Arras en langs de Oise. Duitsche legers komen van 't Russisch 'rjnt en zuilen waarschijnlijk gebruikt ivorden om den weg te baoen naar Ab« aeville. Maar elken dagdatzij uitstellen s de verwezenlijking moeilijker. Het moraal der duitschers moet ook /erztvakken, want, men kan niet weken ans' op ee.io beloofde victorie wachterr. WaajPSchijflBpc hebherj de duitschers aei. înzîcht niet het r ransch iront awi te vallen. Hun schoOTrsrt® plan is en blijft, het Engelsch leger af te scheiden en.te vernielen zoo 't mogelijk ware en j de havens vau het Kanaaï te bemach-tiçren.]\Iaar dit plan zal hoogst waarschijnlijk niet verwezenlijkt worden, omdat het Noorde.vfront niet kan omgezwenkt worden. Na de mislukkîng voor Amiens en den aauval in Vlaanderen is onze toestand veel verbeterd. En-was het eerste offensief geen haarpijltje ver van verwezenlijkt te worden, evenals het offensief in Vlaafideren, dat volgejos berekeningen ock moest lukken,toch moesta de duitschers het opgeven en verloren zoo de hoop op beslissende zegepraal. Het ofjesisief in Picardie en in de Vlaanders Hûevsr zijn de duiîschers Een Fransch generaaJ, van het begin van het olfenslef op het front, verklaart: De tegenwoordige toestand moet oï)s niet verontrusten, wij hebben aile reden om te hopen. De vij ind zal weîhaast u'tgeput zijn. De generaal was overtuîgd dat de duitschers' voor goed iegeugehouden zijn io Picardie zoowel als in Vlaanderen. De duitschers senden verzwakte legers ten aanval, tôt dat zij geheel,en gansch uitgeput zijn. De tegcnwoordige strijd voîgt d^zelf-de wissslvallighedenvaa de andere veld-slagen. Elke tegenstrever tracht nieuwe slagen toe te brengen en door getal of slimheid het zwakke punt dervijande-lijke lijn te ontdekken. Iedertracht zoo-veel versche troepen te bewaren als hij kan, om ze' op het beslissend uur te ge-bruiken De d'iitschers hebben nog re-servtin dis niet streden; de stiijd zal dus voortgezet worden. Het e.TStkomende cieu-w# ofTensiei moet verwacht worden zoodra ait van Belle en iiaozebrouck geeindigd is maar de vijand moet dair e rst uitge zijn. « Dan komt de beurt aan ons !» Wij hebben aile redenen om me moed en kalmte de toekomst af te wach ten? De Duitschers gaan zoo kwi-tigon met hivane, dat zij dit niet lacg kuanei voihouden. Wij gebruikten de onze me uittermate spaarzaamheid en toch ge uk ten wij er in den vijand tegea te houden Wij hebben evenveel mat rialen als d Duitschers en weldra zulien wij <loo Amerika's tusschenkomst de meerdei heîd hebben. De zege is de vrucht va den sterken wil; om te winnen moe er met moraal afgerekend worden. I Amerika's ferachtluspannisig tùî de laalsîe cenîiem, lût d-zn iaafstssî man Londen, 22 April. Sir James Wiison. lioof J van de Aœe-rikaaiische afvaardiglng, onlangs in En-geland aangekomen, veikiàarde : De Vereenigde Staten hebbe.n millioe-nen inwoners an hun rijkdom is onbe* rekenbaar. Wij zijn met u tôt oirze iaatstecentiem, tôt onzenlaatstpn drnp-pel bloed. Zegt en herhaalt : Wij zullen bewijzen daarvan geven. ED'SLAN D In IJkraBie Baie, 21 April. De rer>ubliek van Ukranie heeft M. Jakowlia banoemd aïs afgezant te W«e-nen. De afgezant is advokaat en socia-list ; hij zal bijzonder gelast zijn de vredescontracten te teekenen met de Middén-rijken. De ministerraai heeft 50 millioen frank gestemd om de vîoot van de Zwarte-Zee op vred' svoet te brengen. Bessarabie niet gasiEoumeîile De Rada van Ukranie heeft gewei-gerd de aanhechting van Bassaralie aan Roumanie te erkennen en vraagt dat die streek bij Ukranie zou gevoegd worden. De BaJa h-»eft den minis erraad opge-legd een protest tezendea aan Roumr-nie en de Midden-rijken, en heeft be-o-len, aile mantregelen te treffen opH«c hî^"/ lot van Bissarabia ten sposdigste m<Velijk. zou bc3'.'jy WIHV®n voigens T Vwli zeivo v»-»î "Sfê dôV 11 ding. miaisterraad heeft aanvaard de vrfv-!«s-onderhandelingcn aaa tekoopesi met Ruslatid. De regeerloosiieid breidt zich uit. Bakou door ds vïaoî beschoten Petrograd, 21 April (vertraagd) Snelberiehten melden dat de vijande-lijkheden tusschen de troepen van Kor-niloff en de Soviet herbsgonnen. De anarchislische bewsging van Mos-kou scbijnt uit te breiden naar andere Russische steden. Te Voronege bemees-terden de anarchisten de stad en waren eenige uren de baas,totdat hetlegeî der Sovieten opdaagde en den toestand herstelde. Er waren veleslaçhtoffers. De wanordefijkheden te Bakou verwekt door de Musulmansche en de, Armensche bevolking gedur=»n voort. Men telt een duizendtal slachtoffers. De magazijnen werden geroofd. De oorlogschepen van de Kaspischc Zee hebben de stad beschoten en groote schade veroorzaakt. ■* w ■* "■ »— Eegelselie bijval i n Palestine Londen, 21 April. Een oorlogs correspondent in Pales-tina seint : Na de vernieling van vij f mijlen îjze-renweg van de lijn Hedjas ma«kten de Engelschen duizend krijgsgevangenen en een grooten buit. Zij trokkan terug op den rechter oever van de Jordaaa o-evolgd door duizenden vîuchtelingen die de' Engelsche bt-scherming imiepen De vijand vie! het bruggehoofd aan van iheraaiycs. Een getalle van2 000,waar-bij verscheidene Duitschers kwamen zij vooruit. De kanons zaaider. dood ce vernieling in hunnegelederen.Devijànc kwam nog vooruit, naar op 300 m. vai ' den piodraad gekomen werden zij uit eengeslagen door geweer en mitraljeuz' vuur. Hunne veriiezen waren zeer groot Den volgenden morgen telden wij 30' i lijken, en de vijand had den gelieeie i r.acht zijne dooden b graver, die m t geheel tôt 1000 moeten beloi pea. Als d Turken in aftocht gingen wei . den zij door de Australiaansche cavf s lerie achtervolgd, die 100 su iigsgevai r genen nam ea nieuwe v rliezeu toi - bracht. a De Turken trokken zich dan teri: t achter de heuvels om hun leger te he vormen, i ✓ ~ / POLE M Àasîhechfingen Berne, 21 April. — ln Polen heerscbt de grootste opsehudding, teweeg ge-bracht door het nieuws dat de Pruisiscb-i regeering doet aa&kondigen en waarbi j een groot deel vaD Polea aan Duitschland zou gehecht worden. De «Bcrliner Tageblatt» zegt dat d î aangekondigde aanhechtirjgen e n j gioting onder 't Poo.tsche volk zoa verwekken en het Poolsch gevaar vergroot en. StakisBg der mljiîwerkers Zurich, 21 April.— Eeoe algemeeci werkstaking is losgebroken in het ko* j lenbekken van Dombrowa, dat door Oostenrifkscne troepen bezet is. Een deel van dit bekken wordt door aanhechting met Pru'sen bedreigd. De overheid neemt strenge maatrege-len : huiszoekingen, verbod 'op strant t j zijn na 9 u. 's avonds. De Duitschers verbisden Poolscl e dagbladen te verzanden naar de strei k door Oostemijkers bezet. Vertegenweordlgersvan den H. Sîoel Zurich, 21 April. — De «Agercîi Nationale » meldt de aankomst te Wa> » sow vaa een hoogprelaat die de achting van den Paus en ■ van dçn kardicaal ; staatsschrijver bf-zit en die den H. Sto î i zal vertegeowoordigen. Hetzenden van een vertegenwoordîg- r werd dikwijls aangevraagd door 1 e Poolsche bisschoppen en katholieke ;. H-?t wordt aanzien a's ssn voorteekf n : dat de Paus'vcdleiLij^uû^h v :j? •ili'ï.-K,- .1 Izal erkè»nen. Een anti-Duitsche vereenigis g New-York, 21 April. — Er heer^O'-t eene bewegiag onder de inwoners d »r Vereenigde Staten die van Zweedsch ; aikomst zijn. Zij willeri een groo:-3 anti-Duitsche boad stichten die z'-u werkzaam zijn in Europa zoowel als i 1 Amerika. Men denkt dat zij meer dan twee mil-lioen ieden zal tellen. ©OSTEMEIJK Politleke loestand in Hoagarie Zurich, 21 April.— De laatste beric -ten uit Weenen melden djt graaf ïîs a nog niet gelast werd een nieuw minist.*-rie te vofmen. Men zou willen e n samengesteld ministerie hebben ond r hetvoorzitterschapvan den ontslaggevi r Week rlé. Graaf Andrassy is overgegaan tôt de tegenstn-vers en weigert in verbond te trèden met personen van de partij v.-m Tisza. De oppositie zou de macht la toi aan de nationale partij, maar zou b t haar onlïoudelijk maken. Men denkt dat Burian niet lang aa<*i 't bewind zal blijven. DUITSCHLAND Zal Eulhmann zij n oistslag ge vc n Baie. 21 April 1 De «Strassburger Posl» bestatigt dat ' niett»genstaande de officieele îoochen-straffiagen, het gerucht voort de ronae ' do-'t alsof Kulhmann zou aftreden. De «Gazette dé la Bourse» zegt : m n 3 mag zich aan het ontslag verwacht > a van Kulhmao, staatsschrijver van het t ministerie van Buitenlandsche zak< • Verscheidene da^bladen vragen zieb 1 « of de oîjtsteitenis waaraan Kulhma 1 r iijdt geen politieke ziekte is, die ; - 1- woonlijk het aftreden voorgaat. >s % Vlamingen abomieert op a Ou» Vaderland »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes